УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 3704


від 07/08/2010
Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради
Зміни
до пп.1.2 згідно з ухвалою 231-2011
згідно з ухвалою 725-2011
згідно з ухвалою 1139-2011
згідно з ухвалою 2659-2013
згідно з ухвалою 3201-2014
згідно з ухвалою 5118-2015
у додаток згідно з ухвалою 179-2016

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Положення про управління освіти Львівської місько■ Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 08.07.2010 № 3704 та від 29.07.2010 № 3' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 08.07.2010 № 3704 та від 29.07.2010 № 3' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про затвердження Положення про інспекцію Державного архітектурно-б■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 та від 08.07.2010 № 3'
Втратив чинність
згідно з ухвалою 777-2016
документ: Ухвали ЛМР

  Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами України, ухвалою міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ (зі змінами та доповненнями), враховуючи пропозиції міського голови, виконавчого комітету та інших виконавчих органів міської ради, міська рада ухвалила:
  1. Внести зміни до ухвал міської ради:
  1.1. Від 19.10.2006 № 219 Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами та доповненнями), виклавши додаток у новій редакції (додається).
  1.2. Від 23.10.2008 № 2137 Про створення ЛКП “Центр розвитку туризму м.Львова“ (зі змінами), виклавши пункт 2 у новій редакції:
  “2. Визнати департамент ЄВРО-2012 уповноваженим органом Львівського комунального некомерційного підприємства “Центр розвитку туризму м.Львова“.
  1.3. Від 14.05.2010 № 3545 Про внесення змін до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94, виклавши пункт 4 у новій редакції:
  “4. Встановити, що ця ухвала набирає чинності з 01.09.2010“.
  2. Директору департаменту ЄВРО-2012 здійснити організаційні заходи, пов’язані з виконанням цієї ухвали.
  3. Виконавчим органам міської ради у встановленому порядку привести у відповідність до цієї ухвали діючі нормативні акти.
  Відповідальні: керівники
  виконавчих органів міської ради.
  4. Встановити, що:
  4.1. Нормативні акти, видані міською радою, виконавчим комітетом, міським головою, виконавчими органами міської ради, є чинними у частині, що не суперечать цій ухвалі.
  4.2. Ця ухвала набирає чинності з 01.09.2010.
  5. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.  Міський голова А.Садовий  Додаток
  до ухвали міської ради
  від __________№_____


  Додаток

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від 19.10.2006 219

  ПОЛОЖЕННЯ
  про розмежування повноважень між
  виконавчими органами Львівської міської ради

  Вступ

  Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради (надалі – Положення) розроблене відповідно до вимог Конституції України, п.3 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ (зі змінами та доповненнями).
  Це Положення є нормативним актом, що визначає повноваження, а також межі відповідальності виконавчих органів міської ради. Положення розмежовує повноваження між виконавчим комітетом, департаментами, управліннями, відділами, іншими виконавчими органами ради у межах повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими нормативними актами виконавчих органів міської ради. Це Положення є основою для підготовки та внесення змін до положень про виконавчі органи міської ради.
  Це Положення визначає повноваження щодо прийняття розпорядчих документів. Порядок прийняття рішень, підготовка яких потребує погодження декількома виконавчими органами, визначає виконавчий комітет окремо.
  У межах повноважень, визначених цим Положенням, виконавчі органи ради наділені правом виступати (діяти) від імені міської ради та її виконавчого комітету без окремого доручення.
  З метою забезпечення поліпшення роботи виконавчих органів міської ради виконавчому комітету при розробці програми соціально-економічного розвитку м.Львова враховувати такі критерії оцінки ефективності роботи виконавчих органів міської ради:
  1) Економічні:
  - обсяги капіталовкладень у м.Львові;
  - обсяги платежів до бюджетів різних рівнів, отриманих на території м.Львова;
  - відсоток вилучення коштів до Державного бюджету України;
  - ефективність використання ресурсів міста (землі, майна, трудових ресурсів тощо);
  - рівень розвитку підприємництва.
  2) Соціальні:
  - кошти, витрачені на одну особу віком до 18 років;
  - кошти, витрачені на людей похилого віку та соціально незахищених осіб;
  - якість послуг у житлово-комунальній сфері.
  Територіальна громада м.Львова, міський голова, міська рада та її виконавчий комітет можуть брати до уваги також інші критерії оцінки ефективності виконавчих органів ради.
  Розділ І. Загальні (спільні) повноваження виконавчих органів
  міської ради

  1. Реалізація політики, визначеної міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом у підпорядкованих їм галузях міського господарства та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Забезпечення, у межах їх повноважень, виконання ухвал ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.
  3. Забезпечення здійснення на території міста, у межах, наданих законодавством України, повноважень органів виконавчої влади, додержання Конституції України і законів України, виконання актів Президента України, відповідних органів виконавчої влади.
  4. Прийняття передбачених законодавством України актів у межах наданих повноважень.
  5. Призначення та звільнення з посад працівників, встановлення їм посадових окладів, надбавок і доплат до посадових окладів, надання відпусток і матеріальної допомоги (за винятком працівників, котрі відносяться до номенклатури посад міського голови).
  6. Подання на розгляд виконавчого комітету структури виконавчих органів та положень про внутрішні структурні підрозділи (відділи, сектори).
  7. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків відповідного виконавчого органу у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
  8. Погодження статутів підприємств, установ, організацій комунальної власності, які підпорядковані виконавчому органу. Укладення за дорученням міського голови контрактів з їх керівниками.
  9. Управління та контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проектів планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль виконання планів, ефективності роботи, рівня та якості наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку, заслуховування звітів керівників.
  10. Внесення пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення, а також залученням їх до участі у виконанні цільових програм.
  11. Організація і проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, тендерів, укладення договорів на виконання робіт (послуг), поставки готової продукції, сировини та матеріалів для потреб міського господарства з підприємствами, установами та організаціями.
  12. Залучення на договірних засадах коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  13. Розпорядження коштами у межах, визначених радою, виконавчим комітетом і міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  14. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам.
  15. Забезпечення дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.
  16. Участь у колективних переговорах та укладенні регіональних тарифних угод.
  17. Встановлення за погодженням з управлінням економіки департаменту економічної політики у порядку і межах, визначених законодавством України, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підпорядкованими відповідному виконавчому органу підприємствами та організаціями комунальної власності, погодження у встановленому порядку цих питань для підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності.
  18. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
  19. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.

  Розділ IІ. Повноваження виконавчого комітету

  1. Забезпечення реалізації затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень міської ради.
  2. Розгляд проекту міського бюджету, подання його на затвердження міською радою, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про результати виконання бюджету.
  3. Координація діяльності департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Львова.
  4. Cкасування або зміна актів районних адміністрацій, департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.
  5. Встановлення у порядку і межах, визначених законодавством України, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надають підприємства та організації комунальної власності міста; погодження у встановленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.
  6. Об’єднання на договірних засадах коштів міського бюджету м.Львова та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів, вирішення питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.
  7. Розпорядження коштами резервного фонду за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
  8. Управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою межах.
  9. Надання дозволу у порядку, визначеному міською радою, на укладення кредитних угод комунальними підприємствами.
  10. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.
  11. Підготовка пропозицій міській раді щодо програми приватизації та переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.
  12. Розподіл відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності міста (надання, обмін); вирішення питань щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.
  13. Надання відповідно до законодавства України громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного або за доступну для них плату житла.
  14. Погодження актів готовності об'єктів до експлуатації.
  15. Прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв'язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства України.
  16. Затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки і містобудівних обгрунтувань.
  17. Визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства України; забезпечення виконання вимог законодавства України про відходи.
  18. Прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
  19. Затвердження щорічних планів з підготовки проектів регуляторних актів.
  20. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звернення до міської ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій міської ради.
  21. Встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, що потребують залучення декількох виконавчих органів.
  22. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ до відання виконавчих органів ради.
  23. Прийняття рішень щодо оформлення відповідно до законодавства України права власності на об'єкти нерухомого майна комунальної та державної форм власності і передачу державного (комунального) житлового фонду, що знаходиться у пам'ятках культурної спадщини національного значення, у власність громадян (приватизацію).
  24. Подання міській раді на затвердження програми розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту у м.Львові.
  25. Затвердження міських автобусних маршрутів, міських стоянок таксі.
  26. Відкриття та закриття міських автобусних маршрутів загального користування з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.
  27. Внесення змін постійного характеру до міських автобусних маршрутів (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіків руху у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  Розділ III. Виконавчі органи, підпорядковані безпосередньо
  міському голові

  1. Повноваження департаменту “Адміністрація
  міського голови

  1. Організація та забезпечення роботи міського голови, приймальної міського голови, групи радників; координація взаємодії міського голови з виконавчими органами ради.
  2. Планування роботи міського голови, формування графіка його робочого дня.
  3. Опрацювання пошти, адресованої міському голові.
  4. Організація зустрічей міського голови, запис на прийом представників юридичних осіб.
  5. Забезпечення обробки та аналізу інформації, підготовка аналітичних матеріалів з питань життєдіяльності міста.
  6. Організація нарад, які проводить міський голова, ведення протоколів.
  7. Підготовка проектів доручень міського голови, підготовка та узагальнення звітів міського голови; підготовка відряджень міського голови.
  8. Попередній розгляд спільно з комісією у справах відзнак, утвореною відповідно до ухвали міської ради від 28.02.2008 № 1579 “Про затвердження Положення про почесні відзнаки територіальної громади м.Львова“, звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підготовка матеріалів для внесення міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.
  9. Підготовка проектів подань про погодження кандидатур для призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.
  10. Інформування про проведення політичних заходів на території міста.
  11. Взаємодія з правоохоронними органами та іншими силовими структурами.
  12. Забезпечення у межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці та контролю за її збереженням.
  13. Здійснення заходів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності.
  14. Здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи міської ради, виконавчого комітету та міського голови.
  15. Висвітлення позиції виконавчих органів міської ради з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті ухвали, рішення, розпорядження та інші документи.
  16. Організація прес-конференцій міського голови, його заступників, членів виконавчого комітету, керівників департаментів, управлінь та відділів, комунальних підприємств.
  17. Збір, обробка та аналіз преси, подання аналітичних матеріалів міському голові, заступникам міського голови, керівникам департаментів, управлінь.
  18. Координація і контроль наповнення та обслуговування веб-сторінки Львівської міської ради і міського веб-порталу у мережі інтернет.
  19. Висвітлення результатів проведення громадських слухань, роботи громадських колегій, інших дорадчо-консультативних органів при міській раді та її виконавчих органах.
  20. Вивчення громадської думки за допомогою систематичних соціологічних опитувань з метою адекватної реакції на потреби мешканців міста.
  21. Розробка та впровадження зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна.
  22. Організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами у різних сферах суспільного життя.
  23. Організація співпраці з Міністерством закордонних справ України та представниками уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів.
  24. Організація співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.
  25. Представлення інтересів виконавчих органів ради у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
  26. Організаційний супровід міжнародних проектів, учасником яких виступає Львівська міська рада.
  27. Розробка та впровадження концепції промоції м.Львова в Україні та за кордоном.
  28. Популяризація м.Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції м.Львова.
  29. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м.Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
  30. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.
  31. Видання промоційної літератури, спрямованої на поширення знань про м.Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
  32. Підготовка і координація дій для участі та представництва м.Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.
  33. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради.
  34. Розробка та впровадження системи міської інформації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо).
  35. Перевірка скарг громадян на діяння (дії чи бездіяльність) посадових осіб виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
  36. Виявлення причин та умов, які спричиняють недобросовісне виконання працівниками своїх посадових обов’язків, зумовлюють зволікання і бюрократизм у роботі; внесення подань міському голові про їх усунення та притягнення винних до відповідальності.
  2. Повноваження управління з питань надзвичайних
  ситуацій та цивільного захисту населення

