УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА9-та сесія 1-го скликання

УХВАЛА №


від 10/28/91
Про програму заходів з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів на 1991-1995 рокиКеруючись необхідністю комплексного, збалансованого з потребами та матеріальними і фінансовими ресурсами вирішення екологічних проблем розвитку міського господарства, засадами пріоритетності завдань збереження середовища проживання, Львівська міська Рада народних депутатів ухвалила:
1. Затвердити програму заходів з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів на 1991-1995 роки з виділенням пріоритетних завдань та визначенням відповідальних за реалізацією програми в цілому і її розділів.
2. Головними завданнями програми вважати:
- запобігання забрудненню атмосферного повітря автотранспортними засобами, зниження забрудненості атмосфери на протязі реалізації програми до допустимого рівня на всій території міста;
- вирішення проблем збору, транспортування, переробки і складування побутових та промислових відходів;
- ліквідацію забруднення поверхневих вод комунально-побутовими, промисловими і дощовими стоками;
- реконструкцію або винесення за межі міста екологічно недопустимих та соціально невиправданих виробництв;
- благоустрій і озеленення міської території, створення зон відпочинку.
3. Доручити виконавчому комітету міської Ради народних депутатів конкретизувати етапи виконання завдань в межах визначених термінів реалізації, джерела і обсяги фінансування заходів програми.
4. З метою раціонального освоєння коштів позабюджетного цільового природоохоронного фонду встановити наступну структуру його використання у 1991-1995 рр.:
- фінансування практичних заходів з охорони навколишнього природного середовища - 70%;
- фінансування досліджень стану навколишнього середовища, наукових, передпроектних та проектних розробок екологічного характеру - 20%;
- створення резерву для використання на невідкладні заходи, та заходи не включені в програму - 10%.
5. Виконкому міської Ради народних депутатів, райвиконкомам, керівникам підприємств і організацій при розробці планів соціально-економічного розвитку передбачити пріоритетне направлення капітальних вкладень, інших матеріальних та фінансових ресурсів на будівництво природоохоронних об’єктів і реалізацію завдань програми.
6. За підсумками кожного року заслуховувати на сесіях Ради інформацію відповідальних за реалізацію програми і її розділів про хід виконання програмних завдань.
7. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на постійну комісію охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів міської Ради народних депутатів.
Голова Ради В.І. ШпіцерПРОГРАМА ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НА 1991-1995 РОКИ
/затверджена ухвалою 9-ї сесії Львівської міської Ради народних депутатів 21 скликання від 28 жовтня 1991 року/


ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ

Розділ 1. Раціональне використання і охорона водних ресурсів, оздоровлення водного басейну – начальник управління житлово-комунального господарства.
Розділ 2. Охорона атмосферного повітря від шкідливих викидів автотранспорту – начальник відділу зв’язку і координації.
Розділ 3. Санітарне очищення території, збір, складування і переробка побутових та промислових відходів – начальник управління житлово-комунального господарства.
Розділ 4. Зменшення шкідливих промислових викидів в навколишнє середовище – начальник міської екологічної інспекції.
Розділ 5. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів – начальник головного управління архітектури і містобудування.
Розділ 6. Озеленення і благоустрій території, утримання об’єктів природного заповідного фонду – начальник управління житлово-комунального господарства.
Розділ 7. Нормування та економічне регулювання процесів природокористування і охорони навколишнього природного середовища – начальник економічного управління.
Розділ 8. Екологічний моніторинг, вивчення стану навколишнього природного середовища та наукове обґрунтування екологічних заходів – начальник міської екологічної інспекції.
Загальне керівництво реалізацією програми здійснюється першим заступником голови виконкому Львівської міської Ради народних депутатів.
В С Т У П

В останнє десятиріччя XX століття м. Львів увійшло з тягарем екологічної кризи. Такий стан є наслідком екстенсивної системи господарювання періоду адміністративно-командної економіки, він зумовлений низькою екологічною самосвідомістю членів суспільства, тривалою відсутністю механізмів економічного впливу на процеси екологізації виробництва і життєдіяльності, недостатнім фінансуванням природоохоронних заходів і контролем за їх реалізацією, а також за дотриманням природоохоронного законодавства.
Найбільш гострими стали проблеми забруднення атмосферного повітря, санітарного очищення території і переробки побутових та промислових відходів, в тому числі токсичних, нераціонального водокористування, забруднення стічних вод.
В атмосферне повітря у місті викидається біля 105 тис. т. забруднюючих речовин. Найбільша маса викидів здійснюється автотранспортом – понад 90 тис. т/рік, або 80 % від загальної маси. В результаті наявні кількократні перевищення гранично допустимих концентрацій окремих шкідливих інгредієнтів /окисів азоту і вуглецю, бензапірену, свинцю тощо/ в повітрі, а також в ґрунтах у старій частині міста, районах зосередження промислового виробництва.
Ситуація ускладнюється і особливостями розміщення промислових підприємств в місті, їх перебуванням серед житлової забудови. Понад 100 підприємств розташовані без дотримання нормативної санітарно-захисної зони. У багатьох випадках при цьому спостерігається підвищена забрудненість атмосфери шкідливими викидами, особливо від ливарних виробництв, підприємств хімії і нафтохімії.
Містом споживається біля 450 тис. мі/добу води. Нераціональне використання води та її втрати досягають 30 – 40 %. Це завдає значних економічних збитків /біля 10 млн. крб./рік /. Витоки води та стоків з аварійних трубопроводів завдають екологічної шкоди через підтоплення ґрунтів, забруднення поверхневих вод і підземних горизонтів.
Стічні води міста внаслідок недоліків системи каналізації, неналагодженого передочищення на промислових підприємствах, недостатньої ефективності очищення на міських водоочисних спорудах є джерелом забруднення водних потоків, що беруть початок у місті /рр. Полтва, Зубра, Білогірський потік, Марунька та інші/.
Практично ні один з них не є чистим. Розроблені проекти благоустрою поверхневих водойм є не реалізовані.
Не каналізоване смт. Брюховичі, Рудно, частину м. Винники. Природно-ресурсний потенціал цих приміських центрів відпочинку перебуває під загрозою.
Не виконуються рішення щодо зменшення використання питної води на технічні потреби.
З метою оздоровлення навколишнього середовища за рішенням міськвиконкому № 145 від 18.04.85 р. ряд промислових підприємств, розташованих в густонаселеній частині міста, робота яких приводила до перевищення ГДК шкідливих речовин, виносилося за межі міста. Рішення практично не виконане.
В місті щоденно накопичується біля 2000 т. відходів, з яких 45 % складає домашнє і 40 % – промислове сміття, 15 % – промислові відходи. Схема та засоби збору і вивезення відходів, їх складування на міському сміттєзвалищі незадовільні. Засміченість міста, прилеглих територій викликає тривогу. Неналежно, без дотримання технології складування відходів експлуатується міське сміттєзвалище. Це викликало протести місцевих жителів і загрозу його закриття.
Нераціонально використовується міська територія. Із 16 тис. га земель, підпорядкованих міськраді, 10 % припадає на порушені, закинуті або “нічийні” території, санітарний та екологічний стан яких незадовільний.
Комплексна зелена зона м. Львова займає 33 тис. га., в тому числі у межах Львова – 3864 га. Площа зелених насаджень в розрахунку на одного жителя становить 17 мІ. Це менше існуючих норм. При дефіциті зелених насаджень вони вимагають особливого догляду, однак коштів на утримання парків, лісопарків виділяється на рівні 30 – 40 % від потреби. Усунулися від робіт по підтриманню належного санітарного стану зелених насаджень ЖЕКи. Засмічено приміські ліси.
З виходом нових законодавчих актів, зокрема Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, органи місцевого самоврядування отримали право на використання дієвих нормативних і економічних важелів у проведенні природоохоронної роботи. Ефективність їх використання знижується через відсутність засобів для інструментального вимірювання викидів і скидів забруднених речовин, контролю за станом навколишнього природного середовища на території міста. Недостатньо вивченим є ступінь антропогенного впливу на середовище проживання, що не дозволяє прогнозувати ситуацію, приймати оптимальні управлінські рішення.
Розв’язання вказаних вище, а також інших екологічних проблем розвитку міського господарства, є першою передумовою подальшого функціонування міста. Всупереч кризовим явищам в економіці, труднощам з формуванням міського бюджету, екологічні проблеми вимагають безвідкладного вирішення.
Дана програма заходів з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів у м. Львові на 1991 – 1995 рр. сформована виходячи із суті, особливостей структури і актуальності екологічних проблем та завдань і передбачає необхідність виділення матеріальних та фінансових ресурсів на їх вирішення в числі пріоритетних.
Програма включає основні завдання, згруповані у розділи. Окремі завдання передбачається розгорнути в цільові підпрограми. Відповідальні за реалізацію програми та її розділів затверджені 9-ю сесією міської Ради народних депутатів 21 скликання і несуть персональну відповідальність за виконання включених до програми завдань. Враховуючи, що програма формувалася у період нестабільної економіки, також зважуючи на вимушено постановочний характер окремих завдань, за ухвалою сесії міської Ради її виконавчому комітету доручається вносити необхідні корективи щодо етапів виконання завдань, джерел і обсягів фінансування.
Програма може бути доповнена новими завданнями, з неї як виняток, можуть виключатися окремі заходи /які втратили актуальність, виявилася неспроможність їх виконання, тощо/ за рішеннями виконкому міської Ради, погодженими з постійною комісією охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ НА ПЕРІОД 1991 – 1995 рр.

