УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3027


від 02/15/2018
Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про освіту“, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 831-р “Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки“, міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
1. Викласти частину 1 “Повноваження департаменту гуманітарної політикирозділу ІХ Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питаньу новій редакції:
1. Повноваження департаменту гуманітарної політики
1. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у галузі охорони здоров’я, освіти, професійної освіти, молоді та спорту, соціального захисту, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом, та реалізація прийнятих ними рішень.
2. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку м. Львова у сфері освіти, соціального захисту дітей, охорони здоров’я, соціального захисту молоді та спорту пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку м. Львова.
3. Визначення потреби у закладах освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту й подання пропозицій до виконавчого комітету щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб м. Львова за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
4. Управління закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами комунальної власності, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
5. Забезпечення здобуття повної загальної, професійної (професійно-технічної) освіти у комунальних закладах загальної середньої освіти, професійних (професійно-технічних) закладах.
6. Створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, професійної орієнтації, безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, з врахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. За потреби утворення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами з забезпеченням допоміжних засобів для них.
7. Організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, оздоровчих закладах, які перебувають у комунальній власності м. Львова.
8. Забезпечення розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів незалежно від форм власності, фізичної культури і спорту.
9. Забезпечення у межах наданих повноважень і наявних бюджетних коштів доступності, безоплатності та якості освіти і медичного обслуговування на території м. Львова.
10. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту, які перебувають у комунальній власності м. Львова, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
11. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту.
12. Координація діяльності щодо дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту, які перебувають у комунальній власності м. Львова, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
13. Координація діяльності щодо дотримання закладами загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, незалежно від форм власності вимог законодавства України у сфері освіти та установчих документів закладів освіти.
14. Координація діяльності щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року.
15. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
16. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
17. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі осіб з інвалідністю.
18. Координація роботи щодо розробки та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.
19. Координація роботи щодо проведення дезінфекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, масових профілактичних щеплень, запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень.
20. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
21. Підготовка пропозицій щодо укладання договорів з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту.
22. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту, соціального захисту дітей.
23. Визначення пріоритетних напрямів, заходів і завдань в освітній сфері, сфері охорони здоров’я, спорту та молодіжній політиці, соціального захисту та охорони дитинства.
24. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах та проектах.
25. Подання пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.
26. Забезпечення у межах повноважень дотримання встановлених законодавством України гарантій (допомог, пільг, компенсацій) щодо соціального захисту населення м. Львова.
27. Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
28. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей.
29. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.
30. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.
31. Організація здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м. Львова.
32. Визначення потреб у закладах соціального спрямування та подання у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
33. Участь у забезпеченні розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту незалежно від форм власності.
34. Забезпечення функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах, закладах освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту, установах та організаціях, які перебувають у підпорядкуванні департаменту. Створення умов для реалізації права на навчання у комунальних закладах дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідних корінних народів чи національної меншини.
35. Забезпечення територіальної доступності закладів освіти.
2. Викласти частину 1.1 “Повноваження управління освіти департаменту гуманітарної політикирозділу IX Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питаньу новій редакції:
1.1. Повноваження управління освіти департаменту гуманітарної політики
1. Реалізація державної політики у сфері освіти.
2. Забезпечення права на освіту, а саме доступності, безоплатності та якості дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти у комунальних закладах освіти, розвиток дошкільної, базової загальної середньої освіти різних форм навчання та позашкільної освіти.
3. Забезпечення права на освіту осіб, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантування права на вивчення мови відповідного корінного народу чи національної меншини у комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.
4. Забезпечення функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах та закладах освіти.
5. Проведення єдиної фінансово-економічної політики у сфері освіти м. Львова на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів.
6. Організація та координація правоосвітньої та правовиховної роботи у закладах освіти міста у співпраці з відділом “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики та правоохоронними органами.
7. Проведення у встановленому порядку загальноміських конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів з метою підтримки обдарованих дітей.
8. Формування бази даних дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю та інших соціально-незахищених категорій.
9. Організація оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку у закладах оздоровлення, підпорядкованих управлінню та координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм за кошти державного та обласного бюджетів.