  1. Розроблення та здійснення заходів щодо вдосконалення організації цивільного захисту населення (цивільної оборони).
  2. Подання пропозицій до проектів державних та міських програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту (цивільної оборони), запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, контроль за виконанням затверджених програм.
  3. Подання пропозицій про включення до проекту міського бюджету м.Львова витрат на розвиток та функціонування органу управління і підпорядкованих сил цивільного захисту (цивільної оборони) населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, проведення заходів щодо навчання населення та забезпечення цільового використання виділених бюджетних коштів.
  4. Забезпечення збирання від всіх оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, її оброблення та аналіз, визначення у межах своєї компетенції рівня надзвичайної ситуації, повідомлення керівництва, а у разі необхідності населення, та забезпечення організації виконання адекватних заходів.
  5. Організація роботи, пов’язаної з ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, контроль готовності підпорядкованих органів управління і сил цивільного захисту (цивільної оборони) у межах своєї компетенції до дій за призначенням.
  6. Здійснення організаційно-методичного керівництва та координації роботи з питань соціального, правового і медичного захисту громадян, які постраждали від надзвичайної ситуації або брали участь у ліквідації її наслідків.
  7. Здійснення відповідно до законодавства контролю за виконанням вимог цивільного захисту (цивільної оборони) і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності підпорядкованих сил і засобів цивільного захисту (цивільної оборони) до проведення невідкладних і рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
  8. Участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільного захисту (цивільної оборони) і техногенної безпеки.
  9. Організація заходів щодо створення та утримання захисних споруд, забезпечення своєчасного їх обліку, систематичний контроль їх утримання.
  10. Координація діяльності виконавчих органів міської ради, спеціалізованих служб цивільного захисту (цивільної оборони), підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності і підпорядкування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення пошуково-рятувальних робіт.
  11. Забезпечення роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і органів, створених для координації дій служб і сил цивільного захисту (цивільної оборони), при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.
  12. Забезпечення відповідно до розпорядження начальника цивільного захисту (цивільної оборони) міста оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.
  13. Забезпечення через засоби масової інформації всебічного інформування громадян про загрози відповідно до сезону безпеці життєдіяльності, ймовірне виникнення надзвичайних ситуацій.
  14. Спільно з виконавчими органами ради, органом управління оперативно-рятувальної служби цивільного захисту визначення складу, оснащення та місця розміщення сил і засобів територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС ЦЗ).
  15. У встановленому порядку організація створення запасів матеріально-технічних ресурсів і фінансових резервів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, забезпечення контролю за їх нагромадженням, збереженням і цільовим використанням.
  16. Розробка і у межах своєї компетенції погодження планів цивільного захисту (цивільної оборони) та відповідних заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, організація їх обов’язкового виконання.
  17. Організація навчання населення правилам користування засобами захисту, діям у нестандартних і несприятливих побутових умовах або в умовах надзвичайних ситуацій та терористичних проявів, їх практичне тренування.
  18. Організація навчання керівного складу цивільного захисту (цивільної оборони), управлінських кадрів і фахівців підпорядкованих органів управління, сил і населення відповідно до затвердженого Міністерством надзвичайних ситуацій України порядку підготовки до дій при виникненні надзвичайних ситуацій.
  19. Формування замовлення на підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту (цивільної оборони), інших управлінських кадрів і фахівців у мережі міських і обласних курсів цивільної оборони, навчально-методичних центрів Міністерства надзвичайних ситуацій України.
  20. Формування обсягів замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідних для потреб органів управління і сил цивільного захисту (цивільної оборони) міста.
  21. Участь у здійсненні відповідно до законодавства України комплексних та інспекційних перевірок стану цивільного захисту (цивільної оборони) і техногенної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території міста.
  22. Організація у встановленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту (цивільної оборони), сприяння підготовці студентів (слухачів, учнів) у вищих, загальних, професійно-технічних та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони).
  23. Участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених законодавством України.
  24. Розробка заходів щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, зон можливих бойових дій в особливий період.
  25. Внесення пропозицій щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об’єктів комунальної власності.
  26. Сприяння виконавчим органам ради, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності у створенні і веденні страхового фонду документації.
  27. Погодження проведення феєрверків та інших заходів з використанням піротехнічних засобів і вибухових речовин.
  3. Повноваження управління державної реєстрації

  1. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  2. Забезпечення резервування найменувань юридичних осіб.
  3. Забезпечення передачі у встановленому порядку органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлень та відомостей з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій відповідно до законодавства України, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб.
  4. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ.
  5. Оформлення та видача свідоцтв про державну реєстрацію та їх заміну.
  6. Надання у встановленому порядку відомостей та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  7. Здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб та змін до відомостей про фізичних осіб підприємців.
  8. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
  9. Внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, а також запису щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, що не пов'язано з їх банкрутством.
  10. Внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про рішення суду щодо порушення провадження у справі про банкрутство.
  11. Заповнення відповідно до судового рішення державним реєстратором реєстраційної картки про ліквідацію юридичної особи банкрута, а також реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, визнаного банкрутом, та внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про проведення державної реєстрації припинення такої юридичної особи чи про проведення державної реєстрації припинення підприємницької
  діяльності фізичної особи – підприємця у зв'язку з визнанням його банкрутом.
  12. Внесення відповідно до судового рішення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи чи відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
  13. Здійснення державної реєстрації припинення юридичних осіб за рішенням засновників та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами підприємцями за власним рішенням.
  14. Включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  15. Забезпечення проведення за вмотивованою постановою слідчого виїмки документів з реєстраційних справ, а також вилучення документів з реєстраційних справ на судового рішення.
  16. Забезпечення передачі реєстраційних справ у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи підприємця, утворення, зміни меж або ліквідації адміністративно-територіальної одиниці.
  17. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про внесення змін до відомостей про юридичну особу.
  18. Розгляд звернень, запитів, заяв, скарг та інших документів юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції управління.
  19. Участь у судових засіданнях у справах з питань, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  20. Внесення міському голові, виконавчому комітету пропозицій з питань вдосконалення роботи щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  Розділ IV. Виконавчі органи, підпорядковані першому
  заступнику міського голови

  1. Повноваження управління охорони історичного середовища

  1. Забезпечення виконання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території м.Львова.
  2. Підготовка для внесення міською радою пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.
  3. Забезпечення юридичним та фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм і проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та історичних ареалах населених місць.
  4. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам'яток культурної спадщини, встановлення режиму збереження і порядку використання пам'яток, визначення меж територій та їхніх зон охорони.
  5. Забезпечення дотримання режиму використання пам'яток, їх територій, зон охорони.
  6. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.
  7. Організація розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини.
  8. Підготовка матеріалів та подання пропозицій на розгляд міському голові і виконавчому комітету та на затвердження міській раді перспективних та поточних програм охорони і використання пам'яток та регенерації історичного середовища.
  9. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках та у зонах їх охорони, на археологічних територіях, що охороняються, в історичних ареалах міста, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об'єктів культурної спадщини.
  10. Видання планово-реставраційних завдань, погодження завдань на проектування, архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію, пристосування, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію будинків і споруд, благоустрою території у межах історико-культурної заповідної території, пам'ятках архітектури, їхніх територіях та у зонах охорони.
  11. Погодження архітектурно-будівельних рішень, розташування реклами та малих архітектурних форм у межах історичного ареалу міста.
  12. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
  13. Здійснення контролю за дотриманням правил та державних норм охорони культурної спадщини користувачами незалежно від форм власності.
  14. Здійснення функції управління Львівським державним історико-архітектурним заповідником.
  15. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та у зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини“, дозволів або з відхиленням від них.
  16. Розгляд звернень юридичних і фізичних осіб.
  17. Звернення з поданням у відповідні органи для прийняття адміністративних чи карних заходів з приводу порушення пам'яткоохоронного законодавства України.
  18. Надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.
  19. Укладання охоронних договорів на пам'ятки архітектури та містобудування історії місцевого та національного значення у межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня.
  20. Забезпечення у встановленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках архітектури або у межах їх територій.
  21. Підготовка пропозицій та проектів документів щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання пам'яток та подання їх на розгляд відповідного органу виконавчої влади.
  22. Популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.
  23. Виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.
  24. Надання висновків щодо відведення земельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача у межах повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня.
  25. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток, що знаходяться на території м.Львова.
  26. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.
  27. Укладання угод на проведення дослідних, науково-проектних, ремонтно-реставраційних, пошукових та виробничих робіт на землях історико-культурного призначення, об'єктах культурної спадщини, садово-паркового-мистецтва та інших об‘єктах історичного середовища.
  28. Організація досліджень об'єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт.
  29. Здійснення міжнародних відносин у галузі охорони та використання пам'яток історії і культури відповідно до чинного законодавства України.
  30. Забезпечення у межах території м.Львова належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини.
  31. Реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам'ятках.
  2. Повноваження управління капітального будівництва