Розділ 1. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОДНОГО БАСЕЙНУ


№№ пп
Назва завдань /заходів/ та основних етапів виконання
Відповідальні виконавці /замовники/
Терміни реалізації
Джерела фінансування
Вартість тис.крб.
Обсяги освоєння, тис.крб.
Результати реалізації
1991 р.
1992 р.
1993 р.
1994 р.
1995 р.
1996 -
2000 р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
І. ВОДОСПИЖИВАННЯ
1.
Затвердити будівництво Верхньобузького водозабору з комплексом природоохоронних заходів і робіт по вивченню впливу водозаборів на навколишнє середовище*
ВУВКГ м. Львова
1992 – 1995
Центр. капвкл.
45000
/освоєно 19000/
4000
12000
10000
Поліпшення водопостачання населення при дотриманні екологічних вимог в зоні водозаборів
2.
Організація та будівництво зон санітарної охорони водозаборів: Північної групи, Західної групи,* Південно-Західної групи, Південної групи, Східної групи
1993 – 2000
Залучення різних джерел фінансування з поетапним освоєнням коштів згідно затверджених проектів
Охорона джерел водопостачання від антропогенного забруднення
3.
Будівництво локальних систем водопостачання для сільськогосподарських та інших об’єктів за межами міста з метою від’єднання їх від централізованого водопостачання м. Львова
1992 – 1995
15000
-
2000
3000
5000
5000
Раціональне використання ресурсів питної води
4.
Спорудження водоочисних споруд на водозаборах:
Покращення якості питної води
- “Будзень – 11”
ВО ім. Леніна
1992 – 1994
Кошти підпр.
3000
-
1000
2000
- “Плугів – Ремезівці”
ВУВКГ
1991 – 1993
- “ -
2500
500
2500
500
5.
Вдосконалення системи зонування водопровідних мереж міста
- “ -
1991 – 1995
Кошти ВУВКГ
4000
300
1700
1000
Зменшення непродуктивних витрат води
6.
Проектування та будівництво міської системи АСУ “Вода”
- “ -
1991 – 1998
Місц.
27000
800
1400
3800
5000
5000
11000
- “ -
7.
Переведення водозабору “Зубра” на технічне водопостачання заводу “Кінескоп” та Сихівського промвузла*
ВО “Кінескоп”
1991 – 1994
Кошти підпр.
6000
500
2500
3000
Збереження ресурсів питної води
8.
Введення в експлуатацію технічного водозабору в промвузлі Рясне*
ВО “Електрон”
1991
Кошти підпр.
1500
1500
- “ -
9.
Проектування та будівництво технічного водозабору в с. Чишки для підприємств Сихівської промзони
Автобусний завод, ВО “Кінескоп”, ВО “Іскра”
1991 – 1994
Кошти підпр.
8000
-
1000
2000
2000
3000
Збереження ресурсів питної води
10.
Розвідка, проектування та будівництво водозабору для підприємств промзони “Сигнівка”
ВО “Світоч”
1992 – 1994
- “ -
6000
-
1000
2000
2000
1000
- “ -
11.
Проектування та будівництво станції заправки спецавтомобілів для поливу зелених насаджень та миття міських вулиць на локальних джерелах
Міськкомунгосп
1992 – 1993
Місц. бюджет
1500
-
750
750
Збереження ресурсів питної води
12.
Розширення зворотних систем водопостачання на підприємствах міста
Підприємства міста
1991 – 2000
Кошти підпр.
1500
300
1700
1000
1000
1000
10000
- “ -
13.
Розширення систем повторного водопостачання води на підприємствах міста
- “ -
1991 – 2000
- “ -
8000
200
1800
1000
1000
1000
3000
- “ -
14.
Проектування та будівництво зворотних систем водопостачання для миття автотранспорту на автотранспортних підприємствах та цехах
- “ -
1991 – 2000
- “ -
3000
300
900
900
900
- “ -
ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНОГО БАСЕЙНУ
1.
Реконструкція діючих насосних станцій КНС – 4 та КНС – 7
ВУВКГ
1992 – 1995
Місц. бюджет
2800
-
500
1000
1300
Поліпшення санітарного стану території
2.
Ліквідація КНС “Наукова” з переключенням стоків в щитовий колектор *
- “ -
1994
- “ -
400
400
Оздоровлення водного басейну
3.
Введення в дію колектору р. Полтва
- “ -
1991 – 1992
- “ -
9800 /освоєно 6900
1400
1500
- “ -
4.
Розробка схеми каналізації м. Львова з інвентаризацією всіх мереж
- “ -
1992 – 1993
Кошти ВУВКГ
600
300
300
Впорядкування системи водовідведення
5.
Розробка схеми дощової каналізації масивів Сихів та Зубра /продовження/
Міськкомунгосп
1992
Цільовий природо-охорон. фонд /ЦПФ/
140
140
- “ -
6.
Закінчення будівництва щитового колектору /Південно-Західного/
ВУВКГ м. Львова
1991 – 1994
Місц. бюджет
5000
1500
1500
1000
1000
Впорядкування системи водовідведення
7.
Реконструкція та розширення очисних споруд дощових стоків промвузла “Рясне”
ВО “Львівхімсільгоспмаш”
1993 – 1995
Кошти підпр.
2000
500
1000
500
Охорона водних ресурсів від забруднення
8.
Поліпшення санітарного стану водних басейнів з будівництвом каналізаційних споруд та мереж: *
АПУ м. Львова, Міськкомунгосп
1992 – 2000
Місц. бюджет
Охорона водних об’єктів міста від забруднення
1. Піонерського озера
700
500
1500
2. Р. Марунька
500
800
3. Р. Білогорський
700
1000
4. Району мотозаводу
800
1200
9.
Реконструкція і розширення міських водоочисних споруд
ВУВКГ
1993 – 1997
- “ -
67000
7000
15000
15000
30000
Припинення забруднення басейну р. З. Буг
10.
Будівництво гідротехнічного вузла для розподілу стоків р. Полтва
ВУВКГ
1991
Місц. бюджет
3540 освоєно – 2300
1240
Оздоровлення водного басейну р. Полтва
11.
Винесення намулових майданчиків каналізаційних очисних споруд міста *
- “ -
1992 – 1993
- “ -
5000
2000
3000
Оздоровлення санітарного стану міста
12.
Проектування та будівництво заводу будівельної кераміки з використанням обезводненого осадку стічної води після теплової обробки
- “ -
1992 – 1994
Кредит банку
7000
1000
3000
3000
Раціональне використання вторинних ресурсів
13.
Інтенсифікація та модернізація цеху мехобезводнення КОС м. Львова
ВУВКГ
1993 – 1995
Самофінансування
3000
500
1000
1500
Забезпечення земельних ресурсів, оздоровлення водного басейнуРОЗДІЛ 2. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ АВТОТРАНСПОРТУ


№№ пп
Назва завдань /заходів/ та основних етапів виконання
Відповідальні виконавці/ замовники/
Терміни реалізації
Джерела фінансування
Вартість тис.крб.
Обсяги освоєння, тис.крб.
Результати реалізації
1991 р.
1992 р.
1993
1994
1995
1996-2000 р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Вдосконалення схеми руху автотранспорту
центр. капвкладення, місцев. бюджет, позабюджетні надходження
Зниження концентрації забруднення речовин в атмосферному повітрі до рівня ГДК за рахунок збільшення пропускної спроможності магістралей
1.1.
Будівництво магістралі від вул. Шевченка до вул. Замарстинівської /3,3 км/
УЖКГ
1992 – 1994
5700
-
1000
2300
2400
-
-
проектування
будівництво
ЛДКБ
1989
150
150
-
-
-
-
-
1.2.
Будівництво магістралі від вул. Промислової до кладовища “Голоско” /1,5 км/
УЖКГ
1992 – 1993
2000
-
800
1200
-
-
-
проектування
будівництво
ЛДКБ
1990
/50/
-
-
-
-
-
-
1.3.
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Новоросійської до вул. Татарбунарської /0,7 км/
УЖКГ
1992 – 1993
700
-
300
400
-
-
-
проектування
будівництво
ОКП
УКРДП
1990
/40/
-
-
-
-
-
-
1.4.
Будівництво магістралі від вул. Суботівської до вул. Шевченка /2,4 км/
ВО “Електрон”
1992 – 1994
6000
-
1000
2500
2500
-
-
проектування
будівництво
ЛДКБ
1991
88
88
-
-
-
-
-
1.5.
Реконструкція вул. Богданівської від з/дороги до вул. Силікатної /1,0 км/
УЖКГ
1992 – 1993
1000
-
400
600
-
-
-
проектування
будівництво
ОКП
1991
40
40
-
-
-
-
-
1.6.
Будівництво вул. Луганської від вул. Стрийської до вул. Городоцької /3,2 км/
УЖКГ
1992 – 1994
7000
-
1500
2500
3000
-
-
проектування
будівництво
ОКП
УКРДП
1990 – 1991
80
80
-
-
-
-
-
1.7.
Будівництво магістралі від вул. Пасічної до вул. Личаківської /1,6 км/
УЖКГ
1993 – 1995
4000
-
-
1000
1500
1500
-
проектування
будівництво
ЛДКБ
1990
130
20
110
-
-
-
-
1.8.
Будівництво магістралі від вул. Замарстинівської до вул. Промислової /1,5 км/
УЖКГ
1993 – 1994
3100
-
-
1400
1700
-
-
проектування
ЛДКБ
1992
60
-
60
-
-
-
-
1.9.
Будівництво транспортної розв’язки на пер. вул. Городоцької і Луганської
УЖКГ
1993 – 1995
6000
-
-
1500
2500
2000
-
проектування
будівництво
ЛДКБ
1990 – 1992
100
40
60
-
-
-
-
1.10.
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Брюховицької до підходів до шляхопроводу в с. Рясне /2,7 км/
ВО “Львівхімсільгоспмаш”
1993 – 1995
8000
-
-
1500
3000
3500
-
проектування
будівництво
ЛДКБ
1989 – 91
200
200
-
-
-
-
-
1.11.
Шляхопровід під залізницею на ст. Клепарів по вул. Суботівській
ВО “Кінескоп”
1993 – 1995
8000
-
-
2000
3000
3000
-
проектування
будівництво
ОКП
УКДРП
1990
/150/
-
-
-
-
-
-
1.12.
Будівництво транспортної розв’язки на пер. вул. Зеленої і вул. Батальної
УЖКГ
1993
6000
-
-
1500
2500
2000
-
проектування
будівництво
ЛДКБ
1993 – 1994
100
-
-
40
60
-
-
1.13.
Будівництво магістралі від вул. Стрийської до вул. Зеленої /4,2 км/
УКБ
1993 – 1997
8000
-
-
1000
1500
1500
4000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1992 – 1995
350
-
60
80
80
80
50
1.14.
Будівництво магістралі від вул. Наукової до вул. Патона /2,7 км/
ВО ім. Леніна
1994 – 1996
10000
-
-
-
2000
4000
4000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1992
80
-
30
50
-
-
-
1.15.
Будівництво транспортної розв’язки на вул. пер. магістралі і вул. Личаківської
УЖКГ
1994 – 1996
8000
-
-
-
2000
3000
3000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1992 – 1993
120
-
60
60
-
-
-
1.16.
Реконструкція магістралі від вул. Замарстинівської до кладовища “Голоско” /2,8 км/
УЖКГ
1994 – 1995
4000
-
-
-
1500
2500
-
проектування
будівництво
ЛДКБ
1993
40
-
-
40
-
-
-
1.17.
Шляхопровід через з/д ст. Клепарів з підходами проектування
ВО “Конвейєр”
1994 – 1996
6000
-
-
-
1500
2500
2000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1990 – 1993
130
60
70
-
-
-
-
1.18.
Будівництво магістралі від вул. Личаківської до вул. Богданівської – 2,5 км
УЖКГ
1995 – 1997
10000
-
-
-
-
2500
7500
проектування
будівництво
ЛДКБ
1993 – 1994
145
-
-
60
85
-
-
1.19.
Реконструкція вул. Городоцької від вул. Сяйво до вул. Миру /1,3 км/
УЖКГ
1995 – 1997
2000
-
-
-
-
800
1200
проектування
будівництво
ЛДКБ
1993 – 1994
90
-
-
40
50
-
-
1.20.
Будівництво магістралі від вул. Городоцької до вул. Горєлова /3,0 км/
УЖКГ
1995 – 2000
20000
-
-
-
-
3000
17000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1994 – 1996
200
-
-
-
50
90
60
1.21.
Будівництво транспортної розв’язки на пер. вул. Богданівської і Силікатної
ВО “Світоч”
1996 – 1998
10000
-
-
-
-
-
10000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1992 – 1995
150
-
20
40
40
50
-
1.22.
Реконструкція вул. Батальної до ст. техобслуговування /2,5 км/
УЖКГ
1996 – 1998
12000
-
-
-
-
12000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1994 – 1995
180
-
-
-
80
100
-
1.23.
Будівництво вул. Хуторівка від вул. Криворізької до вул. Батальної /2,4 км/
ВО Кінескоп”
1996 – 1998
11000
-
-
-
-
-
11000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1994 – 1995
170
-
-
-
80
90
-
1.24.
Будівництво магістралі від вул. Силікатної по вул. Б.Хмельницького /1,2 км/
УЖКГ
1997 – 1998
2000
-
-
-
-
-
2000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1995 – 1996
50
-
-
-
-
20
30
1.25.
Реконструкція вул. Новоросійської /1,5 км/
УЖКГ
1998 – 1999
4000
-
-
-
-
-
4000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1996 – 1997
120
-
-
-
-
-
120
1.26.
Реконструкція Привокзальної площі
УЖКГ
1998 – 1999
10000
-
-
-
-
-
10000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1996 – 1997
150
-
-
-
-
-
150
1.27.
Транспортна розв’язка на пер. вул. Новоросійська – Пелехатого
ВО “Автонавантажувач”
1998 – 2000
10000
-
-
-
-
-
10000
проектування
будівництво
ЛДКБ
1996 – 1997
200
-
-
-
-
-
200
2.
Створення системи автостоянок на внутрішній та зовнішній кільцевих магістралях міста
в-л координації транспорту і зв’язку
Зниження інтенсивності транспортного руху, закриття центральної частини міста для в’їзду а/трансп.
проектування
будівництво
1992
1992 – 2000
100
згідно з проектом
-
100
-
-
-
-
3.
Оптимізація руху індивідуального транспорту і транспорту загального користування
Перерозподіл транспортних потоків і збільшення швидкості руху транспорту , зменшення маси шкідливих викидів
3.1.
Створення програмного комплексу для оптимізації руху міського транспорту
міськвиконком
1991 – 1992
місц. бюджет
27
-
27
-
-
-
-
3.2.
Матеріальне забезпечення і реалізація схеми оптимізації руху міського транспорту
В-л координації транспорту і зв’язку
1992 – 1994
- “ -
згідно з проектом
4.
Створення пунктів екологічної діагностики автотранспорту
В-л координації транспорту і зв’язку
1992 – 1994
кошти підприємств
Вдосконалення контролю за шкідливими викидами автотранспорту
4.1.
Вирішення проблеми переходу на неетиловий бензин
Міськвиконком спільно з Дрогобицьким НПЗ
1994 – 1995
Ліквідація викидів в атмосферу свинцю та ін. шкідливих речовин
Примітки: УЖКГ – управління житлово-комунального господарства
ЛДКБ – проектний інститут “Львівдіпрокомунбуд”
ВКП – відділ комплексного проектування інституту
УКРДП – “Укркомунремдорпроект”
УКБ – управління капітального будівництва
Наведені кошториси орієнтованіРозділ 3. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, ЗБІР, СКЛАДУВАННЯ І ПЕРЕРОБКА ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ


№№ пп
Назва завдань /заходів/ та основних етапів виконання
Відповідальні виконавці /замовники/
Терміни реалізації
Джерела фінансування
Вартість тис.крб.
Обсяги освоєння, тис.крб.
Результати реалізації
1991 р.
1992 р.
1993
1994
1995
1996-2000 р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Виготовлення генеральної схеми санітарного очищення м. Львова
МЖКУ
1992
Місц.
бюджет
73,1
73,1
-
-
-
-
-
2.
Будівництво сміттєпереробного заводу *
- “ -
1992 – 1993 рр.
- “ -
5000
-
2000
3000
-
-
-
- виготовлення проектно-технічної документації та вирішення питання про відведення земельної ділянки
- “ -
1992 – 1993
- “ -
Обсяги затрат на проектування і спорудження сміттєпереробного заводу визначаються окремо при складанні програми здійснення проекту
- будівництво з-ду
міськвиконком /МВК/
1993 – 1994
Місцевий бюджет, кошти підприємств, встановлення місцевого податку
4.
Будівництво сміттєперевантажувальних станцій в мікрорайонах:
УКБ міськвиконкому “Західцивільпроект”
1993 – 1994
- Північний
1994
Місцев. бюджет, кошти підпр., встановлення місцев. податку
530,0
- Рясне
1995
- “ -
530,0
- Лисиничі
1996
- “ -
530,0
- Білогорща
2000
- “ -
530,0
5.
Придбання спецтехніки для КАТП – 1328*
МВК
1992 – 1996
- “ -
А
-
сміттєвози КО – 413
КО – 415
- “ -
- “ -
А
-
АС машини КО – 503
- “ -
- “ -
А
Бульдозери ТЗ – 94
- “ -
- “ -
А
-
Бульдозери ТЗ – 171
МВК
1992 – 1996
Місцев. бюджет, кошти підпр., встановлення місцев. податку
А
Самоскиди КАМАЗ
- “ -
- “ -
- “ -
А
-
-
-
Автонавантажувачі
- “ -
- “ -
- “ -
А
-
-
-
Екскаватори
- “ -
- “ -
- “ -
А
-
-
-
-
6.
Придбання спецтехніки для КАТП – 1339:
поливальні машини ЗИЛ – 130
МВК
1992 – 1996
Місцев. бюджет, кошти підпр., встановлення місцев. податку
А
- комбіновані машини КДМ – 130
- “ -
- “ -
- “ -
А
-
-
- піскосіви КО – 104, 105, 207, ГАЗ – 53ПР
- “ -
- “ -
- “ -
А
- підмітальні машини КО – 304, 309, Г – 53
- “ -
- “ -
- “ -
А
- сніговантажні машини Д – 566, Д – 477, КО – 206, КО – 707
- “ -
- “ -
- “ -
А
- тротуароприбиральна техніка
- “ -
- “ -
- “ -
А
- пісковантажники ТО – 6,7, Д – 574
- “ -
- “ -
- “ -
А
-
-
7.
Виготовлення поліпшеної тари для збору побутового сміття:*
МВК
1992 – 1995
Місцев. бюджет, кошти підпр., встановлення місцев. податку
А
- контейнери
- контейнери-візки
- “ -
- “ -
А
- сміттєзбірники
- “ -
- “ -
А
- урни
- “ -
- “ -
А
8.
Придбання поліетиленових мішків містк. 0,01 – 0,02 м³ для збору побут. сміття в центральній частині м. Львова
- “ -
1993 – 1994
- “ -
А
9.
Виготовлення техпаспортів на експлуатацію нових мікрорайонів і кварталів з врахуванням їх саночищення шляхом будівництва пунктів збору побутового сміття
УКБ
1992 – 1996
- “ -
А
А
А
А
А
А
А
10.
Здійснення капремонту та будівництва виробничих споруд на міському сміттєзвалищі
МЖКУ
МРБТ
1991 – 1996
- “ -
2078
200
300
400
400
400
378
11.
Закриття діючого міського сміттєзвалища в районі с. Грибовичі
МВК
1994
- “ -
12.
Розробка проекту рекультивації сміттєзвалища
МЖКУ
1991
- “ -
140
140
-
-
-
-
-
13.
Здійснення рекультивації сміттєзвалища в районі с. Грибовичі
- “ -
1991 – 1995
Місцев. бюджет, ЦПФ
Виділення коштів на рекультивацію згідно з проектом
14.
Обґрунтування організаційних заходів та механізму переходу до системи сортування відходів
МЖКУ
1991 – 1992
ЦПФ
20,0
20
20
-
-
-
-
15.
Запровадження нової системи сортованого збору відходів
- “ -
1993
Місцев. бюджет, самофінансування
16.
Розробка і реалізація системи заходів з екологічного виховання і санітарної культури
- “ -
1991 – 1995
ЦПФ
500,0
50
100
125
125
100
-

Примітка: А – вартість машин, механізмів, обладнання у реальних цінахРозділ 4. ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ОХОРОНА ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ


Галицький район


№№ п/п
Короткий зміст заходів
Термін виконання
Вартість
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1. Автобусний завод
1.
Введення в дію нових і заміна малоефективних пилогазоочисних споруд /10 шт./
1991 – 1995
50,0
собівартість
2. Ізоляторний завод
2.
Технічне переозброєння шихто-складального цеху з заміною лінії дозування компонентів
1992
100
капвкладення
3.
Герметизація технологічного обладнання і встановлення пилевловлювальних фільтрів в цеху приготування шихта
1995
50
основна діяльність
3. Завод “Реактив”
4.
Виведення виробництва тетрабромдифеніл пропану
1995
-
-
4. Завод “Електропобутприлад”
5.
Зменшення викидів шкідливих речовин при пайці за рахунок зменшення об’ємів виробництва АРБ – 400
1991
-
-
5. Львівський комбінат будівельних матеріалів
6.
Переведення котельні з мазуту на газове паливо
1992
70,0
кошти підприємства
6. Меблевий комбінат
7.
Реконструкція, ремонт аспіраційних систем
1991 – 1995
124,7
кошти підприємства
7. Львівський домобудівний комбінат
8.
Реконструкція аспірацій них систем вентиляції від систем пневмотранспорту і золи БСК
БСЦ – 1
1991
50,0
фонд розвитку підприємства
БСЦ – 2
1992
30,0
- “ -
БСЦ – 3
1993
20,0
- “ -
9.
Встановлення аспірацій них систем на складах цементу і золи
№ 2
1992
30,0
- “ -
№ 1
1993
30,0
- “ -
8. Підприємство теплових мереж
10.
Впровадити заходи для подавлення окисів азоту на котлі ст. 5
1991
8,0
кошти підприємства
11.
Встановлення горілок двохстадійного газу на котлі КВГМ – 180 ст. № 4
1993
20,0
- “ -
12.
Виконання проекту реконструкції Львівської ТЕЦ – 1
1992
1000,0
капвкладення
9. ВО “Іскра”
13.
Будівництво станції нейтралізації окислів азоту ділянки травлення керну
1993
92,0
основна діяльність
10. ВО “Полярон”
14.
Встановлення фільтрів по вловлюванню кислот
“ИВФ – 10” - 3 шт.
1991
15,0
фонд підприємства
- 2 шт.
1992
10,0
- “ -
- 2 шт.
1993
10,0
- “ -
- 2 шт.
1994
10.0
- “ -
- 2 шт.
1995
10,0
- “ -
15.
Ліквідація ливарного виробництва
до 1995
-
-
Залізничний район
1.
Впровадження розвитку одночасного освітлення і пасенвації цинкових покрить з пониженою концентрацією хромових солей
1991
кошти підприємства
2.
Впровадження миючо-сушильного агрегату для підготовки поверхні деталей перед нанесенням лакофарбових покрить
1991 – 1993
техпереозброєння
РК ВО “Електрон”
3.
Виготовлення і монтаж 3 камер фарбування з водяною завісою
1992 – 1993
10,0
4.
Встановлення фільтру тонкої очистки на вентвикиди свинцю
1992 – 1994
2,5
5.
Встановлення циклону на дільниці шліфовки кінескопів
1991
0,600
6.
Встановлення фільтру типу ФВГ – Т – 2 шт. ФВГСЦ – 1 шт. на гальваніці
1991 – 1993
8,8
ЛЗТ “Електрон”
7.
Оснащення вентиляційних викидів від гальванічних ванн фільтрами ВФГ – Т, ФВГ-С-Ц
1991
2,0
КВ
8.
Заміна газоочисних установок на більш ефектні
1991 – 1995
5,0
КП
9.
Оснащення вентиляційних викидів від агрегатів пайки установками для вловлення аерозолю свинцю
1991
1,8
КП
ВО “Конвейер”
10.
Встановлення на витяжній вентиляції гальванічного відділення фільтру очистки ФВГ – ТО, 37 – 01 повітря /цех № 19/
1991
25 т. крб.
основна діяльність
11.
Впровадження в експлуатацію нових пилогазоочисних установок
1990 – 1995
30 т. крб.
- “ -
ВО “Автонавантажувач”
12.
Винесення цехів /№№ 19, 5-ливарні/
з 1995
13.
Встановлення фільтрів ФВГТ – 2 в № 17 для хлорборієвих і соляних ванн
1992
10,0
фонд розвитку виробництва
14.
Заміна застарілих фарбувальних камер в ц. № 37 на камери з маніпуляторами
1992 – 1993
160,0
- “ -
Мотозавод
15.
Введення в експлуатації другої черги системи опалювання вуглеводів від малярного цеху на дільниці дитячих велосипедів
1991
9,0
- “ -
16.
Реконструкція випалювальної печі для малярних підвісок цеху з встановленням водних вловлювачів продуктів згорання
1991
5,0
- “ -
МФ “Карпати”
17.
Заміна циклонів Ц – 950 на дільниці ширвжитку
1992
6,0
основна діяльність
18.
Встановлення другої ступені очистки на джерела викиду деревинного пилу
1993
19,7
- “ -
Фанерний комбінат
19.
Реконструкція обрізного, шліфувального відділення та системи аспірації з установкою нових циклонів, бункерів і впровадженням двохступінчатої очистки в циклонах і рукавних фільтрах
1992
10
фонд розвитку підприємства
20.
Заміна циклонів старих конструкцій на нові з підвищеною ступенню очистки 97 – 98 % в цеху струганого шпону та герметизації діючих в ДОЦ
1991
3
- “ -
21.
Вдосконалення очистки викидів від котельні
1992
3
фонд розвитку підприємства
22.
Розробка проекту та проваджень нової технології склеювання фанери з приміщенням синтетичних клеїв із меншим вмістом формальдегіду
1993
5
- “ -
23.
Переведення котла на газове паливо
1994
10
- “ -
А Т З Ч
24.
Реконструкція витяжної вентсистеми від установки гартування ВЧГЗ – 160/006 цеху № 1
1993
6,0
25.
Перенесення заводу із житлової зони на нову площадку
1993 – 1995
Завод низьковольтних електроламп
26.
Винесення із житлової зони дільниці заливки цоколів
1994
Керамзавод
27.
Встановлення газопромивачів типу ГПВ /3 шт./ /цех сантехкераміки, печі тунельні/
1991
194,79
основна діяльність
28.
Встановлення газопромивача типу ГПВ на джерела викиду від печей /ЦОП, фриттоварка/
1991
76,34
- “ -
29.
Заміна ЦВП – 8 на скрубер ГДП – 5 м /7 шт./ /ЦОП, пресове відділення/
1993
120
- “ -
30.
Встановлення 2-х ступенів очистки, циклонів ЦН – 15 і СЦН – 40 /5 шт./ для заміни застарілих ПВМ – 20. Плиточний цех, пресове відділення
1992
129,24
основна діяльність
31.
Встановлення газопромивачів ГПВ – 1 – 30 /5 шт./. ЦП, сушила секційні
1992
325,65
- “ -
ШБУ – 40 тресту “Західшляхбуд”
32.
Підключення системи опалення ШБУ – 40 до теплової мережі, ліквідація існуючої тимчасової котельні
1993
50,0
самофінансування,
кап. ремонт
33.
Встановлення мокрої ступені очистки димових газів на зміщувачі /АБЗ по вул. Авіаційній/
1991
5,0
- “ -
34.
Переведення котельні АБЗ по вул. Авіаційній та асфальтозмішувача на газове паливо
1994
40,0
- “ -
35.
Організація санітарно-захисної зони
1991
СТО – 14697
36.
Заміна технологічного процесу фарбування балонів з методу розпилення на метод занурення
1993
5,0
технічне переозброєння
37.
Ліквідація тимчасової котельні і підключення тепло системи підприємства до районної котельні
1993
4,0
кап. ремонт
АТП – 14601
38.
Реконструкція малярного відділення з установкою фарбувальної камери з гідрофільтром
1993 при вирішенні забезпечення матеріалами і грошовими ресурсами
36,03
засоби виробництва
39.
Винесення підприємства із житлової зони
1995
Шевченківський район
Завод “РЕМА”
1.
Розробка проекту ТЕР на утворення СЗЗ для заводу РЕМА
1994 – 1995
5,2
кошти підприємства
Львівський пивзавод
2.
Реконструкція котельні
1991 – 1994
350,0
фонд розвитку
3.
Розробка технології збирання вуглекислоти та будівництво цеху вуглекислоти
1991 – 1995
-
- “ -
Завод “Сяйво”
4.
Розробка і впровадження безвідходної і екологічно чистої технології полімеризації деталей взамін фарбування
1995
100,0
ФРП
ВШО “Світанок”
5.
Впровадження на хромових заводах нітроемульсійних лаків з вмістом водяної фракції і покривних матеріалів на помуратановій основі
1991
-
кошти підприємства
6.
Технічне переозброєння заводу № 1
1991 – 1993
10500,0
кошти підприємства
7.
Влаштування гідрофільтра на чанах розварки хромового екстракту
1991
12,0
- “ -
8.
Заміна агрегатів покривного фарбування типу МАП
- ІІ завод
1991 – 1992
160,0
- “ -
- головне виробництво
1991 – 1994
320,0
- “ -
9.
Капітальний ремонт гідрофільтрів
1995
28,0
- “ -
10.
Створення санітарно-захисної зони з відселенням житлових будинків
до 1995
Склодзеркальний завод
11.
Виготовлення, монтаж і запуск в експлуатацію установки на спалювання шкідливих речовин
1991 – 1992
50,0
- “ -
12.
Вирішення питання винесення підприємства з житлової забудови
до 1994
СВО “Мехсклозавод”
13.
Реконструкція системи уловлювання пилу від сушильного барабану піску складального цеху
1991
10,0
- “ -
14.
Встановлення системи вловлювання пилу і гарячих газів від засипного “карману” /цех виробки/
1992
30,0
- “ -
15.
Розробка документації для уловлювання пилу і гарячих газів від засипного “карману” /цех технічного скла/
1993
30,0
кошти підприємства
16.
Розробка і впровадження комплексної установки для очищення відхідних газів скловарної печі системи № 22
1992 – 1993
67,9
- “ -
ЛВТВО “Прогрес”
17.
Встановлення обладнання фірми “Ново-Зорине” для армування шкіряних підошв по зрізу ПВХ – пластиком з одночасною відливкою каблуків /цех № 1/
1991
527,0
кап. вкладення
18.
Встановлення обладнання для двохпроцесної затяжки на пошивочних потоках /цехи №№ 5, 6, 9, 10, 11/
1991 – 1992
312,0
- “ -
19.
Виконання проектних робіт щодо організації СЗЗ навколо підприємства
1991 – 1995
- “ -
Лакофарбовий завод
20.
Вирішення питання про виділення земельної ділянки під будівництво заводу в промзоні с. Запитів або іншої ділянки під будівництво. При відсутності рішення про будівництво заводу часткове винесення з основної ділянки на інші.
1991
35000,0
централізовані фонди
21.
Організація виробництва пентафлалевих лаків в Н.Роздолі /ВО “Сірка”/
1991 – 1992
50,0
- “ -
22.
Опрацювання питання про можливість розташування лакофарбового відділення в Новояворівському /ІІ варіант/
1991
централізовані кошти
23.
Перенесення емалевого цеху на територію складу сировини і готової продукції по вул. Силікатній – Польовій
1991
95,0
фонд розвитку підприємства
24.
Опрацювання питання організації виробництва малотоннажних емалей на серійних лаках ПФ – 060, ПФ – 053, або розробка нової рецептури виробництва даних емалей /зняття напівфабрикатних лаків з виробництва на основній ділянці заводу/
1991 – 1992
30,0
план нової техніки
25.
Організація виробництва дорожних емалей в с. Запитів на ділянці ШРБУ – 65
1991
50,0
фонд розвитку підприємства
26.
Заміна асортименту поліефірних лаків на лаки типу ПЕ – 2116, ПЕ – 2135, ПЕ – 251 і інші, що дають матову поверхню покриття
1991 – 1993
30,0
план нової техніки
27.
Впровадження у виробництво нітроводяних емалей Е – НЦ – 132 з наступним зняттям з виробництва емалей НЦ – 192
1991 – 1995
- “ -
28.
Створення лаку Е – НЦ – 542 з добавленням композиції “Латур”
1991 – 1992
план нової техніки
29.
Впровадження у виробництво лаку Е – НЦ – 5183 із заміною розчинника бутилцелезолеву на етилкабітон
1991
- “ -
30.
Зняття з виробництва 900 тонн емалі НЦ – 583 /у зв’язку з закриттям складу колоксилілу по вул. Пелехатого/
1991
план нової техніки
ВО “Світоч”
31.
Введення в дію лінії по виготовленню крекерів фірми “Роланді” і перенесення бісквітного цеху з головного підприємства на Старо-Яричевську кондфабрику
1992
10 млн.
капіталовкладення
32.
Винесення дільниці обжарювання какаобобів цехів №№ 1, 2 на приколійну базу по вул. Городоцькій, 226
1994
20 млн.
- “ -
33.
Завершення робіт по організації СЗЗ
1991
5,0
фонд розвитку підприємства
Кавова фабрика
34.
Відселення мешканців в СЗЗ по вул. Мельничука
1991 – 1992
200,0
- “ -
Хлібокомбінат
35.
Заміна тупикових печей на хлібзаводі № 2 на тунельні з примусовим обігрівом пекарної камери
1991 – 1992
35,0
- “ -
36.
Заміна печей ПГ – 1 з газовим обігрівом на печі з електричним обігрівом
1991 – 1992
100,0
кошти підприємства
37.
Закриття концеху № 6, який розташований в житловому масиві
1993
- “ -
Картонна фабрика
38.
Реконструкція вентиляції картонного цеху
1993
100,0
кап. вкладення
39.
Здійснення проекту для очищення газових викидів в цеху ДПШП
1992
200,0
- “ -
ЛВО “Пластмасфурнітура”
40.
Заміна устаткування – 15 одиниць
1991 – 1994
250,0
кошти підприємства
41.
Реконструкція пилеуловлювачів вентиляційних мокрих /ПВМ/ для забезпечення кращого вловлювання відходів
1992 – 1993
6,0
- “ -
42.
Перепрофілювання виробництва філіалу по вул. Хімічній на екологічно чисті. Створення санітарної зони навколо головного підприємства
1991 – 1995
45,0
- “ -
ВТО “Промінь”
43.
Закриття локальних котелень:
- ЦСМ – ЦРМ /вул. Замарстинівська/
1992 – 1993
5,0
собівартість
- 2-га дільниця /вул. Вербова, 15/
1993 – 1994
5,0
- “ -
Завод гумово-технічних виробів
44.
Реконструкція котельні заводу з заміною котлів
1993
110,0
техпереозброєння
Завод газової апаратури
45.
Заміна газових печей на електропечі на дільниці ширвжитку в цеху емалювання
1991
24,0
кошти підприємства
46.
Встановлення ротоклонів в кабінах нанесення емалі на корпус газової плити
1991
4,5
- “ -
47.
Впровадження автоматичного регулювання процесу горіння в котельні
1992
20,0
- “ -
Личаківський район
А/Ф “Провесінь”
1.
Впровадження біологічних методів захисту рослин в закритому ґрунті /будівництво теплиці - інсектарію/
1992
214
кап. вкладення
Дріжджзавод
2.
Організація СЗЗ згідно проектної документації
1992
згідно проектно-кошторисної документації
Завод комунального устаткування
3.
Встановлення каталітичного опалювання вуглеводів від фарбувальної камери
1995
7,0
кап. вкладення
4.
Заміна вагранок на вагранки з мокрим вловлюванням
1995
500
- “ -
Тютюнова фабрика
5.
Використання пом’ягшувача листового тютюну
1991 – 1995
42,5
кошти підприємства
6.
Заміна фільтрів ЗФ – 8 на фільтри з більш високою ефективністю пилезатримання
1991 – 1995
20,0
кошти підприємства
7.
Реконструкція котельні
1991 – 1993
80,0
- “ -
Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами
8.
Заміна /ремонт/ понтона
1992 – 1995
6,0
капремонт
9.
Заміна /ремонт/ нафтовловлювача
1991
15,0
- “ -
10.
Впровадження автоматизованої системи наливу нафтопродуктів АСН – 5 “Сигма”
1991
80,0
- “ -
АТП – 14631
11.
Консервація існуючої котельні і підключення до ТЕЦ – 2
1995
21,0
Ф Р В
12.
Запровадження замірювання проценту вмісту диму у викидах автобусів з дизельним двигуном
1994
4,8
- “ -
Комбінат будматеріалів
13.
Реконструкція пилоочисних установок на складі цементу та на БЗВ
1991 – 1992
15,0
- “ -
14.
Переведення котельні з рідкого палива на газове
1991
78,0
кап. вкладення
АТП – 14656
15.
Впровадження в експлуатацію автомобілів, які працюють на стиснутому і зрідженому газі /81 одиниця/
1991 – 1995
Ф Р В
16.
Виготовлення димовловлювачів для всіх марок автомобілів
1991
0,2
кошти підприємства
17.
Консервація котельних установок
1994
1,2
- “ -
Кераміко-скульптурна фабрика
18.
Встановлення рукавного фільтру в приміщенні скляного цеху
1992
6,5
кап. вкладення
19.
Реконструкція вентиляційної системи скульптурного цеху
1991
25,0
- “ -
20.
Утворення СЗЗ
1991 – 1993
- “ -
СВО “Райдуга”
21.
Капремонт газоочисної установки ПВМ – 10 в складальному цеху
1991
1,5
кошти підприємства
22.
Виготовлення і монтаж ГОУ ПВПР – 10 – 2 – 500 від скловарної печі цеху № 2
1992
3,5
- “ -
23.
Монтаж ГОУ ПВПР 10 – 2 500 від горшкової печі
1995
3,5
- “ -
Арматурний завод
24.
Реконструкція системи аспірації з заміною циклону ЦН – 11 № 800 на циклон СЦН – 40 – 1400 /2 шт./
1991 – 1992
2,0
- “ -
25.
Реконструкція системи аспірації від сушила барабанного з заміною циклону ЦН – 11 – 800 на СЦН – 40 – 100
1991 – 1995
2,0
- “ -
26.
Зменшення оксидів азоту за допомогою пальників ГГВ – МГП – 500. Автоматизація режиму горіння
1991 – 1993
28,0
кошти підприємства
27.
Організація санітарно-захисної зони підприємства
1991 – 1995
50,0
- “ -
Мехзавод
28.
Реконструкція вентсистеми на заготівельному відділенні від газорізальних машин АСШ – 70 з обладнанням місцевими відсотками
1991
30,2
- “ -
29.
Встановлення фільтрів волокнистих ВФГ – Т – 0,74 на вентсистемі гальванічної дільниці
1992
24,6
кап. вкладення
30.
Реконструкція вентсистеми від шліфувальної лінії з обладнанням системою циклонів на дільниці товарів народного вжитку
1992
38,3
кошти підприємства
“Львівфарм”
31.
Впровадження установки для спалювання рідких паливних відходів в фітохімічному виробництві
1993
6,0
фонд розвитку виробництва
32.
Впровадження у виробництво установки для розігріву ємкостей з сировиною у виробництві мазей і деміксиду в хім. цеху
1993
16,0
- “ -
ВО “Алмазінструмент”
33.
Заміна циклона на пиловловлювач в кількості 6 шт.
1991
34,5
кошти підприємства
34.
Дообладнання 2-ї ступені рукавними фільтрами з встановленням на даху у кількості 3 шт.
1991
12,0
кошти підприємства
Книжкова фабрика “Атлас”
35.
Ліквідація використання сплавів з вмістом свинцю при переході на технологію фотонабору
1995
1,0
капвкладення
36.
Ліквідація використання форм високого друку з вмістом свинцю при переході на офсетний друк
1995
150,0
- “ -
37.
Створення нормативної санітарно-захисної зони
1995
кошти підприємства
Дослідний завод ЕКТІавтопрому
38.
Реконструкція деревообробної дільниці
1991
15,0
Ф Р В
39.
Реконструкція малярного відділення
1991 – 1993
200,0
- “ -
Радянський район
ВО “Кінескоп”
1.
Ліквідація с/печі № 6
1992
40,0
- “ -
2.
Встановлення газоочистки на с/печах в корпусі № 41
1993
520,0
- “ -
3.
Встановлення рукавних фільтрів в корпусі № 41
1993
20,0
- “ -
4.
Встановлення газоочистки на с/печах корпусу № 4
1995
360,0
- “ -
ВО “Львівхімсільгоспмаш”
5.
Відселення людей з СЗЗ
1991
60,0
Ф Р В
6.
Проведення реконструкції ливарного виробництва дільниці № 2 та очисних споруд з заміною вагранок на менш потужні
1991
80,0
- “ -
7.
Проведення ремонту, часткової заміни витяжного устаткування ливарного цеху дільниці № 2 та очисних пристроїв
1993
50,0
- “ -
8.
Заміна і монтаж нових екологічно чистих фарбувальних камер у складальному цеху
1991
30,0
- “ -
9.
Проектування та монтаж у складальному цеху лінії занурення закритого фарбування
1993
200,0
- “ -
10.
Виготовлення хімічно стійких коліс “желетним” методом без використання формувальної землі на 1 дільниці ливарного цеху
1992
75,0
- “ -
11.
Вирішення питання винесення ливарного виробництва
1994
- “ -
ВО ФТА
12.
Винесення за межі міста дільниці литва цеху № 5
1992
кошти підприємства
ВО “Львівприлад”
13.
Заміна ціаністого електроліту цинкування, кадмування на менш небезпечний щодо токсичних викидів – слабо кислий з добавками “Лікандо”, “ДХТУ” /корп. 62/
1992
20,0
тех. переоснащення
14.
Заміна ґрунтовок з органічними розчинниками на водорозчинні ґрунтовки
1994
3,0
15.
Встановлення фільтрів для вловлювання сполук свинцю в цехах:
ц. 10
1991
5,0
- “ -
ц. 11
1992
5,0
- “ -
ц. 22
1993
5,0
- “ -
ц. 14
1994
5,0
- “ -
ц. 09
1995
5,0
- “ -
Каменеобробний завод
16.
Обладнання аспіраційною системою дробільно-сортувального агрегату
1991
кошти підприємства
Завод “Орбіта” цех 22
17.
Перенесення гальванічної дільниці виготовлення карнизів на новий майданчик /вул. Городоцька, 2/
1991
27,0
Ф Р В
18.
Перенесення дільниці різання карнизних труб шліфувальної дільниці на новий майданчик /вул. Городоцька, 12/
1991
6,5
- “ -
ВЛ – 315/48
19.
Будівництво сушильних камер за технологією допалювання розчинників в камері згорання, 2-й збиральний цех
1992
44,0
Ф Р В
20
Будівництво сушильних камер за технологією допалювання парів розчинників в збиральному цеху
1991
22,0
- “ -
Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості
21.
Реконструкція гальмівної дільниці або її демонтаж /вул. Ст. Битви, 31/
1991
- “ -
Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
22.
Встановлення 3-х фарбувальних камер з гідрофільтрами на дільниці фарбування та пакування
1993
23,488
- “ -ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Галицький район


№№ п/п
Назва підприємства та короткий зміст заходів
Термін виконання
Вартість, тис. крб.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
Автобусний завод
1.
Введення в дію зворотної системи водопостачання на ділянці миття машин в новому транспортному цеху
1991 – 1995
20,0
кап. вкладення
2.
Введення в дію очисних споруд на ділянці миття машин в транспортному цеху
1991 – 1995
5,0
- “ -
Львівський комбінат будматеріалів
3.
Будівництво дощової каналізації
1991
37,0
- “ -
4.
Реконструкція системи водопостачання
1993
31,0
- “ -
Львівський домобудівний комбінат
5.
Чистка і ремонт ставків передочистки дощових стоків р. Зубра
1991 – 1994
8,9
фонд розвитку підприємства
6.
Технічне переозброєння артсвердловин №№ 1, 2, 3
1992
32,0
- “ -
ВО “Іскра”
7.
Впровадження процесу зворотного використання свіжої води на ділянці гальванообробки цоколів
1991 – 1995
16,0
силами підприємства
8.
Реконструкція системи зворотного водопостачання
1995
120,0
силами підприємства
9.
Будівництво очисних споруд промхімстоків заводу
1992
450,0
- “ -
Б М У № 8
10.
Будівництво очисних споруд дощових стоків з території підприємства
1995
1,3
БМУ – 8
АТП – 130
11.
Закриття колектором русла притоки р. Зубра вздовж території підприємства
1991
10,0
фонд розвитку підприємства
АТП “Облпотребсоюзу”
12.
Будівництво закритого каналізаційного колектору для дощової води
1992
10,0
- “ -
13.
Будівництво станції механізованого миття машин із зворотною системою водопостачання
1995
60,0
фонд розвитку підприємства
ВО “Полярон”
14.
Будівництво передочисних споруд промстоків
1991 – 1995
2300,0
кап. вкладення
15.
Реконструкція каналізаційної мережі заводу
1992
50,0
- “ -
16.
Впровадження високоомної зворотної системи для охолодження унікального обладнання
1991
60,0
- “ -
17.
Капітальний ремонт артсвердловин
1994
50,0
кошти підприємства
Завод “Електропобутприлад”
18.
Реконструкція існуючих очисних споруд
1995
- “ -
Меблевий комбінат
19.
Будівництво зворотної системи водопостачання
1991
35,0
- “ -
ВАТ “Львівенерго”
20.
Реконструкція очисних споруд на ділянці миття автомобілів у Львівській а/к № 1
1995
1,2
- “ -
Залізничний район
Л О Р Т А
1.
Спорудження нових очисних споруд
1994
4 млн. крб.
капвкладення
ВО РК “Електрон”
2.
Розробка і впровадження системи зворотного водопостачання дільниці друкованих плат цеху 08
1992
18 тис. крб.
тех. переозброєння
3.
Впровадження схеми обліку витрат питної і технічної води на ВОРК “Електрон” цех 15
1992
7,0
- “ -
4.
Будівництво пункту миття автомобілів. Цех 01 ЗТГ
1995
12
кап. вкладення
5.
Впровадження безвідходної технології травлення друкованих плат з використанням комплексу, СТО /спец. техобладнання/ регенерації травильного розчину
1994
30,0
кап. вкладення
6.
Створення системи зворотного водопостачання
1992
10
нова техніка
7.
Впровадження очистки промислових стічних вод методом електрокоагуляції з установкою ВМК
1990
140
- “ -
8.
Застосування установки “Ретро” для регенерації міді з травильних розчинів д/плат
1992
30
- “ -
9.
Створення об’єднаної системи повторного використання води у виробництві д/плат гальваніки
1992
45
- “ -
10.
Вирішення питання з очищення дощових стічних вод
1992
ЛТЗ “Електрон”
11.
Впровадження в експлуатацію електрохімічного методу очистки промстоків, цех 01
1991
Ф Р П
12.
Обладнання дільниці фарбування камерами з системою очистки та багаторазовим використанням води:
- цех 11
1991
2,0
- “ -
- цех 16
1991
2,0
- “ -
13.
Будівництво та монтаж градірні в компресорній
1995
30,0
Ф Р П
14.
Розробка автоматизованої системи контролю за використанням води
1995
50,0
- “ -
15.
Реконструкція та капітальний ремонт очисних споруд цеху 01
1993
100,0
- “ -
16.
Розробка техпроцесу виготовлення будівельної кераміки з добавкою нейтралізованого осаду відстійників гальванічного цеху
1991
30,0
К П
ВО “Конвейєр”
17.
Введення в дію градірні цеху № 12
1995
20,0
кап. вкладення
18.
Реконструкція станції нейтралізації
1993
10,0
- “ -
ВО “Автонавантажувач”
19.
Будівництво очисних споруд в ц. № 33
1991
51,0
фонди розвитку виробництва, госпспосіб
20.
Будівництво дощової каналізації з очисними спорудами на проммайданчику № 1 /завод малих серій/
1993
80,0
- “ -
21.
Будівництво безстічної системи на проммайданчику № 1 /завод малих серій/
1993 – 1995
300
- “ -
22.
Винесення ливарного цеху № 19 із житлової зони
1995
Мотозавод
23.
Будівництво зворотної системи водопостачання ливарного цеху на двох дільницях: сталеливарного і модельного виробництва
1991
27,0
фонди виробництва
24.
Реконструкція очисних споруд
1991
22,284
- “ -
ЛМФ “Карпати”
25.
Зменшення процентного вмісту формальдегіду в стічних водах
1995
основна діяльність підприємства
Фанерний комбінат
26.
Обладнання системи оборотного водопостачання
1994
10 тис.
фонд розвитку
А Т З Ч
27.
Впровадження очистки стічної води гальванічної дільниці іонообмінним методом
1993
100,0
кап. вкладення
Завод низьковольтних електроламп
28.
Винесення дільниці заливки цоколів заводу із житлової зони
1995
5,5
- “ -
ВО “Львівхімсільгоспмаш”
29.
Створення водозворотної системи при випробуванні машин
1991
65,0
ФРВ і ТП
30.
Виведення на проектну потужність станцію хімводоочистки промстоків
1992
35,0
кошти заводу є в наявності
31.
Виведення на проектну потужність очисних споруд дощових стоків
1991
Протезний завод
32.
Введення в дію очисних споруд
1995
кап. вкладення
ВО “Кінескоп”
33.
Будівництво замкненої системи миття машин в транспортному цеху
1992
70,0
ФТР
ШБУ – 40
34.
Влаштування естакади для миття автомобілів із установкою відстійників і мастиловідстійників на базі ШБУ – 40
1991
5,0
самофінансування
35.
Спорудження бензомастилоуловлювача А – БЗ “Тельтомат”, вул. Авіаційна
1994
1,8
- “ -
ЗУГРЕ
36.
Введення в дію комплексу нейтралізації хімічних відходів в дослідному виробництві
1991
3,5
накладні витрати
37.
Модернізація місця для миття автомобілів з введенням замкнутого водопостачання
1992
5,0
- “ -
Дослідний завод ЛПІ
38.
Встановлення зворотного водопостачання на ливарній дільниці
1991 – 1992
3,0
за рахунок внутр. резервів
Трест “Львівспецкомунбуд”
39.
Будівництво станції миття для транспортних засобів з перед очисними спорудами, оборотним водопостачанням
1992
2,5
фонд розвитку виробництва, нова техніка
АТП – 14601
40.
Реконструкція очисних споруд для стічної води від мойки а/м і дощової каналізації
1994 при виріш. забезпечен. матеріалами і грошовими ресурсами
26,18
засоби виробництва
Автобаза № 6
41.
Винесення підприємства із житлової зони в с. Муроване
1994
Молокозавод
42.
Обладнання зворотного водопостачання компресорів та конденсаторів
1994
25 тис.
кошти виробництва
43.
Очистка дощових вод та використання для поливу території
1994
150 тис.
- “ -
44.
Будівництво перед очищення споруд виробничих стічних вод
1994
350 тис.
- “ -
Шевченківський район
Завод газової апаратури
1.
Реконструкція з артсвердловин
1991
35,0
кошти підприємства
2.
Реконструкція передочисних споруд для очистки і нейтралізації промислових стоків
1991
29,0
- “ -
ВТО “Промінь”
3.
Механізація очистки відстійників на головному підприємстві /вул. Шевченка, 31/
1992
5,0
собівартість
4.
Аерація промстоків головного підприємства
1994
5,0
- “ -
ЛВО “Пластмасфурнітура”
5.
Розробка і монтаж системи зворотного водопостачання при експлуатації ротоклонів
1991
6,0
кошти підприємства
АТП – 14630
6.
Реконструкція існуючої свердловини
1992
3,0
фонд розвитку виробництва
7.
Реконструкція водонапірної башні з заміною ємкості
1993
35
- “ -
8.
Введення в дію передочисних споруд і організація використання оборотної системи на миття автобусів після очистки на установці “Кристал”
1991
-
фонд розвитку підприємства
Картонна фабрика
9.
Заміна устаткування на першій ступені очистки промислових стічних вод
1991 – 1992
5,0
кап. ремонт
АТП – 14654
10.
Будівництво передочисних споруд очистки і нейтралізації виробничих стоків на вул. Конюшинній
1992
55,80
кап. вкладення
11.
Будівництво зворотних систем водопостачання на вул. Конюшинній
1993
1,3
ФРП
12.
Будівництво очисних споруд дощових стоків на вул. Конюшинній
1992
50,2
- “ -
13.
Виведення підприємства на нову виробничу територію
1994
-
-
ВО “Світоч”
14.
Будівництво зворотних систем водопостачання
1991 – 1993
178,5
- “ -
Лакофарбовий завод
15.
Вдосконалення системи очистки стічної води від лаковарочних котлів ц. № 1 з подачею води в дезодораційні системи для промивки погонів
1993 – 1994
20,0
фонд розвитку підприємства
16.
Будівництво зворотної системи водопостачання в цеху № 2
1991 – 1992
10,0
фонд розвитку підприємства
Інструментальний завод
17.
Будівництво безстічної системи миття автомашин з повторним використанням води
1992
3,5
кап. ремонт
18.
Реконструкція очисних споруд промислових стоків
1993
5,5
- “ -
ЛВШО “Світанок”
19.
Реконструкція і благоустрій джерел технічного водопостачання “Голосківський струмок”
- проектні роботи
1991
25,0
кошти підприємства
- будівельно-монтажні роботи
1991
400,0
- “ -
20.
Організація обліку водокористання і водовідведення:
- Розробка проекту установки водомірів
1991
6,0
- “ -
- Встановлення приладів обліку води на станціях виробничого водопостачання і загальної лінії каналізації
1991
15,0
- “ -
- проектні роботи
1991
23,0
- “ -
- будівельно-монтажні роботи
1992
96,0
- “ -
21.
Реконструкція передочисних споруд:
- проектні роботи
1991
40,0
кошти підприємства
- будівельно-монтажні роботи
1994
3500,0
22.
Технічне переозброєння заводу № 1
1991 – 1993
10500,0
- “ -
23.
Влаштування центральної жирстанції
1991
12,0
- “ -
24.
Впровадження повторного використання води ділянки випуску клею
1991
15,0
- “ -
Завод “Сяйво”
25.
Розробка локальної системи очистки для впровадження зворотного і послідовного використання води
1992
25,0
об’єднання “Верховина”
Завод “РЕМА”
26.
Проведення реконструкції існуючих споруд гальванічного цеху
1991
60,0
кап. вклад.
27.
Реконструкція зворотної системи охолодження ливарних машин цеху № 15 з встановленням градирнії
1991 – 1992
12,6
- “ -
Личаківський район
Дріжджзавод
1.
Будівництво градирні і монтаж схеми повторного використання теплообмінних вод
1991 – 1993
100,0
власні кошти
2.
Заміна напірного колектора стічних вод від заводського КНС до міських споруд /3 км/
1995
80,0
власні кошти
Лікеро-горілчаний завод
3.
Реконструкція водного господарства з надбудовою приміщень для напірних баків
1991
80,0
кошти підприємства
К А Т П – 1339
4.
Спорудження установки для миття спецтехніки з оборотним водопостачанням
1992 – 1993
50,0
фонд розвитку
Кераміко-скульптурна фабрика
5.
Будівництво очисних споруд від естакади миття автомашин
1991
14,0
кап. вкладення
РМК ВО “Укрторгмонтажтехніка”
6.
Реконструкція станції нейтралізації гальваностоків
1992
2,0
Ф Р В
АТП – 14631
7.
Реконструкція очисних споруд механізованої мийки
1991
5,8
Ф Р В
АТП – 14660
8.
Модернізація очисних споруд механізованої мийки
1991
1,5
Ф Р В
Комбінат будматеріалів
9.
Будівництво дощової каналізації
1994
40,0
кап. вкладення
10.
Реконструкція системи водопостачання
1995
31,0
- “ -
Тютюнова фабрика
11.
Збільшення потужності зворотного водопостачання з 10 до 18 тис. м³ на рік
1992
17,0
Ф Р В
Дослідний завод ЕКТІ автопрому
12.
Реконструкція гальванічного відділення
1991 – 1992
200,0
Ф Р В
13.
Обладнання фільтрів для уловлювання аерозолів мастила
1991 – 1992
25,0
- “ -
ВО “Кінескоп”
1.
Будівництво очисних споруд промислових стоків пл. 1
1994
4500
засоби виробництва
ВО “Львівхімсільгоспмаш”
2.
Реконструкція дільниці гальванопокриття з очисними спорудами
1991
300
- “ -
3.
Реконструкція котельні
1995
250
- “ -
ВО “Львівприлад”
4.
Встановлення гальванічних ванн з проточним каскадним промиванням деталей /цех гальваніки/
1993 ІV кв.
67,89
кап. будівн.
5.
Будівництво нової станції нейтралізації стічних вод від гальваноцеху /ц. № 62/
1993
70,0
- “ -
6.
Монтаж системи зворотного водопостачання від технічного обладнання, кондиціонерів і компресорів /цехи 10, 11, 12/
1992
37,5
- “ -
АТП – 14606
7.
Зменшення забору води з міського водопроводу на 5000 м³ щорічно
щорічно
0,5
засоби виробництва
ВЛ – 315/48
8.
Будівництво посту для миття автотранспорту з використанням зворотного водопостачання в транспортному цеху
1991 ІV кв.
120
фонд розвитку виробництва і собівартості продукції
9.
Обладнання місця забору снігових опадів і використання талої води на технологічні цілі
1991
4
фонд розвитку виробництва і собівартості продукції
10.
Будівництво масловловлювачів на дощовій каналізації з території транспортного цеху
1993 ІІІ кв.
20
фонд розвитку виробництва
11.
Будівництво масловловлювачів на дощовій каналізації з території промислової зони установи
1995 ІІІ кв.
22
фонд розвитку виробництва
ДЗ “Інтеграл”
12.
Будівництво очисних споруд виробничих стоків. Корпус 5.
1991
1315,810
кап. будівн.
13.
Будівництво 4-х відстійників з фільтрами
1992
89,480
- “ -
14.
Встановлення 2-х жирокловлювачів
1992
27,940
- “ -
15.
Будівництво очисних споруд дощових стоків
ВО “Ювелірпром”
16.
Будівництво очисних споруд для миття автомашин з оборотною системою водопостачання
1991
8,0
засоби виробництва
РОЗДІЛ 5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ


№№ пп
Назва завдань /заходів/ та основних етапів виконання
Відповідальні виконавці, замовники
Терміни реалізації
Джерела фінансування
Вартість / т.ч. за джерелами фінансуван. т.крб.
Обсяги освоєння, /тис.крб./
Результати реалізації/ екологічна ефективність/
фіз.од.
1991
1992
1993
1994
1995
1996 -2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Комплексна оцінка міської території і розробка рекомендацій щодо вдосконалення територіально-планувальної організації міського господарства
НДІмістобудівництва /м.Київ/
1991
місцевий бюджет
30,0
27,0
Екологічне обґрунтування територіально-планувальних рішень
2.
Аналіз стану та перспектив розвитку промислово-складського господарства і обґрунтування заходів по його оптимальному територіальному розміщенню
Львівський територіальний ін-т промислового б-ва
1991
- “ -
15,0
2,0 виконано
Оптимізація розміщення промислово-складського господарства
3.
Вивільнення земельних ділянок в районах перспективної забудови зайнятих спецземлекористувачами і промисловими об’єктами, які виносяться *, в т.ч.
Міськвиконком
1991 – 1995
Вивільнення площадок для житлової забудови і спорудження об’єктів соцкультпобуту
- рубероїдний завод
1992
- нафтопереробний завод
1992
- цехи ВО “Пластмасфурнітура”
1993
- лакофарбовий завод
1995
- завод автотракторних запчастин
1993
- склодзеркальний завод ВО “Мехсклозавод”
1995
- завод по виготовленню фарб “Облжитлопостачзбутторгу”
- нафтобаза Держкомнафтопродуктів України
- заводоуправління м’якої покрівлі /рубероїдний завод/
- завод бакпрепаратів
- забійний цех м’ясокомбінату
- утильний цех “Львівкомунтранс”
- завод гумово-технічних виробів
4.
Вирішення питання про підпорядкування земель в межах кільцевої магістралі Львівській міськраді
Міськвиконком
1991
Вийти з клопотанням в обласну Раду
Ефективне використання земель в приміській зоні
5.
Створення міської служби землевпрорядкування
Міськвиконком
1991
місцевий бюджет
Згідно з рішенням сесії міської Ради
Налагодження роботи по обліку і раціональному використанню земель
6.
Проведення інвентаризації земель та обліку землекористувачів у м. Львові
Міська служба землевпорядкування
1991 – 1992
- “ -
Інвентаризація земель, визначення резерву земель для використання
7.
Створення автоматизованої системи обліку і контролю землекористування
- “ -
1992 – 1993
- “ -
Налагодження автоматизованої системи контролю землекористування
8.
Екологічна оцінка міських земель і визначення нормативів плати за їх використання
“Укрзахідцивільпроект”
1991 – 1992
- “ -
20,0
10,0
Створення нормативної бази для переходу до платності за міську територію
9.
Впровадження плати за використання міських земель
Міськвиконком
1992
Згідно з державними нормативними актами та рішеннями виконкому
Поповнення місцевого бюджету, вивільнення і раціональне використання земель
10.
Розробка і реалізація програм рекультивації земель, забруднених важними металами, та порушених земель *
- “ -
1991 – 1995
ЦПФ
100,0 /на розробку програми/
50,0
50,0
Виділення коштів на реалізацію згідно із затвердженою програмою
РОЗДІЛ 6. “Озеленення і благоустрій території, утримання об’єктів природного заповідного фонду”


