УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6103


від 12/26/2019
Про затвердження Програми формування податкової культури у м. Львові на 2020 – 2023 рокиВідповідно до Податкового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення дотримання принципів загальності та економічності оподаткування, збільшення податкових надходжень до міського бюджету м. Львова, поширення податкових знань у суспільстві, спрямованих на виховання соціальної свідомості, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму формування податкової культури у м. Львові на 2020 – 2023 роки (додається).
2. Встановити, що Головне управління ДПС у Львівській області щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає департаменту економічного розвитку інформацію про стан виконання заходів, передбачених цією ухвалою.
3. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту “Адміністрація міського голови“.
4. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
формування податкової культури у м. Львові на 2020 - 2023 роки

1. Загальні положення

Сьогодні актуальною є проблема забезпечення відповідного рівня доходів місцевих бюджетів, необхідного для належного виконання органами місцевого самоврядування їхніх функцій. Основою доходів місцевих бюджетів повинні бути місцеві податки та збори. При цьому органам місцевого самоврядування необхідно надати весь спектр повноважень щодо встановлення та забезпечення справляння місцевих податків та зборів.
Загалом система місцевих податків і зборів в Україні еволюціонує. Нині вона є значним фінансовим ресурсом для місцевого самоврядування. Але інститут місцевих податків і зборів в Україні, порівняно із західними країнами, фактично перебуває на початку шляху свого становлення. У місцевих бюджетах українських міст місцеві податки та збори на сьогодні не відіграють ключову роль. Вони не здатні забезпечити такі ж обсяги надходжень, як окремі загальнодержавні податки, які надходять до місцевих бюджетів у обсягах, передбачених Бюджетним кодексом України. На сучасному етапі місцеві податки та збори не є ключовим інструментом для забезпечення незалежності територіальних громад та спроможності виконання ними своїх обов’язків. Тому вітчизняна система місцевого оподаткування потребує подальшого реформування.
Як свідчать показники міського бюджету м. Львова попередніх років, місцеві податки та збори все ще не стали основним джерелом наповнення бюджету. Левову частку надходжень до міського бюджету м. Львова займає податок із доходів фізичних осіб, який зараховується до міського бюджету м. Львова відповідно до пункту 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України у розмірі 60 % від загального обсягу сплачених сум цього податку.
За результатами 11 місяців 2019 року до загального фонду міського бюджету м. Львова на 2019 рік надійшло 6 132,6 млн. грн. У складі цієї суми податок з доходів фізичних осіб склав 3 644,0 млн. грн, який становить 59,4 % надходжень загального фонду міського бюджету м. Львова.
Натомість загальна сума надходжень зі сплати місцевих податків та зборів за цей же період до міського бюджету м. Львова на 2019 рік становить лише 1 853,9 млн. грн. Це склало близько 30,2 % надходжень загального фонду міського бюджету м. Львова.
У свою чергу у структурі надходжень від сплати місцевих податків та зборів міського бюджету м. Львова єдиний податок забезпечує 67 % надходжень (20,2 % доходів загального фонду), плата за землю – 22,2 % (6,7 % доходів загального фонду), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 9,2 % (2,8 % доходів загального фонду). Питома вага туристичного збору, транспортного податку та збору за місця для паркування транспортних засобів у структурі місцевих податків і зборів не перевищує 1,7 %.
Зазначені обставини та показники дають підстави зробити висновок, що такі платежі як збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, потребують додаткових заходів для розширення їх бази та залучення до оподаткування відповідних фізичних та юридичних осіб.
2. Аналіз стану, проблем та обгрунтування необхідності реалізації Програми формування податкової культури у м. Львові на 2020 - 2023 роки

2.1. Податковий кодекс України є базовим документом, який регулює правовідносини у сфері оподаткування. Його нормами було визначено принципи оподаткування в Україні, а також затверджено загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі). Цим кодексом визначено зокрема елементи, порядок нарахування та сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2.2. Основним повноваженням органів місцевого самоврядування щодо цих місцевих податків та зборів є затвердження їх ставок у граничних межах, передбачених Податковим кодексом України. Подальше обчислення сум податку здійснюється податковими органами, безпосередньо платником податків або відповідним податковим агентом.