  1. Участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики, підготовка пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста, міського бюджету м.Львова, подання їх на розгляд відповідних виконавчих органів.
  2. Сприяння державним органам та органам місцевого самоврядування, органам самоорганізації населення у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.
  3. Прогнозування розвитку економіки у сфері будівництва, підготовка пропозицій та участь у формуванні і реалізації муніципальної політики у сфері виконання робіт для потреб міської ради та мешканців міста.
  4. Підготовка пропозицій з питань розвитку будівництва і подання їх на розгляд першого заступника міського голови, виконавчого комітету та міської ради.
  5. Розробка на основі пропозицій виконавчих органів міської ради поточних перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
  6. Забезпечення у встановленому порядку своєчасного і у повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.
  7. Розміщення у встановленому порядку замовлення на проектно-розвідувальні роботи, капітальне будівництво, ремонт і реконструкцію.
  8. Здійснення у встановлені терміни передачі проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації.
  9. Приймання і перевірка комплектності одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передача цієї документації будівельним організаціям.
  10. Укладання з будівельними, постачальними та проектними і розвідувальними організаціями відповідних договорів на будівництво, поставку, розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду за будівництвом тощо.
  11. Погодження та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації.
  12. Разом з підрядниками визначення і подання на погодження ціни на будівництво обєктів відповідно до діючих нормативних актів.
  13. Підготовка документів для отримання в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області дозволу на виконання будівельних робіт.
  14. Забезпечення підготовки геодезичної основи для будівництва.
  15. Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника через розміщення замовлення чи делегування відповідних функцій підрядникам.
  16. Здійснення розрахунків з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проведення передмонтажної ревізії устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання.
  17. Передача будівельній організації будівельного майданчика, устаткування, що підлягає монтажу, апаратури і матеріалів, забезпечення якими покладено на замовника.
  18. Передача будівельній організації у погоджені з нею терміни документів про дозвіл відповідних органів на:
  18.1. Виконання будівельно-монтажних робіт.
  18.2. Відведення земельної ділянки під будівництво.
  18.3. Проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або у смузі відчуження залізниць, а також на розриття шляхових покриттів.
  18.4. Проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика.
  18.5. Користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт.
  18.6. Вирубування лісу і пересадження дерев.
  18.7. Перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, у терміни, передбачені договором.
  19. Подання пропозицій щодо забезпечення переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції.
  20. Подання пропозицій щодо відшкодування (у разі знесення) громадянам вартості житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартості вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів.
  21. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.
  22. Погодження з відповідними організаціями питань, пов'язаних з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечення випробування зазначених технічних засобів.
  23. Забезпечення виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовка об'єктів до експлуатації.
  24. Участь в утворенні і роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх приймальній комісії.
  25. Забезпечення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів у встановленому законодавством України порядку.
  26. Підготовка пропозицій щодо передачі завершених будівництвом та введених у дію об'єктів підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію.
  27. Здійснення розрахунків з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи і послуги.
  28. Приймання від підрядника згідно з актом законсервованих або припинених будівництвом об'єктів і вжиття заходів для їх збереження, внесення інвесторам пропозицій щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.
  29. Перевірка поданих до оплати документів підрядних, поcтачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.
  30. Надання на договірних засадах послуг замовника підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам.
  31. Подання пропозицій щодо залучення на договірних засадах коштів юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва.
  32. Розпорядження коштами на будівництво та виконання інших завдань, що покладені на управління, у межах, визначених міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом, раціональне розподілення їх та контроль за їх цільовим використанням.
  33. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
  34. Внесення відповідним органам пропозицій про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
  35. Виконання інших функцій, пов'язаних з реалізацією покладених на міську раду завдань у сфері будівництва та виконання міських програм.
  36. Ведення бухгалтерського і статистичного обліку, складання і у визначені терміни подання у встановленому порядку відповідним органам звітності зі всіх видів діяльності за затвердженою формою, несення відповідальності за її достовірність.
  37. Розпорядження коштами, передбаченими у вартості будівництва згідно з кошторисом будівництва, на виконання функцій замовника у межах затвердженого у встановленому порядку кошторису управління.
  38. Організація у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, тендерів на виконання робіт (послуг), поставки готової продукції, сировини та матеріалів для потреб міського господарства.
  39. Внесення пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань, пов'язаних з соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення, а також залучення їх до участі у виконанні цільових програм.
  40. Подання пропозицій щодо залучення на договірних засадах коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  41. Підготовка проектів розпорядчих документів з питань, що стосуються роботи управління, для розгляду першим заступником міського голови, міським головою, міською радою або її виконавчим комітетом.
  42. Ведення справ у судах з питань, віднесених до компетенції управління.
  43. Вчинення інших, віднесених до повноважень управління, дій.
  Розділ V. Виконавчі органи,
  підпорядковані безпосередньо секретарю ради

  1. Повноваження управління Секретаріат ради

  1. У визначених законодавством України межах та відповідно до рішень ради забезпечення складання проектів проведення чергових сесій, пленарних засідань міської ради, попередня підготовка питань, які пропонується внести на розгляд міської ради.
  2. Забезпечення дотримання регламенту міської ради та інших вимог щодо оформлення і проходження документів, які подаються на розгляд міської ради.
  3. Координація роботи, пов’язаної з підготовкою проектів рішень міської ради.
  4. Організація контролю за виконанням рішень міської ради, протокольних доручень та інших нормативно-правових актів ради, а також контролю за станом розгляду депутатських запитів, звернень та запитань.
  5. Здійснення організаційного, інформаційного та методичного забезпечення діяльності депутатського корпусу.
  6. Сприяння депутатам ради, помічникам-консультантам депутатів, депутатським фракціям та групам у здійсненні їх повноважень.
  7. Сприяння у здійсненні та реалізації діяльності постійних та інших комісій ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій.
  8. Сприяння підготовці проектів рішень міської ради, ініційованих депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, представниками громадськості; забезпечення проведення їх правової експертизи.
  9. Здійснення моніторингу чинного законодавства України стосовно питань місцевого значення, підготовка висновків та пропозицій щодо необхідності врегулювання певного питання на місцевому рівні, внесення змін до нормативних актів ради.
  10. Забезпечення оприлюднення та опублікування рішень міської ради, внесення на обговорення проектів рішень міської ради.
  11. Реєстрація проектів ухвал міської ради та присвоєння їм реєстраційних номерів, ведення обліку проектів ухвал міської ради.
  12. Ведення статистичної звітності про зміни у складі міської ради, постійних комісій ради та інших комісій міської ради.
  13. Організація проведення громадських слухань щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.
  14. Сприяння відкритості та прозорості у діяльності міської ради, забезпечення налагодження взаємодії та співпраці ради з громадськістю.
  15. Сприяння у налагодженні контактів з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном, сприяння організації міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів, симпозіумів з проблем місцевого самоврядування.
  16. Ведення обліку помічників-консультантів депутатів ради та забезпечення виготовлення посвідчень помічників-консультантів депутатів ради.
  17. Забезпечення контролю за відповідністю тексту ухвали міської ради, що подається на підпис міському голові, тексту ухвали міської ради, проголосованому на пленарному засіданні.
  18. Здійснення зв’язків із засобами масової інформації та сприяння їм у висвітленні питань роботи міської ради, депутатів ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій.
  19. Висвітлення позиції секретаря та депутатів міської ради, депутатських комісій, фракцій з актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних питань, інформування населення щодо поточної роботи, прийнятих ухвал міської ради, висновків, рекомендацій постійних комісій, депутатських груп та інших документів.
  20. Організація співробітництва з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міст-партнерів м.Львова, інших міст в Україні та поза її межами.
  21. Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами з питань організації роботи ради і депутатського корпусу, врегулювання актуальних проблем територіальної громади.
  Розділ VI. Повноваження районної адміністрації
  1. Повноваження у сфері економічного, культурного та соціального розвитку

  1.1. Розробка і подання відповідним виконавчим органам пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, місцевої екологічної програми, програм з питань житлового і шляхового будівництва, благоустрою та інших питань комунально-побутового і соціально-культурного обслуговування населення.
  1.2. Управління майном на території району, що належить до комунальної власності міста, у встановлених міською радою та її виконавчим комітетом межах.
  1.3. Підготовка та подання департаменту фінансової політики проекту кошторису районної адміністрації та пропозицій щодо видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком району.
  1.4. Підготовка і подання проектів кошторисів бюджетних установ та організацій, які розташовані на території району.
  1.5. Облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території району.
  1.6. Вжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення у встановленому законодавством України порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
  1.7. Підготовка висновків щодо створення та розміщення ринків, торговельних майданчиків, сприяння розвитку торгівлі і послуг.
  1.8. Підготовка висновків щодо розташування об'єктів вуличної торгівлі, встановлення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.
  1.9. Розгляд та вжиття заходів у встановленому виконавчим комітетом порядку щодо фактів порушення розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.
  1.10. Вирішення питань опіки і піклування.
  1.11. Сприяння організації оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, при умові достатнього забезпечення коштами відповідних галузей комунального та житлового господарства, учнівської і студентської молоді у вільний від занять час.
  1.12. Сприяння громадським, політичним та релігійним організаціям, фондам за умов надання ними соціальних допомог малозабезпеченим мешканцям району.
  1.13. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих у районі, незалежно від форм власності, здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності на території району.
  1.14. Порушення клопотання перед органами Пенсійного фонду України про призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до чинного законодавства України особам, що звернулися з відповідною заявою та комплектом документів.
  1.15. Видача довідок дітям, народженим від батьків, яким надано статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до чинного законодавства України.

  2. Повноваження у галузі житлово-комунального господарства

  2.1. Забезпечення благоустрою району та залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.
  2.2. Здійснення контролю за станом благоустрою житлового фонду, а також прилеглих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.
  2.3. Здійснення нагляду за станом благоустрою відомчого і приватного житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
  2.4. Координація роботи підприємств житлового господарства району, забезпечення ними утримання та належної експлуатації житлового фонду територіальної громади м.Львова.
  2.5. Присвоєння нумерації квартирам, будинкам та спорудам.
  2.6. Контроль за діяльністю спеціалізованих організацій, що здійснюють експлуатацію інженерних мереж, надання дозволів на проведення розриття при проведенні ремонтних робіт.
  2.7. Створення районної міжвідомчої комісії та організація її роботи.
  2.8. Прийняття рішень про невідповідність будинків і квартир (приміщень) фізичних та юридичних осіб санітарно-технічним вимогам.
  2.9. Затвердження висновків про розподіл ідеальних та реальних долей жилих приміщень і господарських споруд будинків та будинковолодінь.
  2.10. Сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
  2.11. Зміна договору найму житлових приміщень та укладення договору найму з фактично зареєстрованими і проживаючими мешканцями житлових приміщень, приєднання звільнених житлових приміщень, вільних допоміжних приміщень, а також вільних нежитлових приміщень, що не можуть бути окремим обєктом оренди.
  2.12. Погодження у встановленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників житлово-комунальних підприємств, організацій району.
  2.13. Підготовка у межах компетенції пропозицій щодо використання нежитлових приміщень.
  2.14. Створення комісій та прийняття розпоряджень стосовно визначення класу будинку і віднесення квартир до певної групи квартир, що мають відхилення від основних параметрів житлових будинків.
  2.15. Сприяння залученню на конкурсних засадах підприємств та організацій до утримання житлового фонду.
  2.16. Формування титульних списків об'єктів капітального ремонту житлового фонду для департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради і здійснення контролю та нагляду за його проведенням.
  2.17. Підготовка документів і внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітету щодо передачі відомчого житлового фонду у власність територіальної громади м.Львова і прийняття його у встановленому порядку.
  2.18. Забезпечення виконання своїх функцій виконавцями послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення.
  3. Повноваження у галузі будівництва

  3.1. Проведення за рахунок бюджетних коштів та на пайових засадах реконструкцій, капітальних ремонтів і ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення.
  3.2. Надання дозволів на влаштування елементів благоустрою і озеленення у встановленому виконавчим комітетом порядку.
  3.3. Підготовка висновків щодо зміни функціонального призначення господарських і допоміжних приміщень.
  3.4. Розгляд та вжиття заходів у встановленому виконавчим комітетом, департаментом містобудування порядку щодо фактів самовільного будівництва.
  3.5. Внесення пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території району.
  4. Повноваження у сфері освіти та у справах дітей

  4.1. Управління підпорядкованими закладами на території району, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
  4.2. Забезпечення здобуття дітьми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій.
  4.3. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізкультури і спорту, роботі з молоддю.
  4.4. Створення умов для проведення дозвілля населення за місцем проживання та у місцях відпочинку.
  4.5. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку.
  4.6. Забезпечення підручниками школярів, які навчаються у комунальних навчальних закладах, розташованих на території району.
  4.7. Створення умов для самоосвіти, наповнення шкільних бібліотек.
  4.8. Призначення за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики керівників підпорядкованих установ освіти.
  4.9. Організація методичної роботи у школах і дошкільних закладах району.
  4.10. Ведення обліку дітей відділами у справах дітей відповідно до встановленого порядку.
  4.11. Ведення обліку звернень про факти жорстокого поводження з дітьми та вжиття невідкладних заходів для ліквідації загрози і наслідків неправомірних дій щодо дітей.
  4.12. Створення та ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники).
  4.13. Встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт.
  4.14. Здійснення опіки та піклування над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, розробка та застосування пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  4.15. Надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина.
  4.16. Участь у судових засіданнях стосовно розгляду справ дітей.
  4.17. Здійснення заходів щодо попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей відповідно до чинного законодавства України.
  4.18. Організація та проведення заходів щодо правової освіти і профілактики нездорових тенденцій серед дітей у навчальних закладах та за місцем проживання.
  4.19. Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання молоді.
  5. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

  5.1. Звернення у встановленому порядку до судових органів з позовними заявами, скаргами щодо справ про виселення громадян з жилих приміщень, у яких вони незаконно проживають; визнання осіб такими, що втратили право на користування жилими приміщеннями; виселення громадян та юридичних осіб з самовільно зайнятих нежитлових приміщень, на які не були укладені договори оренди, розірвання договорів оренди; з інших справ, що виникають у процесі здійснення наданих районній адміністрації повноважень.
  5.2. Створення та організація роботи районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та евакокомісії, контроль за функціонуванням таких комісій на підприємствах, в організаціях та установах.
  5.3. Організація проведення підприємствами, організаціями, установами на підвідомчій території комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення контролю за підготовкою органів управління, сил і засобів до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, контроль за накопиченням, використанням об'єктових резервів матеріально-технічних засобів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  5.4. Створення комісій: адміністративної, спостережної, з питань поновлення прав реабілітованих, у справах альтернативної (невійськової) служби та спрямування їх діяльності.
  5.5. Сприяння органам внутрішніх справ відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
  5.6. Сприяння в організації та проведенні референдумів і виборів, організація правової освіти населення.
  5.7. Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби у Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, наказу військового комісара про оголошення мобілізації.
  5.8. Ведення Державного реєстру виборців.
  Розділ VІI. Виконавчі органи, підпорядковані безпосередньо керуючому справами виконкому

  1. Повноваження апарату виконавчого комітету

  1. Координація і контроль ведення кадрової роботи та формування кадрового резерву у виконавчих органах.
  2. Складання програм та організація навчання і перепідготовки фахівців всіх рівнів виконавчих органів.
  3. Підготовка проектів розпоряджень про призначення на посади згідно із затвердженими штатними розписами та звільнення з посад
  керівників самостійних відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
  4. Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.
  5. Створення належних умов праці, матеріально-технічне забезпечення та організація роботи керуючого справами виконкому і заступників міського голови.
  6. Бухгалтерське обслуговування організаційного управління та архівного відділу міської ради.
  2. Повноваження адміністративно-господарського управління

  1. Організація діловодства, контроль за дотриманням правил його ведення у виконавчих органах ради.
  2. Прийом, реєстрація, розсилка кореспонденції та інших документів міської ради, міського голови, виконавчого комітету, секретаріату ради, постійних комісій, державних органів влади, підприємств, організацій, установ і громадян.
  3. Запис та організація прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому, керівниками виконавчих органів міської ради.
  4. Організація роботи центральної міської диспетчерської служби.
  5. Організація супроводу електронно-обчислювальної техніки у виконавчих органах міської ради.
  6. Організація роботи комп'ютерної мережі, її технічне і програмне забезпечення.
  7. Контроль за відповідністю стандартам і вимогам роботи програмного забезпечення у міській комп'ютерній мережі.
  8. Контроль та координація інженерно-технічного забезпечення міської ради та її виконавчих органів.
  3. Повноваження організаційного управління

  1. Редагування, виготовлення та візування проектів розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
  2. Реєстрація, тиражування, завірення копій, розсилка і зберігання розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
  3. Контроль за виконанням розпорядчих документів та доручень міського голови, виконавчого комітету; розпорядчих документів та звернень органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.
  4. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи і засідання виконавчого комітету.
  5. Ведення і поповнення електронної бази даних розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
  6. Надання у встановленому порядку копій ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови фізичним та юридичним особам.
  7. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу.
  8. Ведення бази даних щодо проведення масових, видовищних, розважальних та рекламних заходів на території міста.
  9. Щорічне звітування виконавчому комітету про роботу управління.
  10. Підготовка нормативно-правових актів відповідно до компетенції.
  11. Виконання інших делегованих управлінню повноважень.
  4. Повноваження юридичного управління

  1. Забезпечення правильного застосування законодавства органами місцевого самоврядування Львова; разом з відповідними виконавчими органами (структурними підрозділами) ради узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.
  2. Перевірка на відповідність законодавству України проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, ухвал міської ради та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, візування їх за наявності віз керівників виконавчих органів (структурних підрозділів) ради або осіб, що їх заміщують.
  3. Підготовка проектів нормативних актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, підготовка письмових висновків чи зауважень до них.
  4. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані; проведення інформаційно-довідкової роботи із законодавства, підготовка міському голові довідкових матеріалів із законодавства, надання посадовим особам місцевого самоврядування консультацій з правових питань з використанням сучасних технічних засобів.
  5. Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.
  6. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.
  7. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування м.Львова; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові.
  8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.
  9. Представлення у встановленому законодавством України порядку інтересів міського голови, виконавчого комітету, міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
  10. Методичне керівництво правовою роботою на комунальних підприємствах, подання на розгляд міського голови, виконавчого комітету пропозицій щодо її вдосконалення, вживання заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності управління; визначення разом з відповідними виконавчими органами перспективної потреби комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організація підвищення кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.
  11. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування м.Львова та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств.
  5. Повноваження управління “Дозвільний офіс

  1. Здійснення регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та юридичних осіб.
  2. Узагальнення практики застосування законодавства України, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення і подання їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету.
  3. Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.
  4. Приймання від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним виконавчим органам.
  5. Видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру.
  6. Забезпечення взаємодії і документообігу між місцевими дозвільними органами та їх представниками у дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.
  7. Здійснення організаційного та інформаційного забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
  8. Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
  9. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.
  10. Інформування відповідного органу (посадової особи) про порушення вимог законодавства України з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу.
  11. Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та подання їх керівництву міської ради.
  12. Забезпечення безоплатного консультування заявників з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб'єкта господарювання.
  6. Повноваження управління муніципальної дружини

  1. Забезпечення охорони громадського порядку у місцях, визначених міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом, здійснення заходів громадської безпеки на території міста.
  2. Забезпечення справляння місцевих зборів.
  3. Надання послуг щодо зберігання втрачених речей, документів та розшуку їх власників.
  4. Контроль за порядком перевезень пасажирів і вантажів у міському пасажирському транспорті.
  5. Контроль та координація діяльності комунального підприємства “Муніципальна дружина“ у межах наданих повноважень.
  6. Співпраця з відділом у справах дітей у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями дітей.
  7. Співпраця з правоохоронними органами у забезпеченні громадського порядку.
  7. Повноваження архівного відділу міської ради

  1. Реалізація державної політики у галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території м.Львова.
  2. Забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд і архівні установи, охорону та використання документальних пам'яток історії і культури.
  3. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання, використання їх інформації.
  4. Ведення архіву міської ради та її виконавчих органів.
  Розділ VІІI. Повноваження департаменту економічної політики