Назва завдань /заходів/ та основних етапів виконання
Відповідальні за виконання
Терміни реалізації
Джерела фінансування
Вартість / т.ч. за джерелами фінансування
Обсяги освоєння, тис.крб.
/фіз.одн./
Результати реалізації
/екологіч. ефективн./
1991
1992
1993
1994
1995
1996 -2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Будівництво, реконструкція об’єктів міського озеленення і рекреації:
1. Парк “Цитадель” *
ВО “Електрон”
1991 – 94
Дольова участь
600
200
100
100
200
-
-
Покращення стану
2. Студентський парк на вул. Боженка – Суворова
Львівський політехнічний інститут
1992 – 93
- “ -
260
-
130
130
-
-
-
- “ -
3. Стрийський парк *
МЖКУ
1991 – 94
Центр. кап. вкладен.
1060
400
400
260
-
-
-
- “ -
4. Меморіальний комплекс “Личаківське кладовище” *
- “ -
1991 – 97
- “ -
800
100
100
100
100
100
300
- “ -
5. Меморіальний комплекс “Янівське кладовище”
МЖКУ
1991 – 94
Центр. кап. вкладен.
500
100
200
200
-
-
-
Покращення стану
6. Система внутрішньоміських екологічних міжпаркових доріг *
- “ -
1991 – 97
- “ -
1000
150
150
150
150
100
300
- “ -
7. Лісопарк “Білогорща”
Залізн. РВК, Управ. Львівськ. заліз-ці
1992 – 95
Дольова участь
500
-
150
150
100
100
-
- “ -
8. Лукопарк “Білогорща”
- “ -
1991 – 95
- “ -
1000
120
180
200
200
200
100
- “ -
9. Парк Скнилівський на вул. Виговського
Залізн. РВК
1991 – 92
- “ -
345
175
170
-
-
-
-
- “ -
10. Потік Білогорський
Управл. Львівськ. заліз-ці
1991 – 93
- “ -
400
150
150
100
-
-
-
- “ -
11. Потік Скнилівок
Львівський автовокзал
1992 – 93
- “ -
170
-
50
50
-
-
-
- “ -
12. Парк Левандівський
Залізн. РВК, Управ. Львівськ. заліз-ці
1992
- “ -
160
-
160
-
-
-
-
- “ -
13. Парк на вулиці Горєлова
Залізничн. РВК
1993 – 94
Дольова участь
400
-
-
200
200
-
-
Покращення стану
14. Парк культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького
ОБЛАСНЕ управ. культури
1991 – 92
центр. капвклад.
700
350
350
-
-
-
-
- “ -
15. Спортивний парк на вул. Зеленій
Галицький РВК
1991 – 95
Дольова участь
400
50
80
120
-
-
150
- “ -
16. Парк “Залізна вода”
- “ -
1991 – 93
- “ -
550
50
250
250
-
-
-
- “ -
17. Долина Снопківського потоку з каскадом озер “Зелене око”
- “ -
1992
- “ -
165
-
80
85
-
-
-
- “ -
18. Лісопарк “Зубра”
- “ -
1992 – 96
- “ -
700
100
100
100
150
150
100
- “ -
19. Лукопарк “Зубра”
- “ -
1993 – 96
- “ -
300
-
-
100
100
100
-
- “ -
20. Парк на вул. Володимира Великого
Радянськ. РВК
1992 – 93
- “ -
300
-
150
150
-
-
-
- “ -
21. Паркова зона “Оріховий гай”
Політехнічний інститут
1992 – 94
- “ -
300
-
100
100
100
-
-
- “ -
22. Карстові озера на вул. Науковій – Стрийській
Радянськ. РВК
1992 – 93
- “ -
60
-
20
20
20
-
-
- “ -
23. Потік Булецький
Рядянськ. РВК КЕУ ПрикВО
1991
Дольова участь
50
50
-
-
-
-
-
Покращення стану
24. Озера на вул. Алтайській з прилеглою територією
Радянськ. РВК
1991 – 92
- “ -
150
100
50
-
-
-
-
- “ -
25. Лісопарк “Погулянка”
Личаківський РВК
1991 – 92
- “ -
300
150
150
-
-
-
-
- “ -
26. Парк Личаківський по вул. Пасічній – Личаківській
Личаківськ. РВК
1991 – 92
- “ -
200
50
50
100
-
-
-
- “ -
27. Потік Медовопечерський і Клепарівський
- “ -
1992 – 93
- “ -
95
45
50
-
-
-
-
- “ -
28. Потік Марунька
ВО “Юність”
1992
- “ -
25
-
25
-
-
-
-
- “ -
29. Потік Кривчицький
ВО “Мікроприлад”
1992
- “ -
50
-
50
-
-
-
-
- “ -
30. Парк “Знесіння” з лісопарком “Шевченківський гай”
Дирекція парку “Знесіння”
1991 – 95
Міський природоохоронний фонд, дол. участь
1330
250
330
250
250
250
-
- “ -
31. Парк “Стара Стрільниця”
Личаківськ. РВК Облздороввідділ
1991 – 94
Дольова участь
400
100
100
100
100
-
-
- “ -
32. Зелена зона “Майорівка” з розташув. на її території пам’ятниками природи
Личаківськ. РВК
1993 – 97
- “ -
1300
100
100
100
150
150
700
- “ -
33. Територія, прилегла до озера м. Винники
- “ -
1992 – 95
- “ -
300
-
100
200
-
-
-
- “ -
34. Ботанічний сад з каскадом озер на вул. Черемшини
Львівськ. держуніверститет
1991 – 93
- “ -
400
150
100
150
-
-
-
- “ -
35. Парк “Високий Замок”
Шевченків. РВК
1991 – 95
Центр. капвкладення
800
50
250
200
150
150
-
- “ -
36. Парк “Кортумівка”
- “ -
1991 – 95
Дольова участь
1000
100
200
200
200
320
- “ -
37. Парк ім. Б.Хмельницького в смт. Брюховичі
- “ -
- “ -
- “ -
250
-
100
100
50
-
-
- “ -
38. Парк Замарстинівський на вул. Г.Мазепи
Шевч. РВК, облупр. культ
1992 – 94
- “ -
400
-
150
150
100
-
-
- “ -
39. Парк на вул. 700-р. Львова з лукопарковою зоною
Шевч. РВК
1992 – 94
Центр. капвкл.
500
-
150
150
200
-
-
Покращення стан
40. Приміська лісопаркова зона у м. Винники
Львів. ліспаркгосп
1991 – 2000 рр.
Дольова участь
800
20
20
20
20
20
700
- “ -
41. Лісопаркова зона в смт. Брюховичі
- “ -
- “ -
- “ -
600
20
20
20
20
20
500
- “ -
42. Потік Голосківський
Шевч. РВК
1991 – 92
- “ -
75
65
10
-
-
-
-
- “ -
43. Потік Клепарівський
Шевч. РВК обл. упр. внутр. справ
1992
- “ -
25
-
25
-
-
-
-
- “ -
В с ь о г о:
19650
3150
5145
4305
2560
1640
2850
Розділ 7. НОРМУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