2.3. Податки на сьогодні сприймаються населенням як додатковий фінансовий тягар та необгрунтовані видатки. Платники податків хочуть, щоб податки не створювали для них додаткового фінансового навантаження, а їх кількість і розміри були якомога меншими. Натомість для якісного виконання своїх функцій держава та органи місцевого самоврядування зацікавлені у максимальному наповненні відповідних бюджетів за рахунок сплати податків. Це призводить до виникнення своєрідного конфлікту інтересів між державою та громадянами, у результаті якого як податкові органи, так і органи місцевого самоврядування, сприймаються громадськістю негативно. Податкові органи розглядаються здебільшого як органи примусу, а не як інституція, що виконує важливе державне та суспільне завдання.
2.4. Актуальною є проблема нелегальної зайнятості працівників та зарплата “у конвертах“.
Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Без створення належних умов праці для громадян з гідним рівнем її оплати та забезпечення соціальних гарантій працівникам, неможливе стабільне майбутнє та процвітання як України, так і м. Львова.
Основа соціальної захищеності працівника – офіційне укладання трудових відносин, виплата належної суми заробітної плати відповідно до чинного законодавства.
Ухиляючись від офіційного оформлення трудових відносин, виплачуючи заробітну плату “у конвертах“, роботодавець фактично позбавляє працівника захисту трудових прав та соціальних гарантій. У результаті через несплату єдиного соціального внеску і податків наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержати зароблену пенсію по віку, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством України, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати. Ці процеси негативно впливають на рівень надходжень до бюджету та призводять до зменшення ресурсної бази для здійснення видатків, необхідних для розвитку міської інфраструктури.
2.5. Впродовж останніх років Верховна Рада України в останній місяць календарного (податкового) року приймала та оприлюднювала ключові зміни до законодавства щодо місцевих податків та зборів, які запроваджуються з початку наступного календарного (податкового) року.
Обставини щодо термінів прийняття та оприлюднення змін до податкового законодавства змушують органи місцевого самоврядування у свою чергу не тільки ігнорувати принцип стабільності податкового законодавства, передбачений ст. 4 Податкового кодексу України, а й порушувати принцип незворотності дії у часі нормативно-правових актів, передбачений ст. 58 Конституції України.
Як наслідок платники податків є позбавленими права бути своєчасно інформованими про чинні на відповідній території умови справляння податків. Суб’єкти господарської діяльності повинні пристосуватися до нових умов, що негативно впливає на планування господарської діяльності і може загалом негативно вплинути на очікуваний результат від комерційної діяльності.
Вищевикладене є однією з причин відходу інвестиційного капіталу з держави в цілому та зокрема з м. Львова, адже не маючи можливості точно спланувати результати довгострокових інвестицій, іноземний інвестор потрапляє у ситуацію коли ведення підприємницької діяльності загалом унеможливлюється. Стійкість законодавства – це першочергова гарантія залучення іноземних інвестицій. Приймаючи рішення про вкладення інвестицій інвестор повинен мати точне уявлення про стан податкового законодавства, і виходячи з цього робити прогнози своєї діяльності.
У цій ситуації важливим завданням для міської ради та органів податкової служби м. Львова є своєчасне доведення до суспільства нюансів реформ і безпосередньо змін у податковому законодавстві. Це сприятиме підвищенню рівня добровільності виконання податкових зобов'язань, створить розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Все це безпосередньо залежить від обсягів охоплення та якості інформування населення загалом.
2.6. Однією з основних проблем при запровадженні нових місцевих податків та зборів є відсутність налагодженого обліку об’єктів оподаткування та платників податків. Належний облік є підгрунтям нарахування податків та зборів.
