УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА14-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2779


від 07/09/2009
Про внесення змін до ухвали міської ради від 03.04.2008 № 1697
Зміни
згідно з ухвалою 1816-2012
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 09.07.2009 № 2779 та від 03.11.2011 № 8'
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про планування і забудову територій“, "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", з метою приведення у відповідність до чинного законодавства нормативно-правових актів міської ради міська рада ухвалила:
1. Внести зміни до ухвали міської ради від 03.04.2008 № 1697 “Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова“ (зі змінами і доповненнями), виклавши пункти 1, 5 у новій редакції:
“1. Затвердити Положення про пайову участь (внесок) замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова (додаток 1)“.
“5. Затвердити типову форму договору про пайову участь (додаток 2)“.
2. Встановити, що:
2.1. Оформлення та видача свідоцтв на право власності на об’єкти нерухомого майна проводиться після сплати пайового внеску відповідно до умов укладеного договору про пайову участь крім випадків, передбачених Законом УкраїниПро запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“.
2.2. Ця ухвала не поширюється на відносини, що випливають з укладених на час набрання чинності цієї ухвали договорів про сплату інвестиційного внеску.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію економічної політики і постійну комісію архітектури, містобудування та охорони історичного середовища.Міський голова А.СадовийДодаток 1

Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ПОЛОЖЕННЯ
про пайову участь (внесок) замовників у створенні та розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова
1. Загальні положення

1.1. Положення про пайову участь (внесок) замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова (надалі – Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про планування і забудову територій“, “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва, а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174.
1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру та порядок сплати пайового внеску замовників на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова.
1.3. Визначення понять:
Замовник – юридична чи фізична особа, яка має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування на території міста.
Під будівництвом об’єкта містобудування розуміється нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, впорядкування об’єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств, установ і організацій.
Пайова участь (внесок) – це зобов’язання замовника відрахувати до міського бюджету кошти на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у сумі і у порядку, що передбачені чинним законодавством та цим Положенням (надалі – пайовий внесок).
1.4. Пайовий внесок на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не сплачують замовники, які здійснюють:
1) будівництво об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;
2) будівництво будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
3) будівництво об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється на конкурсній основі;
4) будівництво об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій;
5) будівництво на земельних ділянках, придбаних на аукціонах, організатором яких виступала Львівська міська рада;
6) будівництво одноквартирних житлових будинків на земельних ділянках, наданих громадянам для будівництва житлових будинків, реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) існуючих одноквартирних житлових будинків (квартир);
7) будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об'єктів позашкільного виховання, охорони здоров'я та соціального забезпечення тощо) за умови передачі їх у власність територіальної громади м.Львова;
8) будівництво об'єктів, що здійснюється у порядку компенсації за ті, що підлягають знесенню, за умов передачі новозбудованих об'єктів у власність територіальної громади м.Львова;
9) добудову об’єктів незавершеного будівництва, що були придбані на конкурентних засадах (конкурсі, аукціоні), організатором яких виступала Львівська міська рада;
10) будівництво релігійно-культових об'єктів;
11) реставрацію (відтворення втрачених) об’єктів історико-архітектурної спадщини (без зміни техніко-економічних показників) для збереження історико-архітектурних пам’яток;
12) будівництво об'єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів, підстанцій, газових розподільчих пунктів, ліній електропередач за умови передачі їх у власність територіальної громади м.Львова;
13) будівництво нових об’єктів промислового виробництва або реконструкцію чи перепрофілювання в об’єкти промислового виробництва;
14) будівництво представництв іноземних держав відповідно до рішення Віденської конвенції від 24.04.1963 “Про консульські зносини“;
15) будівництво підземних паркінгів.
1.5. Якщо інше не встановлено законодавством України, граничний розмір пайової участі (внеску) з врахуванням не заборонених законом інших відрахувань, встановлених міською радою, не може перевищувати:
1.5.1. 10 відсотків вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);
1.5.2. 4 відсотків вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення.
2. Порядок розрахунку і сплати пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

2.1. Уповноваженим виконавчим органом міської ради щодо розрахунку пайових внесків і укладення договорів із замовниками про пайову участь є департамент економічної політики.
2.2. Міському голові, міській раді, виконавчому комітету, іншим виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам та організаціям забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайового внеску замовника, розрахованого згідно з вимогами цього Положення.
2.3. Департамент економічної політики проводить розрахунок пайового внеску відповідно до Методики розрахунку розміру пайового внеску замовників у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова (додаток 1 до цього Положення).
2.4. Підставою для проведення розрахунку пайового внеску та укладення із замовником договору про пайову участь є отримання департаментом економічної політики звернення замовника з поданням таких документів:
1) документів, що підтверджують право замовника на проектування та будівництво (реконструкцію) об’єкта;
2) погодженого проекту будівництва (реконструкції).
2.5. Протягом 10-ти робочих днів з часу отримання документів, вказаних у пункті 2.4 цього Положення, департамент економічної політики здійснює розрахунок розміру пайового внеску.
Департамент економічної політики укладає із замовником договір про пайову участь до одержання дозволу на виконання будівельних робіт, але не пізніше 15-ти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника щодо його укладення.
2.6. На підставі підписаного договору про пайову участь замовник вносить суму внеску єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі про пайову участь.
Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття обєкта містобудування в експлуатацію.
Пайовий внесок розміром до 30 тис.грн. включно сплачується замовником одноразово, більше 30 тис.грн. – може розтерміновуватись департаментом економічної політики у разі відповідного звернення замовника та з врахуванням його пропозицій.
При розтермінуванні сплати замовником пайового внеску перший внесок не повинен перевищувати 50 тис.грн.
2.7. У разі недотримання замовником терміну сплати пайового внеску, визначеного договором про пайову участь:
1) замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на цей період, від суми коштів, що підлягають перерахуванню;
2) розмір несплаченої частки пайового внеску замовника коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.
2.8. До часу повної сплати замовником пайового внеску, визначеного умовами відповідного договору про пайову участь, забороняється затверджувати наказ управління комунальної власності або подавати на розгляд виконавчого комітету рішення про оформлення свідоцтва на право власності на об’єкт нерухомого майна крім випадків, передбачених Законом УкраїниПро запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“.
3. Прикінцеві положення

3.1. На термін дії ст.3 Закону України Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва замовники, які здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення сплати пайового внеску.
3.1.1. Замовник, що здійснює житлове будівництво, має право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури. Підставою для відстрочення є письмова заява до департаменту економічної політики.
3.1.2. Заява має містити інформацію про суму та термін відстрочення сплати пайового внеску. Термін відстрочення не може перевищувати термін дії ст.3 Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва. Заява подається не пізніше 1 місяця до остаточного терміну виконання договору про пайову участь (внесок) замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова.
3.2. Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів департаменту фінансової політики запроваджує окремий облік відстрочених платежів відповідно до вимог п.5 ст.3 Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“.
3.3. Міська рада окремою ухвалою, враховуючи внесок юридичної та/або фізичної особи у соціально-економічний розвиток м.Львова, за поданням та обгрунтуванням департаменту економічної політики і за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету, постійною комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища і постійною комісією економічної політики повністю або частково може звільняти замовника від сплати пайового внеску.
3.4. Кошти у сумі нарахованого пайового внеску замовник перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м.Львова спеціального фонду міського бюджету м.Львова.
Розподіл і цільове використання коштів інвестиційних внесків здійснюється відповідно до ухвал міської ради від 24.06.2004 № 1493 “Про цільовий фонд розвитку соціальної інфраструктури м.Львова“ (зі змінами і доповненнями) та про міський бюджет м.Львова на відповідний рік.
Секретар ради В.Квурт

Віза:

Начальник управління
економіки М.Балаш
Додаток 1
до Положення про пайову участь
замовників у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м.Львова

МЕТОДИКА
розрахунку розміру пайового внеску замовників у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова

1. Загальні положення

1.1. При будівництві об'єктів містобудування будь-якого призначення розмір пайового внеску визначається виходячи з розрахункової величини у розмірі 2 відсотків від загальної вартості будівництва об'єкта містобудування та коригується відповідними коефіцієнтами.
1.2. Загальна вартість будівництва об'єкта містобудування для визначення розміру пайового внеску розраховується за діючими на період здійснення розрахунку показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіоні, що затверджуються щоквартально центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.
Загальна вартість будівництва визначається шляхом множення площі об’єкта містобудування на опосередковану вартість спорудження 1 кв.м житла у Львівській області, що затверджена центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.
1.3. Розмір пайового внеску (у гривнях) розраховується за формулою:
Р = В 0,02 Кс Кз,
де:
В загальна вартість будівництва, розрахована відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла у регіоні, грн.;
0,02 – розрахункова величина пайового внеску;
Кс коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість об'єкта будівництва (реконструкції) (таблиця 1);
Кз зональний коефіцієнт (таблиці 2, 3).
1.4. Якщо у результаті розрахунку розмір пайового внеску перевищує граничний розмір, встановлений у пункті 1.5 цього Положення, то у договорі про пайову участь зазначається максимально дозволена до сплати сума пайового внеску.
2. Особливості розрахунку розміру пайового внеску
при окремих видах будівництва

2.1. При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними паркінгами розмір пайового внеску розраховується як сума двох складових при цьому пайовий внесок на площу підземного паркінгу не нараховується.
Перша складова становить величину пайового внеску, розраховану для житлового будівництва. Друга становить величину пайового внеску, розраховану відповідно до функціонального призначення вбудовано-прибудованих приміщень.
2.2. При реконструкції об’єкта містобудування (у тому числі реставрації, капітальному ремонті, впорядкуванні об’єктів містобудування, розширенні та технічному переоснащенні підприємств, установ і організацій) розмір пайового внеску (у гривнях) розраховується за формулою:
Р = В 0,02 Кс Кз 0,1,
де:
В – загальна вартість будівництва, розрахована відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла у регіоні, грн.;
0,02 – розрахункова величина пайового внеску;
Кс коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість об'єкта будівництва (реконструкції) (таблиця 1);
Кз зональний коефіцієнт (таблиці 2, 3)
0,1 – понижуючий коефіцієнт для реконструкції.
Якщо реконструкція охоплює лише частину об’єкта містобудування, то для розрахунку загальної вартості об'єкта враховується лише та площа об’єкта, яка реконструюється.
2.3. Пайовий внесок при будівництві/встановленні однієї базової станції стільникового зв’язку є фіксованим і становить 30 тис.грн.

Таблиця 1
Коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість
об'єкта будівництва (реконструкції)

Назва галузі
Коефіцієнт соціально-економічної важливості (Кс)
  1. Сфера матеріального виробництва:
  а) матеріально-технічне постачання та збут, заготівля
1,3
  б) зв'язок
1,3
  в) транспорт
1,0
  г) АЗС
2,5
  2. Сфера нематеріального виробництва:
  а) житлове будівництво
1,2
  б) соціальна сфера, у тому числі охорона здоров’я, освіта, фізична культура, мистецтво, соціальне забезпечення
0,8
  в) наука і наукове обслуговування
0,8
  г) торговельні центри (будівлі, споруди та комплекси) для обслуговування населення, адміністративні та офісні будівлі (приміщення)
1,3
  д) продовольчі магазини, заклади ресторанного господарства, ринки
1,3
  е) побутове обслуговування, готелі
1,0
  є) фінансування, кредитування, страхування та банківська справа
2,0
  ж) гаражі, паркінги, автостоянки, крім підземних
1,0
  з) автосалони, магазини для продажу автомобілів та запчастин до них
1,3
  і) СТО, мийки тощо
1,0
  ї) інші галузі нематеріальної сфери, операції з нерухомістю
1,3
  й) будівництво та реконструкція АТС
3,0
  к) гральні заклади
4,0
  л) будівництво нових і реконструкція діючих готелів до проведення фінальної частини чемпіонату Євро-2012 з футболу у м.Львові відповідно до затвердженого окремою ухвалою переліку об'єктів
0,0

Таблиця 2
Економіко-планувальні зони м.Львова
(відповідно до ухвали міської ради від 29.04.1999 № 210)

№ з/п
Назви зон
Опис зовнішніх меж
економіко-планувальних зон
1
2
3
1
Квартал вул.Торгової - вул.Б.Хмельницькоговул.Підвальна (від вул.Лесі Українки), вул.М.Кривоноса, вул.Замкова, вул.Смерекова, вул.Пильникарська, пл.Старий Ринок, вул.Сянська, вул.Весела, вул.Князя Мстислава Удатного, вул.М.Балабана, вул.Джерельна, вул.Крехівська, вул.Базарна, вул.Броварна, вул.Клепарівська, вул.Т.Шевченка, вул.Городоцька, вул.Торгова, вул.Краківська, вул.Лесі Українки до вул.Підвальної (ліві сторони)
2
Район пл.Ринокпр.Свободи (від вул.Городоцької), пл.А.Міцкевича, пл.Галицька, пл.Соборна, вул.В.Винниченка, вул.Підвальна, вул.Лесі Українки, вул.Краківська, вул.Торгова до пр.Свободи (ліві сторони)
3
Район пр.Т.Шевченка - вул.Князя Романапр.Т.Шевченка (від пл.А.Міцкевича), вул.П.Саксаганського, вул.І.Франка, пл.Соборна, пл.Галицька, до пр.Т.Шевченка (ліві сторони)
4
Квартал вул.Личаківської - вул.К.Левицькоговул.К.Левицького (від вул.І.Франка), вул.І.Мечникова, вул.Личаківська, пл.Митна, вул.В.Винниченка, вул.І.Франка до вул.К.Левицького (ліві сторони)
5
Личаківське кладовищевул.І.Мечникова (від вул.Личаківської), південна межа Личаківського кладовища, вул.С.Банаха, вул.Черемшини, вул.Кутова, вул.М.Некрасова, вул.Б.Котика, вул.Личаківська до вул.І.Мечникова (ліві сторони)
6
Квартал вул.К.Левицького – вул.Зеленоївул.І.Вагилевича (від вул.К.Левицького), вул.Генерала М.Тарнавського, вул.Зелена, межа ділянки Львівводоканалу навпроти вул.І.Севери на вул.Зеленій, західна межа парку Погулянка (включаючи Винзавод), вул.С.Банаха, південна межа Личаківського кладовища, вул.І.Мечникова, вул.К.Левицького до вул.І.Вагилевича (ліві сторони)
7
Квартал вул.Зеленої – вул.І.Франкавул.І.Франка (від вул.К.Левицького), вул.Скельна, вул.М.Костомарова, вул.Шота Руставелі, вул.О.Архипенка, вул.Генерала М.Тарнавського, вул.І.Вагилевича, вул.К.Левицького (ліві сторони)
8
Район вул.Снопківськоївул.Волоська (від вул.Шота Руставелі), вул.Снопківська, вул.В.Стуса до вул.Кубанської, межа Снопківського парку до вул.Кубанської до вул.І.Севери, межа парку до вул.А.Бучми, вул.Зелена, вул.Генерала М.Тарнавського, вул.О.Архипенка, вул.Шота Руставелі до вул.Волоської (ліві сторони)
9
Район вул.І.Франка – В.Стусапочаток вул.Стрийської (від вул.Волоської, включаючи Стрийський ринок), межа Стрийського парку до вул.Паркової, межа Стрийського парку до вул.Уласа Самчука, вул.Уласа Самчука, вул.І.Франка, вул.Дібровна, вул.В.Стуса, вул.Снопківська, вул.Волоська до вул.Шота Руставелі (ліві сторони)
10
Стрийський парк, Державна податкова інспекція у м.Львовівул.Стрийська (від початку Стрийського парку до вул.Гвардійської), вул.Академіка А.Сахарова, залізничної колії Львів-Ходорів, по залізничній колії до вул.Козельницької, вул.І.Франка до вул.Уласа Самчука, вул.Уласа Самчука, межа Стрийського парку до вул.Стрийської (ліві сторони)
11
Район парку ім.І.Франка, Цитадель, вул.В.Стефаникавул.П.Дорошенка (від пр.Свободи), вул.Ю.Словацького, вул.Університетська, вул.Листопадового Чину, вул.Я.Матейка, вул.Каменярів, межа ділянки Будинку вчителя, вул.М.Коперника, вул.Д.Вітовського, пл.І.Франка, вул.Шота Руставелі, вул.М.Костомарова, вул.Скельна, вул.І.Франка, вул.П.Саксаганського, пр.Т.Шевченка, пл.А.Міцкевича, пр.Свободи до вул.П.Дорошенка (ліві сторони)
12
Парк ім.Б.Хмельницькоговул.Д.Вітовського (від пл.І.Франка) до межі спорткомплексу “Динамо“ та парку ім.Б.Хмельницького, межа парку ім.Б.Хмельницького до вул.М.Глінки, вул.Гвардійська, вул.Стрийська, пл.І.Франка (ліві сторони)
13
Район вул.Стрийської - вул.Гвардійськоївул.Академіка А.Сахарова, вул.Стрийська, вул.Гвардійська до вул.М.Глінки, межа парку ім.Б.Хмельницького до спорткомплексу “Динамо“, вул.Д.Вітовського до вул.Академіка А.Сахарова (ліві сторони)
14
Квартал на вул.Куликівськійвул.Княгині Ольги (від початку до залізничної колії Львів-Ходорів), залізнична колія до шляхопроводу, вул.Стрийська, вул.Академіка А.Сахарова до початку вул.Княгині Ольги (ліві сторони)
15
Квартал вул.І.Тургенєва – Є.Коновальцявул.І.Тургенєва (від початку), вул.Кульпарківська, вул.В.Антоновича до вул.М.Залізняка, вул.М.Залізняка, вул.Є.Коновальця, вул.С.Бандери до вул.І.Тургенєва (ліві сторони)
16
Квартал вул.Генерала Т.Чупринки - вул.Академіка А.Сахаровавул.Є.Коновальця (від вул.С.Бандери), вул.А.Мельника, вул.Генерала Т.Чупринки, вул.І.Горбачевського, вул.Академіка А.Сахарова, вул.М.Коперника, вул.С.Бандери до вул.Є.Коновальця (ліві сторони)
17
Квартал вул.Генерала Т.Чупринки - вул.Є.Коновальцявул.Є.Коновальця (від вул.А.Мельника), вул.М.Залізняка, вул.В.Антоновича, вул.Кульпарківська до шляхопроводу, залізнична колія Львів-Ходорів, вул.Княгині Ольги від залізничної колії, вул.Академіка А.Сахарова, вул.І.Горбачевського, вул.Генерала Т.Чупринки, вул.А.Мельника (ліві сторони)
18
Район університету, вул.Січових Стрільціввул.Городоцька до вул.І.Огієнка, вул.І.Огієнка, вул.Листопадового Чину, вул.Університетська, вул.Ю.Словацького, вул.П.Дорошенка, пр.Свободи до вул.Городоцької (ліві сторони)
19
Квартал вул.Городоцької - вул.Шептицькихвул.Городоцька (від вул.І.Огієнка), пл.М.Кропивницького, вул.С.Бандери, вул.М.Коперника до межі ділянки Будинку вчителя, по межі ділянки до вул.П.Дорошенка, вул.Каменярів, вул.Я.Матейка, вул.Листопадового Чину, вул.І.Огієнка (ліві сторони)