№№ пп
Назва завдань /заходів/ та основних етапів виконання
Відповідальні виконавці/ замовники/
Терміни реалізації
Джерела фінансування
Вартість / т.ч. за джерелами фінансування
Обсяги освоєння,
Результати реалізації
/екологічна ефективність/
1991
1992
1993
1994
1995
1996 -2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Аналіз техніко-економічних та екологічних умов виробництва для нормування шкідливого впливу промислових підприємств на навколишнє природне середовище
Міська екологічна інспекція
1991 – 1993 рр.
Позабюджетний цільовий природоохоронний фонд /ЦПФ/
50,0
-
25,0
25,0
-
-
-
Вихідні дані та аналітико-картографічні матеріали для нормування викидів і скидів, забруднюючих речовин
2.
Екологічна експертиза проектів і діючих об’єктів
- “ -
Проводиться в разі потреби
- “ -
Згідно з кошторисами /договірними цінами/
Екологічне обґрунтування управлінських рішень
3.
Погодження поточних і перспективних планів роботи під-ємств, установ, організацій з питань охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів
- “ -
Постійно
Управління природоохоронною роботою на підприємствах
4.
Перегляд і затвердження для підприємств, установ та організацій
– норм /лімітів/ викидів забруднюючих речовин в атмосферу
Міська екологічна інспекція
Із встановленою періодичністю
Поетапне зменшення маси шкідливих викидів в атмосферу
- норм /лімітів/ скидів забруднюючих речовин у відкриті водойми
- “ -
- “ -
Зменшення маси скидів забруднюючих речовин у водойми
- норми /лімітів/ скидів забруднюючих речовин в комунальну каналізацію
Міське ВУВКГ, міська екологічна інспекція
- “ -
- “ -
- лімітів використання водних ресурсів
управління комун. госп., міськ. екологічна інспекція
щорічно
Раціональне використання вод
5.
Вдосконалення нормативної бази механізму плати за забруднення навколишнього природного середовища і розміщення відходів виробництва у м. Львові
Економічне управл. виконкому
1991 – 92
ЦПФ
25,0
-
25,0
-
-
-
Нормативи плати за забруднення навколиш. природного середовища з урахуванням території
6.
Визначення нормативів плати і розмірів платежів за забруднення навколишнього природного середовища та розміщення відходів виробництва
Економічне управління виконкому
щорічно
Економічне регулювання природоохоронних процесів
7.
Формування міського позабюджетного цільового природоохоронного фонду, підготовка пропозицій щодо використання коштів фонду
- “ –
міська екологічна інспекція
Постійно
Фінансове забезпечення природоохоронних заходів і програм
8.
Обґрунтування і встановлення норм приміщення токсичних відходів виробництва
- “ -
1992
ЦПФ
30
-
30
-
-
-
-
Нормування розміщення токсичних відходів
9.
Визначення і встановлення місцевих податків для фінансування невідкладних екологічних заходів
- “ -
1992 – 1993 рр.
- “ -
50
10
20
20
-
-
-
Фінансове забезпечення екологічних заходів
Розділ 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І ВИВЧЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ


№№ пп
Назва завдань /заходів/ та основних етапів виконання
Відповідальні виконавці /замовники/
Терміни реалізації
Джерела фінансування
Вартість /т.ч. за джерелами фінансування
Обсяги освоєння, тис.крб.
Результати реалізації
/екологічна ефективність/
1991
1992
1993
1994
1995
1996 -2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Створення міського еколого-інформаційного банку даних
міська еколог. інспекц.
1991 – 1993
позабюджетний цільовий природ. фонд
70,0
-
50,0
20,0
-
-
-
Створення банку інформації про викиди і скиди забруднюючих речовин, екологічні нормативи, платежі, тощо
2.
Інвентаризація токсичних відходів
Штаб цивільної оборони
1991 – 1992
- “ -
Встановлення джерел утворення і маси накопичення токсичних відходів
3.
Радіометричне та трутометричне картування території міста
МП “Надра”
1991 – 1992
ЦПФ
80,0
40,0
40,0
-
-
-
-
Оцінка радіологічного стану території та її забрудненості ртуттю з природоохоронними рекомендаціями
4.
Оцінка запасів, можливостей освоєння та дослідження антропогенного забруднення підземних вод у м. Львові і прилеглій зоні
ВГО “Західукргеологія”
1992
ЦПФ
110,0
110,0
-
-
-
-
-
Встановлення запасів і можливостей використання підземних вод на основі аналізу кількісних і якісних показників,оцінка еколог. стан підземних вод
5.
Дослідження впливу техногенних факторів на геохімічне забруднення території м. Львова та розробка природоохоронних рекомендацій
УкрНДГРІ
1992 – 1993
- “ -
100,0
-
70,0
30,0
-
-
-
Оцінка геохімічної забрудненості території з визначенням джерел шкідливого впливу на навколишнє середовище та реком. для його оздоровлення
6.
Оцінка стану та антропогенної трансформації природних територіальних комплексів м. Львова і приміської зони, геоекологічне картування і розробка концепції оптимального природокористування
Укрзахідцивільпроект ЛДУ
1993 – 1995
- “ -
150,0
-
-
50,0
50,0
50,0
-
Карти стану і антропогенної трансформації природних комплексів моделі природокористування і оптимізації ландшафтів
7.
Розробка методів очищення та ліквідації шкідливих викидів /гальванічні виробництва, цехи пофарбування тощо/
Міська еколог. інспекц.
1992 – 1993
ЦПФ
30,0
-
30,0
-
-
-
-
Розробка методів очищення промислових викидів і скидів від гальванічних виробництв і цехів пофарбування
кошти підприємств
70,0
-
-
70,0
-
-
-
100,0
-
30,0
70,0
-
-
-
8.
Наукове обґрунтування вирішення актуальних природоохоронних проблем та екологічна експертиза /за окремим рішенням виконкому/
Економічне управління, екологічна інспекція
1991 – 1995
ЦПФ
350,0
50,0
50,0
75,0
75,0
100,0
-
Наукове забезпечення управлінських рішень у сфері екології і природокористування
9.
Розробка методів і технічних засобів для вимірювання концентрації викидів забруднюючих речовин
ЛПІ
1991
- “ -
10,0
10,0
-
-
-
-
-
Створення засобів контролю за шкідливими викидами в атмосферу
10.
Проведення передпроектних робіт і спорудження установки для демеркуризації ртутних ламп
МП “Екоресурс”
1992
- “ -
36,0 /передпроектні р-ти/
16,0
20,0
-
-
-
-
Ліквідація одного із джерел забруднення навколишнього середовища ртуттю
11.
Розробка засобів очищення шкідливих викидів а/транспорту та енергетичних під-ств, налагодження їх виробництва
міська еколог. інспекція
1992 – 1994
- “ -
50,0
-
25,0
25,0
-
-
-
Зменшення шкідливих викидів в атмосферу від енергетичних під-ств та автотранспорту
12.
Інвентаризація викидів і скидів забруднюючих речовин, контроль за джерелами забруднення навколишнього середовища
міська еколог. інспекція
1991 – 1992
ЦПФ
Налагодження контролю за джерелами шкідливих викидів
13.
Оснащення міських природоохоронних служб технічними і лабораторними засобами контролю *
- “ -
1991 – 1995
- “ -
1000
100
300
200
200
200
-
Підвищення ефективності роботи природоохоронних служб
14.
Забезпечення екологічної інспекції транспортними засобами
- “ -
1992 – 1993
- “ -
100
-
50,0
50,0
-
-
-
Підвищення ефективності роботи екологічної інспекції
15.
Формування територіальної системи екологічн. моніторингу. * Розробка програми створення системи стеження за станом навколишн. природного середовища
- “ -
1992
- “ -
25,0
-
25,0
-
-
--
-
Створення концепції системи стеження за станом навколишн. природного середовища
16.
Реалізація програми створення автоматизованої системи стеження за стоном навколишнього природного середовища
- “ -
1992 – 1995
- “ -
800
-
100
200
200
300
-
Створення системи стеження за станом навколишнього середовища

Примітка: 1/* - першочергові заходи з пріоритетним фінансуванням;
2/ Обсяги затрат на виконання завдань програми переважно є орієнтованими і конкретизуються при вирішенні питань їх реалізації.

Дата оприлюднення: 08/03/2016