  1. Підготовка і внесення на розгляд виконавчого комітету та затвердження міською радою проектів програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.
  2. Розроблення прогнозних основних показників розвитку економіки м.Львова.
  3. Розроблення проектів галузевих програм у частині розвитку промисловості, підприємництва, торгівлі, сфери послуг, праці, інвестиційної діяльності до програм соціально-економічного розвитку м.Львова, звітів про хід і результати виконання цих програм.
  4. Координація і надання методичної допомоги виконавчим органам міської ради щодо складання та виконання галузевих і територіальних програм.
  5. Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, майнових і фінансових ресурсів.
  6. Забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.
  7. Стратегічне планування та організація роботи щодо поліпшення основних економічних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів, зокрема:
  7.1. Обсягів капіталовкладень у м.Львів.
  7.2. Обсягів платежів до бюджетів різних рівнів, отриманих на території м.Львова.
  7.3. Ефективності використання ресурсів міста (землі, майна, трудових ресурсів тощо).
  7.4. Рівня розвитку підприємництва.
  8. Здійснення фінансового аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їх діяльності.
  9. Контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, приймання та аналіз їх звітів; розгляд проектів планів цих підприємств, внесення до них зауважень і пропозицій та здійснення контролю за їх виконанням.
  10. Заслуховування звітів керівників підпорядкованих комунальних підприємств, підготовка пропозицій та оформлення відповідних документів щодо призначення їх на посади і звільнення з посад.
  11. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків комунальних підприємств, визначення частки прибутку комунальних підприємств, що підлягає зарахуванню до міського бюджету м.Львова.
  12. Подання пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним і культурним розвитком міста.
  13. Реалізація тарифно-цінової політики через впровадження економічно обгрунтованих тарифів згідно з чинним законодавством України; здійснення відповідно до чинного законодавства України контролю за дотриманням цін і тарифів, затверджених органами місцевого самоврядування м.Львова.
  14. Розробка, затвердження і впровадження тарифів для оплати послуг, що надаються підприємствами та установами, підпорядкованими департаменту, контроль за їх дотриманням; погодження тарифів, що встановлюються іншими виконавчими органами міської ради.
  15. Підготовка проектів рішень міської ради щодо встановлення розмірів і ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до міського бюджету м.Львова, у межах, визначених законодавством України.
  16. Підготовка проектів рішень міської ради щодо надання відповідно до чинного законодавства України пільг з місцевих податків та зборів, плати за землю та інших доходів міського бюджету м.Львова, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
  17. Здійснення координаційної роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету м.Львова щодо місцевих податків та платежів.
  18. Підготовка та забезпечення виконання програм щодо сприяння розвитку промисловості і підприємництва у м.Львові; реалізація міської інноваційної політики, сприяння запровадженню нових технологій та винаходів, випуску потрібної продукції, вивчення і використання для цього досвіду інших міст України та світового досвіду.
  19. Сприяння залученню коштів підприємств і підприємців на будівництво, розширення, ремонт та утримання об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури міста.
  20. Розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг, необхідних для мешканців м.Львова, на підприємствах, в установах та організаціях.
  21. Встановлення порядку розрахунку та сплати інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури міста, перегляд розміру інвестиційного внеску або звільнення від його сплати згідно з положенням, затвердженим міською радою.
  22. Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка висновків до цих планів і внесення пропозицій до відповідних виконавчих органів.
  23. Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення у м.Львові, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань.
  24. Управління об'єктами ресторанного, готельного господарства, побутового і торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності та підпорядковані департаменту, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідних рівня і якості послуг населенню.
  25. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень щодо створення ринків, торговельних майданчиків, впорядкування торговельної мережі.
  26. Оформлення і надання, призупинення та анулювання дозволів на розміщення об'єктів стаціонарної (у тому числі малих архітектурних форм) і пересувної мережі з надання торговельних та побутових послуг населенню, об’єктів ресторанного і ринкового господарства.
  27. Координація діяльності на території міста підприємств та об'єктів торговельного і побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства всіх форм власності; здійснення заходів щодо оптимізації їх мережі.
  28. Контроль за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна всіх форм власності, що належать до компетенції департаменту; підготовка проектів рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради про скасування виданих дозволів на експлуатацію об'єктів у разі виявлення порушень встановлених правил, інших вимог законодавства України.
  29. Участь у здійсненні контролю за дотриманням законодавства України щодо захисту прав споживачів.
  30. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності громади міста; встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відведеній території міста підприємств, установ, організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
  31. Надання дозволів на використання місцевої символіки.
  32. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.
  33. Ведення дислокації об'єктів торгівлі, громадського харчування та послуг, які знаходяться у сфері впливу департаменту, підготовка пропозицій щодо приведення їх у відповідність до вимог законодавства України; видача паспортів на озвучення об'єктів.
  34. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету та затвердження радою міської програми зайнятості і заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація та контроль їх виконання.
  35. Організація оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської і студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  36. Контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях, а також за якістю проведення атестації робочих місць, за умовами праці та наданням працівникам відповідно до законодавства України пільг і компенсацій за роботу у шкідливих умовах.
  37. Контроль за поданням відповідно до законодавства України підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій всіх форм власності у працівниках.
  38. Бронювання у порядку, встановленому законодавством України, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць для військовозобов'язаних та працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці.
  39. Встановлення нормативів спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць.
  40. Участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням.
  41. Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони праці; формування програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища; здійснення контролю за дотриманням вимог нормативних актів про охорону праці; забезпечення формування фонду охорони праці міста та розподіл його коштів.
  42. Реалізація політики органів місцевого самоврядування м.Львова у сфері управління майном, що належить до власності територіальної громади м.Львова (комунальної власності міста).
  43. Здійснення управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах; виконання повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності міста.
  44. Внесення на розгляд ради проектів рішень щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації, переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна.
  45. Проведення обліку та інвентаризації майна, що належить до комунальної власності міста, здійснення контролю за його використанням і збереженням.
  46. Здійснення обліку нежитлових та промислових об'єктів, нежилих приміщень на території міста, внесення пропозицій їх власникам, незалежно від форм власності, щодо їх використання для задоволення потреб міської громади.
  47. Надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою; здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням.
  48. Погодження надання в оренду комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності, на балансі інших юридичних осіб, відповідно до встановленого міською радою порядку.
  49. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, що належать до комунальної власності міста.
  50. Здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу державного та комунального майна.
  51. Підготовка і внесення на розгляд міської ради проектів рішень щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію.
  52. Підготовка необхідних документів про передачу об'єктів з державної у комунальну власність та проектів ухвал міської ради про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття містом об'єктів державної, комунальної та приватної власності.
  53. Здіснення прийому майна у комунальну власність міста і передачі у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями міської ради.
  54. Вирішення питань корпоративного управління майном; організація безпосереднього управління пакетами акцій (частками, паями) міської ради у майні господарських товариств згідно із затвердженим міською радою положенням.
  55. Розгляд та вирішення питань про передачу державного (комунального) житлового фонду у власність громадян (приватизацію), реприватизацію житла, крім передачі державного (комунального) житлового фонду, що знаходиться у пам'ятках культурної спадщини національного значення, у власність громадян (приватизацію).
  56. Видача свідоцтв на право власності на об'єкти нерухомого майна.
  57. Реалізація державної інвестиційної політики та інвестиційної політики органів місцевого самоврядування у межах адміністративної території м.Львова.
  58. Сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій з метою створення додаткових робочих місць, посилення конкуренції у сфері виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), забезпечення сталого економічного росту.
  59. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів.
  60. Забезпечення проведення визначеної інвестиційної діяльності на території міста, координація діяльності виконавчих органів міської ради у частині створення умов для залучення в економіку міста та належного функціонування іноземних і внутрішніх інвестицій.
  61. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території м.Львова, незалежно від форм власності.
  62. Укладення та забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання і реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг.
  63. Затвердження, моніторинг та контроль за виконанням фінансових планів підпорядкованих департаменту комунальних підприємств.
  64. Управління корпоративними правами Львівської міської ради.
  65. Ведення бази даних комунальних підприємств.
  66. Створення системи моніторингу споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів у закладах освіти, охорони здоров’я, культури.
  67. Участь у формуванні професійних управлінських механізмів у ділянці споживання енергоносіїв.
  68. Вирішення питань паспортизації аптек.
  69. Подання на розгляд міської ради питання щодо встановлення порядку використання прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.
  70. Підготовка та подання на розгляд ради проектів рішень щодо віднесення підприємств, установ та організацій комунальної власності міста до сфери управління певних виконавчих органів ради.
  71. Ведення обліку закупівель, що здійснюють виконавчі органи міської ради; узагальнення інформації про заплановані закупівлі товарів, робіт та послуг і торги, що відбулися; підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель, подання їх міському голові та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг.
  72. Оформлення відповідно до законодавства України права власності на об'єкти нерухомого майна, крім комунальної та державної форм власності.
  73. Здійснення попередньої перевірки та погодження проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, замовниками яких виступають виконавчі органи міської ради; перевірка фактично виконаних робіт згідно з дорученнями міського голови.
  74. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів міської ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень.
  75. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету м.Львова.
  76. Перевірка окремих питань діяльності підприємств, установ та організацій, якщо вони використовують кошти міського бюджету м.Львова або мають частку міської власності у своєму статутному фонді, а також підприємств та організацій, яким було надано пільги щодо сплати податків до міського бюджету м.Львова або проводились дотаційні виплати з міського бюджету м.Львова.
  77. Перевірка достовірності складеної інвесторської кошторисної документації для визначення розміру інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури м.Львова та вартості основних фондів, що приймаються в експлуатацію.
  78. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами міської ради та її виконавчих органів, працівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов’язків, а також вимог та обмежень, передбачених законодавством України.
  79. Виконання функцій робочого органу з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Львові.
  80. Участь у регулюванні розміщення зовнішньої реклами у місті, здійснення контролю за технічним станом рекламних конструкцій.
  81. Розробка та впровадження великих соціально важливих, економічно обгрунтованих та політично вагомих для міста проектів, які потребують узгодженої збалансованої та оперативної роботи багатьох структурних підрозділів міської ради.
  82. Забезпечення взаємодії та координації діяльності виконавчих органів міської ради при реалізації стратегічно важливих для міста проектів, які носять міжвідомчий характер.
  83. Підготовка висновків і пропозицій для міської ради, виконавчого комітету, міського голови щодо необхідності розгляду та вирішення питань стратегічного спрямування, які дозволять у більш віддаленій перспективі забезпечити сталий розвиток у соціально-економічній та іншій сферах; супроводження цієї діяльності.
  84. Підготовка висновків та пропозицій для міської ради, виконавчого комітету, міського голови щодо доцільності прийняття рішень, необхідних для захисту інтересів територіальної громади м.Львова; супроводження цієї діяльності.
  85. Представлення інтересів громади міста при реалізації міжвідомчих проектів у центральних органах державної влади, проведення консультацій та переговорів, відстоювання інтересів міста, визначення стратегічних засад співробітництва.
  86. Збирання, аналіз і систематизація інформації щодо економічної ситуації у місті, підготовка пропозицій щодо застосування новаторських підходів, реалізація складних інвестиційних проектів, що носять міжвідомчий характер.
  87. Розгляд питань та підготовка висновків щодо доцільності придбання, викупу, обміну і повернення майнових комплексів (іншого майна) та земельних ділянок у комунальну власність; супроводження відповідної діяльності.
  88. Виконання згідно з окремим дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету повноважень, які стосуються компетенції інших структурних підрозділів міської ради і носять міжвідомчий характер.
  89. Представлення у встановленому законодавством України порядку майнових прав та законних інтересів міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, де стороною чи третьою особою виступає управління комунальної власності департаменту економічної політики.
  90. Організація та ведення претензійної і позовної роботи.
  91. Участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.
  92. Перевірка відповідності законодавству України наказів, договорів, інших нормативно-правових актів, що підготовані управлінням комунальної власності департаменту економічної політики, та їх візування.
  93. Розробка проектів нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету, департаменту економічної політики з питань, що відносяться до компетенції департаменту.
  Розділ ІX. Повноваження департаменту фінансової політики

  1. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.
  2. Загальна організація роботи щодо складання проекту міського бюджету м.Львова і забезпечення його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства України.
  3. Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів.
  4. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту міського бюджету м.Львова.
  5. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту міського бюджету м.Львова.
  6. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту міського бюджету м.Львова.
  7. Розгляд кошторисів і штатних розписів бюджетних установ та організацій і виконавчих органів міської ради, що фінансуються з міського бюджету м.Львова.
  8. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з міського бюджету м.Львова.
  9. Забезпечення використання коштів Державного бюджету України, передбачених для міського бюджету м.Львова.
  10. Розгляд звітів про виконання міського бюджету м.Львова та інших фінансових звітів, поданих органами Державного казначейства України.
  11. Інформування про хід виконання міського бюджету м.Львова у поточному бюджетному періоді та підсумки виконання міського бюджету м.Львова за рік.
  12. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м.Львова.
  13. Контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.
  14. Координація і надання за необхідності методичної допомоги з питань складання бюджетів Винниківської міської та Брюховицької і Рудненської селищних рад.
  15. Забезпечення та реалізація фінансово-бюджетної політики на рівні міста.
  16. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету м.Львова.
  17. Організація та проведення роботи з планування і прогнозування доходів міського бюджету м.Львова та доходів, що надходять до Державного бюджету України.
  18. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту міського бюджету м.Львова щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
  19. Витребування, одержання та узагальнення інформації від структурних підрозділів міської ради, органів державної податкової служби, районних відділів фінансів, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів міського бюджету м.Львова.
  20. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів міського бюджету м.Львова, здійснення моніторингу виконання міського бюджету м.Львова за доходами.
  21. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини міського бюджету м.Львова, розробка пропозицій щодо вишукання додаткових джерел наповнення міського бюджету м.Львова.
  22. Збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста, у тому числі у розрізі платників.
  23. Здійснення контролю за станом виконання бюджету розвитку міського бюджету м.Львова, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збір та узагальнення відповідної інформації, у тому числі у розрізі платників.
  24. Нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів міського бюджету м.Львова.
  25. Підготовка довідок, службових записок про стан надходження загальнодержавних і закріплених доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, введення у м.Львові нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством України.
  26. Здійснення контролю за станом виконання надходжень до міського бюджету м.Львова від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності м.Львова.
  27. Підготовка рішень міської ради щодо випуску місцевих позик, організація комунальних кредитів, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.
  28. Підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для міського бюджету м.Львова, адміністрування інших залучених фінансів.
  Розділ X. Повноваження департаменту гуманітарної політики