Для прикладу відсутність інформації щодо об’єктів нерухомості у державному реєстрі унеможливлює залучення до оподаткування потенційних платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Більшість громадян скористалися своїм правом щодо безкоштовної приватизації житла саме у період з 1992 року до початку створення державного реєстру. У державний реєстр речових прав на нерухоме майно ці дані не були внесені. Тому основний масив даних щодо об’єктів нерухомості фактично знаходиться на паперових носіях у архівах БТІ. Львівською міською радою були організовані заходи з часткової інвентаризації об’єктів нерухомості. Проте обсяг наявної у реєстрі інформації у цілому у м. Львову не перевищує декількох десятків відсотків від загального обсягу. Як правило державний реєстр охоплює лише інформацію щодо новозбудованих об’єктів нерухомості або об’єктів нерухомості щодо яких були внесені зміни у реєстр через зміну власника тощо.
Інформація з цього реєстру повинна безоплатно передаватись органами державної реєстрації прав на нерухоме майно до відповідного контролюючого органу для подальшого обчислення бази оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.
Враховуючи низьку наповненість державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виникає потреба пошуку нових шляхів отримання інформації щодо об’єктів нерухомості на території м. Львова.
3. Мета, цілі та інструменти реалізації Програми формування податкової культури у м. Львові на 2020 - 2023 роки

3.1. Програма формування податкової культури у м. Львові на 2020 2023 роки (надалі – Програма) розроблена з метою формування у суспільстві податкових знань та свідомості, збільшення рівня добровільних надходжень від сплати податку з доходів фізичних осіб, місцевих податків та зборів, розширення бази оподаткування окремих податків та зборів, покращення фінансово-матеріальної бази органів державної податкової служби для забезпечення більш ефективної роботи.
3.2. Розробка та затвердження цієї програми дозволять забезпечити у подальшому планомірне та широкомасштабне проведення кампанії, спрямованої на формування податкової культури та підвищення рівня переконання населення у необхідності сплати податків.
3.3. Досвід західних країн із усталеними правовими традиціями свідчить про те, що бюджетні витрати на підвищення податкової культури та розвиток суспільної свідомості у сфері оподаткування, які спрямовані на добровільну сплату податків, значно нижчі від витрат на примусове їх адміністрування. Податки у західних країнах сприймаються як громадянський обов'язок перед державою та надання їй підтримки.
3.4. Податок на майно є потенційним джерелом збільшення надходжень до бюджету м. Львова, тому основним завданням міської влади та фіскальних органів є проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед фізичних та юридичних осіб у частині адміністрування цього податку з метою створення реальної бази для оподаткування.
3.5. Основні завдання програми:
3.5.1. Ознайомлення платників податків із нормативно-правовими актами з питань оподаткування, у тому числі змін до Податкового кодексу України, профільних законів, постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, ухвал Львівської міської ради, та відповідних нововведень у частині адміністрування податків та зборів.
3.5.2. Системне інформування населення про роботу фіскальних органів, популяризація їх діяльності.
3.5.3. Поєднання суспільні очікування змін зі зміною індивідуального ставлення до сплати податків.
3.5.4. Проведення заходів з виховання молоді в частині розуміння суті податків, особливостей оподаткування, необхідності сплати податків для розвитку міста.
3.5.5. Залучення і поширення практики Європейського Союзу у питаннях податкової політики на місцевому рівні.
3.5.6. Акцентування на індивідуальних вигодах від добросовісного ставлення до сплати податків.
4. Заходи та механізм реалізації Програми

4.1. Реалізація Програми формування податкової культури сприятиме розповсюдженню податкових знань та зосередженню уваги на тому, що сплата податків громадянський обов'язок перед державою і суспільством, та позитивно вплине на свідомість платників податків щодо добровільної сплати податків та зборів, що у свою чергу збільшить обсяги надходжень до бюджету м. Львова.
4.2. Досягнення цілей та мети цієї Програми планується способом реалізації таких заходів:
4.2.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
4.2.2. Здійснення заходів з додаткової інвентаризації об’єктів житлової та нежитлової нерухомості на території м. Львова.
4.2.3. Автоматизація процесів комунікації з платниками податків для забезпечення добровільної та повної сплати податків на зрозумілих та прозорих умовах.
