УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення532


від 06/26/2020

Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням та благодійним організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ“, враховуючи ухвали міської ради від 16.02.2009 № 2334 “Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій“ і від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Порядок використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським обєднанням та благодійним організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів (додається).
2. Встановити, що для отримання бюджетних коштів у 2021 році громадське обєднання чи благодійна організація подає в управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики заяву зі всіма необхідними документами у термін до 31 липня 2020 року.
3. Вважати такими, що втратили чинність:
3.1. Рішення виконавчого комітету від 01.04.2011 № 372 “Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів“.
3.2. Рішення виконавчого комітету від 29.05.2017 № 437 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.04.2011 № 372“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 26.06.2020 № 532

ПОРЯДОК
використання коштів міського бюджету м. Львова
для надання фінансової підтримки громадським об
єднанням
та благодійним організаціям через залучення їх
до проведення щорічних заходів


1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським обєднанням та благодійним організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів (надалі – порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова, для надання фінансової підтримки громадським обєднанням та благодійним організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів у сфері соціального захисту.
1.2. У порядку терміни вживаються у такому значенні:
1.2.1. Календарний план заходів – це перелік заходів, у якому вказані терміни їх проведення, назва заходів, короткий зміст, перелік основних видатків, суми бюджетних коштів, передбачені на проведення заходів, виконавці (управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, громадські обєднання та благодійні організації).
1.2.2. Відбір – розгляд пропозицій про проведення заходів від громадських обєднань та благодійних організацій, формування переліку заходів громадських обєднань та благодійних організацій з метою їх включення (за умови набрання заходом 50 і більше балів (прохідного балу) зі 100 можливих) до проекту календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
1.2.3. Переможець відбору – захід громадського об’єднання чи благодійної організації, який за результатами відбору набрав прохідний бал (не менше 50 балів).
1.2.4. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в актах законодавства України.
1.3. Відповідальним виконавцем порядку та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цього порядку, є управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (надаліуправління).
1.4. Одержувачами бюджетних коштів, які надаються відповідно до цього порядку, є громадські обєднання та благодійні організації, у тому числі місцеві осередки, відділення тощо (надалі – організації), які відповідають вимогам цього порядку.
1.5. Мета порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова, для надання фінансової підтримки організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів.
1.6. Бюджетні кошти скеровуються на:
1.6.1. Реабілітацію та соціальний захист осіб з інвалідністю.
1.6.2. Соціальні послуги щодо подолання бідності.
1.6.3. Соціальну підтримку багатодітних родин та неповних сімей.
1.6.4. Сприяння розвитку ініціатив організацій у сфері соціального захисту.
1.6.5. Реалізацію інших заходів у сфері соціального захисту за погодженням з управлінням та з дотриманням умов цього порядку.
1.7. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, непов’язаних з напрямками, зазначеними у пункті 1.6 цього порядку.
1.8. Для отримання бюджетних коштів організації необхідно подати в управління до 1 липня року, що передує року, у якому надається фінансова підтримка, заяву про надання фінансової підтримки із зазначенням її розміру та переліком документів, визначеним у пункті 1.10 цього порядку.
1.8.1. Максимальна сума виділеної фінансової підтримки одній організації на реалізацію заходу (заходів) не може перевищувати 150000 гривень.
1.8.2. Організації зобовязуються враховувати норми Закону України Про публічні закупівлі при підготовці проекту кошторису заходу (заходів) та їх дотримання під час реалізації заходу (заходів) за кошти міського бюджету м. Львова.
1.9. Подання заяви можливе у такий спосіб:
1.9.1. На паперових носіях:
1.9.1.1. У приймальню управління за адресою: 79008, Львів, вул. Галицька, 21.
1.9.1.2. Надіслати поштою на адресу управління, зазначену у пункті 1.9.1.1 цього порядку.
1.9.1.3. Через Центр надання адміністративних послуг м. Львова на імя начальника управління соціального захисту.
1.9.2. Онлайн-подача через форму заповнення заяви на отримання фінансової підтримки на проведення щорічних заходів на офіційному веб-сайті управління “Львів соціальний“ або на електронну скриньку, вказану в оголошенні про початок прийому заяв.
1.10. До заяви додаються:
1.10.1. Аплікаційна форма, яка заповнюється на кожен захід окремо (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 1 до цього порядку) або заповнений текстовий документ чи скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі.
1.10.2. Кошторис витрат на проведення заходу (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 1 до цього порядку), підписаний керівником заявника, або скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі.
