УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2521


від 03/19/2009
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів
Зміни
у додаток згідно з ухвалою 187-2011
згідно з ухвалою 3321-2014

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 16.02.2009 № 2334 та від 19.03.2009 № 2' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради'
Втратив чинність
згідно з ухвалою 130-2016
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським'

  На виконання Комплексної програми підтримки громадських організацій, враховуючи ухвалу міської ради від 12.01.2009 № 2312 “Про міський бюджет м.Львова на 2009 рік“, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів (додається).
  2. Управлінню фінансів департаменту фінансової політики забезпечити фінансування Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів з міського бюджету м.Львова у рамках асигнувань, виділених відповідним виконавчим органам на підтримку громадських організацій.
  Відповідальний: начальник управління фінансів
  департаменту фінансової політики.
  3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
  Міський голова А.Садовий
  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від __________№_____


  ПРОГРАМА
  надання фінансової підтримки громадським організаціям
  на реалізацію соціально-культурних проектів


  1. Загальні положення

  1.1. Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів (надалі – Програма) визначає мету, завдання, очікувані результати і механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова для надання фінансової підтримки громадським та іншим неприбутковим організаціям (надалі – громадським організаціям).
  1.2. Терміни, що використовуються:
  соціально-культурний проект – сукупність взаємопов’язаних дій (заходів), спрямованих на досягнення конкретної мети у визначених Комплексною програмою підтримки громадських організацій напрямах співпраці, має обмежену протяжність у часі з визначеним початком і кінцем та є інноваційним у своїй ідеї чи виконанні;
  фінансова підтримка (грант) – цільова сума коштів, що надається громадській організації для реалізації цілей, визначених соціально-культурним проектом;
  грантодавець – фонд, установа або інша юридична особа, що надає фінансову підтримку громадським організаціям для реалізації соціально-культурних проектів;
  одержувач бюджетних коштів - це громадські організації, що не мають статусу бюджетної установи та з метою одержання бюджетних коштів повинні відкрити рахунок в органах Державного казначейства України.
  2. Мета і завдання Програми

  2.1. Метою Програми є залучення людських та матеріальних ресурсів громадських організацій і впровадження інноваційних підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні.
  2.2. Основними завданнями Програми є:
  2.2.1. Організація і проведення конкурсів для визначення громадських організацій, які отримуватимуть фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м.Львова на реалізацію соціально-культурних проектів.
  2.2.2. Співфінансування за рахунок коштів міського бюджету м.Львова соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали фінансування від інших національних чи міжнародних грантодавців.
  2.2.3. Здійснення поточного контролю за реалізацією соціально-культурних проектів громадськими організаціями, які отримали фінансування з міського бюджету м.Львова, з метою визначення відповідності здійснюваних громадською організацією заходів щодо представленого соціально-культурного проекту.
  2.2.4. Аналіз і моніторинг реалізованих соціально-культурних проектів з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м.Львова, розширення напрямків реалізації соціально-культурних проектів.
  2.3. Реалізація завдань Програми покладається на управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики, управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики, управління “Секретаріат ради“ та департамент гуманітарної політики.
  3. Порядок проведення конкурсу соціально-культурних проектів

