УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1317


від 03/01/2012
Про затвердження Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові
Зміни
згідно з ухвалою 1499-2012
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 01.03.2012 № 1317'
З метою вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості та забезпечення комфортних умов платникам податків області через утворення центрів обслуговування платників податків у районах і містах області, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові (додається).
2. Державній податковій службі у Львівській області забезпечити цільове використання коштів на фінансування Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові.
Відповідальний: голова Державної
податкової служби у Львівській області.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію економічної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішніх відносин.Міський голова А. Садовий

Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові

1. Загальна характеристика

1.1. Програма поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові (надалі – Програма) передбачає застосування сучасних технологій, які дозволять підняти на якісно вищий рівень взаємовідносини з платниками податків та надання їм адміністративних послуг, зокрема щодо отримання довідок, дозвільних документів, податкових консультацій, проведення звірок нарахованих та сплачених сум податків і зборів, удосконалення процесу приймання звітності, забезпечення швидкого доступу платника до необхідної інформації тощо.
1.2. Питання ефективності та якості обслуговування платників податків – це один з основних пріоритетів діяльності сучасної податкової служби, який визначає принципово новий – партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання.
1.3. Програма передбачає створення центрів обслуговування платників податків у податкових органах області.
1.4. Створення центрів обслуговування платників податків у м. Львові (надалі – ЦОПП) сприяє формуванню клієнтоорієнтовної системи адміністрування податків та підвищенню рівня добровільної їх сплати до бюджету, і як результат – це забезпечення повноти і своєчасності надходження податків і зборів до державного та місцевого бюджетів та економічна стабільність держави в цілому.
1.5. ЦОПП провадить діяльність відповідно до Конституції України, Указів і розпоряджень Президента України, Податкового кодексу України, Законів України Про державну службу“, “Про державну податкову службу в Україні, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Державної податкової служби України, зокрема Регламенту Державної податкової служби України, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 27.10.11 № 95, Типового регламенту Центру обслуговування платників податків.
1.6. Організацію та спрямування відвідування платниками податків ЦОПП безпосередньо здійснюють консультанти-модератори підрозділів державних податкових інспекцій, що відповідають за організацію роботи ЦОПП.
1.7. Загальне керівництво ЦОПП здійснює начальник (заступник начальника) Державної податкової служби України. Відповідальним керівником координатором ЦОПП в області є один із заступників голови Державної податкової служби у Львівській області.
2. Основні положення

2.1. Програма становить комплекс взаємоповязаних окремих завдань, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури в органах Державної податкової служби у Львівській області, спрямованої на вдосконалення механізму справляння податків, запобігання порушенню законодавства у сфері оподаткування, уникнення втрат місцевого бюджету.
2.2. Вдосконалення форм та методів адміністрування податків та платежів до місцевого бюджету повинно відбуватися водночас з розширенням масово-розяснювальної роботи з платниками податків, яку сьогодні неможливо уявити без активного співробітництва із засобами масової інформації.
2.3. Діяльність працівників податкової служби замикається на різних формах офіційного спілкування із платниками податків – тобто широкими масами населення. Передусім важливими є питання сплати податку з доходів фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку, декларування доходів громадян за 2011 рік та подання податкової звітності в електронному вигляді.
2.4. Враховуючи місцеву специфіку і фінансовий стан традиційно профільних галузей і підприємств, пріоритетом є розвиток малого і середнього бізнесу. Його легалізація, створення ефективних податкових умов діяльності – ось шлях до розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету.
2.5. Необхідно відзначити, що більшість платників податків усвідомлюють громадянський обовязок щодо сплати податків і прагнуть до співпраці з податковою службою, адже є очевидним те, що саме її модернізація і є тим інструментом держави, що забезпечує дотримання чинного податкового законодавства.
2.6. Вдосконалення діяльності податкової служби включає такі основні елементи:
2.6.1. Введення нових податкових технологій і процедур.
2.6.2. Навчання податкових працівників і платників податків.
2.6.3. Підвищення рівня інформатизації податкової служби.
2.7. Необхідність реформування податкової служби, підвищення ефективності її діяльності обумовлені значним збільшенням суб’єктів підприємництва, що потребує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні, все більшою концентрацією оподатковуваних оборотів у фізичних осіб, а також необхідністю створення єдиного інформаційного простору для державного контролю за товарно-грошовими потоками.
2.8. Радикальним кроком вдосконалення управління податковою службою є зміна традиційних технологій і процедур діяльності податкової служби, які полягають у повній комп’ютеризації усіх управлінських процесів і обробки даних, наданих платниками, та ефективному співробітництві з ними.
2.9. Зазначені заходи потребують відповідного фінансування.
2.10. У випадку обмеження фінансових ресурсів діяльність податкової служби може мати істотні негативні риси, зокрема:
2.10.1. Модернізація податкової служби може обмежитися лише посиленням контролю за загальнодержавними податками.
2.10.2. Виникнуть певні ускладнення у реорганізації роботи з фізичними особами та із справлянням місцевих податків і зборів.
2.10.3. Скоротяться можливості підготовки висококваліфікованого персоналу.
2.10.4. Певною мірою будуть згорнуті роботи у напрямі розширення взаємодії податкових органів з іншими організаціями, що відповідно стримає розвиток системи електронної обробки даних.

3. Основні завдання, які повинна вирішити Програма

3.1. Введення у дію ЦОПП дозволить вирішити питання:
3.1.1. Створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків.
3.1.2. Забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами (введення критеріїв якості надання послуг ЦОПП).
3.1.3. Забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (через надання консультацій, роз’яснень).
3.1.4. Забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань.
3.1.5. Поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань (збільшення кількості платників податків на 30 відсотків).
3.2. Основні принципи роботи ЦОПП:
3.2.1. Орієнтація на платника податків та неупередженість.
3.2.2. Ввічливість та доброзичливість.
3.2.3. Надання повної та достовірної інформації.
3.2.4. Надання послуг у максимально стислі строки (не більш 10 хв. на одне стандартизоване питання).
4. Мета Програми

4.1. Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання податкових адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:
4.1.1. Створення комфортних умов платникам податків.
4.1.2. Розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з врахуванням їх потреб та побажань.
4.1.3. Спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування податкової служби.
4.1.4. Підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків.
4.1.5. Формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів податкової служби.
5. Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми

5.1. ЦОПП повинен бути обладнаний відповідно до рекомендацій щодо оформлення приміщень ЦОПП та умовно або фактично складатися з трьох залів (секцій), які будуть забезпечувати виконання стандартизованих функцій з врахуванням площі приміщення та кількості платників податків:
5.1.1. Зал (секція) видачі довідок та дозвільних документів.
5.1.2. Зал (секція) прийому податкової звітності та вхідної кореспонденції.
5.1.3. Зал (секція) обслуговування платників податків.
5.2. Вимоги до залів (секцій):
5.2.1. Зал (секція) видачі довідок та дозвільних документів:
5.2.1.1. Зал (секція) має дві зони – внутрішню, де знаходиться працівник податкової служби, та зовнішню, де перебувають платники податків.
5.2.1.2. Внутрішня зона складається з кабінетів, кількість яких вираховується залежно від середньої кількості платників податків відвідувачів на день.
5.2.1.3. Працівник відповідного підрозділу податкової служби повинен бути забезпечений доступом до вільного входу та виходу з кабінету (за необхідності).
5.2.1.4. Кабінет повинен бути обладнаний необхідною комп’ютерною та офісною технікою, меблями.
5.2.1.5. На зовнішній стороні кабінету повинні бути розміщені таблички з графіком прийому і телефоном структурного підрозділу, який відповідає за цей напрям роботи.
5.2.1.6. У залі повинно бути встановлено 2 окремі вікна – “Реєстрація платників податків для прийняття документів для реєстрації платника податку та Видача довідок (окремо для фізичних та юридичних осіб).
5.2.1.7. Зал (секція) повинен бути оформлений відповідно до рекомендацій щодо оформлення приміщень ЦОПП, у зовнішній зоні мати сектори очікування та розміщення інформації.
5.2.2. Зал (секція) прийому податкової звітності та вхідної кореспонденції:
5.2.2.1. Зал (секція) має дві зони – внутрішню, де знаходиться працівник податкової служби, та зовнішню, де перебувають платники податків.
5.2.2.2. Внутрішня зона складається з кабінетів, кількість яких вираховується залежно від середньої кількості платників податків відвідувачів на день.
5.2.2.3. Кабінет повинен бути обладнаний необхідною технікою для прийому кореспонденції, що надходить поштою, факсом, електронною поштою, через курєра тощо.
5.2.2.4. Працівник відповідного підрозділу податкової служби повинен бути забезпечений доступом до вільного входу та виходу з кабінету (за необхідності).
5.2.2.5. Зал (секція) повинен бути обладнаний вікнами у розрахунку не менше ніж одне вікно на одну тисячу платників податків юридичних осіб та півтори тисячі фізичних осіб підприємців, що подають звітність до відповідної податкової служби.
5.2.2.6. На зовнішній стороні кабінету розміщуються таблички з графіком прийому і телефоном структурного підрозділу, який відповідає за цей напрям роботи.
5.2.2.7. Зал (секція) повинен бути оформлений відповідно до рекомендацій щодо оформлення приміщень ЦОПП, у зовнішній зоні мати сектори очікування та розміщення інформації.
5.2.3. Зал (секція) здійснення обслуговування платників податків:
5.2.3.1. У залі (секції) створюються спеціально обладнані робочі місця для надання консультаційної допомоги платникам податків, кількість яких вираховується залежно від середньої кількості відвідувачів на день.
5.2.3.2. Обслуговування платників податків здійснюють відповідальні співробітники структурних підрозділів податкової служби на постійних та тимчасових робочих місцях відповідно до плану робочих місць та графіка, затвердженого керівником ЦОПП.
5.2.3.3. Робочі місця працівників мають бути обладнані комп’ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет та необхідним програмним забезпеченням.
5.2.3.4. При наданні консультацій платникам податків працівники ЦОПП повинні використовувати Єдину базу податкових знань, яка розміщена на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України.
5.3. Вимоги до сектору очікування:
5.3.1. Сектор очікування повинен бути обладнаний необхідними меблями (столи, дивани, стільці) для розміщення відвідувачів.
5.3.2. На столах або полицях у секторі за необхідністю розміщується тематична друкована продукція для платників податків (буклети, листівки, брошури тощо).
5.3.3. За можливості встановлюються 1-3 плазмові екрани (залежно від розміру приміщення), на екранах яких відбуватиметься транслювання відеосюжетів з питань застосування окремих положень податкового законодавства, роликів соціальної реклами з податкової тематики тощо.
5.4. Вимоги до сектору розміщення інформації:
5.4.1. Сектор розміщення інформації для платників податків повинен бути розташований поблизу сектору очікування та сприяти ознайомленню платників податків з інформаційними матеріалами як в електронному, так і матеріальному вигляді.
5.5. Вимоги до інформаційного наповнення сектору:
5.5.1. Наявність стенду з інформацією про адресу, режим роботи установи, керівництво, графік особистого прийому, номери телефонів Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби України, телефони довіри та гарячих ліній“.
5.5.2. Розміщення стенду з важливою податковою інформацією (зразки форм звітності, витяги з норм податкового законодавства, повідомлення, оголошення тощо).
5.5.3. Оформлення стенду з переліком адміністративних послуг, що надаються платникам податків.
5.5.4. Інформаційні стенди можуть містити постійну інформацію (розміщується обов’язково) та змінну (розміщується за необхідності).
5.5.5. В обов’язковому порядку має розміщуватися така інформація:
5.5.5.1. Графік прийому громадян керівниками податкового органу.
5.5.5.2. Адреси офіційних веб-сайтів Державної податкової служби України та Державної податкової служби у Львівській області.
5.5.5.3. Номер телефону гарячої лініїз питань виявлення проявів протиправних та корупційних дій з боку працівників податкової служби.
5.5.5.4. Інформація про можливість отримання консультації в Інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби України та за іншими номерами телефонів.
5.5.6. За необхідності на стендах розміщується змінна інформація:
5.5.6.1. Доповнення та зміни до чинного податкового законодавства України.
5.5.6.2. Перелік послуг, що надаються платникам податків.
5.5.6.3. Зразки заповнення заяв та форми податкової звітності.
5.5.6.4. Оголошення, повідомлення, анонси тощо.
5.5.7. Поруч зі стендами, на яких розміщені зразки заповнення звітності, слід обладнати місця (столи, стільці або полиці коло них), де платники податків мали б змогу заповнювати необхідні документи.
5.5.8. Приміщення ЦОПП повинно бути розміщене на 1-му поверсі податкової служби та повинно відповідати санітарним нормам, визначеним чинним законодавством України.
5.5.9. Приміщення ЦОПП також повинно бути обладнано:
5.5.9.1. Додатковими засобами інформування платників податків. У приміщенні ЦОПП біля або навпроти вхідних дверей встановлюється електронне табло або вивіска, де розміщується довідкова інформація загального характеру (номери кабінетів та операційних вікон з обслуговування платників податків із зазначенням переліку основних питань).
5.5.9.2. Платіжними терміналами для сплати платежів електронними засобами переказу коштів. У приміщенні ЦОПП біля вхідних дверей встановлюються платіжні термінали, обладнані механізмами для прийому (видачі решти) та електронного переказу коштів для сплати податків (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету та фондів соціального страхування. Встановлення та робота таких терміналів регламентується чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Державної податкової служби України.

