УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення592


від 06/08/2018

Про затвердження договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м. Львові
Керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, Законами України “Про автомобільний транспорт“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування“, відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1062 “Про затвердження Положення про управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м. Львові згідно з додатком.
2. Вважати рішення виконавчого комітету від 02.02.2018 № 115 “Про затвердження договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м. Львові таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлового господарства та інфраструктури.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.06.2018 № 592

ДОГОВІР
про організацію перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування у м. Львові


Організатор – управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради в особі ___________________________________________ , який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони та Перевізник – _________________________ , в особі ______________________________ , який діє на підставі статуту, з іншої сторони відповідно до протоколу від _____________ № ____ засідання Конкурсного комітету уклали договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному (-их) маршруті (-ах) загального користування (надалі – Договір) про таке:
1. Предмет Договору

1.1. Організатор надає Перевізникові право надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті (-ах), які входять до об’єкта конкурсу № ________________ (додаток 4 до цього Договору), а Перевізник зобов’язується надавати зазначені послуги населенню у порядку і на умовах, визначених цим Договором, у звичайному режимі здійснення руху на маршруті згідно із затвердженим (-ими): розкладом (-ами) руху і тарифом (-ами) (додаток 1 до цього Договору), схемою руху автобусного (-их) маршруту (-ів) (додаток 2 до цього Договору), схемою розміщення реклами на транспортних засобах (додаток 3 до цього Договору).
1.2. Додатки 1, 2, 3, 4 до цього Договору є невід’ємними складовими цього Договору.
2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Організатора
2.1.1. Організатор має право:
2.1.1.1. Визначати місцеву транспортну політику, у тому числі:
2.1.1.1.1. Вивчати та прогнозувати ринок місцевих послуг пасажирських перевезень, визначати потребу у перевезеннях.
2.1.1.1.2. Визначати структуру транспортної системи: автобусних маршрутів загального користування та регулярності руху.
2.1.1.1.3. Визначати обсяг транспортних послуг, які надає Перевізник на кожному маршруті.
2.1.1.1.4. У разі різких коливань пасажирських потоків за згодою Перевізника вносити тимчасові зміни до розкладів руху та до кількості транспортних засобів на маршруті, про що повідомляти Перевізника не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати такої зміни.
2.1.1.1.5. Проводити опитування споживачів транспортних послуг для визначення показника задоволення пасажирів. Отримувати, вивчати та узагальнювати скарги і пропозиції від пасажирів щодо роботи Перевізника на автобусних маршрутах загального користування. За результатами опитування чи узагальнення звернень пасажирів формувати письмові вимоги, обов’язкові для Перевізника.
2.1.1.2. Затверджувати форму подання перевізником звіту про роботу на маршрутах.
2.1.1.3. Визначати систему справляння плати за проїзд, систему керування рухом транспортних засобів на маршрутах.
2.1.1.4. Приймати рішення щодо продовження, скорочення маршруту, часткової його зміни згідно з законодавством України.
2.1.1.5. Затверджувати порядок проведення перевірок щодо дотримання Перевізником умов цього Договору.
2.1.1.6. Приймати рішення про одностороннє дострокове розірвання Договору у разі:
2.1.1.6.1. Невиділення Перевізником протягом трьох днів за місяць планової кількості транспортних засобів, зокрема випуск на маршрут (зазначений у пункті 1.1 цього Договору) транспортних засобів у кількості нижче 80 % від кількості, визначеної паспортом маршруту, відхилення від схеми руху маршруту, що підтверджується відповідними актами перевірок представників Організатора та Перевізника, або на підставі даних, отриманих від суб’єкта господарювання, який виконує функції з організації та управління рухом автобусів.