  3.1. Визначення громадських організацій, яким буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію соціально-культурних проектів за рахунок бюджетних коштів, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії (надалі – комісія).
  3.2. До складу комісії включаються заступник міського голови з гуманітарних питань, директор департаменту гуманітарної політики та два представники управління “Секретаріат ради“.
  Для розгляду соціально-культурних проектів у галузі культури і туризму до складу конкурсної комісії додатково включаються всі члени постійної комісії культури, дозвілля, промоцій, засобів масової інформації та туризму і два представники управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики.
  Для розгляду соціально-культурних проектів у галузі соціального захисту до складу конкурсної комісії додатково включаються всі члени постійної комісії медицини, освіти, науки і соціального захисту та два представники управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
  Для розгляду соціально-культурних проектів у галузі роботи з дітьми, молоддю та сім’ями, фізичної культури і спорту до складу конкурсної комісії додатково включаються всі члени постійної комісії молодіжної політики, спорту та оздоровлення і два представники управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики.
  Для розгляду соціально-культурних проектів у галузі розвитку громадянського суспільства до складу конкурсної комісії додатково включаються по одному представнику від постійної комісії культури, дозвілля, промоцій, засобів масової інформації та туризму, постійної комісії медицини, освіти, науки і соціального захисту і постійної комісії молодіжної політики, спорту та оздоровлення.
  Комісію очолює голова, на посаду якого затверджується заступник міського голови з гуманітарних питань. На посади заступника голови комісії та секретаря комісії затверджуються відповідно директор департаменту гуманітарної політики і начальник управління “Секретаріат ради“.
  3.3. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів. Засідання комісії є відкритими для участі представників засобів масової інформації.
  3.4. Інформацію про початок конкурсного відбору соціально-культурних проектів громадських організацій готує і оприлюднює секретар комісії шляхом розміщення на web-сторінці міської ради та публікації у друкованому засобі масової інформації оголошення про конкурс соціально-культурних проектів.
  3.5. Для участі у конкурсі соціально-культурних проектів громадські організації протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс, але не меншого, ніж 20 календарних днів, подають секретарю комісії такі документи у 2-х примірниках:
  1) заявку на участь у конкурсі встановленого зразка, засвідчену печаткою громадської організації;
  2) опис соціально-культурного проекту встановленого зразка, засвідчений печаткою громадської організації;
  3) кошторис соціально-культурного проекту встановленого зразка, засвідчений печаткою громадської організації;
  4) копію свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчену печаткою громадської організації;
  5) копію довідки про взяття громадської організації на облік у ДПІ у м.Львові та копію рішення про присвоєння їй ознаки неприбутковості, підписану керівником і засвідчену печаткою громадської організації;
  6) копію статуту (положення) організації, засвідчену печаткою громадської організації (в одному примірнику);
  7) інформацію про діяльність організації за попередній рік;
  8) електронні копії документів, зазначених у підпунктах 2 і 3 цього пункту;
  9) листи-підтвердження щодо фінансового внеску від інших партнерів (за умови залучення додаткового фінансування);
  10) рекомендаційні листи від партнерів проекту (за бажанням).
  3.6. Відповідальність за достовірність документів, які подаються на розгляд, покладається на керівника громадської організації.
  3.7. Подання документів пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну, відсутність одного із зазначених у підпунктах 1–8 цього пункту документів або наявність заборгованості з надання фінансових чи описових звітів відповідно до раніше укладених з виконавчими органами міської ради угод є підставою для відмови у розгляді комісією поданих громадською організацією на конкурс документів.
  3.8. Визначення переліку соціально-культурних проектів, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів проводиться у два етапи: попередня оцінка та затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проектів відповідно до галузей співпраці міської ради з громадськими організаціями.
  3.9. Попередню оцінку документів, поданих громадськими організаціями для участі у конкурсі, проводять управління, визначені у пункті 2.3 цієї Програми.
  3.10. Для проведення попередньої оцінки документів у кожному з управлінь, визначених у пункті 2.3 цієї Програми, формується робоча група, у складі трьох працівників управління. Очолює робочу групу начальник відповідного управління.
  До повноважень робочої групи належить:
  1) Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих громадськими організаціями для участі у конкурсі.
  2) Формування переліку проектів, на реалізацію яких робоча група рекомендує надати фінансову підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова. До переліку може бути включено не більше п’яти проектів.
  3.11. Попереднє оцінювання соціально-культурних проектів громадських організацій здійснюється:
  3.11.1. За наявності документів, передбачених умовами конкурсу.
  3.11.2. Відповідно до таких критеріїв:
  Напрямки попередньої оцінки
  Критерії попередньої оцінки
  Суть соціально-культурного проекту1) відповідність проекту визначеним умовами конкурсу пріоритетам;
  2) відповідність зазначених мети, завдань та заходів проекту очікуваним результатам
  Кошторис проекту1) відповідність запланованих витрат заходам, передбаченим у рамках проекту;
  2) обгрунтованість запропонованої вартості витрат;
  3) залучення додаткового фінансування
  Досвід громадської організації у реалізації соціально-культурних проектів 1) наявність досвіду реалізації проектів;
  2) наявність досвіду реалізації проектів, у тому числі спільних з виконавчими органами міської ради

