УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1380


від 12/26/2016
Про затвердження Порядку інформування про діяльність львівських комунальних підприємств Львівської міської ради
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 4042-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.12.2016 № 1380 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Відповідно до Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності“, “Про доступ до публічної інформації“, ст. 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, ст. 78 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних“, з метою забезпечення прозорості діяльності виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ та організацій Львівської міської ради, керуючись ст. ст. 25, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, беручи до уваги розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 № 609 “Про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Порядок інформування про діяльність львівських комунальних підприємств Львівської міської ради (додається).
2. Львівському комунальному підприємствуМіський центр інформаційних технологійзабезпечувати оприлюднення інформації про діяльність львівських комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному Порталі Львівської міської ради та Порталі відкритих даних Львова.
Відповідальний: директор
ЛКП Міський центр
інформаційних технологій“.
3. Львівським комунальним підприємствам своєчасно надавати інформацію про свою діяльність.
Відповідальні: керівники львівських
комунальних підприємств.
4. Виконавчому комітету забезпечити внесення змін до контрактів з керівниками львівських комунальних підприємств у частині відповідальності за несвоєчасне надання чи оновлення інформації про діяльність львівських комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному Порталі Львівської міської ради та Порталі відкритих даних Львова.
Відповідальний: керуючий справами
виконкому.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійну комісію конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПОРЯДОК
інформування про діяльність львівських комунальних підприємств
Львівської міської ради
1. Мета

1.1. Метою Порядку інформування про діяльність львівських комунальних підприємств Львівської міської ради (надалі – Порядок) є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності львівських комунальних підприємств та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.
2. Основні завдання

2.1. Інформування мешканців про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність.
2.2. Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників засобів масової інформації, перевіряючих органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств.
2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
3. Предмет та основні засади інформування

3.1. Предметом інформування є господарська та інша діяльність комунальних підприємств, що визначається переліком інформації, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному Порталі Львівської міської ради та Порталі відкритих даних Львова.
3.2. Інформація у рамках виконання цього Порядку проводиться державною мовою.
3.3. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію, у тому числі з числа тих, що представлені у міській раді.
4. Механізм подання інформації для розміщення її на офіційному
Порталі Львівської міської ради та Порталі відкритих даних Львова

4.1. Подана інформація буде розміщуватись на офіційному Порталі Львівської міської ради у розділі Комунальні підприємства“, на Порталі відкритих даних Львова та на веб-сторінках львівських комунальних підприємств у разі їх наявності.
4.2. Уповноважена особа, визначена наказом директора комунального підприємства, подає адміністратору офіційного Порталу Львівської міської ради та Порталу відкритих даних Львова інформацію про діяльність підприємства в електронному вигляді.
4.3. Адміністратори офіційного Порталу Львівської міської ради та Порталу відкритих даних Львова забезпечують захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації.
4.4. Оприлюднення наявної інформації за кожним пунктом переліку, зазначеного у додатку до цього Порядку, на офіційному Порталі Львівської міської ради та Порталі відкритих даних Львова відбувається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня набрання чинності ухвали міської ради “Про затвердження Порядку інформування про діяльність львівських комунальних підприємств Львівської міської ради та Переліку інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному Порталі Львівської міської ради та Порталі відкритих даних Львова“.
4.5 Оновлення інформації відбувається не пізніше ніж через 5 робочих днів за кожним пунктом переліку, зазначеного у додатку до цього Порядку, з моменту створення такої інформації.
4.6. Львівське комунальне підприємствоМіський центр інформаційних технологій, що здійснює наповнення інформації пов’язаної із Порядком, зобов’язане у місячний термін розробити паспорт набору даних та забезпечити приймання і опублікування всіх числових даних у форматі структурованих даних придатних для автоматизованої обробки за всіма суб’єктами.
5. Відповідальність та контроль

5.1. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному Порталі Львівської міської ради, Порталі відкритих даних Львова та на веб-сторінках львівських комунальних підприємств (у разі їх наявності) несуть керівники комунальних підприємств, які є розпорядниками такої інформації.
5.2. Контроль за своєчасністю надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному Порталі Львівської міської ради та Порталі відкритих даних Львова здійснює Львівське комунальне підприємствоМіський центр інформаційних технологій“.


Секретар ради А. Забарило

Віза:


Голова постійної комісії
законності, депутатської
діяльності та свободи слова Ю. Гвоздович


Додаток
до Порядку інформування про
діяльність львівських комунальних
підприємств Львівської міської ради

ПЕРЕЛІК
інформації про діяльність комунальних підприємств,
яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному Порталі
Львівської міської ради та Порталі відкритих даних Львова

1. Загальна інформація по кожному підприємству:
1.1. Цілі діяльності комунального підприємства.
1.2. Основна діяльність (перелік всіх послуг, робіт, товарів).
1.3. Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників і довідковою інформацією про місцезнаходження підприємства (прізвище, ім’я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта).
1.4. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.
2. Інформація про фінансовий стан по кожному підприємству:
2.1. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.
2.2. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог законодавства України або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, який здійснює функції з управління підприємством.
2.3. Річний план закупівель, включно зі змінами та додатками (у разі наявності).
2.4. Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), які виникають у результаті державно-приватного партнерства.
2.5. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів“.
2.6. Перелік об’єктів комунального майна, які знаходяться у розпорядженні комунального підприємства.
2.7. Перелік робіт, товарів і послуг, які виконуються, закуповуються за рахунок бюджетних призначень, як внески до статутного капіталу.
3. Інформація про керівництво кожного комунального підприємства:
3.1. Керівник підприємства (прізвище, ім’я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта), його біографічна довідка (включаючи професійну характеристику), заповнена декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.
3.2. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто з членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним.
3.3. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємства.
3.4. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства (у разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку зі звільненням.
3.5. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства.

Голова постійної комісії
законності, депутатської
діяльності та свободи слова Ю. Гвоздович

Дата оприлюднення: 01/05/2017