УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення531


від 06/26/2020

Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів
Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів“ та від 14.03.2018 № 183 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих“, ухвали міської ради від 16.02.2009 № 2334 “Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій“ і від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Порядок використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів (додається).
2. Встановити, що для отримання бюджетних коштів у 2021 році громадське об’єднання подає в управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики заяву зі всіма необхідними документами у термін до 31 липня 2020 року.
3. Вважати рішення виконавчого комітету від 06.07.2018 № 673 “Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським обєднанням осіб з інвалідністю та ветеранів“ таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 26.06.2020 № 531

ПОРЯДОК
використання коштів міського бюджету м. Львова

для надання фінансової підтримки громадським
об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів


1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів (надалі – порядок) визначає умови надання та механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова, для надання фінансової підтримки на здійснення статутної діяльності громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів.
1.2. У порядку терміни вживаються у такому значенні:
1.2.1. Відбір – розгляд поданих громадськими об’єднаннями документів, формування рейтингу учасників на підставі набраних балів, а також визначення обсягу коштів, який необхідно врахувати для громадського об’єднання – заявника (за умови набрання 50 і більше балів (прохідного балу) зі 100 можливих) при поданні пропозицій до проекту міського бюджету м. Львова на наступний бюджетний рік.
1.2.2. Переможець відбору – громадське об’єднання, яке за результатами відбору набрало прохідний бал (не менше 50 балів).
1.2.3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в актах законодавства України.
1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цього порядку, є управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (надалі – управління).
1.4. Одержувачами бюджетних коштів, які надаються відповідно до цього порядку, є громадські об’єднання осіб з інвалідністю та ветеранів, які здійснюють свою діяльність зі статусом юридичної особи (надалі – громадські об’єднання), за умови їх комплексної (одночасної) відповідності таким умовам:
1.4.1. Відсутність у громадських об’єднань статусу всеукраїнських та/або обласних.
1.4.2. Поширення діяльності громадських об’єднань виключно на територію м. Львова.
1.4.3. Реєстрація громадських об’єднань у м. Львові.
1.5. Право на одержання бюджетних коштів, які надаються відповідно до цього порядку, мають також структурні (відокремлені) підрозділи всеукраїнських або обласних громадських об’єднань – осередки, відділення тощо, які мають статус юридичних осіб та зареєстровані у м. Львові.

2. Умови участі

2.1. Для отримання бюджетних коштів громадське об’єднання подає в управління до 1 липня року, що передує періоду, у якому буде надаватися фінансова підтримка, заяву про надання фінансової підтримки із зазначенням її розміру.
2.2. Подання заяви можливе у такий спосіб:
2.2.1. На паперових носіях:
2.2.1.1. У приймальню управління за адресою: 79008, Львів, вул. Галицька, 21.
2.2.1.2. Надіслати поштою на адресу управління, зазначену у підпункті 2.2.1.1 цього порядку.
2.2.1.3. Через Центр надання адміністративних послуг м. Львова на імя начальника управління.
2.2.2. Онлайн-подача через форму заповнення заяви для отримання фінансової підтримки на здійснення статутної діяльності на офіційному вебсайті управління “Львів соціальний“ або на електронну скриньку вказану в оголошенні про початок прийому заяв.
2.3. До заяви додаються:
2.3.1. Копія статуту (положення) об’єднання, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником, або скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі. У разі, якщо заявником є структурний (відокремлений) підрозділ всеукраїнського або обласного громадського об’єднання (осередок, відділення тощо), який діє на підставі статуту (положення) всеукраїнського або обласного громадського об’єднання, ним подається копія статуту (положення) всеукраїнського або обласного громадського об’єднання, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником, або скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі.
2.3.2. Звіт про діяльність громадського об’єднання за рік, який передує року подання заявки, підписаний керівником, або скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 1 до цього порядку).
2.3.3. Календарний план заходів, які громадське об’єднання планує провести у році надання фінансової підтримки, підписаний керівником, або скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 2 до цього порядку).
2.3.4. Розрахунок до кошторису для отримання фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова на здійснення статутної діяльності, затверджений зборами громадського об’єднання (заявника), підписані керівником громадського об’єднання (заявника), або скан-копія вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 3 до цього порядку).
2.3.4.1. У разі, якщо заявник подає потребу у бюджетних коштах на відшкодування витрат для проведення ремонту приміщень громадського об’єднання та/або на оплату житлово-комунальних послуг приміщення громадського об’єднання – додатково необхідно подати копію діючого договору оренди приміщення (нерухомості) заявником, засвідченого у встановленому порядку заявником, або скан-копію вищезазначеного документа у разі онлайн-подачі.
2.4. Громадське обєднання зобовязується враховувати норми Закону України Про публічні закупівлі при підготовці розрахунку кошторису для отримання фінансової підтримки на здійснення статутної діяльності та їх дотримання під час реалізації статутної діяльності за кошти міського бюджету м. Львова.
2.5. Громадське об’єднання несе відповідальність за достовірність поданої інформації.
2.6. Управління має право здійснювати перевірку достовірності інформації, поданої громадським об’єднанням.
2.7. У разі виявлення факту подання громадським об’єднанням недостовірної інформації у документах, поданих відповідно до пунктів 2.1 і 2.3 цього порядку, таке громадське об’єднання втрачає право на отримання фінансової підтримки відповідно до цього порядку у бюджетному періоді, що настає за періодом, у якому виявлено факт подання недостовірної інформації.
3. Відбір

