УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1488


від 02/09/2017
Про затвердження Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2022 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 14-2020
згідно з ухвалою 1807-2021

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2021 рік дії Міської програми запобігання та лікува' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2022 рік дії Міської програми запобігання та лікува'
Остаточна редакція:
На виконання Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України Про місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши інформацію начальника управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2022 роки (додається).
2. Департаменту фінансової політики, управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики щорічно під час розроблення проектів міського бюджету м. Львова передбачати фінансування заходів Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2022 роки.
Відповідальні: директор
департаменту фінансової політики,
начальник управління охорони здоров’я
департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____

МІСЬКА ПРОГРАМА
запобігання та лікування серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань на 2017-2022 роки


1. Загальна частина

Серцево-судинні захворювання в Європі посідають провідне місце у структурі захворювань і зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності населення. За даними Європейського Товариства Кардіологів Україна займає перше місце серед європейських держав за рівнем смертності від хвороб серця і судин. Останніми роками відзначається тенденція до підвищення захворюванності та смертності від хвороб системи кровообігу (ХСК) осіб працездатного віку. Зростаюча поширеність серцево-судинних захворювань є однією з найважливіших медико-соціальних проблем в Україні і призводить до зниження якості та зменшення тривалості життя і, врешті-решт, до втрат життєвого потенціалу країни.
Аналогічна ситуація спостерігається і у м. Львові. Серцево-судинні захворювання постійно знаходяться на першому місці у структурі смертності та щороку призводять до смерті біля 4 тисяч мешканців міста, більша половина цих випадків зумовлена ішемічною хворобою серця, інфарктами міокарда та інсультами. Від інфаркту міокарда (ІМ) щорічно помирає 185-190 осіб, від інсульту – 360-400 осіб. Показник летальності у спеціалізованих стаціонарах ЗОЗ м. Львова залишається стабільно високим (8-10 %). Це вимагає комплексного підходу до вирішення проблеми профілактики і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.
2. Мета Програми

2.1. Мета Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2022 роки (надалі Програма) – запобігання (профілактика) серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, зниження інвалідності та смертності від їх ускладнень та збільшення тривалості і покращання якості життя населення м. Львова.
3. Способи розвязання проблеми

3.1. Вдосконалення системи надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання (надалі ССЗ та СМЗ).
3.2. Покращання санітарно-освітньої роботи серед населення з формування ідеології здорового способу життя, підвищення рівня обізнаності населення стосовно ССЗ та СМЗ, шляхів їх профілактики.
3.3. Поліпшення своєчасної ранньої діагностики ССЗ та СМЗ, підвищення кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювань та забезпечення лікування хворих у спеціалізованих закладах.
3.4. Впровадження сучасних технологій та методів лікування ССЗ та СМЗ у практику закладів охорони здоров’я (надалі ЗОЗ) м. Львова, скерованих на покращання результатів лікування хворих із зазначеною патологією.
3.5. Покращання матеріально-технічної бази відповідних структурних підрозділів ЗОЗ м. Львова.
4. Очікувані результати

4.1. Виконання Програми дасть змогу:
4.1.1. Істотно підвищити рівень поінформованості населення щодо факторів ризику ССЗ та СМЗ і способів їх профілактики.
4.1.2. Удосконалити організацію надання медичної допомоги хворим з ССЗ та СМЗ, у тому числі невідкладної.
4.1.3. Підвищити професійний рівень медичних працівників щодо лікування ССЗ та СМЗ.
4.1.4. Знизити показники летальності від інфаркту міокарда вдвічі.
4.1.5. Підвищити тривалість та якість життя хворих на ССЗ та СМЗ.