  1. Здійснення управління підпорядкованими підприємствами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови).
  2. Координація та управління діяльністю відділів гуманітарного спрямування у районних адміністраціях.
  3. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів гуманітарного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.
  4. Визначення потреб у закладах гуманітарного спрямування та подання пропозицій виконавчому комітету щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
  5. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності; сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
  6. Погодження проектів будівництва нових закладів гуманітарного спрямування, сприяння їх раціональному розміщенню.
  7. Погодження договорів оренди, що укладаються підвідомчими закладами гуманітарного спрямування.
  8. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
  9. Здійснення управління навчальними закладами та установами незалежно від форм власності, а також здійснення у межах своєї компетенції державного інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечення гласності його результатів.
  10. Участь у проведенні державної атестації навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
  11. Закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірних шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
  12. Вивчення потреби та внесення пропозицій виконавчому комітету про утворення навчальних закладів, про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їх матеріальній підтримці.
  13. Забезпечення організації роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.
  14. Контроль за дотриманням навчальними закладами всіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
  15. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.
  16. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у навчальних закладах та установах освіти.
  17. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у державних та комунальних навчальних закладах.
  18. Затвердження статутів навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, підготовка їх до реєстрації.
  19. Сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.
  20. Впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх та погодження річних планів роботи позашкільних навчальних закладів; погодження навчальних планів приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
  21. Організація навчання обдарованих дітей; проведення у встановленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів.
  22. Формування замовлень на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечення ними навчальних закладів.
  23. Видача інформаційно-методичних бюлетенів.
  24. Контроль за створенням та аналіз використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
  25. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
  26. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вжиття заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
  27. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед дітей у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу.
  28. Координація роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
  29. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.
  30. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби у навчальних закладах.
  31. Координація роботи, пов'язаної зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
  32. Організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
  33. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
  34. Прогноз потреби міста у педагогічних працівниках та спеціалістах і у разі необхідності укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку.
  35. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством України, вжиття заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
  36. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  37. Організація проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  38. Призначення (погодження призначення) на посади директорів шкіл, керівників дитячих дошкільних установ, позашкільних навчально-виховних закладів, шкіл-інтернатів.
  39. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти.
  40. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
  41. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти у місті (не рідше ніж один раз на рік).
  42. Визначення потреби та формування замовлення на кадри для закладів охорони здоров'я, укладання договорів на підготовку спеціалістів, удосконалення кваліфікації кадрів.
  43. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у міських комунальних закладах охорони здоров'я.
  44. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
  45. Призначення на посади головних лікарів закладів охорони здоров'я, організація їх атестації.
  46. Погодження ліцензування та акредитації діяльності закладів охорони здоров'я.
  47. Координація роботи з санітарно-епідеміологічною службою та Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів; проведення масових профілактичних щеплень; запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень населення.
  48. Участь разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки, у складанні експертних висновків щодо визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій.
  49. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток системи охорони здоров'я у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування бази даних.
  50. Створення умов для всебічного розвитку культури у місті, сприяння відродженню традиційної народної творчості та заохочення розвитку сучасних культурних практик.
  51. Сприяння подальшому розвитку культурної інфраструктури і культурного підприємництва, всебічна підтримка культурних індустрій та надання консультативних послуг для розвитку організацій сфери культури.
  52. Всебічне налагодження процесу демократизації мистецтва, заохочення мешканців міста до участі у культурному житті та туристичній діяльності, сприяння волонтерській активності львів'ян.
  53. Надання підтримки культурній економіці міста, створення умов для розвитку культурного брендингу та культурних індустрій, сприяння капіталізації культурного сектору міста.
  54. Розробка програми та координація маркетингової діяльності у сфері культури, сприяння перетворенню м.Львова на культурний центр країни, всебічна популяризація міської і регіональної культур на місцевому та регіональному рівнях.
  55. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.
  56. Вирішення питань у визначених виконавчим комітетом межах про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.
  57. Організація у межах своїх повноважень проведення регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажу та інших заходів з питань, віднесених до його компетенції.
  58. Організація у встановленому порядку конкурсів на проектування пам'ятників і монументів.
  59. Внесення пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проектів, площ, парків, скверів та інших міських об'єктів.
  60. Порушення клопотань про нагородження відзнаками міського голови діячів культури та мистецтв, фізичної культури і спорту, діячів молодіжного руху.
  61. Координація співпраці освітніх установ міста та організацій сфери культури, сприяння активному використанню фондових матеріалів бібліотек, музеїв, архівів тощо для освітніх цілей, сприяння впровадженню нових способів використання культурної спадщини.
  62. Ініціювання створення при міській раді та забезпечення роботи постійно діючих робочих комісій з питань координації дій щодо попередження насильства у сім'ї.
  63. Створення бази даних сімей, де існують випадки вчинення насильства у сім'ї або виникає реальна загроза його вчинення.
  64. Приймання та розгляд заяв (повідомлень) про вчинення насильства у сім'ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до порядку розгляду заяв і повідомлень про вчинення насильства у сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616.
  65. Участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм через проведення соціальної роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації.
  66. Залучення громадськості до проведення роботи з сім'ями, дітьми і молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.
  67. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі інвалідів.
  68. Розробка та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді, сім'ї та спорту.
  69. Забезпення реалізації у межах своєї компетенції затверджених соціальних програм з питань молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури та спорту.
  70. Сприяння діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання товарів довготермінового користування, розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва.
  71. Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у встановленому порядку до розв'язання проблем сім'ї, жінок та молоді у межах міста.
  72. Здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян залучення на договірних засадах коштів для вирішення питань соціальної підтримки сім'ї, жінок, дітей та молоді.
  73. Здійснення заходів з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
  74. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку м.Львова у соціальній сфері, пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.
  75. Забезпення реалізації державної політики у соціальній сфері у м.Львові.
  76. Здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м.Львова.
  77. Сприяння вдосконаленню форм соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками, недержавними організаціями, фондами, організаціями роботодавців, меценатами.
  78. Підготовка пропозицій з питань фінансування соціальної сфери м.Львова, надання їх для подальшого розгляду та включення до проекту міського бюджету м.Львова.
  79. Внесення пропозицій виконавчому комітету про встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту населення.
  80. Здійснення управління, координації та контролю за діяльністю комунальними закладами соціальної сфери, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови).
  81. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій соціальної сфери, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м.Львова.
  82. Внесення пропозицій щодо розгляду у встановленому порядку кандидатур для призначення на керівні посади підприємств, установ, організацій соціальної сфери, розташованих на території міста, які знаходяться у державній власності.
  83. Проведення роботи з надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам, у тому числі інвалідам, здійснення контролю за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних виплат і допомог, проведенням інших заходів соціального захисту населення; здійснення керівництва і контроль за роботою відповідних підрозділів з призначення, нарахування та виплати соціальних виплат, пільг і допомог.
  84. Організація, координація та контроль за наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу.
  85. Вирішення у встановленому законодавством України порядку питань про надання пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  86. Забезпечення надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха.
  87. Вирішення питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.
  88. Організація для малозабезпечених громадян похилого віку та інвалідів: будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування.
  89. Сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, полегшенню їх доступу до об'єктів соціальної інфраструктури, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню; скерування інвалідів до навчальних закладів системи соціального захисту населення для професійно-технічного навчання і перекваліфікації, перевірка роботи установ та організацій з цих питань.
  90. Вивчення стану матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, вжиття заходів для створення спеціалізованих служб з надання соціальних та інших послуг цим громадянам, подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету і міської ради щодо створення, реорганізації та ліквідації реабілітаційних центрів, спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, медичних закладів, соціальних центрів та установ, комунальних підприємств для соціального обслуговування цих категорій громадян.
  91. Організація роботи соціальних інспекторів та контроль за її виконанням.
  92. Участь у забезпеченні відповідно до законодавства України у розвитку всіх видів соціального захисту, розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреб та формування замовлення на кадри для цих установ, укладання угод на підготовку фахівців, участь в організації роботи з вдосконалення кваліфікації кадрів.
  93. Здійснення обліку розташованих на території м.Львова установ соціальної сфери незалежно від форм власності та місцевих доброчинних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій, які діють у соціальній сфері.
  94. Сприяння роботі наукових установ, організацій, об'єднань, асоціацій, інших неприбуткових організацій, які діють у сфері соціального захисту.
  95. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам установ та організацій соціальної сфери, які знаходяться на території м.Львова, незалежно від форм власності.
  96. Підготовка пропозицій щодо укладання угод з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у соціальній сфері.
  97. Сприяння поліпшенню матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку.
  98. Сприяння реінтеграції бездомних громадян.
  99. Надання у встановленому порядку дозволів на прописку (перепрописку) громадян та погодження питань постійного проживання у місті іноземних громадян.
  100. Забезпечення надання за рахунок коштів міського бюджету м.Львова ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством України.
  101. Координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них. 102. Контроль та координація діяльності відділів у справах дітей районних адміністрацій, надання їм практичної і методичної допомоги, узагальнення та поширення практичного досвіду їх роботи, сприяння підвищенню кваліфікації працівників цих служб.
  103. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, контроль за виконанням цих заходів.
  104. Забезпечення соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей; вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини.
  105. Укладання договорів про передачу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та проживання у прийомні сім'ї.
  106. Подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  107. Здійснення моніторингу діяльності щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діяльності відділів у справах дітей районних адміністрацій, пов'язаної із захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.
  108. Вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися у масових навчальних закладах, спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з продовженим днем).
  109. Взаємодія з органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень, розроблення і реалізація програм з цих питань, внесення пропозицій щодо їх фінансування.
  110. Здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей; здійснення у межах своєї компетенції контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організація виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання, а також за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організація усіх форм власності.
  111. Організація виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання дітей, зокрема у запобіганні вчинення ними правопорушень.
  112. Подання пропозицій про створення спеціальних установ для дітей; здійснення оперативного контролю за функціонуванням існуючої мережі установ для дітей.
  113. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.
  114. Визначення потреби у створенні та функціонуванні спеціальних установ для дітей на відповідній території та подання у встановленому порядку пропозицій щодо їх утворення.
  115. Участь у судових справах щодо дітей і захисту їх прав та інтересів.
  116. Укладення у встановленому порядку угод про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об‘єднаннями громадян і благодійними організаціями.
  117. Забезпечення ведення обліку дітей відділами у справах дітей.
  118. Здійснення заходів щодо запровадження сімейних форм опіки через створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; ведення бази даних.
  119. Вжиття заходів щодо своєчасного виявлення дітей, над якими вчинено насильство у сім'ї або існує загроза його вчинення.
  120. Ведення загального обліку дітей, щодо яких вчинено насильство у сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, та сімей, у яких діти зазнали насильства.
  121. Надання необхідної допомоги дитині, яка зазнала насильства у сім'ї, а у разі загрози його вчинення вжиття заходів з попередження насильства щодо дитини.
  122. Вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій щодо дитини.
  123. Розгляд заяв (повідомлень) про випадки вчинення у сім'ї насильства, жорстокого поводження щодо дітей відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Державного комітету України у справах сімї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11, та у межах компетенції вжиття заходів щодо захисту прав дитини.
  124. Порушення питань перед відповідними органами про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей; представлення інтересів дітей у суді.
  125. Повідомлення про випадки вчинення насильства у сім'ї районних відділів у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, органів внутрішніх справ у термін не більше трьох днів з часу отримання такої інформації.
  126. Ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів, подання статистичної та іншої звітності у встановлених законодавством України формах та порядку.
  127. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.
  128. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у гуманітарній сфері, а саме:
  128.1. Суми коштів, виділених на одну особу віком до 18 років.
  128.2. Суми коштів, виділених на одну людину похилого віку та соціально незахищених осіб.
  128.3. Якості медичного забезпечення громадян.
  129. Попередній розгляд звернень підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підготовка матеріалів для подання міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про присвоєння багатодітним матерям почесного звання України “Мати-героїня“.
  130. Залучення коштів, одержаних від благодійних та громадських організацій, інших суб’єктів господарювання та фізичних осіб для забезпечення завдань щодо проведення заходів міжнародного, місцевого і регіонального значення.
  131. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, до розв'язання проблем розвитку культури, організації відпочинку та дозвілля мешканців і гостей міста.
  РОЗДІЛ XI. Повноваження департаменту містобудування

