УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА10-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2356


від 09/14/2017
Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, з метою підвищення ефективності управління виконавчими органами Львівської міської ради, керуючись пп. 5 п. 1 ст. 26, пп. 6 п. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення вимог Конституції України, законів України, організації належної роботи Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Внести зміни до ухвал міської ради:
1.1. Від 26.05.2016 № 505 Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
1.2. Від 14.07.2016 № 777 Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
1.2.1. Викласти пункт 2 “Повноваження департаменту містобудуваннярозділу VII Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування у новій редакції:
2. Повноваження департаменту містобудування
1. У межах повноважень на підставі затвердженої радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб.
2. На підставі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
3. Підготовка пропозицій і висновків до програм будівництва та реконструкції об’єктів на території м. Львова, у тому числі інвестиційних.
4. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, мереж зв’язку та телекомунікацій тощо.
5. На підставі рішень ради або судових рішень укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, у тому числі викуплених з аукціону або на конкурсній основі, договорів міни земельних ділянок, договорів оренди та суборенди земельних ділянок, договорів суперфіцію, договорів про встановлення земельних сервітутів, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування, інших цивільно-правових угод, а також при підписанні змін та доповнень до вищезазначених договорів, розірвання договорів, щодо яких у встановленому законом порядку прийняті ухвали міської ради, а також при накладенні та знятті заборон на земельні ділянки.
6. Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, виготовлення технічних документацій із землеустрою, надають інші послуги у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин.
7. Координація виконання науково-дослідних робіт і вишукувальних робіт у сфері містобудування та земельних відносин.
8. Розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічного розвитку тарифів для оплати послуг, які надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням.
9. Організація ведення містобудівного кадастру м. Львова; створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
10. Реалізація політики міської ради у сфері екології та благоустрою, забезпечення розробки та виконання екологічних програм, подання їх у встановленому порядку на розгляд та затвердження, а також забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотриманням екологічних норм та стандартів.
11. Подання міській раді висновків та пропозицій щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення ради укладення договорів на проведення екологічного аудиту.
12. Забезпечення проведення робіт з поточного та капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою зеленого господарства.
13. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою.
14. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
15. Здійснення у межах повноважень контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
16. Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до законодавства України.
17. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова, у сфері охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування.
18. Підготовка і подання на затвердження міської ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.
19. Участь в організації виконання екологічних програм; підготовка та подання пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення м. Львова.
20. Подання пропозицій щодо розподілу використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
21. Здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
22. Подання висновків та пропозицій міській раді про проведення екологічної експертизи щодо об’єктів чи виду діяльності; організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради.
23. Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
24. Забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, захворюваності населення.
25. Подання пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
26. Розробка та подання на затвердження міською радою Правил благоустрою м. Львова.
27. Забезпечення реалізації програм, правил та заходів благоустрою на території м. Львова.
28. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.
29. Погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
30. Проведення єдиної політики у м. Львові щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм.
31. Здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на території м. Львова, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
32. Підготовка незалежних екологічних висновків стосовно проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво і реконструкцію юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами екологічно небезпечних об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища.
33. Надання пропозицій щодо визначення граничної вартості проведення незалежних екологічних експертиз, які фінансуватимуться за рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
34. Видача ордерів на видалення дерев, кущів, газонів та квітників на підставі актів обстеження стану зелених насаджень з нарахуванням їх відновної вартості.
35. Погодження заяви про наміри нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення у частині оцінки впливів на довкілля.
36. Проведення заходів (зустрічі з мешканцями міста, громадськістю, конференції, симпозіуми, підвищення кваліфікації спеціалістів природоохоронних служб і громадських організацій) з поширення екологічних знань, організація екологічної освіти та екологічного виховання.
37. Координація діяльності, сприяння залученню інвестицій, внутрішньої та зовнішньої допомоги до екологічних програм та проектів.
38. Обстеження зелених насаджень з метою визначення їх якісного стану з подальшим оформленням відповідних актів.
39. Визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони довкілля.
40. Визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами у м. Львові.
41. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, котрі охороняються законом; підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.
42. Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
43. Створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації“.
1.2.2. Вилучити підпункт 2.1 Повноваження управління екології та ландшафтного планування департаменту містобудування пункту 2Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“.
2. Ліквідувати виконавчий орган міської ради управління екології та ландшафтного планування департаменту містобудування.
3. Департаменту містобудування:
3.1. Спільно з управлінням персоналом забезпечити попередження працівників, які займають посади, що підлягають ліквідації, про зміну істотних умов праці згідно з вимогами законодавства України.
Термін: до 01.11.2017.
Відповідальні: директор департаменту
містобудування, начальник управління
персоналом.
3.2. Забезпечити внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 № 1028 Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури“ відповідно до цієї ухвали.
Термін: до 01.12.2017.
Відповідальний: директор департаменту
містобудування.
4. Встановити, що пункт 1 цієї ухвали вводиться у дію з 01.01.2018.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.

Міський голова А. Садовий


додаток 1.doc

Дата оприлюднення: 09/25/2017