2.1.1.6.2. Скасування ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів.
2.1.1.6.3. Скасування результатів конкурсу з визначення перевізника на автобусному маршруті загального користування.
2.1.1.6.4. Недосягнення згоди щодо зміни Договору або неодержання Організатором відповіді Перевізника на пропозицію про внесення змін до Договору через 20 днів після скерування Організатором такої пропозиції на виконання рішення про введення у дію системи справляння плати за проїзд з використанням єдиного електронного квитка.
2.1.1.6.5. Неодноразового порушення Перевізником законодавства про автомобільний транспорт (три і більше разів протягом року на будь-якому з маршрутів, зазначених у пункті 1.1 цього Договору), що підтверджується документами уповноважених контролюючих органів (про притягнення до відповідальності осіб під час надання послуг з перевезення на маршрутах, зазначених у пункті 1.1 цього Договору).
2.1.1.7. Про дострокове одностороннє розірвання Договору Організатор повідомляє Перевізника за 30 календарних днів до дати розірвання. У такому разі з моменту припинення дії Договору Організатором для роботи на маршруті призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення дії даного договору, який було розірвано. У разі його відмови чи відсутності – Організатор призначає до проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на строк не більш як три місяці.
2.1.1.8. Переглядати рівень тарифу на послуги відповідно до законодавства України за поданням відповідних розрахунків Перевізником.
2.1.1.9. Сприяти у межах наданих повноважень у забезпеченні належних дорожніх умов для роботи перевізника на маршрутах, зазначених у додатках до цього Договору, у тому числі:
2.1.1.9.1. Утримання належного стану проїжджої частини та під’їзних шляхів.
2.1.1.9.2. Належного облаштування та позначення зупинок.
2.1.1.9.3. Наявності належного сигнального обладнання та дорожніх знаків під час проведення тимчасових робіт або у небезпечних місцях.
2.1.1.9.4. Належного технічного обслуговування інфраструктури у зимовий період.
2.1.1.9.5. Належних санітарно-побутових умов на кінцевих зупинках громадського транспорту.
2.1.2. Організатор зобов’язаний:
2.1.2.1. Затверджувати паспорт маршруту, схему маршруту, розклади руху.
2.1.2.2. Письмово попереджати Перевізника у разі виникнення необхідності зміни руху маршруту (ремонтні роботи доріг і комунікацій, загальноміські заходи тощо) не пізніше трьох днів до початку зазначених заходів (за винятком аварійних та інших непередбачуваних робіт).
2.1.2.3. Встановлювати порядок компенсації втрат Перевізника за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на об’єкті конкурсу № ________________ (додаток 4 до цього Договору) у додаткових угодах до цього Договору, які є його невід’ємною частиною і підписуються сторонами щорічно протягом терміну дії Договору.
2.1.2.4. Визначати місця зупинок для проведення посадки-висадки пасажирів на маршруті.
2.1.2.5. Забезпечити продовження строку дії договору, але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років, за заявою автомобільного перевізника за наявності інформації про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним перевізником на об’єкті конкурсу № ________________ (додаток 4 до цього Договору), наявності вмотивованих підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення протягом терміну дії цього Договору без порушення його умов.
2.1.2.6. Забезпечити дострокове розірвання Договору з автомобільним перевізником переможцем на об’єкті конкурсу № ________________ (додаток 4 до цього Договору) у разі:
2.1.2.6.1. Наявності фактів порушення ним умов Договору. Розірвання Договору відбувається після невиконання надісланого Організатором попередження Перевізникові про недопущення порушення умов Договору.
2.1.2.6.2. Підтвердження інформації про факт подання перевізником-претендентом недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на об’єкті № ________________ (додаток 4 до цього Договору).
2.1.2.6.3. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання попередження Перевізник не розпочав виконання перевезень відповідно до цього Договору.

