УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 2825


від 10/24/2013
Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376З метою забезпечення утримання у належному стані будівель, споруд, інженерних споруд, території міста, керуючись Конституцією України, Законами України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів, міська рада ухвалила:
внести зміни до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова (зі змінами):
1. Викласти пункт 14.1 додатка у новій редакції:
14.1. Дозвіл на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт видає відповідна районна адміністрація на підставі письмової заяви за формою згідно з додатком 2 до цих Правил та основних матеріалів дозвільної та проектної документації відповідно до пункту 14.2 цих Правил“.
2. У пункті 14.2 додатка слово листа замінити словами письмової заяви“.
3. Вилучити з підпункту 15.1.6 додатка речення Заявка на видачу дозволу (на виконання аварійних робіт) районною адміністрацією за встановленою формою подається виконавцем робіт у комунальне підприємство, якому делеговано право щодо опрацювання документації з виконання ремонтних робіт (надалі – уповноважене комунальне підприємство), з актом про аварію та схемою розриття, а при наявності – проектною документацією“.
4. Доповнити Правила благоустрою м. Львова додатком 5 згідно з додатком.
Міський голова А. Садовий

Додаток
до ухвали міської ради
від ______________________


Додаток 5 до Правил


________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається заява)
Заявник ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)
Заява

Відповідно до ст. 26-1 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" прошу _________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_
(видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)
дозвіл на порушення об’єкта благоустрою.
________________________________________________________________,
(найменування об’єкта благоустрою)
Місцезнаходження (адреса) об’єкта ________________________________,
вид робіт ________________________________________________________
(згідно із переліком земляних та/або ремонтних робіт)
________________________________________________________________,
Дозвіл від ___ ____________ 20___ р. № ______ (зазначається у разі переоформлення)
виданий ________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта,
________________________________________________________________
місце проживання, номер телефону/телефаксу або повне найменування

юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження,

номер телефону/телефаксу)

Додатки:
- схема проведення земляних та/або ремонтних робіт на _____ арк.
- копія договору з уповноваженим комунальним підприємством про здійснення контролю за відновленням благоустрою після виконання земляних та/або ремонтних робіт.
- дозвіл або його дублікат (у разі анулювання дозволу);
- копія довідки про державну реєстрацію (для юридичних осіб);
- копія довідки про код платника податків згідно ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- копія довідки про код виду діяльності згідно з КВЕД (для юридичних осіб);
- копія сторінок паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта.

З метою забезпечення ведення обліку дозволів на виконання земляних та/або ремонтних робіт та відмов у їх видачі і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“ я, ________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.Заявник ____________________ ___________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


М.П.
Примітка. Кожну сторінку цієї заяви підписує заявник та засвідчує своєю печаткою (за наявності)“.

Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич