УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4932


від 04/25/2019
Про затвердження Програми проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рікКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з огляду на розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р “Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року“, беручи до уваги ухвалу міської ради від 29.06.2017 № 2125 “Про затвердження Стратегії поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові“, з метою підвищення рівня поінформованості громади міста, формування екологічної свідомості, культури та світогляду раціонального поводження з відходами, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рік (додаток 1).
2. Утворити робочу групу для реалізації Програми проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рік та затвердити її персональний склад згідно з додатком 2 до цієї ухвали.
3. Робочій групі забезпечити реалізацію Програми проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рік.
Відповідальний: голова робочої групи.
4. Структурним підрозділам Львівської міської ради, а також комунальним підприємствам, установам та організаціям сприяти робочій групі у реалізації Програми проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рік.
Відповідальні: керівники структурним підрозділів Львівської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
5. Встановити, що видатки на фінансове забезпечення Програми проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рік повинні проводитися у межах коштів, передбачених у вигляді внесків до статутного капіталу Львівського комунального підприємства “Зелене місто“ у 2019 році.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рік
1. Загальні положення

1.1. Поводження з відходами є однією з найважливіших проблем сучасного світу і є прямим наслідком людської діяльності. Глобальні екологічні ризики проявляються у масовому забрудненні води, повітря, грунту, дефіциті природних ресурсів, зміні клімату, а також знищенні біорізноманіття та нераціональному поводженні з відходами. Усім цим процесам не перешкоджають державні кордони, вони взаємопов’язані і, як правило, виникнення одного ризику призводить до виникнення іншого, часто навіть у цілому ланцюгу ризиків.
1.2. У стратегії зниження негативного впливу на навколишній світ сфери поводження з відходами успішна система управління відходами не може бути реалізована з орієнтацією лише на техніко-економічні аспекти і нехтуванні роллю екологічної просвіти та інформування населення, розвитку екологічної культури та підвищення рівня свідомості, враховуючи, що участь громадян в управлінні відходами дуже важлива.
1.3. На цей момент реалізація проекту будівництва сучасного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, рекультивація міського полігону твердих побутових відходів, розбудова муніципальної системи поводження з відходами та виконання ухвали від 29.06.2017 № 2124 Про затвердження концепції сортування твердих побутових відходів у м. Львові та Стратегії поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки не може відбуватися без комплексного інформування населення та потребує неодмінного залучення громадського середовища до просвітницьких процесів. Реалізація концепцій управління відходами повинна бути охоплена інформаційно-просвітницькими планами, адже технологічних рішень недостатньо. Потрібні системний підхід і якомога ширший спектр методів просвітництва та інформування. Певним рівнем обізнаності стосовно поводження з відходами мають володіти всі верстви населення.
1.4. Необхідною потребою є постійне та належне інформування громадськості стосовно розвитку системи поводження з відходами у м. Львові та просвітництва щодо раціональних методик попередження утворення та мінімізації відходів, а також щодо раціонального поводження з уже створеними відходами. Замкнений цикл використання ресурсів – це ключовий фактор прогресії міста та держави за сучасних геополітичних обставин. Циркулярна економіка, яка стосується сектору поводження з відходами, є складовою сталого розвитку, у руслі якої намагається розвиватися весь цивілізований світ.
1.5. Екологічне просвітництво та екологічна культура взаємопов'язані і мають причинно-наслідкові зв'язки, які сприяють сталому розвитку сфери управління відходами. Постійна та безперебійна популяризація знань про відходи серед громади міста (від дитячих садків, початкової та середньої школи до вищих навчальних закладів), працівників державного та приватного секторів, домогосподарств та компаній спричинює поведінкову зміну населення у ставленні до відходів. Екологічне просвітництво дає змогу набути екологічні знання та навички, та підвищує обізнаність громадськості щодо ефективної участі у впровадженні системи раціонального поводження з відходами.
2. Мета Програми

2.1 Метою Програми проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рік (надалі - Програма) є:
2.1.1. Підвищення рівня обізнаності населення м. Львова, що стосується попередження утворення, мінімізації та повторного використання відходів, роздільного збору та переробки вторинної сировини, компостування органічних відходів.
2.1.2. Налагодження системної просвітницької роботи у секторі поводження з відходами на основі співпраці органу місцевого самоврядування та екологічного громадського сектору міста.
2.1.3. Забезпечення організаційної підтримки ініціатив і організацій м. Львова, які сприяють просвітництву населення щодо попередження утворення, мінімізації та раціонального поводження з відходами.
2.1.4. Підвищення рівня культури поводження з відходами та екологічної активності серед населення м. Львова.
3. Виконавці Програми

3.1. Відповідальним за виконання Програми виступає Львівське комунальне підприємствоЗелене місто“.
3.2. Генератором ідей, пропозицій та напрацювання доручень є відповідно створена робоча група для реалізації Програми проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходами, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення м. Львова на 2019 рік.
3.3. Для реалізації Програми залучаються співвиконавці: громадські організації, громадські спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, депутати міської ради, посадові особи структурних підрозділів міської ради, а також фізичні особи.
3.4. Контроль за виконанням Програми покладено на департамент з питань поводження з відходами та департамент економічного розвитку.
4. Способи реалізації Програми

