УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1030


від 10/04/2016
Про затвердження Програми підтримки закладів приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, на період 2017-2020 роківВідповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України Про охорону дитинства, керуючись Податковим кодексом України, Законами України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“, “Про Загальнодержавну програму Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року, з метою забезпечення належних умов для запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки закладів приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, на період 2017-2020 років (додається).
2. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 14.07.2011 № 664 “Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“ (зі змінами):
2.1. Доповнити підпункт 3.2.2 після слів “дитячих будинків сімейного типу“ словами “а також закладів, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності та джерел фінансування“.
2.2. Викласти підпункт 3.2.15 у новій редакції:
“3.2.15. Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, дитячі будинки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність“.
3. Внести зміни до ухвали міської ради від 29.01.2015 № 4330 “Про встановлення ставок земельного податку та пільг щодо земельного податку, що сплачується на території м. Львова“ (зі змінами), доповнивши підпунктом 3.9 у такій редакції:
“3.9. Заклади, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності та джерел фінансування“.
4. Встановити, що пункти 2 та 3 цієї ухвали набирають чинності з 01.01.2017.
5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
“Адміністрація міського голови“.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію гуманітарної політики.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
підтримки закладів приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами
, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, на період 2017-2020 років
1. Загальна частина

1.1. Сьогодні у м. Львові на обліку перебуває понад 569 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Деякі з них продовжують перебувати поза сімейним оточенням і потребують забезпечення права на виховання у сім’ї. Це завдає непоправної шкоди психічному здоров’ю дитини та практично позбавляє дитину права на сімейне виховання.
1.2. Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.
1.3. На території м. Львова функціонують декілька закладів, що опікуються дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Ці заклади здійснюють виховання дітей в умовах сімейної атмосфери. Серед них є і заклади, створені благодійними, релігійними та громадськими організаціями.
1.4. Основною метою функціонування даних закладів є створення умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку зазначених категорій дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності.
1.5. Завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення права дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. Відтак необхідно всіляко сприяти функціонуванню закладів, що опікуються дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, а також створювати умови для розширення мережі цих закладів.
1.6. Для цього органам місцевого самоврядування необхідно сприяти у забезпеченні навчально-виховних закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, а також іншими засобами.
1.7. Подальший розвиток та підтримка сімейних форм виховання дасть змогу реалізувати право кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на сімейне виховання. Щодня у закладах приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над цими категоріями дітей, перебуває до 190 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах або залишилися без батьківського піклування.
1.8. Подальший розвиток цієї соціальної роботи дасть змогу надавати соціальні послуги більш професійно та якісно, а також забезпечить сімейний догляд та виховання дітей, тимчасово розлучених зі своїми родинами.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Основною метою Програми підтримки закладів приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, на період 2017-2020 років (надалі – Програма) є організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання цих дітей, а також збереження, розвиток та ефективне використання мережі закладів, що здійснюють опіку та піклування над дітьми, які цього потребують.
2.2. Завданнями цієї Програми є:
2.2.1. Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.2.2. Підтримка у м. Львові системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
2.2.3. Створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.
2.2.4. Підвищення якості надання соціальних послуг
2.2.5. Активізація громадських, благодійних, релігійних організацій та окремих волонтерів щодо сприяння функціонуванню та розширення мережі закладів, що опікуються дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
2.2.6. Підтримка та розвиток волонтерського руху для здійснення заходів щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
3. Механізм реалізації Програми

3.1. Відповідно до законодавства України органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти трудовим колективам, громадським та благодійним організаціям, іншим об’єднанням громадян та фізичним особам у їх діяльності, спрямованій на поліпшення становища дітей, охорону їх прав та інтересів, заохочувати розвиток усіх форм благодійності, патронату і спонсорства щодо дітей шляхом надання податкових, інвестиційних, митних, кредитних та тарифних пільг у порядку, встановленому законодавством України.
3.2. Цією Програмою передбачено, що заклади, які здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності та джерел фінансування, у подальшому звільняються від сплати:
3.2.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
3.2.2. Земельного податку.
3.3. Принцип стабільності податкового законодавства передбачає, що податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного періоду, тому пільги зі сплати зазначених видів податків для цієї категорії закладів, застосовуватимуться з 01.01.2017.
3.4. Закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, на період дії цієї Програми додатково надається фінансова допомога у межах соціальних норм та соціальних нормативів, визначених законодавством України, для надання пільг, виходячи з кількості дітей, які проживали/перебували у цих закладах на перше число початку звітного періоду (кварталу), у розмірі 50 відсотків:
3.4.1. Вартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.
3.4.2. Вартості комунальних послуг (газопостачання, електропостачання та інші послуги).
3.5. Виконавчий комітет за поданням департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради затверджує:
3.5.1. Перелік закладів приватної форми власності, які отримують право на:
3.5.1.1. Забезпечення основними засобами, необхідними для їх функціонування.
3.5.1.2. Фінансову допомогу, передбачену у пункті 3.4 цієї Програми.
3.5.2. Види основних засобів, якими можуть бути забезпечені ці заклади.
3.5.3. Порядок придбання основних засобів та передачу їх у користування закладам.
3.5.4. Порядок контролю за використанням основних засобів.
3.6. Уповноважений структурний підрозділ у справах дітей Львівської міської ради щорічно збирає та аналізує інформацію щодо потреби у забезпеченні основними засобами, необхідними для функціонування переліку закладів, затверджених згідно з підпунктом 3.5.1 цієї Програми.
3.7. Збір інформації щодо потреб у забезпеченні основними засобами здійснюється у кількісних та вартісних показниках у рамках підготовки проекту міського бюджету м. Львова на наступний рік.
3.8. За результатами збору інформації та аналізу відповідних потреб уповноважений структурний підрозділ у справах дітей Львівської міської ради здійснює щорічний розрахунок необхідних коштів та подає пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету м. Львова.
4. Фінансове забезпечення Програми
4.1. Фінансування видатків на виконання цієї Програми здійснюється за рахунок міського бюджету м. Львова.
4.2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради здійснює відшкодування плати за житлово-комунальні послуги за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
4.3. Головним розпорядником коштів є:
4.3.1. Уповноважений структурний підрозділ у справах дітей Львівської міської ради щодо фінансування заходів із забезпечення основними засобами закладів, затверджених згідно з підпунктом 3.5.1 цієї Програми.
4.3.2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради - щодо фінансування пільг при сплаті за користування житлово-комунальними послугами.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. У результаті виконання Програми очікується:
5.1.1. Зниження податкового навантаження на заклади, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
5.1.2. Створення сприятливих умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку зазначених вище категорій дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності.
5.1.3. Забезпечення економії наявних фінансових ресурсів та створення умов для їх подальшого ефективного використання закладами, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
5.1.4. Збереження та розширення діючої на території м. Львова мережі закладів, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
5.1.5. Зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.
Секретар ради А. Забарило
Дата оприлюднення: 10/18/2016