  1. Повідомлення через засоби масової інформації про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації.
  2. Повідомлення через засоби масової інформації про місце розгляду відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови, форми і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення.
  3. Оприлюднення через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також роз'яснення їх змісту.
  4. Інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів і вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд, що оточують місце будівництва.
  5. Забезпечення у встановленому законодавством України порядку розробки і подання на затвердження генерального плану міста.
  6. Забезпечення розробки та подання на затвердження місцевих правил забудови м.Львова, детальних планів, планів червоних ліній, проекту розподілу територій м.Львова і містобудівних програм (на основі затвердженого генерального плану міста).
  7. Визначення організації-експерта та організація проведення експертизи детального плану, плану червоних ліній, проекту розподілу територій м.Львова.
  8. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій.
  9. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
  10. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни меж міста.
  11. Відповідно до планів червоних ліній визначення технічних умов для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури.
  12. Підготовка пропозицій та висновків до програм будівництва і реконструкції об'єктів на території міста, у тому числі інвестиційних.
  13. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільчих пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв'язку та телекомунікацій тощо.
  14. Підготовка документів на розгляд виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки і містобудівних обгрунтувань.
  15. Видача забудовникам технічних умов інженерного забезпечення, архітектурно-планувальних завдань на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і споруд.
  16. Забезпечення дотримання встановленого порядку проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об'єктів архітектури.
  17. Розгляд та погодження проектів будівництва і реконструкції конкретних об'єктів (житлово-цивільних, виробничих тощо), підготовка висновків щодо їх затвердження.
  18. Видача наказів про надання згоди на розроблення містобудівних обгрунтувань розміщення об’єктів.
  19. Участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів; підготовка документів на розгляд виконавчого комітету про погодження акта готовності об'єкта до експлуатації.
  20. Видача наказів про затвердження фізичним особам містобудівних умов та обмежень і містобудівних обгрунтувань на будівництво індивідуальних житлових будинків.
  21. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України і положень про геодезичний нагляд і геодезичну службу у межах міста.
  22. Надання дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань у межах міста.
  23. Здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування, організація створення, реєстрації, збереження, систематизації і оновлення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення у натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг.
  24. Організація ведення містобудівного кадастру міста, створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
  25. Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів.
  26. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у місцях, що зазнають впливу небезпечних природних та техногенних явищ і процесів.
  27. Сприяння впровадженню у проектування та будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
  28. Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.
  29. Координація виконання науково-дослідних і вишукувальних робіт у сфері містобудування.
  30. Розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічної політики тарифів для оплати послуг, що надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням.
  31. Координація діяльності місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, у галузі охорони довкілля незалежно від форм власності і підпорядкування.
  32. Організація розробки місцевих екологічних програм та подання їх у встановленому порядку на розгляд і затвердження.
  33. Участь в організації виконання екологічних програм.
  34. Формування пакету пропозицій щодо розподілу використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради.
  35. Здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради.
  36. Погодження питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
  37. Надання дозволів на знесення зелених насаджень, крім тих, що розміщені на заповідних територіях та на землях державного лісового фонду, відповідно до актів обстеження з нарахуванням комплексної плати за знищення та пошкодження зелених насаджень згідно з тарифом.
  38. Здійснення контролю за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території міста.
  39. Здійснення контролю екологічного стану річок, водних об'єктів, природних джерел, заповідних територій та інших природних об'єктів на території міста.
  40. Підготовка необхідних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території міста.
  41. Подання пропозицій щодо ресурсозбереження, використання відходів і вторинної сировини.
  42. Подання пропозицій та висновків міській раді щодо проведення екологічної експертизи об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради.
  43. Подання пропозицій та висновків міській раді щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення міської ради укладення договорів на проведення екологічного аудиту.
  44. Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів.
  45. Забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій і громадян про стан довкілля, захворюваності населення.
  46. Організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян.
  47. Подання пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
  48. Підготовка та подання у межах своєї компетенції пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення міста.
  49. Розробка та подання міській раді на затвердження правил благоустрою м.Львова.
  50. Забезпечення реалізації програм та заходів благоустрою на території м.Львова.
  51. Організація розробки та подання виконавчому комітету на затвердження локальних схем розміщення об'єктів благоустрою, у тому числі малих архітектурних форм, для здійснення підприємницької діяльності; розгляд відповідних пропозицій юридичних і фізичних осіб.
  52. Погодження проектів розміщення та архітектурних рішень об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції.
  53. Погодження у встановленому порядку паспортів оформлення фасадів та освітлення об'єктів архітектури.
  54. Погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
  55. Визначення графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміну проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою.
  56. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою.
  57. Залучення на договірних засадах коштів та матеріально-технічних ресурсів юридичних і фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
  58. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.
  59. Формування єдиної політики щодо естетичного вигляду об'єктів архітектури у системі існуючої забудови, подання міській раді та її виконавчому комітету пропозицій з питань поліпшення дизайну міського середовища.
  60. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
  61. Подання пропозицій щодо визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними і фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля.
  62. Підготовка матеріалів та внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади, організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель, вирішення інших питань відповідно до законодавства України.
  63. Створення умов для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель міста, здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста.
  64. Проведення інвентаризації земель міста.
  65. Забезпечення через укладення договорів проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель і земельних ділянок.
  66. Підготовка проектів рішень міської ради щодо передачі у власність земельних ділянок, надання у користування земельних ділянок, погодження місця розташування та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок.
  67. Участь в організації та проведенні земельних аукціонів і конкурсів.
  68. Подання пропозицій щодо визначення стартової ціни земельної ділянки комунальної власності, що призначається для продажу на аукціоні.
  69. На підставі рішення міської ради або рішень судів укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди землі, договорів про земельні сервітути, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування.
  70. Організація виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізація плану земельно-господарського устрою.
  71. Здійснення відповідно до законодавства України моніторингу земель, організація виконання заходів щодо відтворення та підвищення родючості грунтів.
  72. Участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва та внесення пропозицій на розгляд міської ради щодо погодження місця їх розташування, викупу і вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, у тому числі на умовах оренди.
  73. Подання пропозицій щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель, забезпечення дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
  74. Подання пропозицій щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд.
  75. Проведення єдиної політики у місті щодо організації робіт з озеленення, підготовки та реалізації екологічних програм.
  76. Надання висновків за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам на території міста.
  77. Підготовка незалежних екологічних висновків щодо проектів землеустрою з відведення земельних ділянок під будівництво і реконструкції юридичними особами, фізичними особами підприємцями та фізичними особами екологічно небезпечних об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан довкілля.
  78. Здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
  79. Надання згоди на розміщення нових або реконструйованих діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди довкіллю, системі питного водопостачання, водним об'єктам, об'єктам заповідного фонду.
  80. Внесення пропозицій міській раді щодо визначення граничних розмірів відрахувань з фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради на проведення незалежних екологічних експертиз.
  81. Підготовка пропозицій щодо прийняття рішень виконавчим комітетом про скасування дозволів підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям на експлуатацію об'єктів сфери обслуговування населення, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства України.
  82. Організація озеленення, охорони та утримання зелених насаджень у місті.
  83. Розгляд та вирішення питань самовільного будівництва.
  84. Видача наказів про надання фізичним особам дозволів на будівництво, розширення та реконструкцію індивідуальних житлових будинків.
  85. Надання висновків щодо доцільності створення містобудівної одиниці.
  86. Видача наказів про затвердження вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, що є документом, який визначає комплекс архітектурно-технічних вимог та умов проектування об'єкта у разі проектування та реконструкції окремих частин будівлі, споруди (у разі зміни функцій житлового приміщення на нежитлові, виробничі або навпаки, зміни техніко-економічних показників), реконструкції, реставрації, ремонту, пристосування пам'яток культурної спадщини національного, місцевого значення. Порядок розробки, надання, форму та зміст вимог до архітектурно-планувальної частини проекту визначає виконавчий комітет.
  РОЗДІЛ XІI. Повноваження департаменту житлового господарства та інфраструктури