3.1. Відбір здійснює комісія, утворена при управлінні, до 31 серпня року, що передує року, у якому буде надаватися фінансова підтримка.
3.2. До складу комісії входять представники управління, громадської ради при управлінні (за умови, що така громадська рада діє при управлінні) чи громадського середовища, а також запрошені представники постійної комісії гуманітарної політики (за згодою).
3.3. Склад комісії затверджується наказом начальника управління.
3.4. Всі рішення, прийняті комісією, зазначаються у протоколі, який підписують присутні на її засіданні члени комісії.
3.5. Формування рейтингу громадських об’єднань та визначення обсягу коштів, який необхідно врахувати для здійснення ними статутної діяльності, здійснюється відповідно до критеріїв, зазначених у пункті 3.6 цього порядку.
3.6. Критеріями відбору є:
3.6.1. Планова громадська активність (заходи, програми, проекти тощо) громадського об’єднання у році надання фінансової підтримки з врахуванням кількості охоплених осіб (до 20 балів).
3.6.2. Співвідношення запланованих витрат на заходи, випуск інформаційних матеріалів, пов’язаних зі сферою діяльності громадського об’єднання, до загальної суми фінансової підтримки (до 15 балів).
3.6.3. Ступінь деталізації розрахунків за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадським об’єднанням (до 15 балів).
3.6.4. Обгрунтованість витрат до очікуваного результату від здійснення (виконання) громадським об’єднанням заходів, програм (до 20 балів).
3.6.5. Результати діяльності громадського об’єднання у році, який передує року подання заявки (до 20 балів).
3.6.6. Рівень матеріально-технічного та методичного забезпечення (до 10 балів).
3.7. Громадське об’єднання позбавляється від 1 до 5 балів від загальної суми набраних балів згідно з пунктом 3.6 цього порядку у разі, якщо у минулому звітному році ним:
3.7.1. Не освоєно (без поважних причин) бюджетні кошти в обсязі, який перевищує 15 % суми отриманої фінансової підтримки.
3.7.2. Несвоєчасно подано звітність до управління, передбачену цим порядком.
3.8. Заява на отримання фінансової підтримки на ведення статутної діяльності громадського об’єднання переможця відбору, яке набрало від 90 до 100 балів включається у повній мірі при поданні управлінням пропозицій до проекту міського бюджету м. Львова на наступний бюджетний рік.
3.9. Заява на отримання фінансової підтримки на ведення статутної діяльності громадського об’єднання переможця відбору, яке набрало від 50 до 90 балів, вважається такою, яка пройшла відбір (набрала прохідний бал) і включається при поданні управлінням пропозицій до проекту міського бюджету м. Львова на наступний бюджетний рік у сумі, визначеній комісією під час відбору.
3.10. Якщо громадське об’єднання – заявник за результатами проведеного комісією відбору набирає менше 50 балів (зі 100 можливих), тоді заява громадського об’єднання вважається такою, яка не пройшла відбір (не набрала прохідного балу).
3.11. Про результати відбору управління повідомляє громадське об’єднання у письмовій формі.
4. Вимоги до використання бюджетних коштів