10. Формування зведеної статистичної звітності мережі класів закладів загальної середньої освіти, груп закладів дошкільної освіти та груп гуртків закладів позашкільної освіти.
11. Оргaнізaція роботи з питань військово-патріотичного виховання.
12. Оргaнізaція роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснення соціально-педагогічного супроводу у співпраці з іншими службами, запобігання травматизму у закладах освіти, діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
13. Сприяння розвитку учнівського самоврядування у закладах освіти.
14. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти м. Львова.
15. Контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, умов безпечного перебування дітей у закладах освіти.
16. Контроль за ефективністю управлінської діяльності керівників закладів освіти м. Львова.
17. Забезпечення підготовки закладів освіти до нового навчального року, роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, проведення поточного і капітального ремонту приміщень закладів освіти.
18. Погодження навчальних планів та програм закладів позашкільної освіти комунальної форми власності.
19. Погодження договорів про надання додаткових освітніх послуг у закладах освіти м. Львова.
20. Погодження штатних розписів та кошторисів відділів освіти та комунальних підприємств громадського харчування.
21. Створення умов для здобуття дошкільної освіти шляхом формування і розвитку мережі закладів освіти, замовлення підготовки педагогічних працівників, реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків, проведення інших заходів.
22. Створення закладів позашкільної освіти та створення умов для доступності позашкільної освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних та інших працівників.
23. Фінансування позашкільної освіти за кошти місцевого бюджету, сприяння фінансуванню таких закладів з інших джерел, не заборонених законодавством України.
24. Створення умов для формальної, неформальної та інформальної освіти.
25. Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з врахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів шляхом створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.
26. Забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, у тому числі з врахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.
27. Створення інклюзивно-ресурсних центрів.
28. Облік педагогічних кадрів закладів освіти м. Львова, аналіз їх кількісного та якісного складу, його розвиток.
29. Створення, реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) закладів освіти, визначення статусу, організаційно-правової форми і типу закладів освіти.
30. Затвердження установчих документів закладів освіти, їх нової редакції та зміни до них.
31. Управління закладами освіти у межах повноважень, визначених законом.
32. Укладення та розірвання строкового трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, визначеному законодавством.
33. Затвердження кошторисів, штатних розписів та приймання фінансових звітів закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством.
34. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.
35. Здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладів освіти.
36. Забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти комунальної форми власності на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.
37. Забезпечення здобувачам освіти можливості продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти.
38. Забезпечення створення у закладах освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
39. Призначення керівників закладів освіти.
40. Створення наглядової (піклувальної) ради закладів освіти.
41. Оприлюднення на веб-сайті управління кошторисів і фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України, спрямованих на потреби кожного закладу освіту та інші видатки у сфері освіти.
42. Розміщення для відкритого доступу інформації та документів, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законами.
43. Навчально-методичний супровід закладів освіти.
44. Організація харчування дітей у закладах освіти.
45. Ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
46. Закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування.
47. Забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти комунальної форми власності, сприяння розвитку закладів освіти інших форм власності.
48. Утворення органів державно-громадського управління у сфері освіти у формі робочих груп, дорадчих, громадських, експертних та інших органів.
49. Налагодження міжнародного співробітництва шляхом укладення договорів, угод тощо.
3. Викласти частину 1.4 “Повноваження відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політикирозділу IX Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питаньу новій редакції:
1.4. Повноваження відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики
1. Реалізація державної політики у галузі професійної освіти.
2. Проведення єдиної фінансово-економічної політики у сфері професійної освіти м. Львова на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів.
3. Узагальнення та коригування пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів професійної освіти, які перебувають у комунальній власності м. Львова, та аналіз їх використання.
4. Збір та опрацювання інформації про стан і розвиток професійної освіти у місті.
5. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі професійно-технічних закладів м. Львова.
6. Забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
7. Задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
8. Сприяння у реалізації державної політики зайнятості населення.
9. Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.
10. Здійснення фінансового забезпечення підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів.
11. Призначення директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
12. Заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
13. Проведення конкурсів (конкурсного відбору) на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 02/23/2018