2.2. Права та обов’язки Перевізника
2.2.1. Перевізник має право:
2.2.1.1. У разі необхідності зміни розкладів руху на маршруті погоджувати їх з Організатором не пізніше ніж за 3 дні до введення у дію. У разі передбачуваних Перевізником різких коливань пасажиропотоків тривалістю не більше семи календарних днів Перевізник має право звернутися до Організатора щодо формування тимчасових графіків руху.
2.2.1.2. Використовувати вільні площі у салоні рухомого складу для розміщення візуальної реклами без негативного впливу на безпеку та комфорт пасажирів. Доходи, отримані Перевізником від розміщення реклами, є власністю Перевізника.
2.2.1.3. Розміщувати зовнішню рекламу на бортах транспортних засобів тільки згідно зі схемою, поданою у додатку 3 до цього Договору. Доходи, отримані Перевізником від розміщення реклами, є власністю Перевізника.
2.2.1.4. Надавати Організатору свої зауваження і пропозиції щодо роботи системи диспетчеризації та формувати запити на впровадження необхідних додаткових функцій.
2.2.1.5. Подавати Організатору розрахунки тарифу на проїзд.
2.2.2. Перевізник зобов’язаний:
2.2.2.1. Забезпечувати виконання вимог законодавства України, актів Львівської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, Організатора.
2.2.2.2. Перед виїздом на маршрут забезпечувати водіїв необхідними документами, передбаченими законодавством України, для здійснення перевезення і проїзними квитками для пасажирів.
2.2.2.3. Забезпечувати відповідність технічного та санітарного стану транспортних засобів чинним нормам та стандартам, регулярне проходження технічного огляду. Перевізник несе відповідальність за експлуатацію і технічне обслуговування рухомого складу та депо.
2.2.2.4. Забезпечувати здійснення перевезень відповідно до встановленої Договором кількості рухомого складу на кожному з маршрутів, зазначених у пункті 1.1 цього Договору.
2.2.2.5. Здійснювати перевезення пасажирів транспортними засобами на маршруті за затвердженим Організатором розкладом руху з регулярністю (у тому числі з дотриманням рівня виконання рейсів) не нижче 90 % запланованих рейсів на місяць, запобігати невиконанню на маршруті відповідно до затвердженого графіка руху двох планових рейсів підряд.
2.2.2.6. Надавати безоплатний проїзд категоріям пасажирів, яким це право надано законодавством України.
2.2.2.7. Здійснювати видачу проїзних квитків пасажирам відповідно до вимог законодавства України, діючих тарифів, а також визначеної Організатором системи справляння плати за проїзд.
2.2.2.8. Інформувати пасажирів державною мовою: оголошувати назви зупинок та інформацію щодо можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту.
2.2.2.9. Залучати до роботи з перевезення пасажирів персонал з належною кваліфікацією та відповідною підготовкою. Забезпечувати передрейсовий контроль за станом здоров’я водіїв, належними умовами для праці та відпочинку водіїв. Забезпечувати охайний вигляд водіїв та виконання вимоги щодо заборони прослуховування музики, розмов по телефону, вживання їжі та напоїв, куріння під час руху; професійне та ввічливе спілкування водіїв з пасажирами. Здійснювати страхування водіїв та транспортних засобів на умовах, передбачених законодавством України.
2.2.2.10. Розміщувати інформацію та необхідні знаки на транспортних засобах згідно з вимогами Організатора та законодавства України.
2.2.2.11. Забезпечувати доступ до транспортних засобів з метою обладнання їх відповідними пристроями в умовах визначеної Організатором системи справляння плати за проїзд та системи контролю за рухом транспортних засобів.
2.2.2.12. Дотримуватися схем маршрутів, визначених у додатку 2 цього Договору, здійснювати посадку/висадку пасажирів на/з транспортних засобів виключно на призначених для цього автобусних зупинках, визначених Організатором.
2.2.2.13. Забезпечувати виконання актів Львівської міської ради та її виконавчих органів у частині надання пільгового проїзду учням загальноосвітніх шкіл на період навчального року у дні навчання з понеділка по п’ятницю за рахунок власних коштів за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра.
2.2.2.14. Забезпечувати проведення обов’язкової щомісячної профілактичної дезінфекції транспортних засобів, які задіяні до перевезень пасажирів, у порядку, передбаченому законодавством України, за участю представника Організатора.
2.2.2.15. Обладнати за власні кошти всі автобуси інформаційними трафаретами відповідно до встановленого Організатором зразка, а також забезпечити згідно з вимогами їх освітлення, належну експлуатацію, оновлення та заміну.
2.2.2.16. Надавати Організатору на його письмову вимогу (у 5-ти денний термін з дня отримання вимоги) письмове пояснення стосовно фактів, викладених у скаргах пасажирів, складених актів відповідними контролюючими службами про виявлені правопорушення або скерованої від Організатора інформації про порушення Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176. У разі неможливості надати відповідь у визначений цим пунктом термін з об’єктивних причин вказаний термін може бути продовжений Організатором на підставі письмового обгрунтованого клопотання Перевізника.
2.2.2.17. Надавати Організатору щомісяця протягом 7 днів після закінчення звітного місяця звіт за формою, затвердженою Організатором. Перевізник несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, поданої у звіті.
2.2.2.18. У термін, встановлений Організатором, укласти угоду про надання послуг з диспетчеризації з суб’єктом господарювання, який виконує функції з організації та управління рухом автобусів у м. Львові, а також внести запропоновані Організатором зміни до цього Договору на виконання рішення про введення у дію системи справляння плати за проїзд з використанням єдиного електронного квитка.
2.2.2.19. Перевізник зобов’язаний у встановлені Договором строки сплатити штраф за кожне порушення у разі невиконання Перевізником взятих на себе зобов’язань за Договором, що підтверджується відповідними актами перевірок представників Організатора та Перевізника, або на підставі даних, отриманих від суб’єкта господарювання, який виконує функції з організації та управління рухом автобусів.
2.2.2.20. Починаючи з моменту укладення цього Договору, щороку здійснювати оновлення не менше 10 відсотків від загальної кількості транспортних засобів, які використовуються для надання послуг згідно з цим Договором (капітальний ремонт існуючих транспортних засобів, заміна транспортних засобів за віковою ознакою, але обов’язково з низьким рівнем підлоги, придбання нових автобусів).
2.2.2.21. Забезпечити роботу на обєкті № ________________ (додаток 4 до цього Договору) транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 1 січня 2020 року.
2.2.2.22. Забезпечити встановлення та функціонування GPS-трекерів у транспортних засобах, які задіяні до перевезень пасажирів на обєкті № ________________ (додаток 4 до цього Договору).
2.2.2.22.1. Відсутність чи несправність GPS-трекерів не звільняє Перевізника від відповідальності, встановленої цим Договором.
2.2.2.22.2. Розрахунок випуску на маршрут транспортних засобів, які задіяні до перевезень пасажирів на обєкті № ________________ (додаток 4 до цього Договору), а також визначення регулярності (у тому числі з дотриманням рівня виконання рейсів) на об’єкті № ________________ (додаток 4 до цього Договору) здійснюється на підставі даних, отриманих Організатором за результатами роботи GPS-трекерів у транспортних засобах, які задіяні до перевезень пасажирів на об’єкті № ________________ (додаток 4 до цього Договору).
3. Дії при перешкодах у русі