1.10.3. Звіт про діяльність організації за рік, який передує року подання заяви, підписаний керівником заявника (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 2 до цього порядку), або скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі.
1.10.4. Копія статуту (положення) організації, засвідчена заявником у встановленому законодавством порядку, або скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі, якщо організація приймає участь у відборі на фінансову підтримку реалізації заходів вперше за останні 3 роки від дати подання заяви або якщо до зазначеного статуту (положення) вносилися зміни за цей же період часу.
1.10.5. Інші документи, які можуть доповнювати заяву організації, виходячи зі змісту/суті запропонованого для реалізації заходу (заходів) (листи-підтримки від партнерів, рекомендації тощо).
1.11. У заяві організації або доданих до неї документах зазначається якомога повніша інформація про захід (заходи), який пропонує заявник.
1.12. Відповідальність за достовірність інформації, поданої заявником, несе заявник (організація).
1.13. Управління має право здійснювати перевірку достовірності інформації, поданої заявником.
1.14. У разі виявлення факту подання організацією недостовірної інформації така організація втрачає право на отримання фінансової підтримки відповідно до цього порядку у бюджетному періоді, що настає за періодом, у якому виявлено факт подання недостовірної інформації.
1.15. Якщо факт подання заявником недостовірної інформації виявлено після перерахування на його рахунок бюджетних коштів, то заявник (організація) повинен повернути зазначені бюджетні кошти.
1.16. У разі відмови від добровільного повернення коштів питання про їх повернення вирішується у судовому порядку за позовом управління.
1.17. Одержувачем бюджетних коштів не може бути організація, яка визнана у встановленому порядку банкрутом, стосовно якої порушена справа про банкрутство чи яка перебуває у стадії ліквідації.
1.18. Першочергово визначається перелік заходів, які буде проводити (виконувати, здійснювати) управління.
1.19. До заходів, які проводить управління, можуть залучатися організації, церкви, релігійні спільноти тощо.
1.20. Відбір здійснює комісія, утворена при управлінні, до 31 серпня року, що передує року, у якому буде надаватися фінансова підтримка на реалізацію заходів.
1.20.1. До складу комісії входять представники управління, представник громадської ради при управлінні (за умови, що така громадська рада діє при управлінні) чи представник від громадського середовища, а також запрошені представники постійної комісії гуманітарної політики (за згодою).
1.20.2. Склад комісії затверджується наказом начальника управління.
1.20.3. Всі рішення, прийняті комісією, зазначаються у протоколі, який підписують присутні на її засіданні члени комісії.
1.21. Критеріями відбору є:
1.21.1. Ступінь соціальної складової у заході, виходячи з відповідності змісту заходу та соціальної ознаки основної цільової групи його учасників (до 22 балів).
1.21.2. Обгрунтованість витрат та очікуваного результату від проведення заходу (до 22 балів).
1.21.3. Ступінь деталізації розрахунку та обгрунтування за кожним напрямом використання бюджетних коштів на реалізацію заходу (до 20 балів).
1.21.4. Результати діяльності організації у минулому році, який передує року подання заяви (до 20 балів).
1.21.5. Проведення заходу на території м. Львова (6 балів).
1.21.6. Внесок організацією власних або залучених ресурсів у загальному кошторисі заходу (у грошовому еквіваленті) перевищує 20 % (10 балів).
1.22. Організація позбавляється від 1 до 10 балів від загальної суми набраних балів згідно з пунктом 1.21 цього порядку у разі, якщо у минулому звітному році нею:
1.22.1. Не освоєно (без поважних причин) бюджетні кошти в обсязі, що перевищує 20 % отриманої суми фінансової підтримки на проведення заходу.
1.22.2. Несвоєчасно подано звітність до управління.
1.22.3. Не підтверджено належним чином власного внеску відповідно до підпункту 1.21.6 пункту 1.21 цього порядку.
1.23. Захід організації, який набрав від 90 до 100 балів вважається таким, що пройшов відбір (набрав прохідний бал) і включається у повній мірі при поданні управлінням пропозицій до проекту календарного плану заходів управління на наступний бюджетний рік.
1.24. Захід організації, який набрав від 50 до 90 балів, вважається таким, що пройшов відбір (набрав прохідний бал) і включається при поданні управлінням пропозицій до проекту календарного плану заходів управління на наступний бюджетний рік у сумі, визначеній комісією під час відбору.
1.25. Якщо захід організації за результатами проведеного комісією відбору набирає менше 50 балів (зі 100 можливих), тоді захід організації вважається таким, що не пройшов відбір (не набрав прохідного балу).
1.26. Про результати відбору управління повідомляє всіх учасників відбору у письмовій формі.
1.27. За результатами проведеного відбору формується проект календарного плану заходів управління з врахуванням пункту 1.18 цього порядку.
1.28. Після прийняття ухвали про міський бюджет м. Львова на відповідний рік (надалі – ухвала) та затвердження відповідних кошторисних призначень, управління формує і затверджує календарний план заходів.
1.29. У разі якщо сума коштів для надання фінансової підтримки організаціям на проведення заходів, передбачена ухвалою та затвердженими кошторисними призначеннями на відповідний бюджетний період, є недостатньою для надання такої підтримки у повному обсязі, управління може перерозподілити кошти між переможцями відбору пропорційно (у частині зменшення суми підтримки на відсоток недостачі) з врахуванням пункту 1.18 цього порядку та результатів проведеного відбору.
1.30. Календарний план заходів затверджує начальник управління й погоджує постійна комісія гуманітарної політики та постійна комісія фінансів та планування бюджету.