4.2.4. Формування бази об’єктів житлової нерухомості, яка здається в оренду та використовується у підприємницькій діяльності.
4.2.5. Матеріальне забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області для відправлення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4.3. Спільні заходи Головного управління ДПС у м. Львові та профільних підрозділів міської ради, які передбачені Програмою формування податкової культури у м. Львові на 2020 – 2023 роки, - ефективний механізм співпраці, який сприятиме підвищенню рівня обізнаності платників (у першу чергу фізичних осіб) у частині адміністрування та сплати податків та формуванню суспільної свідомості щодо необхідності добровільної сплати податків до бюджету.
4.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
Цей напрямок планується реалізувати зокрема через взаємодію представників Львівської міської ради, органів Державної податкової служби у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості, Головного управління Держпраці у Львівській області, інших служб, профільних науковців та експертів з платниками податків та громадськістю.
У рамках цього заходу у м. Львові планується щорічне проведення тематичних форумів, круглих столів, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, проведення інформаційної кампанії.
Організація форумів та круглих столів дасть можливість платникам податків отримати відповіді на актуальні питання щодо оподаткування, сприятиме розповсюдженню податкових знань у суспільстві, формуванню серед громадян відповідального ставлення до сплати податків, створення позитивної суспільної думки щодо сфери оподаткування.
У рамках інформаційно-роз’яснювальної роботи планується реалізація заходів з легалізації трудових відносин для забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці, підвищення рівня заробітної плати найманих працівників та збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету м. Львова. На сьогодні спільно з ДПС проводиться відповідна робота з суб’єктами господарської діяльності м. Львова у частині підняття рівня заробітної плати найманим працівникам. У подальшому планується заслуховувати керівників підприємств на засіданнях районних комісій з питань детінізації заробітної плати, скеровувати листи з роз’ясненнями щодо дотримання норм трудового законодавства, здійснювались виїзди безпосередньо на підприємства.
Заплановано здійснювати заходи з метою проведення роз’яснювальної роботи у засобах масової інформації: коментарі для телекомпаній, висвітлення у радіоефірі та коментарі для публікацій у пресі та інтернет – виданнях. Окрім цього, будуть проводитись семінари для СПД, скеровуватись листи та інформаційні листівки про недопущення виплати заробітної плати у конверті, важливість легального працевлаштування та соціальну захищеність при “офіційному працевлаштуванні“.
Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії буде також спрямоване на заохочення власників нерухомості до добровільної реєстрації прав власності на нерухоме майно та внесення відповідних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Розповсюдження інформаційних матеріалів дасть суспільству розуміння, що податкові надходження до бюджету потрібні для виконання функцій міста (забезпечення соціального захисту населення та якісної освіти та охорони здоров’я, утримання та розвиток інфраструктури міста тощо).
4.5. Здійснення заходів з додаткової інвентаризації об’єктів житлової та нежитлової нерухомості на території м. Львова.
Проблемною в адмініструванні майнових податків є відсутність достовірного та повного державного реєстру об’єктів майна. Крім цього, коло платників цих податків є досить широке, включаючи фізичних та юридичних осіб, які до цього не стикались з питаннями оподаткування.
На підставі ухвали міської ради від 21.05.2015 № 4623 “Про затвердження Програми створення бази даних об’єктів нерухомості у м. Львові було отримано частину даних з архіву БТІ про реєстрацію прав власності на об’єкти нежитлової нерухомості. Ці дані були занесені на паперових носіях у реєстрові книги до запровадження електронних реєстрів.
У подальшому отримані дані було узагальнено та передано на електронних носіях в органи фіскальної служби для розширення бази оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Додатково було передано наявні у Львівській міській раді бази даних об’єктів нерухомості м. Львова. Проте наявні дані не відображають у повному обсязі всю необхідну інформацію щодо власників об’єктів нерухомості та технічних характеристик цих об’єктів.
За даними органів статистики загальна площа об’єктів житлової нерухомості у м. Львові становить 16 200 тис. кв. м.
