УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4264


від 11/29/2018
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рікЗ метою створення сприятливих передумов для реалізації заходів у галузі культури, розвитку комунальних організацій (установ, закладів), громадських організацій, благодійних фондів та творчих спілок культурно-мистецького спрямування на території м. Львова, надання їм матеріально-фінансової підтримки на організацію та проведення заходів у галузі культури міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік (додається).
2. Управлінню культури департаменту розвитку, постійній комісії культури, молодіжної політики та спорту забезпечити реалізацію Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік.
Відповідальні: начальник управління
культури департаменту розвитку, голова
постійної комісії культури, молодіжної
політики та спорту.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.


Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік

1. Загальні положення

1.1. Програма надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік (надалі – Програма) визначає мету, завдання, очікувані результати і механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова для надання фінансової підтримки комунальним організаціям (установам, закладам), громадським організаціям, благодійним фондам та творчим спілкам культурно-мистецького спрямування на реалізацію ними заходів у галузі культури на території м. Львова.
1.2. Бюджетні кошти скеровуються на покриття видатків на:
1.2.1. Проведення заходів у галузі культури (надалі – заходів) – фестивалів, концертів, презентацій, лекцій, творчих вечорів, театральних постановок, виставок.
1.2.2. Відзначення ювілеїв, визначних та пам’ятних дат у галузі культури.
1.2.3. Презентацію м. Львова на фестивалях та конкурсах в Україні та за кордоном.
1.2.4. Реалізацію проекту “Львів – місто літератури“.
1.2.5. Реалізацію проектів у межах конкурсу соціально-культурних проектів.
1.3. Не допускається скерування бюджетних коштів на:
1.3.1. Здійснення заходів, не пов’язаних з напрямками, зазначеними у пункті 1.2 цієї Програми.
1.3.2. Фінансування статей витрат, які також фінансуються за рахунок інших бюджетних програм (порядків використання бюджетних коштів).
1.3.3. Оплату посередницьких послуг.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є залучення людських та матеріальних ресурсів комунальних організацій (установ, закладів), громадських організацій, благодійних фондів та творчих спілок культурно-мистецького спрямування і головних розпорядників бюджетних коштів до реалізації заходів у галузі культури різного рівня.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Організація і проведення конкурсу для визначення комунальних організацій (установ, закладів), громадських організацій, благодійних фондів та творчих спілок культурно-мистецького спрямування, які отримуватимуть фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, на організацію та проведення заходів.
2.2.2. Фінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Львова заходів комунальних організацій (установ, закладів), громадських організацій, благодійних фондів та творчих спілок культурно-мистецького спрямування.
2.2.3. Здійснення поточного контролю за реалізацією заходів комунальними організаціями (установами, закладами), громадськими організаціями, благодійними фондами культурно-мистецького спрямування, творчими спілками, які отримали фінансування з міського бюджету м. Львова, з метою визначення відповідності вимогам цієї Програми.
2.2.4. Аналіз і моніторинг реалізованих заходів з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова.
2.3. Реалізація завдань Програми покладається на управління культури департаменту розвитку.
3. Конкурсна комісія

3.1. Визначення комунальних організацій (установ, закладів), громадських організацій, благодійних фондів та творчих спілок культурно-мистецького спрямування, яким буде надаватись фінансова підтримка на проведення заходів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії (надалі – комісія).
3.2. До складу комісії входить начальник управління культури департаменту розвитку, заступник начальника управління – начальник відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку, провідний спеціаліст відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку, всі члени постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту (за згодою), три представники культурно-мистецького середовища м. Львова (за згодою).
3.3. Комісію очолює голова комісії – начальник управління культури департаменту розвитку. Заступником голови комісії та секретарем комісії є відповідно заступник начальника управління – начальник відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку і провідний спеціаліст відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку.
3.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правочинними якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
3.5. До повноважень комісії належить:
3.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих організаціями для участі у конкурсі.
3.5.2. Формування переліку заходів, на проведення яких конкурсна комісія рекомендує надати фінансову підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
3.6. Результати засідання конкурсної комісії оформляються у вигляді протоколу.
4. Терміни проведення конкурсу

4.1. Прийом заявок на конкурс надання фінансової підтримки на проведення заходів у галузі культури на 2019 рік проводиться у період з 30 листопада по 29 грудня 2018 року.
4.2. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління культури департаменту розвитку через розміщення на офіційному сайті Львівської міської ради.
4.3. Управління культури департаменту розвитку відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення заходів.
5. Кваліфікаційні вимоги до аплікантів та участь у конкурсі

5.1. Аплікантами (учасниками) конкурсу можуть бути організації культурно-мистецького спрямування комунальні установи і заклади, громадські організації, благодійні фонди та творчі спілки, які зареєстровані і здійснюють свою діяльність на території м. Львова.
5.2 До участі у конкурсі допускаються лише комунальні організації (установи, заклади), громадські організації, благодійні фонди культурно-мистецького спрямування та творчі спілки, з моменту первинної реєстрації яких пройшло 2 і більше років.
5.3. Апліканти до початку конкурсного відбору зобов’язані подати фінансові чи інші документи відповідно до раніше укладених договорів з виконавчими органами міської ради.
5.4. Апліканти, які не виконали основних вимог конкурсу у попередньому році або порушили умови договору з головним розпорядником коштів, не можуть бути учасниками конкурсу у наступному календарному році.
5.5. Для участі у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення заходів у галузі культури апліканти протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс, подають на ім’я начальника управління культури департаменту розвитку через Центр надання адміністративних послуг або способом подання Електронного звернення* на офіційному сайті Львівської міської ради такий перелік документів:
5.5.1. Заповнену аплікаційну форму, де вказано не більше 2-х заходів у галузі культури, які подаються аплікантом на участь у конкурсі (додаток 1 до цієї Програми).
5.5.2. Копію установчого документа комунальної організації (установи, закладу), громадської організації, благодійного фонду чи творчої спілки культурно-мистецького спрямування, завірену печаткою (за наявності печатки) та підписом керівника організації на кожній сторінці.
5.5.3. Копію витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (не давніше 3-х років з моменту одержання такого витягу/виписки).
5.6. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд конкурсної комісії, покладається на керівника організації-апліканта.
5.7. Відповідальність за оформлення документів несе аплікант, який є організатором заходів.
5.8. Невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
Примітки:
* При поданні Електронного звернення через офіційний сайт Львівської міської ради аплікант зобов'язується у вкладенні долучити скановані копії всіх документів, передбачених підпунктами 5.5.1-5.5.3 цієї Програми.
6. Порядок визначення переможців конкурсу

6.1. Визначення переліку комунальних організацій (установ, закладів), громадських організацій, благодійних фондів та творчих спілок культурно-мистецького спрямування, які отримають фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на проведення заходів, здійснюється у два етапи:
6.1.1. 1-й етап – аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу.
6.1.2. 2-й етап – розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки на проведення заходів у галузі культури комунальним організаціям (установам, закладам), громадським організаціям, благодійним фондам та творчим спілкам культурно-мистецького спрямування.
6.2. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки комунальним організаціям (установам, закладам), громадським організаціям, благодійним фондам та творчим спілкам культурно-мистецького спрямування на проведення заходів згідно з критеріями, проводить конкурсна комісія за поданням управління культури департаменту розвитку.
6.3. Бюджетні кошти, передбачені за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“, розподіляються між Заявниками пропорційно згідно з критеріями (додаток 2 до цієї Програми) за таким принципом:
6.3.1. Визначення суми коштів, яка припадає на кожен з критеріїв, здійснюється за формулою:
х Х %, де

сума коштів, яка передбачена для розподілу згідно з критеріями.
Х %вагомість кожного критерію*.
6.3.2. Визначення кількості заходів, які відповідають кожному з критеріїв.
6.3.3. Визначення суми коштів, яка припадає на один захід відповідно до одного з критеріїв, визначається за такою формулою:
Z / k, де:
Z – загальна сума коштів, яка припадає на один критерій.
k – кількість заходів, які відповідають одному критерію.
6.4. Суму коштів, яка припадатиме на проведення загальноміських заходів – Різдво у Львові, Великдень у Львові, День міста Львова, День Незалежності України, Фестивалю театрів, а також відзначення ювілеїв, визначних та пам'ятних дат, відзначення професійних свят у галузі культури, реалізацію нових театральних проектів та постановок, проведення заходів у рамках “Стратегії культури 2025“, презентацію Львова на фестивалях та конкурсах в Україні та закордоном, проект “Львів – місто літератури“, конкурс соціально-культурних проектів та іміджевих фестивальних заходів (Флюгери Львова, Дитячий форум, фестиваль LvivMozArt, Міжнародний кінофестиваль “Wiz-Art“, Фестиваль Параджанова на Левандівці, Літературний фестиваль, Львівське квадріанале сценографії, Джазовий фестиваль “Джаз Без“, фестиваль “Тиждень актуального мистецтва“) визначає управління культури департаменту розвитку, за погодженням постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту.
6.5. У разі, якщо сума коштів, яку просить заявник для фінансування заходу в галузі культури, є меншою, ніж сума коштів, на яку претендує аплікант відповідно до критеріїв, то у такому разі аплікант отримує ту суму коштів, яка зазначена у заяві, а відповідна різниця розподіляється між іншими заявниками згідно з критеріями.
6.6. Порядок розгляду документів аплікантів, які подали свої пропозиції на участь у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення заходів у галузі культури:
6.6.1. До розгляду комісією не допускаються подані заяви для надання фінансової підтримки на проведення заходів у галузі культури заявників, якщо:
6.6.1.1. Захід є внутрішнім заходом заявника.
6.6.1.2. Захід проводиться за межами м. Львова (окрім заходів у межах видатків, передбачених на презентацію Львова на фестивалях та конкурсах в Україні та закордоном).
6.6.2. Якщо захід згідно з критеріями отримує менше 50 балів, то такий захід не допускається до подальшого розгляду та не отримує фінансову підтримку з міського бюджету).
6.6.3. Один захід не можуть подавати на фінансування двоє та більше заявників.
6.7. У разі, якщо на момент завершення конкурсу не прийнятий міський бюджет м. Львова на відповідний рік, комісія приймає рішення про перенесення дати розгляду поданих документів і формування Календарного плану загальноміських централізованих заходів на 2019 рік та суми фінансування відповідних заходів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
6.8. За результатами оцінки поданих документів і сформованих зауважень та рекомендацій управління культури департаменту розвитку у 30-денний термін після закінчення прийому заяв для участі у конкурсі подають на розгляд та погодження постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту і директора департаменту розвитку Календарний план загальноміських централізованих заходів на 2019 рік із зазначенням сум фінансової підтримки кожного заходу.
6.9. Про результати розгляду заяв управління культури департаменту розвитку повідомляє аплікантів за допомогою засобів електронного зв’язку чи телефоном.
6.10. У разі невідповідності заявника критеріям визначення одержувача бюджетних коштів, зазначених у цій Програмі, такий заявник не може бути визначений одержувачем бюджетних коштів та не допускається до відбору заходів одержувачів бюджетних коштів, про що управління культури департаменту розвитку повідомляє заявника.
Примітки:
* Кожен з критеріїв, зазначений у додатку 2 до цієї Програми, вимірюється певною кількістю балів (1 бал прирівнюється до 1 відсотка). У підсумку сума всіх балів становить 100 відсотків від загальної суми, яка розподіляється згідно з критеріями.
7. Перелік статей витрат, на які надається фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“