  3.12. За результатами попередньої оцінки та сформованих зауважень та рекомендацій управління, визначені у пункті 2.3 цієї Програми, не пізніше 14 календарних днів з дня отримання документів готують і представляють на розгляд комісії узагальнену інформацію про кожен соціально-культурний проект, поданий для участі у конкурсі.
  3.13. Формування і затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проектів комісія проводить з врахуванням результатів попередньої оцінки, сформованих зауважень та рекомендацій.
  3.14. Для формування і затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проектів комісія додатково враховує такі критерії оцінки соціально-культурних проектів:
  1) актуальність запропонованого проекту для громади м.Львова;
  2) важливість отриманих результатів внаслідок реалізації проекту;
  3) доцільність реалізації проекту з огляду на затрачені ресурси.
  3.15. Для більш повного вивчення проекту та можливості його реалізації комісія може прийняти рішення про необхідність представлення проекту членам комісії безпосередньо громадською організацією.
  Представлення проекту громадською організацією є обов’язковим, якщо сума фінансової підтримки становить понад 25 тис.грн.
  3.16. Кожен з членів комісії, присутніх на засіданні комісії, оцінює за п’ятибальною шкалою кожен проект, враховуючи критерії, зазначені у підпункті 3.10.2 та пункті 3.14.
  Проекти, кошторис яких передбачає внесок третіх сторін у розмірі не менше 40 відсотків від передбачених витрат, отримують додатково 0,5 балу до середнього балу проекту.
  Проекти, включені до переліку проектів, на реалізацію яких робоча група рекомендує надати фінансову підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, отримують додатково 0,5 балу до середнього балу проекту.
  Після закінчення оцінювання всіх проектів секретар комісії визначає усереднений бал кожного проекту, узагальнює результати голосування шляхом складання рейтингу соціально-культурних проектів з кожного напрямку.
  3.17. Відповідно до сумарної кількості набраних балів внаслідок проведеної оцінки комісія затверджує рейтинг проектів відповідно до галузей співпраці міської ради з громадськими організаціями та приймає більшістю від присутніх членів комісії рішення про визначення переліку соціально-культурних проектів, на реалізацію яких пропонується надати фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м.Львова із зазначенням пропонованого розміру фінансової підтримки.
  3.18. Якщо згідно з рішенням комісії проект було підтримано із зауваженнями, громадській організації надається сім днів на доопрацювання соціально-культурного проекту відповідно до зазначених зауважень.
  Доопрацьований проект громадська організація подає секретарю комісії. У разі неподання доопрацьованого соціально-культурного проекту секретарю комісії або подання його не у термін, що не перевищує 7 днів, секретар комісії не включає такий соціально-культурний проект у текст проекту рішення виконавчого комітету про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій і розміру їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова
  3.19. Анотації проектів та результати конкурсу із зазначенням кількості набраних балів оприлюднює секретар комісії на web-сторінці міської ради.
  3.20. На підставі протоколу комісії з переліком підтриманих комісією соціально-культурних проектів громадських організацій секретар комісії готує та подає на розгляд виконавчого комітету проект рішення про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій і розміру їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова.
  3.21. На підставі рішення виконавчого комітету про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій і розміру їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова управління, визначені у пункті 2.3 цієї Програми, відповідно до галузей співпраці міської ради з громадськими організаціями складають та підписують з переможцями конкурсу договори на реалізацію соціально-культурних проектів (згідно з типовою формою).
  3.22. Рішення виконавчого комітету про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій і розміру їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова та укладений договір на реалізацію соціально-культурного проекту є підставою для фінансування соціально-культурних проектів громадських організацій.
  3.23. За умови невикористання всіх коштів, передбачених на реалізацію цієї Програми, такі кошти можуть бути використані на дофінасування соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали фінансування від інших національних чи міжнародних грантодавців, або комісія може прийняти рішення про проведення додаткового конкурсу соціально-культурних проектів.
  4. Особливості розгляду та надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій,
  які отримали фінансування від інших національних
  чи міжнародних грантодавців