Натомість органами державної податкової служби у Львівській області станом на 01.09.2019 обліковано на території м. Львова 49 422 об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та є об’єктами оподаткування. Загальна площа цих об’єктів становить 4 260,1 тис. кв. м. Зокрема це:
- 49070 об’єктів житлової нерухомості загальною площею 4 152,4 тис. кв. м, які перебувають у власності фізичних осіб.
- 352 об’єкти житлової нерухомості загальною площею 107,7 тис. кв. м, які перебувають у власності юридичних осіб.
Різниця між статистичними даними та даними органів податкової служби відображає площу об’єктів житлової нерухомості, які повинні бути додатково обліковані та потенційно залучені до оподаткування.
Для максимального розширення бази оподаткування планується проведення заходів з додаткової інвентаризації об’єктів житлової та нежитлової нерухомості на території м. Львова.
4.6. Автоматизація процесів комунікації з платниками податків для забезпечення добровільної та повної сплати податків на зрозумілих та прозорих умовах.
Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно, подають контролюючому органу відповідну декларацію та здійснюють сплату податку. Близько 81 % - 84 % загальної суми надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечують саме юридичні особи – власники нежитлової та житлової нерухомості.
Обчислення суми податку для об’єктів нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснює контролюючий орган за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.
Податкові повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) фізичній особі – платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
У цьому випадку контролюючий орган повинен володіти достовірними даними щодо технічних характеристик об’єкта нерухомості, інформацією щодо власника об’єкта нерухомості та його контактними даними. У багатьох випадках власники нерухомості не отримують повідомлення-рішення про сплату податку. Це може бути зумовлено відсутністю необхідних даних у органів податкової служби, фактичним проживанням осіб не за місцем реєстрації, логістичними проблемами при доставці повідомлень-рішень тощо.
У 2018 році контролюючими органами було сформовано платникам податку – фізичним особам м. Львова 50 877 податкових повідомлень-рішень на загальну суму 37 959,9 тис. грн, з них:
- По житловій нерухомості - 47 817 податкових повідомлень-рішень на суму 23 521,1 тис. грн.
- По нежитловій нерухомості - 3 060 податкових повідомлень-рішень на суму 14 438,8 тис. грн.
У 2019 році контролюючими органами було сформовано платникам податку – фізичним особам м. Львова 52 739 податкових повідомлень-рішень на загальну суму 53 561,6 тис. грн, з них:
- По житловій нерухомості - 49 070 податкових повідомлень-рішень на суму 32 087,1 тис. грн.
- По нежитловій нерухомості - 3 669 податкових повідомлень-рішень на суму 21 474,5 тис. грн.
Натомість у 2019 році від сплати податку фізичними особами до міського бюджету м. Львова надійшло 32 989,4 тис. грн (станом на 01.12.2019), що становить лише 61,6 % від загальної суми, на яку були сформовані повідомлення-рішення фізичним особам м. Львова. При цьому фізичні особи сплатили 16 439,4 тис. грн за об’єкти житлової нерухомості (51,2 %) та 16 550,0 за об’єкти нежитлової нерухомості (77,1 %). За аналогічний період 2018 року фізичні особи перерахували до міського бюджету м. Львова 22 292,4 тис. грн, що становить 58,7% від загальної суми, на яку було сформовано повідомлення-рішення.
Це свідчить, що у сучасних умовах необхідно знайти нові, більш ефективні шляхи комунікації з платником податків, автоматизувати процеси доведення до платника інформації щодо нарахованих сум податків та отримання зворотного зв’язку.
Для цього планується використати наявні канали комунікації з мешканцями м. Львова, такі як Особистий кабінет львів’янина, Портал споживачів комунальних послуг (infolviv), центри надання адміністративних послуг, реєстр територіальної громади тощо. Це дасть можливість забезпечити оперативну комунікацію з користувачами цих сервісів щодо розміру нарахованого податку та порядку його сплати.
Додатково доцільно запровадити автоматизоване інформування платників податку про питання, пов’язані з оподаткуванням, через канали цифрового та телефонного зв’язку (chatbot, електронна розсилка тощо).