20
Квартал вул.Кульпарківської - вул.Любінськоївул.Любінська (від вул.Кульпарківської) до шляхопроводу, залізниця Львів-Ходорів, шляхопровід, вул.Кульпарківська до вул.Городоцької (ліві сторони)
21
Квартал вул.Городоцька - вул.І.Тургенєвавул.Городоцька (від пл.М.Кропивницького), вул.Кульпарківська, вул.І.Тургенєва (до початку), пл.М.Кропивницького (ліві сторони)
22
Квартал вул.Городоцька - вул.Окружнавул.Городоцька (від вул.Кульпарківської), залізнична колія Львів-Ходорів, шляхопровід, вул.Любінська до початку (ліві сторони)
23
Квартал вул.Городоцька - вул.Т.Шевченкавул.Т.Шевченка (від початку), вул.Д.Бортнянського, вул.Г.Квітки-Основ’яненка, вул.Олени Степанівни, вул.Залізнична, вул.Городоцька (до початку) вул.Т.Шевченка (ліві сторони)
24
Квартал вул.Т.Шевченка - вул.Левандівськавул.Т.Шевченка (від вул.Д.Бортнянського), вул.Левандівська до шляхопроводу, залізнична колія у напрямку Головного вокзалу до пішохідного мосту та проходу на вул.Залізничну, вул.Залізнична, вул.Олени Степанівни, вул.Г.Квітки-Основ’яненка, вул.Д.Бортнянського (ліві сторони)
25
Квартал вул.Т.Шевченка – вул.В.Єрошенкавул.Клепарівська (від вул.Т.Шевченка), Броварна, Базарна, Крехівська, Джерельна, залізнична колія Львів-Красне, вул.В.Єрошенка, вул.Т.Шевченка до вул.Клепарівської (ліві сторони)
26
Квартал вул.Клепарівської- вул.Б.Хмельницькоговул.Смерекова, вул.Замкова, залізнична колія Львів-Красне, вул.Джерельна, вул.М.Балабана, вул.Князя Мстислава Удатного, вул.Весела, вул.Сянська, пл.Старий Ринок, вул.Смерекова (ліві сторони)
27
Квартал вул.Хімічної – пр.В.Чорновола, промислова зонавул.Опришківська від залізничної колії, вул.Б.Хмельницького, вул.Волинська, вул.Д.Чижевського, вул.В.Липинського, залізниця Львів-Красне до вул.Опришківської (ліві сторони)
28
Високий Замоквул.М.Кривоноса (від вул.Замкової), вул.Опришківська, залізнична колія, вул.Татарська, вул.Замкова (ліві сторони)
29
Квартал вул.Личаківської – вул.М.Лисенкавул.Харківська (від вул.Личаківської), південна межа парку Знесіння, вул.О.Довбуша, вул.М.Кривоноса, вул.Підвальна, вул.Личаківська до вул.Харківської(ліві сторони)
30
Квартал у районі станції Личаківвул.Личаківська (від вул.Харківської), вул.Х.Колумба, залізнична колія до станції Личаків, вул.Чернеча Гора, вул.Ніжинська, вул.Мучна, вул.Харківська (ліві сторони)
31
Район регіонального ландшафтного парку “Знесіння“вул.О.Довбуша, південня межа парку “Знесіння“, вул.Харківська, вул.Мучна, вул.Ніжинська, вул.Чернеча Гора, межа парку в районі Великі Кривчиці, залізнична колія до станції Личаків, залізниця Львів-Красне вул.Опришківська до вул.О.Довбуша (ліві сторони)
32
Квартал у районі Великі Кривчиціпівденна межа парку у районі Великі Кривчиці, залізнична колія до станції Личаків, вул.Богданівська, вул.Бескидська, залізнична колія Львів-Красне, залізнична колія до станції Личаків (ліві сторони)
33
Квартал вул.Личаківської - вул.Пасічної, вул.Професорської колоніявул.Б.Котика, вул.М.Некрасова, вул.Кутова, вул.Черемшини, межа парку Погулянка, вул.Пасічна, вул.Медової Печери, вул.Соколина, межа міста вздовж лісу, вул.Дріжджова, вул.Кінцева, межа міста на вул.Личаківській, межа Винниківського лісу, вул.П.Лодія, вул.Тракт Глинянський, залізнична колія до станції Личаків, вул.Х.Колумба, вул.Личаківська, вул.Б.Котика (ліві сторони)
34
Парк Погулянка, житловий район Пасічнавул.Зелена (від території Львівводоканалу навпроти вул.І.Севери), вул.Дж.Вашингтона, вул.Пасічна, межа міста вздовж Винниківського лісу, вул.Соколина, вул.Медової Печери, вул.Пасічна, межа парку Погулянка, межа парку до вул.Зеленої (ліві сторони)
35
Район вул.Дністровської, Новий Львіввул.Дібровна (від вул.В.Стуса) до вул.Я.Ярославенка, вул.І.Франка, вул.Козельницька, вул.Енергетична, вул.Панаса Мирного, вул.Угорська, пр.Червоної Калини до ЛЕП, по межі 8-ої лікарні, гаражі вздовж коридора ЛЕП до залізничної вітки, по залізничній колії до вул.Бузкової, по вул.Зеленій до території Львівводоканалу на вул.І.Севери, вул.А.Бучми, межа Снопківського парку, вул.І.Севери, вул.Кубанська до вул.В.Стуса, вул.Дібровна (ліві сторони)
36
Район вул.Панаса Мирного, промислова зонавул.Козельницька (від вул.Енергетичної), залізнична колія Львів-Ходорів, пр.Червоної Калини, вул.Угорська, вул.Панаса Мирного, вул.Енергетична до вул.Козельницької
37
Район автобусного заводу, вул.Хуторівка, промислова зонавул.Стрийська (від залізничної колії Львів-Ходорів), вул.Хуторівка (від вул.Наукової), пр.Червоної Калини (від вул.Хуторівка) до залізничної колії, залізнична колія до вул.Стрийської (ліві сторони)
38
Район вул.Зеленої, вул.Луганської, промислова зонавул.Зелена (від вул.Дж.Вашингтона) до вул.Бузкової, під’їзна залізнична колія, коридор ЛЕП, межа території 8-ї лікарні, пр.Червоної Калини, залізнична колія Львів-Ходорів, вул.Зубрівська (від переїзду) до вул.Зеленої, межа території промпідприємств до вул.Пирогівки, межі лісу, вул.Пасічна, вул.Дж.Вашингтона (ліві сторони)
39
Район вул.Зеленої, промислова зонавул.Зубрівська (від вул.Зеленої) до переїзду, залізнична колія Львів-Ходорів до межі міста, межа лісу до вул.Пирогівка, межа території промпідприємств до вул.Зеленої, вул.Зубрівської (ліві сторони)
