УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення407


від 05/15/2020

Про затвердження Положення про премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, на виконання Програми “Львів – місто літератури“ на 2016-2020 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 17.03.2016 № 269 “Про затвердження Програми “Львів – місто літератури“ на 2016-2020 роки“, з метою покращання процедури відбору номінантів, визначення та відзначення лауреатів премії та врегулювання інших організаційних питань щодо проведення премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Положення про премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 10.02.2017 № 87 “Про затвердження Положення про премію Міста літератури ЮНЕСКО“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 25.05.2018 № 530Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.02.2017 № 87“.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 15.05.2020 № 407


ПОЛОЖЕННЯ
про премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО


1. Загальні положення

1.1. Положення про премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО розроблене на виконання Програми “Львів – місто літератури“ на 2016-2020 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 17.03.2016 № 269, та визначає процедуру відбору номінантів, визначення та відзначення лауреатів премії грошовою винагородою та інші організаційні питання, пов’язані з відзначенням премією.
1.2. Премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО (надалі – премія) засновано для вшанування і надання суспільного резонансу творам сучасної літератури, які артикулюють цінності людяності і будують мости порозуміння, підтримують свободу слова та самовираження, міжкультурну комунікацію та виховання толерантності.
1.3. Премія присуджується авторам за завершений, оригінальний чи перекладний твір, який вперше опублікований у попередньому календарному році (який безпосередньо передує року початку збору заявок на відзначення премією).
1.3.1. Твір автора повинен відповідати загальноприйнятим гуманістичним цінностям та не бути таким, зміст якого будь-яким чином ображає чи принижує честь та гідність українського народу чи пропагує сепаратизм.
1.4. У цьому положенні поняття вживаються у такому значенні:
1.4.1. Організаційний комітет премії (надалі – оргкомітет) – постійно діючий робочий орган, який забезпечує організацію та функціонування процесів відбору заявок на відзначення, здійснює контроль за дотриманням заявником всіх умов та у разі позитивного висновку передає журі премії інформацію про претендентів.
1.4.2. Журі премії (надалі – журі) – тимчасовий робочий орган, який формується щороку, для здійснення процедури оцінювання претендентів, визначення номінантів та лауреата премії.
1.4.3. Претендент – автор, твір якого відповідає всім вимогам та правилам премії і потрапляє на розгляд до журі премії.
1.4.4. Номінант – автор, твір якого потрапляє до короткого списку премії і є одним з ймовірних переможців.
1.4.5. Спецвідзнака – спеціальна грошова винагорода, яка присуджується за рішенням журі автору (чи авторам) з короткого списку за визначені досягнення у літературі, які не стали лауреатами.
1.4.6. Лауреат – переможець премії за оцінками журі, який отримує грошову винагороду.
1.5. Для забезпечення організаційних питань, пов’язаних з відзначенням премією, утворюється оргкомітет та журі.
1.6. Джерелом фінансування премії є кошти, передбачені у міському бюджеті м. Львова на відповідний календарний рік.
1.7. Грошова винагорода лауреата премії становить не менше 150 тис. грн. (з врахуванням податків та інших відрахувань) у номінації і може бути збільшена за умови зростання розміру грошового фонду.
1.8. Виплату грошової винагороди премії здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі розпорядження Львівського міського голови.
2. Склад, функції, права та обов’язки оргкомітету премії
2.1. До складу оргкомітету премії входять:
2.1.1. Начальник управління культури департаменту розвитку.
2.1.2. Два представники управління культури, делеговані начальником управління культури департаменту розвитку.
2.1.3. Два представники офісу “Львів – місто літератури ЮНЕСКО“, делеговані від Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича.