2. Вимоги до використання бюджетних коштів

2.1. На підставі календарного плану заходів управління укладає письмовий договір з організацією – виконавцем заходу.
2.2. Перед укладенням договору про реалізацію заходу організація подає в управління кошторис витрат на проведення заходу та програму заходу (положення), у якому зазначає найменування заходу, коротку інформацію про виконавця, терміни і місця проведення, кількісні та якісні показники проведення заходу, статті видатків та джерела фінансування заходу.
2.3. За загальним правилом умови договору, укладеного між управлінням та організацією, яка реалізовуватиме захід згідно з пунктом 1.28 цього порядку, не повинні відрізнятися від умов заходу організації – переможця відбору.
2.4. В окремих випадках, за наявності письмового обгрунтування, поданого організацією, яка реалізовуватиме захід згідно з пунктом 1.28 цього порядку, за погодженням з управлінням, організація може змінити умови заходу – переможця відбору, не змінюючи при цьому сутності заходу, який враховувався при затвердженні календарного плану заходів.
2.5. У разі відмови організації укласти (підписати) письмовий договір на проведення заходу така організація втрачає право на проведення заходу.
2.6. Під час реалізації заходу організація зобов’язана надати управлінню щонайменше одне іменне запрошення, яке повинно бути надано для участі у заході завчасно (не пізніше 3 робочих днів до настання відповідної події). Якщо організацією – виконавцем заходу не було завчасно повідомлено управління про дату, час та місце проведення заходу, вважається, що подія не відбулась.
2.7. Бюджетні кошти використовуються управлінням у межах кошторисних призначень, передбачених на відповідний бюджетний рік, відповідно до календарного плану заходів, затвердженого і погодженого відповідно до пунктів 1.28, 1.30 цього порядку.
2.8. У разі потреби управління може вносити зміни до календарного плану заходів за погодженням з постійною комісією гуманітарної політики і постійною комісією фінансів та планування бюджету.
2.9. Для проведення заходів управління, передбачених календарним планом заходів, управління видає відповідний наказ, у якому визначаються найменування заходу, його виконавець, дата та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
2.10. Розрахунки між управлінням та організацією – виконавцем заходу здійснюються відповідно до укладеного між ними договору з дотриманням умов законодавства України.
2.11. Управління здійснює розрахунки з організацією – виконавцем на підставі підтверджуючих документів, визначених у пункті 3.2 цього порядку.
2.12. Фінансування заходу залежить від видатків, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний період.
2.13. У разі наявності заборгованості за бюджетними фінансовими зобов’язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, яка виникла внаслідок неоплати органами Державної казначейської служби України або відсутності фінансування у повному обсязі заходів з міського бюджету м. Львова, управління здійснює фінансування заходів, які реалізуються у поточному році лише після повного погашення заборгованості минулих років.
3. Бухгалтерський облік та звітність про використання
бюджетних коштів, контроль за їх використанням

