УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 446


від 05/19/2011
Про затвердження Програми підтримки україномовного книговидання у м. Львові
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 1404-2012
у додаток згідно з ухвалою 2331-2013
у додаток згідно з ухвалою 6227-2020

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.05.2011 № 446' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.05.2011 № 446' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.05.2011 № 446 “Про затвердж■
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про державний бюджет України на 2011 рік“, відповідно до Бюджетного кодексу України, на виконання п. 15.2 ухвали міської ради від 06.01.2011 № 116 “Про міський бюджет м. Львова на 2011 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки україномовного книговидання у м. Львові (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№____

ПРОГРАМА
підтримки україномовного книговидання у м. Львові
1. Загальні положення

Книга у сучасному українському суспільстві залишається одним з найефективніших засобів передачі інформації в усіх сферах людської діяльності. Вона сприяє інтелектуально-освітньому розвитку громадян, задоволенню їх культурних і професійних потреб, зміцненню моральних засад.
У місті Львові зафіксовано більше 50 суб’єктів видавничої справи різних форм власності: видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Впродовж останніх років випуск книг у місті зріс майже у півтора рази, спостерігається стійка стабільна тенденція випуску книжкових видань українською мовою, переважну частину яких становлять художня, краєзнавча та навчальна література.
Однак, через обмеженість видавничих тиражів, відсутність належної реклами, скорочення кількості книгарень у розрізі територіально-адміністративного поділу книгами, зниження попиту на книгу у зв’язку з низьким рівнем купівельної спроможності громадян, фізичну зношеність і моральну застарілість поліграфічного устаткування друкарень тощо рівень забезпечення населення міста не можна вважати задовільним.
Програма підтримки україномовного книговидання у м. Львові (надалі – Програма) сприятиме подальшому розв’язанню окреслених вище проблем, стане важливим чинником у формуванні світогляду громадян, вихованні у них почуття національної гідності, підвищенні їхнього освітнього рівня.
2. Мета Програми

Мета Програми полягає у:
2.1. Створенні сприятливих умов для розвитку книговидання та книгорозповсюдження у м. Львові.
2.2. Налагодженні чіткої системи поширення серед населення інформації про книги вітчизняних виробників, насамперед про соціально значущу видавничу продукцію місцевих авторів.
2.3. Фінансовій підтримці Львівською міською радою україномовного книговидання.
2.4. Найбільш повному задоволенні потреб особи, суспільства у видавничій продукції.
2.5. Сприянні національно-культурному розвитку сфери книговидання через залучення до співпраці авторів та видавців виключно з м. Львова.
2.6. Зміцненні матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного комплексу та розбудові мережі книгорозповсюдження у місті.
3. Основні завдання Програми

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
3.1. Пріоритетна підтримка випуску соціально значущих видань у місті, стимулювання місцевих видавців до збільшення випуску видавничої продукції.
3.2. Поповнення бібліотечних фондів творами місцевих авторів, виданих за рахунок бюджетних коштів.
3.3. Формування та постійне оновлення асортименту книжкової продукції для забезпечення потреб всіх соціальних груп населення виданнями з різних галузей знань.
3.4. Сприяння розвитку суб’єктів видавничої справи всіх форм власності.
3.5. Заохочення сучасних авторів писати виключно українською мовою.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова за КПКВКМБ 1018410 Фінансова підтримка засобів масової інформації.
5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме:
5.1. Підвищенню інтересу громадян до україномовних місцевих книжкових видань.
5.2. Зростанню обсягів випуску книг як за назвами, так і за тиражами.
5.3. Поповненню книжкових фондів міських бібліотек та фондів закладів освіти.
5.4. Розвитку мережі книгорозповсюдження.
5.5. Захисту інформаційного простору м. Львова.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

6.1. Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту гуманітарної політики.
6.2. Управління культури департаменту гуманітарної політики:
6.2.1. Контролює хід реалізації Програми, узагальнює надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію.
6.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє співпраці місцевих видавців та авторів.
6.2.3. Вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.
Секретар ради В. Павлюк


Віза:

Начальник управління
культури А. Вороновський