5. Джерела фінансування

5.1. Джерелами фінансування Програми є:
5.1.1. Міський бюджет, бюджет Львівської міської територіальної громади.
5.1.2. Обласний та державні бюджети в частині виконання державних та обласних программ.
5.1.3. Власні надходження бюджетних установ.
5.1.4. Інші незаборонені законодавством джерела.
6. Завдання і заходи Програми
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Термін виконання
1. Вдосконалення системи надання медичної допомоги на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання
1.1. Активізувати роботу та покращити якість проведення періодичних медичних оглядів і диспансеризації шляхом неформального підходу до їх виконання
Керівники ЗОЗ
м. Львова
Експерти УОЗ ЛМР
Постійно
1.2. Забезпечити взаємодію сімейних лікарів, кардіологів, неврологів і лікарів інших спеціальностей щодо раннього виявлення і організації динамічного нагляду за хворими із ССЗ та СМЗ
Керівники ЗОЗ
м. Львова
Експерти УОЗ ЛМР
Постійно
1.3. Забезпечити своєчасне виявлення людей з факторами ризику ССЗ та СМЗ та здійснення медичного супроводу і своєчасного лікування зазначеної групи осіб
Керівники ЗОЗ
м. Львова
Експерти УОЗ ЛМР
Постійно
1.4. Здійснювати постійний статистичний моніторинг показників поширеності, захворюваності, інвалідності та смертності від ССЗ та СМЗ, за результатами аналізу якого приймати організаційні заходи з покращення ситуації та управлінські рішення
УОЗ
Експерти УОЗ ЛМР
Керівники ЗОЗ м. Львова
Щоквартально
1.5. Забезпечити підвищення кваліфікації медичних працівників з питань кардіології (у т. ч. дитячої), неврології, нейрохірургії, рентгенендоваскулярної хірургії
УОЗ
Керівники ЗОЗ м. Львова
Експерти УОЗ ЛМР
Постійно
1.6. Проводити навчальні семінари із залученням працівників кафедр ЛНМУ ім. Д. Галицького та провідних вчених України і Європи для сімейних лікарів, кардіологів, невропатологів, нейрохірургів з питань:
- профілактики ССЗ та СМЗ;
- сучасної діагностики та лікування ССЗ та СМЗ
УОЗ
Керівники ЗОЗ
м. Львова
Експерти УОЗ ЛМР
Щоквартально
1.7. З метою профілактики гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК) створити і вести електронний реєстр з подальшою диспансеризацією та відповідним лікуванням:
- хворих із постійною формою фібриляції передсердь;
- хворих з транзиторними ішемічними атаками (ТІА);
- хворих з патологією сонних артерій;
- хворих зі судинною патологією шийного відділу хребта
Керівники ЗОЗ
м. Львова
Експерт УОЗ з кардіології
Експерт УОЗ з неврології
Постійно
2. Покращення профілактичної роботи на популяційному рівні
2.1. Проводити санітарно-освітню роботу серед населення Львівської міської територіальної громади зі зміни суспільної свідомості у популяції щодо ставлення до власного здоров'я, формування ідеології здорового способу життя шляхом:
- висвітлення у теле- та радіопередачах, засобах масової інформації (ЗМІ) основних проблем, пов’язаних із ССЗ та СМЗ, новітніх можливостей терапії інфаркту міокарда та гострого ішемічного інсульту при вчасному звертанні до лікаря та питань профілактики ССЗ та СМЗ;
- забезпечення розповсюдження серед населення інформаційно-просвітницьких матеріалів (пам`ятки, санбюлетені, тощо) щодо здорового способу життя, профілактики ССЗ та СМЗ та необхідності раннього звертання за медичною допомогою при гострих болях у серці;
- проведення тематичних лекційних занять у навчальних закладах зі студентами та професорсько-викладацьким складом з питань пропаганди здорового способу життя, інформувати про чинники ризику і можливість запобігання ССЗ та СМЗ та їх ускладнень
УОЗ
КНП "ЦЗМС м. Львова"
Експерти УОЗ ЛМР за профілем
Керівники ЗОЗ м. Львова
Постійно
2.2. Організовувати проведення акції з профілактики та раннього виявлення АГ у населення м. Львова з відповідним інформаційним забезпеченням (санбюлетені, стенди, щити з рекламою здорового способу життя)
УОЗ
Керівники ЗОЗ
м. Львова
КНП "ЦЗМС м. Львова"
Експерти УОЗ ЛМР за профілем
Щорічно
3. Поліпшення своєчасної ранньої діагностики та лікування серцево-судинних і серцево-мозкових захворювань, впровадження сучасних методів їх діагностики та лікування
3.1. Забезпечити надання медичної допомоги хворим на ССЗ та СМЗ відповідно до чинних нормативів, стандартів та клінічних протоколів
УОЗ
Керівники ЗОЗ м. Львова
Експерти УОЗ ЛМР за профілем
Постійно
3.2. Активно використовувати методи ангіографічного обстеження та лікування хворих із ССЗ та СМЗ
Керівники ЗОЗ
м. Львова
Експерти УОЗ ЛМР за профілем
Постійно
3.3. Забезпечити 24-годинну роботу ангіографічної установки в КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова" для проведення ургентних інтервенційних втручань
Генеральний директор
КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова"
Експерт УОЗ ЛМР з інтервенційної радіології
Постійно
3.4. Вести електронний реєстр хворих, яким проведені інтервенційні втручання
Генеральний директор
КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова"
Експерт УОЗ ЛМР з інтервенційної радіології
Постійно
3.5. Забезпечити відділення інтервенційної радіології КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова" необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення
УОЗ
Генеральний директор
КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова"
Постійно
3.6. Забезпечити кардіологічні відділення КНП "1 Територіальне медичне об’єднання
м. Львова" необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення
УОЗ
Генеральний директор
КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова"
Постійно
3.7. Забезпечити кардіологічні та неврологічні відділення КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова" фібринолітичними агентами для надання невідкладної допомоги при гострому коронарному синдромі та ішемічному інсульті
УОЗ
Генеральний директор
КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова"
Постійно
3.8. Впроваджувати ефективні методи та засоби своєчасної діагностики аритмії серця та стенозів магістральних судин головного мозку
Експерти УОЗ ЛМР
Постійно
3.9. Забезпечити хворих на фібриляцію та тріпотіння передсердь з високим ризиком виникнення тромбоемболічних ускладнень необхідними лікарськими засобами
УОЗ
Генеральний директор
КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова"
Постійно
3.10. Активно використовувати створену систему надання реабілітаційної допомоги хворим на ССЗ та СМЗ, особливо на ранніх стадіях захворювання


