УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1374


від 12/26/2016
Про затвердження Програми навчання посадових осіб та депутатів Львівської міської ради на 2017 рік
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 2341-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.12.2016 № 1374 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Відповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні“,“Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні, з метою вдосконалення організації роботи та підвищення професійної кваліфікації посадових осіб міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму навчання посадових осіб та депутатів Львівської міської ради на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№_____


ПРОГРАМА
навчання посадових осіб та депутатів Львівської
міської ради на 2017 рік
1. Загальні положення

1.1. Програма навчання посадових осіб та депутатів Львівської міської ради на 2017 рік (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні“,“Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“.
1.2. Створення та прийняття Програми є необхідною умовою функціонування цільової комплексної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради, працівників комунальних установ та підприємств, а також осіб, прийнятих за результатами конкурсу та переведених з кадрового резерву на вищу посаду, для здобуття і поглиблення управлінських, фінансово-економічних, соціальних, правових знань, організаторських навичок, ознайомлення з внутрішніми процесами та нормативними документами, а також безперервного оновлення професійних знань, вмінь на основі раніше здобутої освіти й досвіду практичної роботи.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Головною метою реалізації Програми є виконання Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, у частині професійного підходу до виконання своїх обов’язків посадовими особами Львівської міської ради завдяки вдосконаленню ними своїх професійних компетенцій, здобуттю необхідних для успішного виконання поставлених завдань знань, розвитку управлінських та ділових якостей.
2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Адаптація новоприйнятих працівників Львівської міської ради до умов праці, вивчення ними вимог законодавства України, посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, розуміння змісту та повноти поставлених перед ними завдань, отримання необхідних у роботі навиків за менших витрат часу, взаємна передача досвіду.
2.2.2. Формування навиків ефективного управління у керівників середньої ланки та працівників з кадрового резерву, раціонального використання ними людських і часових ресурсів, командної взаємодії, розробки та втілення проектів з розвитку різних сфер життєдіяльності міста як спільно з партнерами, так і самостійно.
2.2.3. Розробка та втілення системи внутрішньої та зовнішньої комунікації для працівників структурних підрозділів Львівської міської ради та підпорядкованих їм комунальних підприємств та установ“.
2.2.4. Забезпечення можливості вивчення іноземної мови для всіх категорій посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств на базовому рівні за рівних умов.
2.2.5. Своєчасне та вичерпне навчання працівників у разі змін законодавства України, запровадженні інновацій, переходу до нових методів та форм управління, сучасного програмного забезпечення тощо.
2.2.6. Організація отримання необхідних знань задля забезпечення реалізації планів та завдань кожного структурного підрозділу на поточний рік.
3. Основні заходи з реалізації Програми

3.1. Підготовка внутрішніх тренерів структурних підрозділів Львівської міської ради для подальшого проведення ними заходів з адаптації новоприйнятих працівників та навчання штатних працівників, що включає наступні модулі: ораторське мистецтво; методи та особливості навчання дорослих; методика підготовки тренінгів; вимірюваність результатів; використання інтерактивних методів тощо.
3.2. Реалізація заходів з управлінського розвитку для керівників середньої ланки, депутатів міської ради та членів робочих груп і громадських рад, а також працівників комунальних підприємств за такими модулями: стратегія, цикл переживань/вражень користувача; якість надання послуг; управління проектами; фінанси; управління людьми; комунікація з громадськістю; презентація результатів тощо.
3.3. Розробка системи надання послуг за принципом клієнтоорієнтованості.
3.4. Проведення тренінгів, лекцій, семінарів для працівників структурних підрозділів Львівської міської ради та підпорядкованих їм комунальних підприємств та установ, які мають безпосередній контакт з мешканцями міста.
3.5. Курси з вивчення іноземної мови для всіх категорій працівників Львівської міської ради, депутатів та працівників комунальних підприємств.
3.6. Організація навчальних семінарів, тренінгів та лекцій відповідно до звернень структурних підрозділів та підпорядкованих їм комунальних підприємств та установ у процесі реалізації планів і завдань на поточний рік.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період у сумі 850 000 грн.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Результатами виконання Програми будуть:
5.1.1. Забезпечення виконавчих органів міської ради працівниками з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні технології, сприяти інноваційним процесам.
5.1.2. Ефективна адаптація новоприйнятих працівників Львівської міської ради у найкоротші терміни.
5.1.3. Використання проектного підходу посадовими особами у роботі своїх структурних підрозділів; реалізація повноцінних проектів у різних сферах життєдіяльності міста.
5.1.4. Володіння працівниками Львівської міської ради іноземною мовою на базовому рівні.
5.1.5. Формування позитивного іміджу Львівської міської ради та комунальних підприємств завдяки системі якісного надання послуг та ефективній комунікації.
6. Організація та контроль за виконанням Програми

6.1. Основним виконавцем Програми є управління персоналом Львівської міської ради.
6.2. Основний виконавець Програми:
6.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
6.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.

Секретар ради А. Забарило

Віза:
Начальник відділу кадрів Г. Бордун
Дата оприлюднення: 12/28/2016