УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3862


від 09/20/2018
Про затвердження Програми преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР на 2018-2019 рокиВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про освіту“, з метою преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР на 2018-2019 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР на 2018-2019 роки
1. Мета та завдання

1.1. Метою Програми преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР на 2018-2019 роки (надалі – Програми) є популяризація науково-дослідної та просвітницької діяльності у Львові, розвиток наукового потенціалу міста, привернення уваги до творення української державності через дослідження та висвітлення історії подій Листопадового Чину, утворення ЗУНР та суміжних подій періоду 1918-1923 років.
1.2. Завданням Програми є відзначення авторів кращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового Чину, періоду ЗУНР (1918 – 1923 роки) у контексті історії міста та регіону, які були реалізовані чи завершені у 2018 році.
2. Загальні положення

2.1. Кандидатами на участь у конкурсі (надалі – Кандидат) можуть бути штатні адміністративні, наукові і творчі працівники науково-дослідних та освітніх установ незалежно від статусу, типу, рівня акредитації та підпорядкування на території м. Львова.
2.2. На участь у конкурсі за умовами Програми подаються проекти, які висвітлюють події Листопадового Чину та періоду ЗУНР, включають ширші контексти, використовують нові дослідницькі методології, та застосовують міждисциплінарні підходи (наприклад, політичні аспекти та військові аспекти, культура, побут, гендерні питання, комунікація, міський простір, міжетнічні стосунки, міжнародні контексти тощо).
2.3. Переможцями конкурсу за умовами Програми можуть стати не більше 10 осіб.
2.4. Кожен переможець конкурсу за умовами Програми отримує грошову винагороду у розмірі 25 000,00 грн. (включаючи податок на доходи фізичних осіб та військовий збір).
2.5. Подання кандидатури на участь у конкурсі можливе:
2.5.1. Через самовисування.
2.5.2. За поданням науково-дослідної чи освітньої установи на території м. Львова, штатним працівником якої є Кандидат.
2.6. Для участі у конкурсі Кандидати подають через Центр надання адміністративних послуг або способом подачі електронного звернення на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради такий пакет документів:
2.6.1. Заяву на участь у конкурсі та згоду про використання і обробку персональних даних (додаток 1 до цієї Програми).
2.6.2. Опис проекту, який був реалізований чи завершений у 2018 році, оформлений машинописом (з ілюстраціями у разі необхідності) та у вигляді електронної презентації.
2.6.3. Рецензію на проект та рекомендаційні листи, надані авторитетними науковцями із обраної галузі проекту.
2.6.4. Рекомендаційні листи (за наявності).
2.6.5. Завірену копію паспорта громадянина України.
2.6.6. Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
2.7. Управління культури департаменту розвитку здійснює попередню перевірку поданих пакетів документів умовам Програми.
2.8. Переможців визначає конкурсна комісія, утворена розпорядженням Львівського міського голови відповідно до критеріїв Програми, наведених у додатку 2 до цієї Програми.
2.9. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цієї Програми, є управління культури департаменту розвитку.
2.10. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на Кандидата.
2.11. Невідповідність кандидата кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного терміну чи відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Конкурс на участь у Програмі оголошується на підставі наказу начальника управління культури департаменту розвитку.
3.2. Прийом документів для участі у Програмі проводиться у місячний термін з дати оголошення конкурсу.
3.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління культури департаменту розвитку через розміщення на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
3.4. Управління культури департаменту розвитку відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у Програмі.
3.5. При визначенні переможців конкурсна комісія керується критеріями, визначеними у додатку 2 до цієї Програми.
3.6. Список кандидатів на отримання премії (одноразової грошової винагороди) формує управління культури департаменту розвитку на підставі поданих кандидатами заяв та їх відповідності вимогам цієї Програми.
3.7. На основі сформованого списку протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок конкурсна комісія:
3.7.1. Призначає дату заслуховування публічних презентацій проектів, про що повідомляє учасників конкурсу не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення публічного заслуховування.
3.7.2. Здійснює відбір переможців відповідно до критеріїв оцінювання науково-дослідних та просвітницьких проектів.
3.8. За результатами конкурсу управління культури департаменту розвитку інформує Конкурсантів про прийняті рішення засобами електронного зв'язку чи телефоном.
3.9. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
3.10. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цією Програмою переможцям та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
3.11. Кошти на реалізацію Програми у 2018 році передбачені у міському бюджеті м. Львова на 2018 рік за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“ у межах Програми відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР, затвердженої ухвалою міської ради від 25.01.2018 № 2904.
4. Конкурсна комісія