3.1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою України. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності організації у встановленому законодавством порядку.
3.2. З метою отримання бюджетних коштів організація подає до управління копії документів, які підтверджують взяття у встановленому порядку бюджетних та фінансових бюджетних зобов’язань (копії договорів, накладних, актів наданих послуг, рахунків) та інші документи (виходячи з сутності проведених заходів).
3.3. Після проведення оплати органами Державної казначейської служби України організація подає в управління копії документів (платіжних доручень, виписок по рахунках), які підтверджують цільове використання бюджетних коштів.
3.4. Організації подають в органи Державної казначейської служби України бюджетну звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки та у порядку, встановлені законодавством України, а в управління повідомлення про прийняття такої звітності, сформоване територіальним органом Державної казначейської служби України через автоматизовану систему подання електронної звітності (АС Є-Звітність“).
3.5. Окрім звітності, визначеної у пункті 3.4 цього порядку, організації – виконавці заходів подають в управління:
3.5.1. Звіт про використання бюджетних коштів на проведення заходу, який подається протягом 10 днів з моменту завершення реалізації заходу організацією. До звіту організація долучає копії документів, які підтверджують власний внесок (внесок партнерів, за наявності).
3.5.2. Творчий звіт, який подається протягом місяця з моменту завершення реалізації заходу.
3.5.3. Медіа-промоційний звіт, який подається протягом місяця з моменту завершення реалізації заходу.
3.6. Оцінювання реалізованих заходів проводить управління у місячний термін після завершення бюджетного року на підставі отриманих від організацій звітних документів, зазначених у пункті 3.5 цього порядку, відповідно до форми оцінювання ефективності реалізації заходу за кошти міського бюджету м. Львова (додаток 3 до цього порядку).
3.7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цього порядку, здійснює управління та інші органи відповідно до законодавства України.
3.8. З метою контролю за цільовим використанням бюджетних коштів управління має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
3.9. Надання фінансової підтримки організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний рік за КПКВК МБ 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення“.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин                 Додаток 1
               до Порядку використання
               коштів міського бюджету
               м. Львова для надання
               фінансової підтримки
               громадським обєднанням та
               благодійним організаціям
               через залучення їх до
               проведення щорічних заходів

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

Загальна інформація про захід
1.
Назва заходу
2.
Виконавець
3.
Особа, відповідальна за реалізацію
заходу; телефон, електронна пошта
4.
Суть заходу
5.
Актуальність заходу
6.
Мета заходу
7.
Цільова група
Очікувані результати
8.
Якісні показники
9.
Кількісні показники (кількість
безпосередніх учасників заходу, кількість
проведених заходів, кількість охоплених
заходом осіб, кількість наданих у рамках
заходу соціальних послуг тощо)
Програма заходу
10.
Назва етапу/завдання заходу, час і місце проведення
Кошторис витрат на проведення заходу:

№ з/п
Стаття
витрат
Одиниця виміру
Кіль-кість
Вартість за оди-
ницю,
грн.
Власний внесок,
грн.
Внесок партнерів (за наяв-ності),
грн.
Спів-фінансу-вання від міської ради,
грн.
1.
...
Всього:

Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин


                 Додаток 2
               до Порядку використання
               коштів міського бюджету
               м. Львова для надання
               фінансової підтримки
               громадським обєднанням та
               благодійним організаціям
               через залучення їх до
               проведення щорічних заходів

  ЗВІТ
  про діяльність організації за _____ рік


  Розділ 1. Загальні відомості про організацію
  № з/п
  Тип інформації
  Відомості
  1.
  Повна назва організації
  2.
  Код ЄДРПОУ
  3.
  Юридична адреса
  4.
  Фактична адреса здійснення діяльності
  5.
  Контакти організації
  (телефон, електронна пошта)
  6.
  Облікова кількість членів організації (осіб)
  Розділ 2. Матеріально-технічна база
  № з/п
  Назва показника
  Кількість
  Примітки
  1.
  Наявність комп’ютерів
  2.
  Наявність копіювальних пристроїв, принтерів, ксероксів, іншої
  оргтехніки
  3.
  Наявність власного та/або
  орендованого приміщення
  (приміщень), яке перебуває у
  користуванні (загальна площа, кв. м)
  4.
  Наявність транспортних засобів
  5.
  Наявність іншого спеціалізованого обладнання, техніки тощо,
  необхідного для статутної діяльності
  Розділ 3. Громадська активність