4.1. Бюджетні кошти надаються громадському об’єднанню для:
4.1.1. Проведення заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань: зборів, конференцій, навчальних семінарів, виставок, фестивалів, засідань за “круглим“ столом, спеціалізованих спортивних змагань та конкурсів за участю колективів об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів тощо (крім оплати фуршетів, банкетів, інших послуг харчування).
4.1.2. Проведення заходів, присвячених святкуванню річниці громадського об’єднання та визначних подій, відзначення пам’ятних дат.
4.1.3. Випуску згідно з укладеними договорами довідників, книг, брошур, календарів, інформаційних листівок, зокрема тих, які надруковані шрифтом Брайля, а також газет і журналів з питань соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю і ветеранів, сфери діяльності громадського об’єднання.
4.1.4. Випуску інформаційної продукції для аудіо-, відеовідтворення, пов’язаної з тематикою соціального захисту та реабілітацією осіб з інвалідністю і ветеранів, сфери діяльності громадського об’єднання.
4.1.5. Придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів для обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки.
4.1.6. Витрати на заробітну плату бухгалтера або залученого спеціаліста за надані послуги бухгалтерського обліку та звітності, пов’язані зі статутною діяльністю громадського об’єднання у сумі, яка не перевищує 15 % від розміру фінансової підтримки (у тому числі з нарахуваннями на заробітну плату).
4.1.7. Оплати (у сумі не більш як 30 % загального обсягу передбачених громадському об’єднанню бюджетних коштів):
4.1.7.1. Комунальних послуг.
4.1.7.2. Послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних послуг.
4.1.7.3. Послуг з поточного ремонту та обслуговування інвентарю, обладнання.
4.1.7.4. Послуг з поточного ремонту приміщень.
4.1.7.5. Передплати та придбання періодичних, методичних, інформаційних видань з питань соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю та/або ветеранів, сфери діяльності громадського об’єднання.
4.2. Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
4.2.1. Проведення заходів за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів.
4.2.2. Оплату послуг організації-посередника з організації та проведення заходів, а також з надання послуг ведення бухгалтерського обліку і звітності.
4.3. Управління здійснює розподіл коштів, передбачених ухвалою міської ради про міський бюджет м. Львова (надалі – ухвала) та затвердженими кошторисними призначеннями, відповідно до результатів проведеного відбору.
4.4. Якщо сума коштів, передбачених ухвалою на відповідний бюджетний період для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів, є недостатньою для надання такої підтримки у повному обсязі, розподіл коштів здійснюється між громадськими об’єднаннями пропорційно (у частині зменшення суми підтримки на відсоток недостачі) з врахуванням результатів проведеного відбору.
4.5. Рішення про розподіл коштів оформляється наказом начальника управління після затвердження кошторисних призначень.
4.6. На підставі наказу начальника управління укладається письмовий договір з громадським об’єднанням про надання фінансової підтримки для реалізації статутних завдань.
4.7. У разі відмови громадського об’єднання від укладання договору з управлінням таке громадське об’єднання втрачає право на отримання фінансової підтримки у поточному році.
4.8. У разі, якщо сума коштів, передбачених ухвалою для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів, є недостатньою для надання такої підтримки у повному обсязі, розподіл коштів, передбачених для громадського об’єднання, яке відмовилося від укладання договору, здійснюється між громадськими об’єднаннями пропорційно з врахуванням результатів проведеного відбору.
4.9. У разі наявності заборгованості за бюджетними фінансовими зобов’язаннями минулих років, зареєстрованими в органах Державної казначейської служби України, така заборгованість погашається за рахунок коштів передбачених у міському бюджеті м. Львова на рік, в якому надається фінансова підтримка, після прийняття рішення про міський бюджет м. Львова на відповідний рік.
5. Бухгалтерський облік та звітність про використаннябюджетних коштів, контроль за їх використанням

5.1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою України. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності громадських об’єднань у встановленому законодавством порядку.
5.2. З метою отримання бюджетних коштів громадське об’єднання подає в управління копії документів, які підтверджують взяття у встановленому порядку бюджетних та фінансових бюджетних зобов’язань (копії договорів, накладних, актів наданих послуг, рахунків), та інші документи (виходячи з сутності проведених заходів: списки, протоколи проведених зборів, “круглих“ столів тощо).
5.3. Після проведення оплати органами Державної казначейської служби України, громадське обєднання подає в управління копії документів (платіжних доручень, виписок по рахунках), які підтверджують цільове використання бюджетних коштів.
5.4. Громадські обєднання подають в органи Державної казначейської служби України бюджетну звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки та у порядку, встановлені законодавством України, а в управління повідомлення про прийняття такої звітності, сформоване територіальним органом Державної казначейської служби України через автоматизовану систему подання електронної звітності (АС Є-Звітність“).
5.5. Крім звітності, зазначеної у пункті 5.4 цього порядку, громадські об’єднання подають в управління остаточний річний звіт про використання бюджетних коштів, отриманих на фінансову підтримку, до 31 січня року, наступного за звітним.
5.6. Громадські об’єднання, яким надано фінансову підтримку на проведення заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань, зобов’язані завчасно (не пізніше 3 робочих днів до настання відповідної події) надати управлінню щонайменше одне іменне запрошення для участі у зазначених заходах. Якщо громадським обєднанням не було завчасно повідомлено управління про дату, час та місце проведення заходу, вважається, що подія не відбулась.
5.7. У разі виявлення факту подання громадським об’єднанням недостовірної інформації після перерахування на його рахунок бюджетних коштів, громадське об’єднання повинне повернути зазначені бюджетні кошти. У разі відмови від добровільного повернення коштів питання про їх повернення вирішується у судовому порядку за позовом управління.
5.8. З метою контролю за цільовим використанням бюджетних коштів управління має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
5.9. Надання фінансової підтримки здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний рік за КПКВК МБ 0813192 “Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість“.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
соціального захисту І. КобринДодатки 1, 2, 3 до додатка.docxДодатки 1, 2, 3 до додатка.docx