  4.1. Претендувати на фінансову підтримку можуть соціально-культурні проекти громадських організацій за умови, якщо вони:
  4.1.1. Готуються до участі у національній або міжнародній грантовій програмі.
  4.1.2. Реалізуються у напрямах, які відповідають пріоритетним напрямам співпраці міської ради з громадськими організаціями, визначеним Комплексною програмою підтримки громадських організацій.
  4.1.3. Виконуються громадськими організаціями, діяльність яких поширюється на територію м.Львова.
  4.2. Для отримання фінансової підтримки громадська організація подає до секретаря комісії такі документи:
  1) лист-звернення встановленого зразка з проханням підтримати соціально-культурний проект та надати фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м.Львова для його реалізації у разі отримання фінансування цього проекту у рамках національної або міжнародної грантової програми;
  2) копію проекту та копію кошторису, які будуть подані для участі у національній або міжнародній грантовій програмі;
  3) копію свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчену печаткою громадської організації;
  4) копію довідки про взяття громадської організації на облік у ДПІ у м.Львові та копію рішення про присвоєння їй ознаки неприбутковості, підписану керівником і засвідчену печаткою громадської організації;
  5) копію статуту (положення) організації, засвідчену печаткою громадської організації;
  6) електронну копію проекту та кошторису;
  7) інформацію про діяльність організації, у тому числі фінансову, за попередній рік;
  8) листи-підтвердження щодо фінансового внеску від інших партнерів (за умови залучення додаткового фінансування);
  9) рекомендаційні листи від партнерів проекту (за бажанням).
  4.3. Закінчення терміну прийому документів від громадських організацій у рамках конкурсу соціально-культурних проектів не є перешкодою для розгляду листів-звернень громадських організацій – учасників національних або міжнародних грантових програм.
  4.4. Секретар комісії у 10-денний термін від дати отримання листа-звернення передає його на розгляд комісії.
  Розглянувши проект та його представлення, комісія більшістю голосів від присутніх членів приймає рішення про надання або відмову у наданні фінансової підтримки, а також затверджує розмір фінансової підтримки.
  Про рішення комісії секретар у 5-денний термін повідомляє громадську організацію.
  У разі прийняття рішення про надання фінансової підтримки комісія визначає управління, відповідальне за фінансування та реалізацію проекту.
  4.5. У разі затвердження фінансування підтриманого соціально-культурного проекту у рамках національної або міжнародної грантової програми громадська організація представляє секретарю комісії та відповідальному за фінансування управлінню такі документи:
  1) копію затвердженого проекту соціально-культурного проекту;
  2) копію затвердженого кошторису соціально-культурного проекту;
  3) лист-підтвердження про фінансування підтриманого соціально-культурного проекту у рамках національної або міжнародної грантової програми.
  4.6. Розмір фінансової підтримки міської ради на реалізацію соціально-культурного проекту громадської організації – учасника національної або міжнародної грантової програми не може перевищувати 50 відсотків затвердженого кошторису соціально-культурного проекту.
  5. Фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації проектів

  5.1. На фінансову підтримку соціально-культурних проектів використовуються кошти, передбачені у кошторисах відповідних управлінь департаменту гуманітарної політики та управління “Секретаріат ради“.
  5.2. Умовою отримання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова є участь власним вкладом громадської організації у соціально-культурному проекті (коштами або іншими матеріальними, нематеріальними ресурсами).
  Перевага надається соціально-культурним проектам, які передбачають вклади громадської організації чи з інших джерел у вигляді коштів.
  5.3. Мінімальний розмір фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурного проекту становить 5000 грн., максимальний – до 50 000 грн.
  5.4. Фінансова підтримка для реалізації соціально-культурного проекту може надаватись громадським організаціям шляхом:
  5.4.1. Перерахування коштів на розрахунковий рахунок громадської організації, відкритий у банку, що створений і діє на території України відповідно до положень чинного законодавства України, за умови підписання актів виконаних робіт.
  5.4.2. Перерахування коштів на рахунок громадської організації, відкритий в органах Державного казначейства України, за умови набуття громадською організацією статусу одержувача бюджетних коштів.
  5.5. Перелік рекомендованих витрат на реалізацію соціально-культурного проекту:
  5.5.1. Витрати на рекламу, промоцію та поліграфічні послуги, які пов’язані з соціально-культурним проектом.
  5.5.2. Витрати на проїзд та проживання іногородніх учасників соціально-культурних проектів.
  5.5.3. Витрати на проїзд в інші міста та проживання львів’ян – учасників соціально-культурних проектів.
  5.5.4. Витрати на організацію форумів, круглих столів, конференцій та інших заходів.
  5.5.5. Витрати на оренду приміщень для проведення заходів (перевага надається приміщенням комунальної форми власності).
  5.5.6. Витрати на оренду комп’ютерів, оргтехніки чи іншого обладнання.
  5.5.7. Витрати на надання інформаційних послуг щодо реалізації завдань соціально-культурного проекту.
  5.5.8. Витрати на вивчення громадської думки, у тому числі шляхом проведення соціологічних опитувань (лише для одержувачів бюджетних коштів).
  5.5.9. Витрати на придбання витратних матеріалів та канцтоварів.
  5.5.10. Витрати на розробку рекомендацій та надання фахових консультацій, проведення експертиз.
  5.5.11. Інші витрати відповідно до вимог чинного законодавства України.
  5.6. Перелік витрат на реалізацію соціально-культурного проекту, які не можуть бути фінансовані за рахунок коштів міського бюджету м.Львова (за винятком громадських організацій, які набудуть статус одержувачів бюджетних коштів):
  5.6.1. Витрати на придбання основних засобів (меблі, оргтехніка, комп’ютери) та іншого обладнання.
  5.6.2. Витрати на оплату комунальних послуг.
  5.6.3. Витрати на оплату праці виконавцям соціально-культурного проекту, у тому числі виплату гонорарів, преміальних тощо.
  5.6.4. Витрати на грошові винагороди та призи учасникам соціально-культурного проекту.
  5.7. Отримання та використання коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадської організації у встановленому порядку.
  6. Звітування