40
Житловий масив Сихівпр.Червоної Калини (від залізничної колії), з’їзд шляхопроводу до вул.Хуторівка, межа ремонтного заводу, вул.Лісна, вул.В.Вернадського, межа промпідприємства, вул.Грунтова, залізнична колія Львів-Ходорів до пр.Червоної Калини (ліві сторони)
41
Район іподромувул.Стрийська (від автовокзалу) до кільцевої автодороги та межі міста, межа території іподрому вздовж кільцевої автодороги, грунтова дорога у напрямку ремонтного заводу до вул.Стрийської, Автовокзалу (ліві сторони)
42
Житловий квартал Боднарівка на вул.Стрийськійвул.Стрийська (від вул.Хуторівка) до Автовокзалу, межа території ремонтного заводу і житлової забудови вздовж вул.Стрийської до вул.М.Максимовича, під’їзна залізнична колія до ремонтного заводу (до вул.Хуторівка), вул.Хуторівка до вул.Стрийської (ліві сторони)
43
Район Боднарівка, ремонтний завод на вул.СтрийськійПід’їзна залізнична колія до ремонтного заводу (від вул.Хуторівка), межа території ремонтного заводу від вул.М.Максимовича, межа території заводу і житлової забудови вздовж вул.Стрийської, біля Автовокзалу, по межі ремонтного заводу до вул.Хуторівка
44
Виробнича зона на вул.Науковійвул.Княгині Ольги (від вул.Наукової) до вул.Трускавецької, по межі автогаражного кооперативу, межі міста до вул.Сокільницької, вул.Стрийська, вул.Наукова до вул.Княгині Ольги (ліві сторони)
45
Житловий район Південний на вул.Науковійвул.Кульпарківська (від залізничної колії) до межі міста, по межі міста до вул.І.Пулюя, вул.Княгині Ольги, вул.Наукова, вул.Стрийська, залізнична колія Львів-Ходорів до шляхопроводу по вул.Кульпарківській
46
Житловий район на вул.Любінськійвул.Городоцька (від шляхопроводу через залізничну колію Львів-Ходорів), вул.Є.Патона до вул.Ряшівської, продовження вул.Ряшівської, у напрямку Аеропорту, по межі промислової ділянки до вул.Любінської в районі Аеропорту, вул.Любінська, вул.І.Виговського, вул.Кульпарківська до шляхопроводу на вул.Городоцькій (ліві сторони)
47
Скнилівок, ринок “Південний“вул.Любінська (від вул.І.Виговського) до межі Скнилівського парку у районі вул.Дагестанської, вул.Щирецька, межа колективних садів, продовження вул.Наукова, вул.Кульпарківська, вул.І.Виговського до вул.Любінської (ліві сторони)
48
Район аеропортувул.Городоцька (від вул.Є.Патона), шляхопровід залізничної колії Львів-Самбір, південно-східна межа міста у районі аеропорту, межа автогаражного кооперативу на вул.Кульпарківській, вул.Кульпарківська до вул.Наукової, продовження вул.Наукова, межа колективних садів, вул.Щирецька, межа Скнилівського парку у районі вул.Дагестанської, межа території Аеропорту, продовження вул.Ряшівської, вул.Є.Патона до вул.Городоцької (ліві сторони)
49
Промвузол Скниліввул.Городоцька (від шляхопроводу через залізничну колію Львів-Самбір), західна межа міста, залізнична колія Львів-Самбір до шляхопроводу по вул.Городоцька (ліва сторона)
50
Промзона Сигнівкашляхопровід залізничної колії Львів-Ходорів по вул.Городоцькій, залізнична колія Львів-Самбір вздовж вул.Генерала В.Курмановича до межі лісопарку Білогорща, по межі парку та промислового району до залізничної колії Львів-Мостиська, західна межа міста, вул.Городоцька до шляхопроводу (ліві сторони)
51
Житловий квартал Білогорщапівденна межа промислового району Рясне -2 (від залізничної колії Сигнівка-Рясне), західна межа міста, залізнична колія Львів-Мостиська, станція Рудно, залізнична колія Сигнівка-Рясне (ліва сторона)
52
Район БілогорщаМежа забудови району Левандівка на вул.Є.Олесницького вздовж межі ділянки водозаборів станції Клепарів до закінчення станції Клепарів у районі торфо-підприємства, залізнична колія Львів-Рясне, залізнична колія Рясне-Сигнівка, межа забудови району Левандівка (ліві сторони)
53
Житловий район Левандівкавул.Повітряна (від вул.Левандівської), межа території холодокомбінату, заводу ЗБК та підприємств управління Львівської залізниці, автогаражного кооперативу, межа забудови району Левандівка, вул.Роксоляни, вул.Широка, коридор ЛЕП через Білогорщський ліс у напрямку вул.Рудненської, залізнична колія від станції Львів вздовж вул.Рудненська, вул.Сяйво, вул.Левандівська до вул.Повітряної (ліві сторони)
54
Район Білогорщакоридор ЛЕП (від вул.Рудненської) через Білогорщський ліс у напрямку району Білогорща, вул.Широка, вул.Роксоляни, межа забудови, залізнична колія Сигнівка-Рясне, залізнична колія Львів-Мостиська, станція 5-й парк, межа Білогорщського лісу до коридору ЛЕП до вул.Рудненської (ліві сторони)
55
5-й парк, Білогорщський лісЗалізнична колія Львів-Мостиська (від вул.Рудненської), межа території станції 5-й парк, залізниця, межа Білогорщського лісу у напрямку вул.Данила Апостола, межа лісу до вул.Генерала В.Курмановича, залізнична колія Львів-Мостиська до вул.Рудненської (ліві сторони)
56
Вокзал, привокзальний районвул.Залізнична (від вул.Городоцької), перехід до пішохідного мосту через залізничну колію, залізнична колія до шляхопроводу по вул.Левандівській, вул.Левандівська, вул.Сяйво, залізнична колія, вул.Городоцька до вул.Залізничної (ліві сторони)
57