2.2. Функції оргкомітету премії:
2.2.1. Розробка, узгодження та затвердження пакета документів премії (підготовка нормативних документів Львівської міської ради для повноцінного функціонування процесу відзначення премією, підготовка організаційних документів премії – договори, правила, інформаційні довідки тощо).
2.2.2. Організація та координація процесу відзначення премією.
2.2.3. Збір заявок претендентів, реєстрація та перевірка на відповідність до правил та умов премії.
2.2.4. Підготовка списку претендентів, у тому числі підготовка та збір додаткової інформації про претендентів.
2.2.5. Формування складу журі з числа незалежних експертів у галузі літератури, освіти, журналістики та культурного менеджменту (за відсутності конфлікту інтересів).
2.2.6. Організація роботи журі.
2.2.7. Забезпечення всеукраїнської інформаційної підтримки процесу відзначення премією (робота з інформаційними партнерами, розміщення інформації на офіційному сайті Львівської міської ради та сайті “Львів – місто літератури“ тощо).
2.2.8. Організація та забезпечення заходів премії (зустрічі з номінантами, нагородження лауреатів тощо).
2.2.9. Вирішення інших поточних організаційних питань.
2.3. Оргкомітет має право:
2.3.1. Відмовити претенденту у разі невідповідності наданих документів правилам премії.
2.3.2. Делегувати своїх представників до складу журі (без права голосу).
2.3.3. Запроваджувати додаткові номінації, спецвідзнаки та винагороди для номінантів премії.
2.4. Обов’язки оргкомітету:
2.4.1. Створити рівні можливості та однакові умови для всіх претендентів.
2.4.2. Забезпечити публічність та прозорість присудження премії.
2.4.3. Створити умови для оперативної та ефективної роботи журі та забезпечити його незалежне оцінювання і голосування.
2.4.4. Вживати заходи щодо нерозголошення раніше встановленого часу відомостей про попередні результати оцінювання претендентів та номінантів.
2.4.5. Забезпечити якісне та вчасне виконання всіх функцій оргкомітету.
3. Склад, функції, права та обов’язки журі
3.1. Журі є тимчасовим органом премії та формується щороку для оцінювання переліку претендентів, визначення номінантів та лауреатів.
До складу журі може входити особа, яка є експертом у галузі літератури, освіти, журналістики, культурного менеджменту (що підтверджено відповідними досягненнями та здобутками, нагородами, відзнаками тощо) та/або автором творів, які отримали національні і міжнародні нагороди та відзнаки.
3.2. До складу журі може обиратися одна особа не більше 2-х разів поспіль та загалом не більше 4-х разів.
3.3. Кількість членів журі може становити від 5-ти до 7-ми постійних членів та 2 додаткових (резервних), які відкритим голосуванням вибирають голову журі. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі та затверджує результати голосування протоколом.
3.4. Додаткові (резервні) члени журі участі в оцінюванні не беруть, але вони можуть замінити постійного члена журі у разі його виходу зі складу журі або відсутності на засіданні. За таких обставин додатковий (резервний) член журі отримує право голосу.
3.5. Функції журі:
3.5.1. Об’єктивне оцінювання претендентів.
3.5.2. Формування переліку номінантів.
3.5.3. Визначення лауреатів премії та затвердження імен переможців окремим протоколом за підписом всіх членів журі.
3.6. Члени журі мають право:
3.6.1. Добровільно входити та виходити зі складу журі.
3.6.2. Вільно висловлювати свої погляди щодо премії загалом, якості заявок, їх відповідності до умов і правил та інших важливих питань, які стосуються учасників, організаторів та засновників, якщо не існує обмежень щодо конфіденційності інформації.
3.6.3. Бути інформованими щодо виникнення обмежень конфіденційності інформації, які передбачені цим положенням.
3.6.4. Надавати рекомендації і пропозиції щодо концепції, ходу та звітності премії.
3.6.5. Залучати додаткових експертів до оцінки претендентів та номінантів (за потреби).
3.7. Члени журі зобов’язані:
3.7.1. Дотримуватись принципів:
3.7.1.1. Аполітичності – членами журі не можуть бути представники керівного складу політичних партій чи особи, які представляють політичні рухи чи організації.
3.7.1.2. Запобігання конфлікту інтересів – членами журі не можуть бути члени родини претендентів і номінантів та особи пов’язані з ними майновими і родинними зв’язками.