7.1. Кошти з міського бюджету м. Львова за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“, передбачені на надання фінансової підтримки на проведення заходів комунальними організаціями (установами, закладами), громадськими організаціями, благодійними фондами та творчими спілками культурно-мистецького спрямування, надаються на такі статті витрат:
7.1.1. Витрати на поліграфію, а саме: підготовку макетів та друк афіш, плакатів, буклетів, програм заходів, календарів, флаєрів та іншої друкованої продукції за умови нанесення на них логотипу управління культури департаменту розвитку та попереднього погодження макету в управлінні культури департаменту розвитку методом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.2. Витрати на виготовлення (підготовку макетів та друк) візуальної продукції, а саме: банерів, прапорів, прес-волів, акредитаційних матеріалів тощо.
7.1.3. Витрати на оренду приміщень, території, споруди для проведення проекту/заходу (чи плату за користування ними, витрати на їх обслуговування і експлуатацію).
7.1.4. Витрати на нагороджувальну атрибутику, а саме: кубки, медалі, грамоти (дипломи) за умови нанесення на неї логотипу управління культури департаменту розвитку та попереднього погодження макету в управлінні культури департаменту розвитку методом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.5. Витрати на оренду інвентаря, музичних інструментів та обладнання.
7.1.6. Витрати на канцтовари.
7.1.7. Витрати на технічне забезпечення, яке використовується для проведення заходу (світлове, звукове, сценічне обладнання, екрани).
7.1.8. Витрати на харчування учасників заходу.
7.1.9. Витрати на проживання учасників заходу.
7.1.10. Витрати на сувенірну продукцію за умови нанесення на неї логотипу управління культури департаменту розвитку та попереднього погодження макету в управлінні культури департаменту розвитку методом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.11. Витрати на транспортні послуги (у тому числі оренду транспортних засобів).
7.1.12. Витрати на медіапослуги (реклама заходу на радіо та телебаченні, онлайн трансляція та відеозйомка заходу).
7.1.13. Послуги залучених спеціалістів.
7.2. Сума витрат за усіма статтями видатків визначається наказом начальника управління культури департаменту розвитку.
8. Процедура підготовки до проведення заходів, передбачених Календарним планом загальноміських централізованих заходів на 2019 рік