Район станції Клепаріввул.Т.Шевченка (від вул.Левандівської) до вул.Барбарисова, залізнична колія у районі станції Клепарів, межа територій водозаборів станції Клепарів, межа забудови району Левандівка на вул.Є.Олесницького, межа промпідприємств управління Львівської залізниці та холодокомбінату, вул.Повітряна, вул.Левандівська до вул.Т.Шевченка (ліві сторони)
58
Кортумова гораЗалізнична колія Львів-Красне (від вул.В.Липинського), вул.Винниця, межа міста вздовж Брюховицького лісу, межа колективних садів, вул.Брюховицька, вул.Т.Шевченка до вул.В.Єрошенка, вул.В.Єрошенка (ліві сторони)
59
Промвузол Рясневул.Т.Шевченка (від залізничної колії Скнилів-Брюховичі), коридор ЛЕП по східній межі міста, вулиця промрайону у напрямку Конвеєрного заводу, залізнична колія до шляхопроводу по вул.Т.Шевченка (ліві сторони)
60
Промвузол РяснеСхідна межа міста по коридору ЛЕП у районі СТО і ЗАС, Ливарного заводу, південна межа території заводу Автонавантажувач, залізнична колія, межа ділянки заводу Конвеєр, вулиця промрайону по коридору ЛЕП (ліві сторони)
61
Житловий квартал Кам’янкавул.Брюховицька (від вул.Т.Шевченка) до вул.Тростинна, вул.Т.Шевченка (колишній залізничний переїзд), станція Клепарів, вул.Барбарисова, вул.Т.Шевченка до вул.Брюховицької (ліві сторони)
62
Район Рясне-1вул.Т.Шевченка (колишній залізничний переїзд), вул.Тростинна, вул.Річицька, вул.Ряснянська, вул.Т.Шевченка, залізнична колія до станції Клепарів (ліві сторони)
63
Район Рясне-2вул.Брюховицька (від вул.Ряснянської), межа колективних садів, межа міста по Брюховецькому лісу, залізнична колія на Брюховичі, вул.Т.Шевченка, вул.Ряснянська, вул.Брюховицька (ліві сторони)
64
Житловий район Рясне-2залізнична колія Сигнівка-Брюховичі по вул.Т.Шевченка, північна межа міста по Брюховицькому лісу, західна межа міста, вул.Т.Шевченка до шляхопроводу (ліві сторони)
65
Квартал вул.Варшавської - пр.В.Чорноволавул.Замарстинівська (від вул.В.Липинського), вул.Заозерна, вул.Кругла, вул.Млинова, вул.Винниця, залізнична колія Львів-Красне, вул.В.Липинського до вул.Замарстинівської (ліві сторони)
66
Житловий район Замарстинів на вул.Гетьмана І.Мазепивул.Б.Хмельницького (від вул.Полтв’яної), вул.Нагірна, вул.Розточчя, вул.І.Миколайчука, вул.Пилипа Орлика, межа парку, межа колективних садів, вул.3-й Топольний провулок, вул.Топольна, вул.Замарстинівська, вул.В.Липинського, вул.Полтв’яна до вул.Б.Хмельницького (ліві сторони)
67
Район Збоїщавул.Б.Хмельницького (від Київської транспортної розв'язки), межа міста, автодорога Львів-Нестерів, північна межа міста вздовж колективних садів, кладовище Голоско, дорога до с.Збиранка, межа міста вздовж Брюховицького лісу у напрямку вул.Замарстинівської, межа садових кооперативів, межа парку на вул.Пилипа Орлика, вул.І.Миколайчука, вул.Розточчя, вул.Нагірна до вул.Б.Хмельницького у районі шляхопроводу (ліві сторони)
68
Промисловий район Північнийзалізнична колія Львів-Дубляни у районі вул.Польова до коридору ЛЕП вздовж русла річки Полтва, вздовж коридору ЛЕП до вул.Кукурудзяної, вул.Б.Хмельницького до під’їзної залізничної колії нафтопереробного заводу, вздовж колії до вул.Пластової, вул.Польова до залізничної колії Львів-Красне (ліві сторони)
69
Промислова зона Північна у районі вул.Новознесенськоїзалізнична колія Львів-Красне (від вул.Опришківської) до вул.Польової, вул.Польова, вул.Пластова, залізнична колія, вул.Б.Хмельницького, вул.Полтв’яна, вул.В.Липинського, вул.Д.Чижевського, вул.Волинська, вул.Б.Хмельницького, вул.Опришківська до залізничної колії (ліві сторони)
70
Промислова зона Північна на вул.Б.Хмельницькогокоридор ЛЕП від вул.Б.Хмельницького вздовж русла річки Полтви до залізничної колії Підзамче-Дубляни, залізнична колія, вул.Поліська, вул.Б.Хмельницького до вул.В.Липинського до річки Полтви (ліві сторони)
71
Північно-східний промрайон на вул.Богданівськійзалізнична колія Львів-Красне (від вул.Польової) до вул.Бескидської, вул.Бескидська, вул.Пластова, східна межа міста у районі очисних споруд, русло річки Полтви, залізнична колія Львів-Дубляни до вул.Польової (ліві сторони)
72
Район с.Лисиничі, овочева фабрикавул.П.Лодія (від вул.Тракт Глинянський) до межі міста вздовж Винниківського лісу, межа овочевої фабрики у с.Лисиничі, вул.Тракт Глинянський, східна межа міста до вул.Тарасівської, залізнична колія, вул.Бескидська, вул.Богданівська, залізнична колія, вул.Тракт Глинянський (ліві сторони)
73
Промислова зона Північна, район ТЕЦ-2русло річки Полтви (від залізничної колії Підзамче-Дубляни) до межі міста вздовж промплощадки ТЕЦ-2 до переїзду залізничної колії у районі с.Сороки Львівські, залізнична колія у напрямку станції Дубляни, північна межа ТЕЦ-2 по дорозі, північна межа ДБК-2, залізнична колія до русла річки Полтви (ліві сторони)
74
Колективні сади на вул.Личаківськійвул.Личаківська (права сторона від дороги Львів-Винники) до озера Комсомольське, межа міста, вздовж лісу (ліві сторони)
75
Район колективних садів по лівій стороні вул.Замарстинівськоївул.Замарстинівська у районі вул.Топольної, 3-й Топольний провулок, межа колективних садів, межа Брюховицького лісу до вул.Замарстинівської, вул.Винниця, залізнична колія Львів-Красне до вул.Тунельної, вул.Млинова, вул.Рільнича, до вул.Кругла, вул.Заозерна, вул.Замарсти-нівська, вул.Топольна (ліві сторони)