  1. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики міського голови, міської ради та її виконавчих органів, у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
  2. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста.
  3. Координація діяльності підприємств всіх форм власності, що обслуговують житловий фонд у місті, і міських комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні департаменту, та заслуховування звітів їх керівників.
  4. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:
  4.1. Рівня доступності придбання житла.
  4.2. Рівня якості надання житлово-комунальних послуг.
  4.3. Рівня транспортного забезпечення.
  4.4. Стану доріг.
  4.5. Стану благоустрою.
  4.6. Стану зовнішнього освітлення.
  4.7. Рівня телекомунікаційних послуг.
  4.8. Стану паркування автотранспорту.
  5. Погодження щорічних фінансових планів комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту, контроль за їх виконанням, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств житлового господарства і підприємств, підпорядкованих департаменту, та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
  6. Координація проведення заходів з цивільної оборони, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки і газобезпечного користування у підпорядкованих підприємствах та організаціях.
  7. Сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті, проведення часткового фінансування виконаних робіт з придбання і встановлення приладів обліку теплової енергії та повернення витрат об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за реєстрацію та виготовлення технічної документації.
  8. Залучення на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форм власності до утримання і обслуговування міського житлового фонду.
  9. Затвердження актів приймання-передачі майна загального користування у спільну власність власникам квартир і нежитлових приміщень та зняття з балансу міської ради приватизованих житлових будинків.
  10. Формування та подання на розгляд виконавчого комітету тарифів на житлово-комунальні і транспортні послуги, які надаються мешканцям міста підприємствами, підпорядкованими департаменту, та іншими підприємствами, контроль за їх дотриманням.
  11. Забезпечення роботи міжвідомчих комісій при виконавчому комітеті з розгляду питань щодо технічного стану будинків і квартир та з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та затвердження їх висновків. Організація роботи громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті та комісії, що утворюється наказами по департаменту з розгляду питань, що відносяться до повноважень департаменту.
  12. Прийняття рішень про зміну функціонального призначення приміщень (переведення у нежитловий фонд або переведення у житловий фонд); надання статусу службового для житлових приміщень; надання дозволу громадянам на використання власних квартир як нежитлових.
  13. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний та кооперативний обліки); затвердження спільних рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про зарахування їх працівників на квартирний (кооперативний) облік; здійснення контролю за станом такого обліку на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
  14. Ведення переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести квартирний облік, прийняття рішень про включення та виключення того чи іншого підприємства, установи, організації з цього переліку.
  15. Прийняття рішення про зарахування і зняття з квартирного обліку, у тому числі кооперативного.
  16. Подання на затвердження виконавчого комітету річного плану прогнозу розподілу вивільненого житла.
  17. Подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства України; надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб тощо; надання житла черговикам підприємств, установ, організацій; створення та закріплення квартир житлово-будівельних кооперативів.
  18. Оформлення та видача ордерів на жилі приміщення.
  19. Прийняття рішень щодо закріплення службового житла, виведення службових приміщень з обліку службових.
  20. Укладення на підставі рішень виконавчого комітету договорів про пайову участь у будівництві, купівлі-продажу житла, міни житла.
  21. Обмін та бронювання житла громадян, укладення договорів міни житла на підставі рішень виконавчого комітету.
  22. Організація створення житлово-будівельних кооперативів та контроль за їх діяльністю.
  23. Затвердження розрахунків розподілу квартир у житлових будинках, замовниками яких виступають підприємства, установи, організації та управління капітального будівництва.
  24. Погодження передачі житла між підприємствами, установами, організаціями при підтвердженні правових та фінансових підстав, оформлення актів приймання-передачі житла.
  25. Зміна статусу об'єктів (приміщень) житлового фонду.
  26. Організація підготовки житлово-комунального господарства та інфраструктури міста до роботи в осінньо-зимовий період.
  27. Залучення проектних організацій до виконання протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста.
  28. Проведення загальної політики міста з питань збирання, траспортування, утилізації твердих побутових відходів; розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів.
  29. Підготовка та подання на затвердження міською радою титульного списку об'єктів капітального ремонту житлового фонду.
  30. Формування та контроль за використанням відселенчого фонду, здійснення відселення мешканців у квартири відселенчого фонду на час капітального ремонту будинків.
  31. Укладення угод та організація виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, що є у комунальній власності міста; видача замовлення на виготовлення технічної документації на капітальний ремонт житлового фонду і організація прийняття в експлуатацію об'єктів житлового фонду після завершення капітального ремонту.
  32. Утворення групи технічного нагляду за проведенням робіт з будівництва, капітального ремонту і реконструкції житлового фонду при управлінні житлового господарства та групи технічного нагляду за проведенням робіт з будівництва, капітального ремонту і реконструкції об'єктів інженерного господарства та інфраструктури міста при управлінні інженерного господарства.
  33. Здійснення погодження проектно-технічної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів житлового господарства та інфраструктури міста.
  34. Участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію новозбудованих житлових будинків та організація їх заселення.
  35. Вирішення питань, пов'язаних з утриманням тварин, знешкодженням та захороненням їх трупів, забезпеченням належного ветеринарно-санітарного стану у місті.
  36. Забезпечення матеріально-технічного утримання Утильцеху ветеринарного відділу.
  37. Здійснення управління міськими підприємствами інженерного господарства, що перебувають у комунальній власності міста, для забезпечення належного утримання та ефективної їх експлуатації з метою забезпечення відповідного рівня і якісного надання населенню послуг.
  38. Підготовка програм та заходів щодо поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води.
  39. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення.
  40. Підготовка розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу і встановлення лімітів споживання води для всіх груп споживачів.
  41. Видача дозволів на закриття вулиць для проведення ремонтних робіт.
  42. Організація та проведення робіт з будівництва, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення за рахунок бюджетних коштів і на пайових засадах.
  43. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції і капітальному ремонті об'єктів інженерного забезпечення та транспортного обслуговування інфраструктури міста.
  44. Підготовка розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу і прийняття рішень про затвердження лімітів споживання води для всіх груп споживачів.
  45. Залучення на договірних основах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у розвитку і реконструкції об'єктів транспортного обслуговування інфраструктури міста.
  46. Організація і здійснення контролю за виконанням робіт зі встановлення та експлуатації світлофорних об'єктів, встановлення плоских дорожніх знаків у м.Львові.
  47. Надання пропозицій щодо реорганізації та вдосконалення транспортної інфраструктури, мереж транспорту і зв'язку міста.
  48. Організація конкурсів на здійснення перевезень на автобусних маршрутах загального користування у порядку, передбаченому законодавством України.
  49. Видача дозволів на міські пасажирські перевезення.
  50. Затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань щодо транзитного пасажирського транспорту.
  51. Погодження дозволів на облаштування зупинок міського пасажирського транспорту, організація мережі таксомоторних стоянок.
  52. Укладення договорів з суб'єктами підприємницької діяльності з надання послуг населенню на міських маршрутах загального користування у порядку, передбаченому законодавством України.
  53. Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері зв'язку та телекомунікацій.
  54. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень про створення локальних мереж передачі даних і доступу до Інтернету, створення та модернізацію мереж кабельного телебачення.
  55. Розгляд та погодження робочих проектів будівництва мереж стільникового зв'язку.
  56. Внесення пропозицій щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
  57. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту і реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення.
  58. Забезпечення будівництва (ремонту і реконструкції) шляхом розміщення замовлень чи делегування відповідних повноважень підрядникам технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника.
  59. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.
  60. Координація роботи з приймання-передачі об'єктів відомчого житлового фонду у комунальну власність м.Львова.
  61. Проведення аналізу ліфтового господарства міста та впровадження нових, ефективних форм обслуговування у цій сфері, здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які залучені до технічної експлуатації та ремонту ліфтів і диспетчерських систем ліфтового господарства.
  62. Координація роботи підприємств житлового господарства з питань водо-, теплопостачання та водовідведення.
  63. Забезпечення комплексного впровадження заходів енергозбереження і ефективного використання енергоресурсів у житловому господарстві та інфраструктурі міста.
  64. Організація місць зберігання автотранспорту та контроль за їх діяльністю.
  65. Організація конкурсів з визначення операторів паркування автотранспорту.
  66. Затвердження розрахункового тарифу на транспортні послуги, що надаються автотранспортними підприємствами і підприємствами електротранспорту.
  67. Формування обгрунтованих розрахунків щодо видатків з міського бюджету м.Львова для забезпечення функціонування інженерних мереж, об'єктів житлового господарства та транспортного забезпечення.
  68. Проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств, контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо оплати праці працівників підпорядкованих підприємств.
  69. Робота зі зверненнями громадян, установ, підприємств та організацій з питань інфраструктури і житлового господарства, ведення архівної справи з питань, віднесених до компетенції департаменту.
  70. Погодження призначення керівників відділів житлового та комунального господарства районних адміністрацій і директорів комунальних підприємств, що підпорядковуються департаменту.
  71. Затвердження актів приймання-передачі відомчого житла, іншого майна у комунальну власність міста.
  72. Надання дозволів на організацію автостоянок.
  РОЗДІЛ ХІIІ. Повноваження департаменту “Євро 2012“

  1. Реалізація політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, пов’язаних з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м.Львові.
  2. Забезпечення ефективного управління комунальною власністю, залученою у проведенні матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м.Львові в інтересах громади м.Львова.
  3. Організація взаємодії з державними органами влади у питаннях забезпечення безпеки організаторів та учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  4. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання прав і законних інтересів організаторів турніру, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання.
  5. Організація та проведення структурних змін у структурі спортивно-оздоровчої та туристичної інфраструктури міста, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, здійснення заходів, спрямованих на удосконалення ринкової інфраструктури туризму.
  6. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів інфраструктури до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  7. Сприяння розвитку підприємництва у м.Львові, пов’язаного з виконанням завдань з підготовки і проведення у м.Львові матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  8. Забезпечення зовнішньоекономічних відносин м.Львова, сприяння залученню інвестицій, необхідних для організації та проведення матчів.
  9. Реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування, медичного обслуговування, транспорту та зв’язку, пов’язаної з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  10. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету та на затвердження міською радою рішень, необхідних для виконання державної цільової програми “Забезпечення підготовки і проведення у Польщі та Україні фінального турніру чемпіонату Європи УЄФА 2010/12 з футболу“, звітів про хід і результати виконання цієї програми.
  11. Розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва і функціонування стадіонів, тренувальних центрів та офіційних місць для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  12. Розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва та функціонування готелів, кемпінгів, інших місць розміщення туристів на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  13. Розробка і погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва та організації роботи об’єктів рекреаційної сфери (Fun-zone) на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  14. Розробка та впровадження концепції інформаційного і рекламного забезпечення підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  15. Розробка та впровадження концепції координації і взаємодії між офіційними організаціями та особами, причетними до забезпечення підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  16. Розробка та впровадження концепції транспортного забезпечення у м.Львові авіа-, залізничного і автомобільного транспортного зв’язку між Львовом та іншими містами і взаємодії з митними органами та органами прикордонного контролю для організації спрощеного перетину державного кордону України на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  17. Організація взаємодії із закладами освіти з підготовки волонтерів, які залучатимуться до організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  18. Організація підготовки та перепідготовки при вищих навчальних закладах м.Львова працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників з питань володіння іноземними мовами.
  19. Участь у розробці та впровадженні концепції медичного забезпечення на час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
  20. Сприяння розвитку підприємництва для забезпечення випуску та продажу сувенірної і рекламної продукції національної спрямованості та путівників, мап різними мовами.
  21. Контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, приймання та аналіз їх звітів; розгляд проектів планів цих підприємств, внесення до них зауважень і пропозицій та здійснення контролю за їх виконанням; заслуховування звітів керівників підпорядкованих комунальних підприємств, підготовка пропозицій і документів щодо призначення їх на посади та звільнення з посад.
  22. Розробка, затвердження і впровадження тарифів для оплати послуг, що надаються підприємствами та установами, підпорядкованими управлінню, контроль за їх дотриманням.
  23. Розробка концепції рекламної кампанії з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, погодження розміщення зовнішньої реклами, контроль за відповідністю рекламних носіїв вимогам УЄФА.
  24. Сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій з метою забезпечення виконання вимог щодо проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і створення нових місць праці для мешканців м. Львова та області.
  25. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів.
  26. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам, пов'язаним з підготовкою і проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу підприємств, установ та організацій, розташованих на території м.Львова, незалежно від форм власності.
  27. Розробка програм розвитку туризму у місті та реалізація затверджених міською радою програм розвитку туризму.
  28. Координація дій суб'єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, створення туристичної інфраструктури.
  29. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.
  30. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, до розв'язання проблем розвитку місцевого туризму і підтримки туристичних ресурсів.
  31. Організація проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення, сприяння охороні і збереженню туристичних ресурсів.
  32. Сприяння розвитку на території міста різних видів туризму.
  33. Інформування населення про стан та перспективи розвитку туризму у місті (не рідше ніж один раз на рік).
  34. Участь у міжнародних програмах та заходах, спрямованих на розвиток туристичної сфери міста, обмін міжнародним досвідом.
  35. Співпраця з міжнародними організаціями у рамках міжнародних проектів.
  36. Здійснення заходів, спрямованих на удосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвитку ринкових відносин у цій галузі, та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності.
  37. Поширення на території України та за кордоном інформації про туристичний потенціал м.Львова, його історико-культурну спадщину.
  38. Підготовка і координація дій для участі та представництва м.Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.
  Секретар ради В.Квурт

  Віза:

  Начальник юридичного
  управління Г.Пайонкевич