3.1. Перевізник повинен негайно інформувати Організатора у разі, якщо йому стануть відомі обставини, які можуть перешкоджати нормальній роботі транспорту чи унеможливити надання транспортних послуг. Така інформація повинна визначати тип перешкоди, її причини та ймовірні наслідки та повинна бути передана Організатору не пізніше ніж через 2 години після того, як вона стала відомою Перевізникові.
3.2. У разі настання дорожньо-транспортної події або виникнення перешкод/пошкоджень з будь-якої причини не з вини Перевізника, у результаті чого відбулося призупинення надання транспортних послуг у будь-якому місці на маршруті під час надання послуг на виконання цього Договору, Перевізник повинен негайно інформувати про це пасажирів, вказати орієнтовний час, який потрібен на усунення перешкод/пошкоджень та зазначити альтернативні можливості продовження подорожі для пасажирів.
3.3. У разі настання дорожньо-транспортної події або виникнення перешкод/пошкоджень з будь-якої причини з вини Перевізника, у результаті чого відбулося призупинення надання транспортних послуг на будь-якому з маршрутів, які обслуговує Перевізник, на 15 хвилин або довше, Перевізник повинен надати пасажиру проїзний документ, еквівалентний квитку, який дає право на одноразовий проїзд у міському транспорті. Витрати за відшкодування пасажиру проїзду з підстав, передбачених цим пунктом, несе Перевізник.