  з/п
  Назва показника
  Кіль-кість
  Зміст
  (короткий опис)
  1.
  Проведено заходів:
  ------------
  1.1.
  З’їздів, конференцій, зборів
  1.2.
  Виставок
  1.3.
  Заходів із залучення коштів
  1.4.
  Лекцій (зустрічей)
  1.5.
  Семінарів
  1.6.
  Інше
  2.
  Кількість реалізованих соціальних
  заходів/проектів
  3.
  Видано поліграфічної продукції у рамках здійснення статутної діяльності (кількість найменувань/загальний тираж):
  3.1.
  Книги, вісники, брошури, методичні матеріали
  3.2.
  Газети, журнали, поточні інформаційні матеріали
  3.3.
  Інша спеціалізована поліграфія
  4.
  Видано інформаційну продукцію для аудіо-, відеовідтворення
  5.
  Надано соціальних послуг членам організації:
  5.1.
  Кількість осіб, яким надано послуги
  5.2.
  Кількість наданих послуг
  6.
  Залучено волонтерів до здійснення
  діяльності/реалізації заходів (осіб)
  Розділ 4. Джерела надходження небюджетних коштів


  з/п
  Назва показника
  тис. грн.
  1.
  Членські внески
  2.
  Надходження від благодійної діяльності:
  2.1.
  Надходження від підприємств та організацій України
  2.2.
  Надходження від громадян України
  2.3.
  Надходження від нерезидентів
  2.4.
  Надходження з інших джерел
  ______________________________ ______________________________
  (місце підпису керівника) (прізвище, ім’я, по батькові)

  МП


  Начальник управління
  соціального захисту І. Кобрин


                  Додаток 3
                до Порядку використання
                коштів міського бюджету
                м. Львова для надання
                фінансової підтримки
                громадським обєднанням та
                благодійним організаціям
                через залучення їх до
                проведення щорічних заходів


  ФОРМА
  оцінювання ефективності реалізації заходу

  за кошти міського бюджету м. Львова


  Блок 1. Змістовний

  1.1.Кількісні показники реалізації заходу (наприклад
  кількість учасників, заходів, тираж поліграфічної
  продукції)
  Шкала
  оцінки
  Бал
  А
  Кількість становить менше 50 % від очікуваної
  1-2
  Б
  Кількість становить 50-90 % від очікуваної
  3-4
  В
  Кількість становить понад 90 % від очікуваної
  5
  1.2.Якісні показники реалізації заходу
  А
  Частково досягнуто поставлені мету та цілі
  1-3
  Б
  Поставлені мета та цілі були досягнуті
  4-5

  Блок 2. Медіа-промоційний

  2.1.
  Інформація про результати заходу
  Шкала
  оцінки
  Бал
  А
  Інформація про захід подана в одному з
  зазначених засобів масової інформації
  (інтернет-видання, друковані засоби масової інформації, радіо)
  1-2
  Б
  Інформація про захід подана на телебаченні
  або у двох з зазначених засобів масової
  інформації (інтернет-видання, друковані
  засоби масової інформації, радіо)
  3-4
  В
  Інформація про захід подана через
  телебачення або у трьох з зазначених засобів
  масової інформації (інтернет-видання,
  друковані засоби масової інформації, радіо)
  5

  Блок 3. Фінансовий

  3.1.
  Вчасність подання звітних документів виконавцем
  заходу
  Шкала
  оцінки
  Бал
  А
  Документи подані не у повному обсязі і
  невчасно
  1-2
  Б
  Документи подані у повному обсязі, але з
  незначним запізненням та/або зауваженнями
  3-4
  В
  Документи подані вчасно і у повному обсязі
  5
  3.2.
  Аналіз виконання кошторису заходу
  А
  Освоєно менше 60 % коштів
  1-2
  Б
  Освоєно від 60 % до 95 % коштів
  3-4
  В
  Освоєно понад 95 % коштів
  5
  Підсумкова оцінка реалізації заходу

  1.
  Змістовний блок
  2.
  Медіа-промоційний блок
  3.
  Фінансовий блок
  Підсумкова оцінка реалізації заходу


  Оцінювання заходу здійснив (-ла):________________________________ _______________
  (прізвище, ім’я, по батькові та посада) (підпис)  Шкала оцінювання ефективності реалізації заходу
  за кошти міського бюджету м. Львова

  Кількість
  балів
  Підсумковий результат реалізації заходу
  від 20 до 25
  Відмінно реалізований захід
  від 14 до 19
  Захід реалізовано добре, до якості заходу є незначні
  зауваження
  від 5 до 13
  Захід реалізовано погано, до якості заходу є значні
  зауваження

  Начальник управління
  соціального захисту І. Кобрин