УОЗ
Керівники КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова",
КНП "1-а ЛМКЛ ім. Князя Лева",
КНП "5 МКЛ м. Львова", КНП "2 МП м. Львова", КНП "4 МП м. Львова", КНП "5 МКП м. Львова",
КНП "6 МП м. Львова"
Експерти УОЗ ЛМР
Постійно
3.11. Запровадити клінічні протоколи амбулаторного та стаціонарного етапу реабілітаційного лікування хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу, гострого коронарного синдрому
УОЗ
Експерти УОЗ ЛМР
І півріччя
2017 року
3.12. Налагодити тісну співпрацю з лікарськими, громадськими та міжнародними організаціями, які працюють у сфері профілактики і лікування ускладнень серцево-судинних та судинно-мозкових Профільні позаштатні спеціалісти УОЗ ЛМР захворювань. Надавати їм організаційно-методичну допомогу
УОЗ
Керівники ЗОЗ
м. Львова
Експерти УОЗ ЛМР
Постійно
4. Покращення матеріально-технічної бази відповідних структурних підрозділів ЗОЗ м. Львова
Назва заходів
Відповідальний за виконання
Потреба в коштах
тис. грн
У тому числі за роками
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Придбання медикаментів та виробів медичного призначення
УОЗ
Генеральний директор КНП
"1 Територіальне медичне об’єднання
м. Львова"
47554,0
2320,0
6770,0
4000,0
10000,0
13844,0
10620,0
Придбання медичного обладнання
УОЗ
Генеральний директор КНП
"1 Територіальне медичне об’єднання
м. Львова"
36794,0
2985,0
3620,0
28140,0
2049,0
-
-

Примітки:
УОЗ – управління охорони здоров’я
ЗОЗ – заклади охорони здоров’я
КНП "ЦЗМС м. Львова" - комунальне некомерційне підприємство "Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова"
КНП "1 Територіальне медичне об’єднання м. Львова" - комунальне некомерційне підприємство "Львівське територіальне медичне об’єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"
КНП "1-а ЛМКЛ ім. Князя Лева" - комунальне некомерційне підприємство "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева"
КНП "5 МКЛ м. Львова" - комунальне некомерційне підприємство "5-а міська клінічна лікарня м. Львова"
КНП "2 МП м. Львова" - комунальне некомерційне підприємство "2-а міська поліклініка м. Львова"
КНП "4 МП м. Львова" - комунальне некомерційне підприємство "4-а міська поліклініка м. Львова"
КНП "5 МП м. Львова" - комунальне некомерційне підприємство "5-а міська клінічна поліклініка м. Львова"
КНП "6 МП м. Львова" - комунальне некомерційне підприємство "6-а міська поліклініка м. Львова"Секретар ради А. Забарило


Візи:
Начальник управління охорони здоровя В. Зуб

Директор департаменту фінансової політики О. Іщук
Дата оприлюднення: 02/21/2017