4. Показники якості послуг

4.1. Якість послуг, які надає Перевізник, оцінюється на основі таких показників:
4.1.1. Дотримання графіка руху на кожному маршруті.
4.1.2. Комфорт та чистота рухомого складу.
4.1.3. Наявність інформації для пасажирів.
4.1.4. Належне виконання Перевізником вимог законодавства про автомобільний транспорт.
4.1.5. Кількість правопорушень, вчинених Перевізником.
4.1.6. Кількість скарг на дії/бездіяльність Перевізника.
4.1.7. Кількість рухомого складу на маршруті.
5. Відповідальність сторін

5.1. Перевізник несе відповідальність у разі невиконання ним взятих на себе зобов’язань за цим Договором, що підтверджується відповідними актами перевірок представників Організатора та Перевізника, або на підставі даних, отриманих від суб’єкта господарювання, який виконує функції з організації та управління рухом автобусів. У разі відмови Перевізника від участі у перевірці та/або підписання акта перевірки у ньому робиться відповідний запис, який засвідчується підписом особи, яка склала акт, та підписами свідків у разі їх наявності.
5.1.1. Невиконання Перевізником взятих на себе зобов’язань за цим Договором, що підтверджується відповідними актами перевірок представників Організатора та Перевізника, або на підставі даних, отриманих від суб’єкта господарювання, який виконує функції з організації та управління рухом автобусів, слугує підставою для вчинення Організатором дій, передбачених у пункті 8.4.2 цього Договору.
5.1.2. Перевізник не пізніше 10 (десяти) робочих днів сплачує Організатору штраф за кожне порушення у разі невиконання Перевізником взятих на себе зобов’язань за Договором, що підтверджується відповідними актами перевірок представників Організатора та Перевізника, або на підставі даних, отриманих від суб’єкта господарювання, який виконує функції з організації та управління рухом автобусів:
5.1.2.1. За невиконання Перевізником зобов’язань, передбачених у пункті 2.2.2.5 цього Договору, за результатами роботи у звітному періоді (місяць) останній сплачує штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5.1.2.2. У разі невиділення Перевізником протягом трьох днів за місяць планової кількості транспортних засобів, зокрема випуск на маршрут (зазначений у пункті 1.1 цього Договору) транспортних засобів у кількості нижче 90 % від кількості визначеної паспортом маршруту, останній сплачує штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5.1.2.3. За неналежну якість надання послуг, передбачених у пунктах 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.7 цього Договору, у звітному періоді, що підтверджується відповідними актами перевірок представників Організатора та Перевізника, Перевізник сплачує штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
5.2. Порушенням відповідно до пункту 5.1 цього Договору вважається кожне з порушень, передбачених у пункті 5.1.2 цього Договору, здійснене Перевізником на будь-якому з маршрутів, які є предметом цього Договору.
5.3. У разі виникнення перешкод для руху на маршруті, які виникли не з вини Перевізника, заходи відповідальності до Перевізника не застосовуються.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за цих умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.
6.2. Дія таких обставин може бути викликана: винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, землетрус, пожежа, блискавка тощо); непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад – страйк, військові дії на території маршруту, введення комендантської години).
6.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше двох робочих днів з дати їх настання письмово (через скерування цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така сторона зобов’язана надати іншій стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються стороною у разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.
6.4. Наслідком неповідомлення/несвоєчасного повідомлення стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншої сторони про їх настання або припинення є втрата права сторін покликатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.
7. Внесення змін до Договору

7.1. Сторони можуть вносити зміни і доповнення до всього Договору через укладення додаткової угоди.
7.2. Цей Договір підлягає перегляду не пізніше ніж через 1 місяць після набрання чинності рішенням про введення у дію системи справляння плати за проїзд з використанням єдиного електронного квитка. У такому разі Організатор надсилає Перевізнику пропозицію про внесення змін до Договору, а Перевізник не пізніше ніж через 20 днів повідомляє Організатора про результати її розгляду. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк Організатор приймає рішення про дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку.
8. Термін дії Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з __________________ і діє до __________________ .
Строк дії Договору може бути продовженим у порядку, визначеному пунктом 2.1.2.5 цього Договору.
8.2. При розірванні Договору однією зі сторін (у тому числі односторонньому розірванні) іншій стороні скеровується про це письмове повідомлення не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору. Якщо протягом цього терміну питання про розірвання Договору між сторонами залишається неврегульованим, дія Договору вважається припиненою.
8.3. Жодна зі сторін не може передавати свої права за цим Договором третій стороні.
8.4. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
8.4.1. Закінчення строку, на який його було укладено.
8.4.2. Дострокового прийняття Організатором рішення про одностороннє дострокове розірвання договору у порядку, передбаченому у пункті 2.1.1.7 цього Договору.
8.4.3. Достроково, за взаємною згодою сторін або за рішенням суду.
9. Інші умови Договору

9.1. Цей Договір не є договором приєднання відповідно до законодавства України.
9.2. Будь-які спори, які виникли у зв’язку з цим Договором, повинні вирішуватися через переговори між сторонами.
9.3. Всі спори, які виникають з виконання умов цього Договору, розглядаються у компетентному господарському суді України.
9.4. Цей Договір регулюється законодавством України.
9.5. Договір складений при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із сторін.
10. Юридичні адреси сторін
Організатор Перевізник

Банківські реквізити, юридична Банківські реквізити, юридична
та фактична адреси та фактична адреси

___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

В. о. начальника управління
транспорту О. Партика


Додаток 1 до договору.docxДодаток 1 до договору.docx Додатки 2, 3, 4 до договору.docxДодатки 2, 3, 4 до договору.docx