УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1264


від 02/16/2012
Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2012 роціКеруючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, відповідно до ухвали міської ради від 10.01.2012 № 1142 “Про міський бюджет м. Львова на 2012 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2012 році (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови і постійну комісію культури, промоцій, засобів масової інформації та туризму.


Міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів,
посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2012 році

1. Загальна частина

1.1. Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування м. Львова з теле- і радіомовними організаціями, друкованими засобами масової інформації, інформаційними агентствами, іншими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення її діяльності (надалі – засоби масової інформації).
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, “Про телебачення і радіомовлення“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“.
1.3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Львівської міської ради, виконавчого комітету, депутатів, Львівського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, органів самоорганізації населення (надалі – міська рада, її виконавчі органи, посадові особи та депутати).
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Інформування мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.
2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації.
2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
2.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою міста.
2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців міста з питань місцевого значення.

3. Предмет та основні засади висвітлення діяльності
міської ради у засобах масової інформації

3.1. Предметом висвітлення виступає діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.
3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:
3.2.1. Прийняті міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та інші рішення.
3.2.2. Роз’яснення рішень міської ради, постійних та інших комісій ради, Львівського міського голови і виконавчих органів, їх наслідків для мешканців міста та механізмів реалізації.
3.2.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, міськими закладами освіти, охорони здоров’я тощо.
3.2.4. Інформування про діяльність Львівського міського голови, його заступників, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста.
3.2.5. Інформування про діяльність міської ради, постійних і тимчасових комісій, секретаря ради, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста.
3.2.6. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.
3.2.7. Інформування про культурне життя міста, зокрема анонси та перебіг культурних подій, що відбуваються за підтримки міської ради.
3.2.8. Інформування про стан підготовки міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу “ЄВРО-2012“.
3.2.9. Інформування про перебіг громадських слухань, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, що організовує міська рада чи які здійснюються за її підтримки.
3.2.10. Інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які здійснюються за сприянням міської ради.
3.2.11. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів у місті та їх значення для повсякденного життя міста і кожного його мешканця.
3.2.12. Щорічні плани і звіти про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
3.2.13. Інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб міської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.
3.2.14. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем громади міста.
3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою (крім інформації, що готується для висвітлення за межами України).
3.4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється, як правило, у місцевих засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса, Інтернет), забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола мешканців міста.
3.5. При висвітленні діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту чи іншу політичну силу, у тому числі з переліку тих, що представлені у міській раді.
3.6. Інформація щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів подається уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність.
4. Механізм висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих
органів та посадових осіб у засобах масової інформації

4.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2012 рік у сумі 1 млн. 150 тис. грн.
4.2. Реалізація завдань Програми покладається на департамент “Адміністрація міського голови“ та управління “Секретаріат ради“, які виступають головними розпорядниками коштів.
4.3. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності міської ради є відкритою для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення:
4.3.1. Зацікавлені засоби масової інформації у двотижневий термін після опублікування оголошення про збір пропозицій від засобів масової інформації у рамках реалізації Програми можуть подавати свої пропозиції щодо реалізації заходів з висвітлення діяльності міської ради.
4.3.2. Після збору пропозицій наказами управління “Секретаріат ради“ та департаменту “Адміністрація міського голови“ затверджуються переліки виконавців заходів з висвітлення на 2012 рік.
4.3.3. За умови необхідності перелік виконавців заходів з висвітлення на 2012 рік може затверджуватись рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
4.3.4. Перелік виконавців з висвітлення на 2012 рік кожного заходу, згідно з додатком 1 та додатком 2 до цієї Програми, є необмежений.
4.4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів відбувається через укладення відповідно департаментом “Адміністрація міського голови“ та управлінням “Секретаріат ради“ договорів із засобами масової інформації про надання послуг з висвітлення.
4.5. У договорі про надання послуг з висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів зазначаються:
4.5.1. Сторони договору.
4.5.2. Предмет договору.
4.5.3. Обсяг, форми і методи висвітлення.
4.5.4. Права та обов’язки сторін.
4.5.5. Порядок розрахунків.
4.5.6. Умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин, та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.
4.5.7. Інші суттєві умови, які випливають зі специфіки відносин щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів (порядок спростування інформації тощо).
4.6. Фінансування Програми здійснюється через перерахування кошів на розрахункові рахунки засобів масової інформації, відкриті у банках, що створені і діють на території України відповідно до положень чинного законодавства України, за умови підписання актів приймання-передачі наданих послуг.

5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
5.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.
5.2. Запровадження постійного діалогу міської влади з громадою міста з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.
5.3. Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності її представників перед громадою міста.
5.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.
6. Прикінцеві положення

6.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2012 рік.
6.2. Контроль за виконанням Програми здійснюють перший заступник міського голови і постійна комісія культури, промоцій, засобів масової інформації та туризму.
6.3. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua.Секретар ради В. Павлюк
Візи:

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Л. Зубач

Начальник управління
інформаційної політики
та зовнішніх відносин А. Москаленко


Додаток 1 до Програми

ПЕРЕЛІК
заходів з висвітлення діяльності міської ради, її
виконавчих органів та посадових осіб у 2012 році
(розпорядник департамент “Адміністрація міського голови“)


№ з/п
Назва заходу
Обсяг,
тис. грн.
1.
Виготовлення та трансляція телевізійної програми про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб
99,000
2.
Виготовлення та трансляція інформаційних повідомлень про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб в аудіовізуальних засобах масової інформації
85,000
3.
Виготовлення та розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб
80,000
4.
Виготовлення та розміщення матеріалів у мережі Інтернет про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб
29,428
5.
Заборгованість з фінансування Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб за 2011 рік
206,572
Загальна сума видатків (впродовж року):
500,000


Директор департаменту
“Адмінстрація міського голови“ О. Березюк

Начальник управління
інформаційної політики
та зовнішніх відносин А. МоскаленкоДодаток 2 до Програми

ПЕРЕЛІК
заходів з висвітлення діяльності міської ради, депутатів у 2012 році (розпорядник управління “Секретаріат ради“)


№ з/п
Назва заходу
Обсяг,
тис. грн.
1.
Виготовлення та трансляція телевізійної програми про діяльність міської ради та депутатів
99,000
2.
Виготовлення та трансляція інформаційних повідомлень про діяльність міської ради та депутатів у аудіовізуальних засобах масової інформації
99,000
3.
Виготовлення та розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації про діяльність міської ради та депутатів
99,000
4.
Виготовлення та розміщення радіопрограм про діяльність міської ради та депутатів
99,000
5.
Виготовлення та розміщення матеріалів у мережі Інтернет про діяльність міської ради та депутатів
80,928
6.
Заборгованість з фінансування Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб за 2011 рік
173,072
Загальна сума видатків (впродовж року):
650,000
Начальник управління
“Секретаріат ради“ Л. Зубач