УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3119


від 03/22/2018
Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 128 “Про затвердження Положення про постійні комісії Львівської міської ради 7-го скликання“Відповідно до п. 15 ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Регламенту Львівської міської ради 7-го скликання, затвердженого ухвалою міської ради від 17.03.2016 № 260, Статуту територіальної громади м. Львова, затвердженого ухвалою міської ради від 07.12.2017 № 2667, міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 128 “Про затвердження Положення про постійні комісії Львівської міської ради 7-го скликання“, виклавши розділ 3 “Організація роботи постійних комісій ради“ у новій редакції:
3. Організація роботи постійних комісій ради
3.1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову постійної комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії. У разі необхідності засідання постійні комісії може також скликати Львівський міський голова, секретар ради, а також вона може скликатись за ініціативи депутатської фракції або не менше однієї третини членів постійної комісії.
3.2. Засідання постійної комісії скликається за необхідностю і є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу постійної комісії.
3.3. Засідання постійних комісій проводяться як в сесійний, так і в міжсесійний період.
3.4. Інформація про час та місце проведення чергових засідань постійної комісії Львівської міської ради та порядок денний оприлюднюється на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради у мережі Інтернет не пізніше як за день до дня засідання комісії.
3.5. Розгляд питань, у тому числі документів, здійснюється відповідно до затвердженого порядку денного засідання постійної комісії ради (надалі порядок денний). Порядок денний затверджує голова постійної комісії ради не пізніше одного робочого дня, який передує дню засідання комісії.
Порядок денний невідкладно після його затвердження оприлюднюється на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради у мережі Інтернет.
Розгляд питань, які не включені до порядку денного, відбувається виключно за згодою всіх присутніх на засіданні членів комісії.
3.6. Засідання постійних комісій ради є відкритими і гласними.
Відкритість та гласність засідань постійних комісій ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади м. Львова.
Доступ на засідання постійних комісій ради може бути обмежено у разі відмови особами, які бажають бути присутніми на засіданні, пред’явити документи, що посвідчують їх особу, та зареєструватися у журналі присутніх на засіданні.
Особи, присутні на засіданнях постійних комісій ради, зобов’язані не втручатися у хід їх роботи, не заважати роботі їх членів, дотримуватися загальноприйнятих правил етики та поведінки. Присутнім особам може бути надано право виступу. Право виступу може бути надане головою постійної комісії або за рішенням постійної комісії.
При недотриманні особами вищезазначених вимог за рішенням постійної комісії їм може бути відмовлено у можливості бути присутніми на засіданні.
3.7. Засідання постійної комісії Львівської міської ради супроводжується онлайн трансляцією, якщо воно відбувається у приміщенні адміністративної будівлі Ратуші (пл. Ринок, 1).
3.8. Перед початком засідання постійної комісії ради складається реєстр присутніх членів постійної комісії ради, який вони підписують. Реєстр додається до протоколу засідання постійної комісії ради.
У разі неможливості депутата бути присутнім на засіданні постійної комісії ради член постійної комісії повідомляє про це голову постійної комісії.
У протоколі засідання постійної комісії ради може бути зазначена причина відсутності депутата з долученням до протоколу копій підтверджуючих документів про відсутність з поважних причин.
3.9. За наявності технічної можливості не більше як один з членів постійної комісії ради може брати участь у її засіданні (у тому числі розгляді питань порядку денного та голосуванні) за допомогою засобів відеоконференц-зв’язку.
Інформація про присутність члена постійної комісії ради на її засіданні за допомогою засобів відеоконференц-зв’язку фіксується у протоколі засідання постійної комісії ради.
3.10. Закриті засідання постійної комісії ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, яка охороняється законами України, проводяться за рішенням постійної комісії ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу постійної комісії.
На закритому засіданні постійної комісії ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана постійною комісією ради необхідною.
Онлайн трансляція закритих засідань постійної комісії ради не ведеться.
3.11. У засіданні постійної комісії ради, у тому числі закритому, можуть брати участь без права ухвального голосу депутати, які не є членами цієї постійної комісії ради.
3.12. У разі необхідності на засідання комісії запрошуються посадові особи підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання Львівської міської ради - посадові особи підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.
3.13. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій ради, за ініціативою цих постійних комісій ради, а також за дорученням Львівської міської ради, Львівського міського голови, секретаря ради, можуть розглядатися постійними комісіями ради спільно.
Кворум спільного засідання кількох постійних комісій наявний за умови присутності на такому засіданні не менш як половини членів від загального складу кожної з цих постійних комісій.
Висновки і рекомендації спільних засідань вважаються прийнятими, якщо вони набрали більшість голосів від загального складу постійних комісій ради, які проводили спільне засідання. Ці висновки і рекомендації підписують голови та секретарі відповідних постійних комісій ради.
3.14. Рішення комісії оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комісії, присутніх на її засіданні, з кожного питання.
3.15. Протокол засідання постійної комісії публікується на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради протягом 5 робочих днів з моменту його підписання з врахуванням Законів України “Про захист персональних даних“ та “Про інформацію“, але не пізніше 14 календарних днів від дати проведення засідання постійної комісії ради.
3.16. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради протягом двох тижнів готують висновки (у тому числі щодо погоджуваних нею питань) і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії, і які підписує голова постійної комісії ради. У разі відсутності голови постійної комісії ради висновки і рекомендації підписує заступник голови постійної комісії ради, а у разі відсутності заступника – секретар постійної комісії ради. Протоколи засідань постійної комісії ради підписують голова і секретар постійної комісії ради. Окремі думки членів постійної комісії ради, сформульовані письмово, долучаються до протоколу.
3.17. Голова постійної комісії ради, секретар або член постійної комісії ради у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів під час розгляду на засіданні постійної комісії будь-яких питань зобов’язані озвучити заяву про наявний конфлікт інтересів і йому не рекомендується брати участь у голосуванні та прийнятті рішення з цього питання.
Заява про конфлікт інтересів вноситься до протоколу засідання постійної комісії ради.
3.18. Питання, відхилені постійною комісією ради на підставі відсутності необхідної для прийняття висновків інформації, у разі надання такої інформації заявником, подаються на чергове засідання постійної комісії ради.
3.19. Результат розгляду постійною комісією ради питань вноситься до електронної системи документообігу Львівської міської ради.
3.20. Про результати розгляду заявник повідомляється у тижневий термін від прийняття постійною комісією ради рішення.
3.21. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними термін.
3.22. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, експертів, вчених і спеціалістів.
3.23. Щоквартально управління Секретаріат ради оприлюднює на інформаційному порталі депутатів ради інформацію про відвідування депутатами Львівської міської ради засідань постійних комісій на підставі інформації, отриманої від секретарів постійних комісій, які зобов’язані подати таку інформацію до управління Секретаріат радипротягом 10 робочих днів після закінчення звітного кварталу“.
Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 04/04/2018