УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4265


від 11/29/2018
Про затвердження Програми грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури УкраїниВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про освіту“, з метою грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України
1. Мета та завдання

1.1. Метою Програми грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України (надалі – Програма), є створення конкурентоспроможного україномовного культурного продукту та надання грантової підтримки для їх реалізації.
1.2. Завданням Програми є відзначення кращих науково-дослідницьких та культурно-освітніх проектів у контексті культури України, які будуть реалізовані чи завершені протягом 2019 року.
2. Загальні положення

2.1. Кандидатами на участь у конкурсі (надалі – Кандидат) можуть бути представники громадських організацій, зареєстровані у м. Львові, штатні адміністративні, наукові і творчі працівники науково-дослідницьких та культурно-освітніх установ незалежно від статусу, типу, рівня акредитації та підпорядкування на території м. Львова.
2.2. На участь у конкурсі за умовами Програми подаються проекти, які скеровані на дослідження культури України, розвиток культурного потенціалу міста, сприяння обміну досвідом у галузі культури на всеукраїнському та міжнародному рівні.
2.3. Переможцями конкурсу за умовами Програми можуть отримати грантову підтримку у розмірі до 100 тис. грн.
2.4. Переможці конкурсу за умовами Програми отримують грантову підтримку відповідно до розрахунку:
2.4.1. Мінімальний розмір гранту - 25 тис. грн.
2.4.2. Максимальний розмір гранту - 100 тис. грн.
2.5. Подання кандидатури на участь у конкурсі можливе:
2.5.1. Через самовисування.
2.5.2. За поданням громадської організації, науково-дослідницької чи культурно-освітньої установи на території м. Львова, штатним працівником якої є Кандидат.
2.6. Для участі у конкурсі Кандидати подають через Центр надання адміністративних послуг або способом подачі електронного звернення на офіційному сайті Львівської міської ради такий пакет документів:
2.6.1. Заяву на участь у конкурсі та згоду про використання і обробку персональних даних (додаток 1 до цієї Програми).
2.6.2. Опис проекту, який буде реалізований чи завершений у 2019 році, оформлений машинописом (з ілюстраціями у разі необхідності) та у вигляді електронної презентації.
2.6.3. Рецензію на проект, надану авторитетними науковцями із обраного напрямку проекту.
2.6.4. Рекомендаційні листи (за наявності).
2.6.5. Завірену копію паспорта громадянина України.
2.6.6. Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
2.7. Управління культури департаменту розвитку здійснює попередню перевірку поданих пакетів документів умовам Програми.
2.8. Переможців визначає конкурсна комісія, утворена відповідно до розпорядження Львівського міського голови, згідно з критеріями Програми, наведених у додатку 2 до цієї Програми.
2.9. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цієї Програми, є управління культури департаменту розвитку.
2.10. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на Кандидата.
2.11. Невідповідність кандидата кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного терміну чи відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Конкурс на участь у Програмі оголошується на підставі наказу начальника управління культури департаменту розвитку.
3.2. Прийом документів для участі у Програмі проводиться протягом 21 календарного дня з дати оголошення конкурсу.
3.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління культури департаменту розвитку через розміщення на офіційному сайті Львівської міської ради.
3.4. Управління культури департаменту розвитку відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у Програмі.
3.5. При визначенні переможців конкурсна комісія керується критеріями, визначеними у додатку 2 до цієї Програми.
3.6. Список кандидатів на отримання грантової підтримки формує управління культури департаменту розвитку на підставі поданих кандидатами заяв та їх відповідності вимогам цієї Програми.
3.7. На основі сформованого списку протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок конкурсна комісія:
3.7.1. Призначає дату заслуховування публічних презентацій проектів, про що повідомляє учасників конкурсу.
3.7.2. Здійснює відбір переможців відповідно до критеріїв оцінювання проектів, скерованих на дослідження культури України.
3.8. За результатами конкурсу управління культури департаменту розвитку інформує Конкурсантів про прийняті рішення засобами електронного зв'язку чи телефоном.
3.9. Виплату грантової підтримки здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
3.10. Грантова підтримка надається згідно з цією Програмою переможцям та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
4. Фінансове забезпечення програми

