УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення831


від 09/24/2021

Про затвердження Положення про управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та його структуриВідповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого комітету від 13.08.2021 № 685 “Про затвердження Типових положень про департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити:
1.1. Положення про управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (додаток 1).
1.2. Структуру управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (додаток 2).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 981 “Про затвердження Положення про управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 № 1290 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 981“.
2.3. Рішення виконавчого комітету від 07.02.2020 № 89 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 981“.
3. Начальнику управління інформаційних технологій забезпечити проведення заходів, пов’язаних з введенням у дію цього рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку.Львівський міський голова А. Садовий
Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 24.09.2021 № 831

ПОЛОЖЕННЯ
про управління інформаційних технологій
департаменту економічного розвитку Львівської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку та директору департаменту економічного розвитку.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.
2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Впровадження електронних сервісів для максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями, створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у електронному форматі.
2.1.2. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.
2.1.3. Забезпечення розвитку та ефективного функціонування сфери розумних сервісів для задоволення потреб мешканців і гостей міста та громади.
2.1.4. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів міста щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем та систем, які планується впровадити.
2.1.5. Постійний збір та аналітична обробка інформації в електронному вигляді відповідно до встановленого порядку, у тому числі щодо стану та перспектив інформатизації регіону.
2.1.6. Проведення консультацій, роз’яснень, навчань та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів Львівської міської ради у межах компетенції управління.
2.1.7. Проведення освітніх заходів із підвищення рівня комп’ютерної грамотності та вмінь користування електронними сервісами для мешканців Львівської міської територіальної громади.
2.1.8. Вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з населенням через використання сучасних інформаційних технологій.
3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ електронного урядування.
3.2.2. Відділ розумних сервісів і зв’язку.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Начальник управління має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
Начальник відділу електронного урядування за посадою є заступником начальника управління.
Заступник начальниканачальник відділу електронного урядування виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, першим заступником міського голови – заступником міського голови з питань економічного розвитку та директором департаменту економічного розвитку за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту економічного розвитку.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, забезпечує ведення особових справ, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступника начальника – начальника відділу електронного урядування визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері цифрової трансформації, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, підприємств, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, розгляд проектів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
4.1.11. Призначення керівників підприємств, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.
4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню підприємства, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств.
4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств.
4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, укладення господарських та інших договорів.
4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підпорядкованих управлінню підприємствах.
4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами та підприємствами.
4.1.21. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.22. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих управлінню підприємств.
4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) та комунальних підприємств у порядку, встановленому міською радою.
4.1.25. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.
4.1.26. Впровадження елементів електронного урядування для забезпечення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями та створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.
4.1.27. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем та систем, які планують впровадити.
4.1.28. Визначення пріоритетних напрямів, заходів і завдань цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади.
4.1.29. Забезпечення реалізації заходів для впровадження сучасних інформаційних технологій, систем технічного захисту інформації у структурних підрозділах міської ради, підприємствах, установах, організаціях комунальної форми власності Львівської міської територіальної громади.
4.1.30. Організація, координація та контроль за формуванням і виконанням міських програм та проектів, пов’язаних з інформатизацією Львівської міської територіальної громади.
4.1.31. Забезпечення технічного захисту інформації згідно з вимогами нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації, видання у межах своїх повноважень нормативно-правових актів із зазначених питань, здійснення контролю за станом технічного захисту інформації.
4.1.32. Розробка пропозицій з оптимізації діяльності структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності Львівської міської територіальної громади за рахунок впровадження інформаційних систем.
4.1.33. Проведення заходів, спрямованих на підключення структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій до єдиної міської інформаційної мережі.
4.1.34. Формування умов залучення до Львівської міської територіальної громади високотехнологічних компаній та розробників програмного забезпечення; взаємодія та координація зусиль підприємств та установ незалежно від форм власності щодо належного розвитку сфери електронного урядування та інновацій Львівської міської територіальної громади задля задоволення потреб громади.
4.1.35. Проведення заходів щодо промоції та популяризації впровадження електронного урядування та інновацій.
4.1.36. Участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері зв’язку.
4.1.37. Координація розробки і погодження технічних умов для прокладання телекомунікаційних мереж.
4.1.38. Участь у перевірці телекомунікаційних мереж на наявність і відповідність технічним умовам.
4.1.39. Забезпечення розвитку і ефективного функціонування сфери розумних сервісів для задоволення потреб мешканців та гостей міста.
4.1.40. Організація роботи “Порталу мешканця“.
4.1.41. Забезпечення рівного доступу до всіх електронних послуг та сервісів для мешканців усіх населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади.
4.1.42. Забезпечення оновлення, консолідації та уніфікації програмних та технічних ресурсів для забезпечення гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної інфраструктури Львівської міської ради та підпорядкованих організацій.
4.1.43. Впровадження проектів інформатизації для модернізації усіх сфер життєдіяльності Львівської міської територіальної громади.
4.1.44. Реалізація програм навчання та підвищення комп’ютерної грамотності мешканців.
5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім посад інспекторів), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту економічного розвитку, за погодженням з департаментом фінансової політики.
7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва


Віза:
Начальник управління
інформаційних технологій О. Гунько


Додаток 2.docxДодаток 2.docx