3.7.1.3. Конфіденційності – члени журі не розголошують інформацію про хід голосування та імена переможців аж до церемонії нагородження.
3.7.1.4. Сумлінності та добросовісності.
3.7.1.5. Персональної відповідальності – члени журі несуть персональну відповідальність за свою роботу у складі журі, свої експертні висновки та публічну інформацію, оприлюднену ними.
3.7.2. Під час перебування у складі журі премії дотримуватися цього положення та інших документів, які регулюють процес відзначення премією.
3.7.3. Оцінювати всі заявки індивідуально, надавати інформацію голові журі та брати участь у роботі підсумкового засідання журі.
3.7.4. Надавати згоду на оприлюднення свого імені та інформації про себе у засобах масової інформації.
3.7.5. Письмово попереджати голову журі про свій вихід зі складу журі не пізніше ніж за 2 тижні до початку процесу оцінювання.
3.7.6. У разі здійснення тиску на користь того чи іншого номінанта невідкладно повідомляти про це голову журі та оргкомітет у письмовому вигляді.
3.8. Якщо вихід зі складу журі відбувається під час оцінювання заявок, то така особа не має права розголошувати інформацію про хід оцінювання до офіційного оприлюднення результатів.
4. Порядок визначення претендентів,
номінантів, лауреатів (переможців)
4.1. Оргкомітет інформує професійні, творчі організації, установи і заклади культури та освіти різних форм власності (бібліотеки, громадські організації, онлайн-бібліотеки, видавництва, книгарні тощо) щодо надання заявок про претендентів, а також інформації про твір претендента (рецензії, відгуки читачів тощо).
4.2. Тривалість прийому заявок – не більше 3-х місяців з дня оголошення інформації про прийом. Кінцевий термін прийому заявок оприлюднює оргкомітет.
4.3. Оргкомітет не приймає заявок за умови виникнення конфлікту інтересів, якщо автор є:
4.3.1. Працівником структурних підрозділів Львівської міської ради.
4.3.2. Членом оргкомітету чи журі.
4.3.3. Близьким родичем вищезазначених осіб.
4.4. Оргкомітет приймає заявки від професійних, творчих організацій, установ і закладів культури та освіти різних форм власності. До заявки додається письмова згода автора/перекладача на розгляд твору у межах премії. За умови надання примірників твору для оцінювання без згоди автора/перекладача цей твір до розгляду не допускатиметься.
4.5. Якщо авторів твору є кілька, то грошова винагорода рівно поділяється між всіма співавторами.
4.6. Всі твори, які подані з порушенням строків або без згоди автора, включатись до списку претендентів не будуть.
4.7. Журі здійснює аналіз всіх отриманих заявок та на їхній підставі формує довгий список претендентів, що не може перевищувати 30 осіб, який оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради та сайті “Львів – місто літератури ЮНЕСКО“.
4.8. Журі не приймають до розгляду твори, які містять ознаки плагіату, порушення авторського права чи перша публікація оригінального чи перекладного твору яких була не українською мовою.
4.9. Журі здійснює оцінку всіх претендентів та формує список номінантів (короткий список премії). Список номінантів не може бути більшим за 12 осіб.
4.10. Кінцевий термін оприлюднення списку номінантів оголошується оргкомітетом. Відбір номінантів не може тривати довше ніж 4 місяці від дати опублікування довгого списку претендентів премії.
4.11. Список номінантів оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради та сайті “Львів – місто літератури ЮНЕСКО“.
4.12. Інформація щодо визначених лауреатів премії не розголошується членами оргкомітету до часу оприлюднення у день нагородження премією.
4.13. У разі дострокового оприлюднення імен переможців членом журі така особа не буде повторно запрошуватися до складу журі премії.
4.14. Премія та спецвідзнаки не присуджуються у разі виникнення обставин непереборної дії, що унеможливлюють здійснення конкурсного відбору та вручення премії лауреата чи спецвідзнак.
4.15. Нагородження лауреатів премії здійснює Львівський міський голова.
5. Прикінцеві положення

5.1. Лауреати премії та одержувачі спецвідзнак відзначаються грошовими винагородами. Виплату грошових винагород здійснює управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
культури Х. Береговська