4.1. Фінансування Програми проводиться у межах видатків, передбачених у кошторисі управління культури департаменту розвитку на 2019 рік за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“.
5. Очікувані результати

5.1. Грантова підтримка проектів, скерованих на дослідження культури України.
5.2. Заохочення до популяризації досліджень у галузі культури України.
5.3. Створення конкурентноспроможного україномовного культурного продукту.

6. Конкурсна комісія

6.1. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання грантової підтримки здійснює комісія, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
6.2. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови з питань розвитку, начальник управління культури департаменту розвитку, представник постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту, п'ять представників громадськості – авторитетних науковців у галузі та за тематикою проектів, які виносяться на розгляд конкурсної комісії.
6.3. Комісію очолює голова конкурсної комісії – заступник міського голови з питань розвитку. Секретарем конкурсної комісії є начальник управління культури департаменту розвитку.
6.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості (оголошення про засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради). Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
6.5. До повноважень комісії належить:
6.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих кандидатами для участі у конкурсі.
6.5.2. Формування переліку кандидатур – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грантову грошову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова відповідно до критеріїв Програми.
7. Порядок визначання переможців конкурсу

7.1. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання грантової підтримки за умовами Програми, проводить конкурсна комісія.
7.2. Заслуховування презентацій проектів, які були подані на участь у програмі та відповідають вимогам, визначеним цією Програмою.
7.3. Визначення переможців, які рекомендуються до отримання одноразових грошових винагород, здійснює конкурсна комісія за рейтинговою кількістю балів відповідно до критеріїв оцінки по шкалі від 0 до 5 балів, де 0 – невідповідність критерію, 5 – максимальна відповідність критерію.
7.4. При визначенні переможців відповідно до цієї Програми комісія керується критеріями, визначеними у додатку 1 до цієї Програми.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


В. о. начальника управління
культури Н. Бунда
Додаток 1
до Програми грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України
ЗАЯВА
про участь у конкурсі за Програмою грантової підтримки проектів,
скерованих на дослідження культури України

від _____________________________________________________________
зареєстрованого (-ої) за адресою ___________________________________
Паспорт: серія _____ № ______________, виданий ____________________
Ідентифікаційний № ______________________________________________
Контактний телефон ______________________________________________
Назва проекту, який подається на участь у конкурсі: ________________________________________________________________
Основне місце праці та посада _____________________________________
________________________________________________________________
Додаткове обгрунтування Заявника (у разі наявності) __________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули або можуть вплинути на отримання грантової підтримки, будуть перевірені відповідно до законодавства України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або поверненні нарахованих/виплачених коштів у разі подання мною у заяві, у таблиці узагальнення конкурсних даних, а також у підтверджуючих документах неповних чи недостовірних відомостей, які необхідні для отримання грантової підтримки відповідно до Програми грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України, які будуть реалізовані протягом 2019 року, мене попередили.
Мене повідомили про умови та порядок визначення переможців, нарахування та виплати одноразової грантової грошової підтримки відповідно до Програми грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України, про права осіб, щодо яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.

Дата ____________________ Підпис ______________В. о. начальника
управління культури Н. БундаДодаток 2
до Програми грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України
КРИТЕРІЇ
оцінювання проекту

№ з/п
Назва критерію
1.
Окреслення мети та завдань проекту
2.
Інноваційність проекту
3.
Актуальність проекту
4.
Співпраця з партнерами (українськими та міжнародними)
5.
Публічна презентація проектуПримітки:
*Оцінювання здійснює конкурсна комісія по шкалі від 0 до 5 балів, де 0 – невідповідність критерію, 5 – максимальна відповідність критерію
В. о. начальника
управління культури Н. Бунда

Дата оприлюднення: 12/12/2018