4.1. Реалізація Програми здійснюватиметься через:
4.1.1. Організацію дискусійних зустрічей, що стосується розвитку системи управління відходами у місті, учасниками яких будуть представники Львівської міської ради, громадського середовища, бізнесу, експертного середовища тощо.
4.1.2. Організацію екологічного фестивалю, який включатиме еко-лекторій, еко-ярмарок, food-зону без одноразового посуду, локацію просвітництва, дитячу зону стосовно поводження з ресурсами тощо.
4.1.3. Показ екологічної вистави для дошкільнят та школярів молодших класів.
4.1.4. Проведення просвітницьких уроків та лекцій для дошкільнят, школярів і студентів.
4.1.5. Організацію ознайомчих поїздок на комплекси з переробки твердих побутових відходів і об’єкти з переробки вторинної сировини для школярів, студентів, активного середовища міста та засобів масової інформації.
4.1.6. Організацію воркшопів і акцій стосовно раціонального поводження з органічними відходами і напрацювання бачення розвитку сектору управління відходами на наступні роки.
4.1.7. Організацію конкурсів екологічних проектів і медіа-робіт серед активного середовища міста та школярів.
4.1.8. Напрацювання, формування та поширення тематичних матеріалів у форматі настільних ігор, відеороликів, довідників і посібників стосовно неутворення, мінімізації та раціонального поводження з твердими побутовими відходами.
4.1.9. Інші способи інформування та поширення просвітництва серед громадськості.
4.2. Зведені показники щодо реалізації Програми із зазначенням необхідних сум наведені у додатку до цієї Програми.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Джерелами фінансування Програми є кошти, передбачені як внески до статутного капіталу Львівського комунального підприємстваЗелене місто упродовж 2019 року та інші джерела, незаборонені законодавством України.
5.2. Такі кошти скеровуються на:
5.2.1. Організацію публічних заходів, таких як дискусійні зустрічі, фестивалі, вистави, лекції та уроки, екскурсії, воркшопи, акції, конкурси, які націлені на підвищення інформування та просвітництва населення міста у руслі попередження утворення, мінімізації та повторного використання відходів, роздільного збору та переробки вторинної сировини, компостування органічних відходів.
5.2.2. Виготовлення тематичних інформаційно-просвітницьких матеріалів, у форматі настільних ігор, відеороликів, довідників, посібників, брошур та інших роздаткових матеріалів.
5.2.3. Інші видатки, необхідні для реалізації Програми відповідно до мети Програми.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Виконання Програми дозволить:
6.1.1. Забезпечити належне інформування громади м. Львова про діяльність Львівської міської ради у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
6.1.2. Підвищити рівень обізнаності населення м. Львова у руслі попередження утворення, мінімізації та повторного використання відходів, роздільного збору та переробки вторинної сировини, компостування органічних відходів.
6.1.3. Налагодити системну та постійну просвітницьку роботу у секторі попередження утворення відходів, мінімізації та раціонального поводження з утвореними відходами.
6.1.4. Надати підтримку до розвитку ініціативам і організаціям міста, які сприяють інформуванню та просвітництву населення щодо попередження утворення, мінімізації та раціонального поводження з відходами.
6.1.5. Напрацювати та сформувати базу тематичних методичних матеріалів.
6.1.6. Напрацювати основи для формування Стратегії поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на наступні роки.
6.1.7. Підвищити рівень культури поводження з відходами та екологічну активність населення міста.
6.2. Виконання Програми передбачає формування відповідальною робочою групою письмового звіту, який має містити:
6.2.1. Кількісні та якісні показники виконання проекту (охоплення аудиторії, перелік залучених учасників, кількість використаних коштів тощо).
6.2.2. Оцінку зворотного зв’язку з цільовою аудиторією.
6.2.3. Фото та відеоматеріали.
6.3. Відповідальним за підготовку проекту письмового звіту є керівник робочої групи.
Секретар ради А. Забарило

Візи:

Директор ЛКП Зелене місто В. Ноздря


Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
робочої групи

В. Ноздря - директор Львівського комунального підприємства Зелене місто“, керівник робочої групи;
М. Рябика - асистент керівника по зв’язках зі ЗМІ та публічним сектором Львівського комунального підприємства Зелене місто, секретар робочої групи
Члени робочої групи:

З. Довганик - начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики;
О. Приставська - директор Навчально-методичного центру освіти м. Львова;
М. Попова - головний спеціаліст відділу сортування відходів та їх переробки департаменту з питань поводження з відходами;
І. Оршак - депутат Львівської міської ради, голова постійної комісії екології та природокористування;
Б. Пошивак - провідний спеціаліст відділу екології і вторинної сировини Львівського комунального підприємства Зелене місто
О. Котис - координатор екологічної ініціативи “Чисте місто; координатор соціальної ініціативи “Хтось не зробить (за згодою);
У. Тарас - PhD, еколог, директор РЛП Знесіння, керівник ГО “Екологічний клуб ПОЛе (за згодою);
М. Руда - PhD, еколог, викладач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності НУ “Львівська політехніка“, член ГО “Екологічний Клуб ПОЛе (за згодою);
Т. Чучко - голова обслуговуючого кооперативу Екопродукти Галичини (за згодою);
І. Петрик - голова ГО “Зелена коробка (за згодою);
І. Пігура - провідний бібліотекар Львівської обласної бібліотеки для дітей, координатор проекту “Екобібліотека (за згодою);
Ю. Боруцька - кандидат геологічних наук, еколог-геолог, викладач Екологічного коледжу ЛНАУ (за згодою);
І. Койнова - доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка, президент громадської екологічної організації Екопоступ (за згодою);
Н. Михайлюк - начальник відділу екології та природніх ресурсів департаменту містобудування.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


Директор ЛКП Зелене містоВ. Ноздря

Додаток до Програми.docxДодаток до Програми.docx
Дата оприлюднення: 05/08/2019