4.1. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання одноразових грошових винагород здійснює комісія, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
4.2. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови з питань розвитку, заступник начальника управління – начальник відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку, представник постійної комісії культури молодіжної політики та спорту, п'ять представників громадськості – авторитетних науковців у галузі та за тематикою проектів, які виносяться на розгляд конкурсної комісії.
4.3. Комісію очолює голова конкурсної комісії – заступник міського голови з питань розвитку. Секретарем конкурсної комісії є заступник начальника управління – начальник відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку.
4.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості (оголошення про засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання комісії). Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
4.5. До повноважень комісії належить:
4.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих кандидатами для участі у конкурсі.
4.5.2. Формування переліку кандидатур – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету м. Львова відповідно до критеріїв Програми.
5. Порядок визначання переможців конкурсу

5.1. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання одноразових грошових винагород за умовами Програми, проводить конкурсна комісія.
5.2. Заслуховування презентацій проектів, які були подані на участь у програмі та відповідають вимогам, визначеним цією Програмою.
5.3. Визначення переможців, які рекомендуються до отримання одноразових грошових винагород, здійснює конкурсна комісія за рейтинговою кількістю балів відповідно до критеріїв оцінки по шкалі від 0 до 5 балів, де 0 – невідповідність критерію, 5 – максимальна відповідність критерію.
5.4. При визначенні переможців відповідно до цієї Програми комісія керується критеріями, визначеними у додатку 1 до цієї Програми.
Секретар ради А. Забарило


Віза:

В. о. начальника
управління культури Н. Бунда


Додаток 1
до Програми преміювання авторів
кращих проектів у галузі висвітлення
історії подій Листопадового Чину та
періоду ЗУНР на 2018-2019 роки
Критерії до оцінювання науково-
дослідних та просвітницьких проектів

ЗАЯВА
про участь у конкурсі за Програмою преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР
на 2018-2019 роки

від _____________________________________________________________
зареєстрованого (-ої) за адресою ____________________________________
Паспорт: серія _____ № ______________,
виданий _________________________________________________________
Ідентифікаційний № ______________________________________________
Контактний телефон ______________________________________________
Назва проекту, який подається на участь у конкурсі: ____________________
________________________________________________________________
Основне місце праці ______________________________________________
________________________________________________________________
Додаткове обгрунтування Заявника (у разі наявності) ___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули або можуть вплинути на отримання одноразової грошової винагороди, будуть перевірені відповідно до законодавства України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або поверненні нарахованих/виплачених коштів у разі подання мною у заяві, у таблиці узагальнення конкурсних даних, а також у підтверджуючих документах неповних чи недостовірних відомостей, які необхідні для отримання одноразової грошової винагороди відповідно до Програми преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР на 2018-2019 роки, мене попереджено.
Мене повідомлено про умови та порядок визначення переможців, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди відповідно до Програми преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР на 2018-2019 роки, про права осіб, щодо яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.

Дата ____________________ Підпис ______________

В. о. начальника
управління культури Н. Бунда


Додаток 2
до Програми преміювання авторів
кращих проектів у галузі висвітлення
історії подій Листопадового Чину та
періоду ЗУНР на 2018-2019 роки
Критерії до оцінювання науково-
дослідних та просвітницьких проектів*

КРИТЕРІЇ
оцінювання проекту
№ з/п
Назва критерію
1.
Окреслення мети та завдань проекту
2.
Наукова новизна проекту
3.
Практична значущість проекту, наслідки його реалізації для відповідної галузі та для суспільства
4.
Залучення до реалізації проекту фахівців, науково-дослідних установ, партнерів (у тому числі й зарубіжних)
5.
Публічна презентація проекту

Примітки:
*Оцінювання здійснює конкурсна комісія по шкалі від 0 до 5 балів, де 0 – невідповідність критерію, 5 – максимальна відповідність критерію.
В. о. начальника
управління культури Н. Бунда

Дата оприлюднення: 09/24/2018