Таблиця 3
Зональні коефіцієнти
(відповідно до ухвали міської ради від 29.04.1999 № 210)
Ситуаційний клас
Номер економіко-планувальної зони
Коефіцієнт
Кз
1
41, 42, 43, 44, 49, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 68, 71
0,9
2
32, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 73
0,95
3
40, 66
1
4
20, 58, 67, 74, 75
1,1
5
21, 22, 25
1,2
6
6, 23, 24
1,3
7
7, 15, 16, 17, 35, 36
1,4
8
13, 14, 18, 19, 26, 27, 29, 30, 33
1,6
9
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 31, 34
1,8


Начальник управління
економіки М.Балаш
Додаток 2

Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ТИПОВА ФОРМА
договору про пайову участь
№ ______ від “_____“_____________ 200__ року

________________________________________________________________
(повна назва об’єкта та його адреса)
________________________________________________________________
Департамент економічної політики Львівської міської ради в особі
_______________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі_________________________________________________
(зазначення повноважень)
з однієї сторони та _______________________________________________,
(повна назва особи)
названий у подальшому Замовник, в особі
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі________________________________________________,
(зазначення повноважень)
з другої сторони уклали цей договір про викладене нижче:
1. Предмет договору

1.1. Замовник зобов’язується здійснити відрахування у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста шляхом сплати пайового внеску на умовах і у порядку, передбаченому цим Договором.
1.2. Адреса і вид об’єкта містобудування, будівництво якого здійснює Замовник: _______________________________________________________
2. Зобов’язання Замовника

2.1. Здійснити будівництво об’єкта містобудування відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил та інших нормативних вимог у терміни:
Початок “_____“____________ 200__ року
Завершення “_____“____________ 200__ року
2.2. Сплатити пайовий внесок на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова в сумі
_____________________________________________________________грн.
(сума прописом)
код платежу 50110000 “Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування“, розрахунковий рахунок №_________________________ в ГУДКУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 23949066, утримувач: міський бюджет м.Львова
_____% до початку будівництва (реконструкції, перепрофілювання) до: “_____“____________ 200__ року
_____% до: “_____“________________ 200__ року
2.3. У разі порушення термінів перерахування пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на цей період, від суми коштів, що підлягають перерахуванню. Розмір несплаченої частки пайового внеску Замовника коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.
2.4. Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.
2.5. Дотримуватися під час будівництва вимог правил благоустрою і утримання території м.Львова згідно з чинним законодавством України.
3. Відповідальність сторін

Сторони несуть відповідальність за виконання взятих на себе за цим договором зобов’язань у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.
4. Юридичні адреси сторін

Департамент економічної політики:
м.Львів, ________________________
Р/р №__________________________
в_______________________________________________________________
(назва банку)
Замовник:_______________________________________________________
(адреса та розрахунковий рахунок)
________________________________________________________________

Директор департаменту Замовник
економічної політики

Директор _____________________ _______________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
Секретар ради В.Квурт

Віза:
Начальник управління
економіки М.Балаш