4.7. Формування бази об’єктів житлової нерухомості, яка здається в оренду та використовується у підприємницькій діяльності.
Аналітичні дані кількох попередніх років свідчать про те, що у м. Львові здаються в оренду близько 2,5 тисяч помешкань, тоді як декларують доходи від отриманої оренди та сплачують необхідні податки в десятки разім менше власників житла.
Враховуючи відсутність достатніх важелів контролю та складність виявлення й залучення таких категорій громадян до декларування, постійна інформаційно-роз'яснювальна робота є найбільш ефективним засобом впливу на їх свідомість, яка може здійснюватися способом розміщення відеоматеріалів у ЗМІ, розповсюдження інформаційних матеріалів, проведенням круглих столів, зустрічей, інших роз’яснювальних заходів.
Водночас слід на постійній основі опрацьовувати оголошення про здачу нерухомості в оренду, розміщенні у засобах масової інформації, зокрема у мережі Інтернет, та формувати узагальнену базу даних таких об’єктів.
Це дасть можливість залучити власників орендованої нерухомості до оподаткування як податком з доходів фізичних осіб, так і податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4.8. Матеріальне забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області для відправлення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Органи головного управління Державної податкової служби у Львівській області щорічно надсилають фізичним особам – платникам податку не нерухоме майно повідомлення-рішення про сплату. Таких повідомлень у 2017 році було надіслано 45 621, у 2018 році – 50 877, у 2019 році – 52 739 (станом на 01.10.2019). Щорічно витрати на адміністрування податку на нерухоме майно зростають. Контролюючі органи у м. Львові також постійно здійснюють листування з платниками податків, у тому числі щодо залучення до декларування та оподаткування.
Заходи, передбачені цією програмою, сприятимуть подальшому розширенню бази оподаткування податком на нерухоме майно з 2020 року. Також планується збільшення кількості платників податків, а відповідно і об’єму інформаційних матеріалів. Це матиме наслідком зростання витрат органів податкової служби у м. Львові на адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Відтак відповідно до цієї Програми планується щорічно передбачати у міському бюджеті м. Львова кошти на здійснення адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, органами державної податкової служби. Йдеться зокрема про виготовлення та своєчасне відправлення інформаційних поштових повідомлень, податкових повідомлень-рішень, листування з платниками тощо.
Органи державної податкової служби повинні використовувати кошти, передбачені цією Програмою, на умовах звітності та з дотриманням принципу економічності оподаткування. Тобто обсяг додаткових надходжень від сплати податку на нерухоме майно до міського бюджету м. Львова повинен значно перевищувати витрати міського бюджету на адміністрування цього податку.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Реалізація заходів, передбачених цією Програмою, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
5.2. Обсяг фінансування визначається щороку під час підготовки міського бюджету м. Львова на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
6. Очікувані результати

6.1. Очікуваними результатами від виконання Програми є:
6.1.1. Підвищення рівня податкової культури у суспільстві та формування відповідального ставлення до сплати податків.
6.1.2. Налагодження якісної комунікації між міською радою, органами державної податкової служби та платниками податків.
6.1.3. Своєчасне та зрозуміле інформування платників щодо розміру нарахованих сум податків, порядку нарахування та сплати, норм та вимог податкового законодавства.
6.1.4. Розширення бази оподаткування місцевими податками і зборами та, як наслідок, збільшення доходів міського бюджету м. Львова.
6.1.5. Налагодження обліку нарахувань податків та залучення до оподаткування окремих категорій платників, які здають майно в оренду та використовують його у підприємницькій діяльності
6.1.6. Створення позитивного іміджу сфери оподаткування.
7. Координація та контроль за виконанням Програми

7.1. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює департамент економічного розвитку.
7.2. Головне управління Державної податкової служби у Львівській області щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає департаменту економічного розвитку інформацію про стан виконання заходів, передбачених цією Програмою.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


Начальник управління економіки О. Забарило
Дата оприлюднення: 01/02/2020