  6.1. Громадські організації, які отримали фінансування за рахунок коштів міського бюджету м.Львова, зобов’язані надавати управлінню, яке фінансує і контролює виконання соціально-культурного проекту:
  6.1.1. Щонайменше одне іменне запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації соціально-культурного проекту, яке повинно бути надано завчасно.
  6.1.2. Копії всіх публікацій, фото-, аудіо-, відео- та інших матеріалів, що пов’язані з соціально-культурним проектом.
  6.2. У тижневий термін після завершення реалізації соціально-культурного проекту громадські організації, які отримали фінансування за рахунок коштів міського бюджету м.Львова, зобов’язані подати в управління, яке фінансує і контролює виконання соціально-культурного проекту:
  6.2.1. Звіт про використання коштів.
  6.2.2. Звіт про отримані результати.
  6.2.3. Медіа-промоційний звіт (кількість відвідувачів, кількість медіа-посилань).
  6.2.4. Електронні копії документів, перелічених у підпунктах 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3.
  6.3. Управління, яке фінансує і контролює виконання соціально-культурного проекту, аналізує подані документи, формує та публікує на web-сторінці міської ради та інших спеціалізованих Інтернет-порталах м.Львова загальний звіт про реалізацію проектів у відповідній галузі співпраці міської ради з громадськими організаціями.
  6.4. У всіх публікаціях, виданнях на паперових, цифрових та інших носіях, які створюються у рамках реалізації соціально-культурного проекту, повинні бути вміщені герб Львова, напис “Львівська міська рада“ або текст “Реалізація цього проекту здійснена за підтримки Львівської міської ради“.
  6.5. Матеріали, створені у рамках реалізації соціально-культурних проектів, можуть розміщуватись на web-сторінці міської ради та інших спеціалізованих Інтернет-порталах м.Львова.
  7. Очікувані результати виконання Програми

  У результаті виконання Програми очікується:
  7.1. Зростання активності та кількості громадських організацій, залучених до виконання суспільно значимих для міста функцій.
  7.2. Здобуття та/або розширення досвіду громадськими організаціями з вказаних у Комплексній програмі напрямів співпраці, поліпшення організаційної та фінансової спроможності останніх.
  7.3. Розширення та поліпшення якості соціально-культурних послуг, які отримують мешканці м.Львова.
  7.4. Встановлення партнерських відносин між владою та громадськими організаціями.
  8. Прикінцеві положення

  8.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний рік, та є складовою частиною Комплексної програми підтримки громадських організацій.
  8.2. Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського голови з гуманітарних питань та постійні комісії міської ради:
  8.2.1. Медицини, освіти, науки і соціального захисту.
  8.2.2. Культури, дозвілля, промоцій, засобів масової інформації та туризму.
  8.2.3. Молодіжної політики, спорту та оздоровлення.
  8.2.4. Фінансів та планування бюджету.
  8.3. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання публікується у засобах масової інформації.
  Секретар ради В.Квурт

  Віза:

  Начальник управління
  Секретаріат ради Л.Зубач