6. Обгрунтування шляхів і засобів реалізації Програми

6.1. Створення інформаційно-розвиненої податкової служби є запорукою успішного виконання завдань, визначених чинним законодавством України, та дозволить уникнути значної кількості наявних проблем.
6.2. Реалізація Програми забезпечить виконання органами Державної податкової служби у Львівській області основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.
7. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

7.1. Джерелом фінансування заходів Програми є кошти місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
7.2. Фінансування заходів Програми у межах затверджених асигнувань здійснюється головним розпорядником коштів Державною податковою службою у Львівській області.
8. Очікувані результати

8.1. Виконання Програми дасть змогу:
8.1.1. Покращити рівень та прискорити процес обслуговування громадян у податкових органах області.
8.1.2. Забезпечити системність процесу оподаткування, збільшення та стабільного забезпечення дохідної частини місцевих бюджетів у затверджених обсягах за рахунок модернізації роботи державних податкових інспекцій області.
8.1.3. Впровадити сучасні інформаційні технології з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення.
8.1.4. Прискорити впровадження подання звітності в електронному вигляді.
8.1.5. Покращити оперативний контроль за сплатою податків.
8.1.6. Підвищити ефективність запобігання порушенням законодавства у сфері оподаткування.
8.1.7. Створити умови для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків.
8.1.8. Підвищити оперативність та якість відповідей на звернення громадян.
9. Контроль за ходом виконання Програми

9.1. Відповідальність за виконання Програми покладається на голову Державної податкової служби у Львівській області.Секретар ради В. Павлюк

Віза:
В.о. начальника управління
економіки В. Довжик