8.1. Для проведення заходів за результатами відбору комунальна організація (установа, заклад), громадська організація, благодійний фонд чи творча спілка культурно-мистецького спрямування (надалі – організація) захід якої включено до Календарного плану загальноміських централізованих заходів на 2019 рік, у термін не пізніше як за 30 днів до початку проведення заходу подає в управління культури департаменту розвитку такий перелік документів:
8.1.1. Лист про прийняття пакету документів на проведення заходу (додаток 3 до цієї Програми).
8.1.2. 3 примірники договору на реалізацію заходу (додаток 4 до цієї Програми).
8.1.3. 3 примірники положення про захід (додаток 5 до цієї Програми).
8.1.4. 3 примірники зведеного кошторису витрат на проведення заходу (додаток 6 до цієї Програми), у якому детально розписано статті витрат з міського бюджету м. Львова, власні видатки організації та залучені партнерські внески.
8.1.5. 3 примірники кошторису витрат на проведення заходу (додаток 7 до цієї Програми).
8.1.6. 4 примірники плану використання бюджетних коштів, якщо це перший захід у поточному році (форма, визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57), або 4 примірники довідки змін до плану використання бюджетних коштів, якщо це другий захід у поточному році (форма, визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57).
8.2. Управління культури департаменту розвитку перевіряє поданий пакет документів на відповідність вимогам конкурсу та, у разі правильності заповнених даних, видає відповідний наказ, у якому зазначається найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
8.3. Поданий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів (за наявності печатки) та реєструється в управлінні культури департаменту розвитку. Після цього один примірник документів залишається у фінансово-економічному відділі управління культури департаменту розвитку, один примірник залишається у відділі програм та проектів управління культури департаменту розвитку, а один примірник передається організації. Про підписання пакету документів управління культури департаменту розвитку повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку або телефоном.
8.4. У разі, якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам конкурсу, містить помилки чи недостовірну інформацію, то управління культури департаменту розвитку протягом 7 робочих днів з дати його отримання повертає цей пакет документів наручно Заявнику із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
8.5. Організація у термін до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно в управління культури департаменту розвитку виправлений пакет документів. У разі, якщо за 15 днів до заходу організація не надає в управління культури департаменту розвитку пакет документів з врахуванням зауважень, це є підставою у відмові надання фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова для цієї організації.
8.6. Організація, яка включена до Календарного плану загальноміських централізованих заходів на 2019 рік, має право один раз перенести проведення заходу з одного місяця на інший місяць або перенести кошти на інший рівнозначний захід. Для цього заявник не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення заходу подає в управління культури департаменту розвитку звернення про перенесення дати проведення заходу або перенесення коштів на інший рівнозначний захід довільної форми через Центр надання адміністративних послуг на ім’я начальника управління культури департаменту розвитку із зазначенням причини перенесення.
8.7. Поданий пакет документів повинен бути заповнений виключно машинописом (не вручну).
8.8. За 7 днів до дати проведення заходу організація надсилає на електронну адресу управління культури департаменту розвитку прес реліз про захід, який отримує фінансову підтримку з міського бюджету м. Львова.
8.9. Також за 7 днів до заходу організація надсилає на електронну адресу управління культури департаменту розвитку офіційне запрошення на урочисте відкриття заходу, який отримує фінансову підтримку з міського бюджету м. Львова.
8.10. Назва заходу у поданих документах повинна відповідати назві заходу, зазначеному у календарному плані загальноміських централізованих заходів на 2019 рік. У разі, якщо організація має намір внести зміни до назви заходу, необхідно за 30 днів до проведення заходу через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради скерувати звернення на ім’я начальника управління культури департаменту розвитку із зазначенням таких змін.
9. Процедура отримання коштів

9.1. Фінансування заходу здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів) відповідної організації, погодженим з головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до затвердженого календарного плану та згідно з листом організації на фінансування (додаток 8 до цієї Програми), актом про реалізацію заходу (додаток 9 до цієї Програми) і копіями підтверджуючих документів відповідно до визначених статей видатків, завірених належним чином (підпис керівника організації та печатка (за наявності) та поданих у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку.
9.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів, необхідних для організації та проведення заходів, укладаються організацією безпосередньо з надавачами таких товарів та послуг, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).
9.3. Перелік підтверджуючих документів для отримання коштів згідно з попередньо погодженим кошторисом різниться залежно від статей витрат, а саме:
9.3.1. Для отримання коштів за статтею витрат “Поліграфія“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке здійснювало розробку та друк поліграфічної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на поліграфію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, акти на списання поліграфічної продукції (додаток 10 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, а також взірці поліграфічної продукції.
9.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат “Виготовлення візуальної продукції“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке здійснювало розробку та друк візуальних матеріалів, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на візуальні матеріали, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк візуальних матеріалів, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало друк візуальних матеріалів, акти на списання візуальних матеріалів (додаток 11 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, а також взірці візуальних матеріалів чи їх макети.
9.3.3. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда місць проведення заходу“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством-орендодавцем, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надає послуги оренди, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства-орендодавця, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.4. Для отримання коштів за статтею витрат “Нагороджувальна атрибутика“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управлінням культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке надавало нагороджувальну атрибутику, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало нагороджувальну атрибутику, відомості видачі нагороджувальної атрибутики та акти на списання нагороджувальної атрибутики (додаток 12 та додаток 13 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.5. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда інвентаря, музичних інструментів, сценічного та іншого обладнання“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке надавало в оренду предмети чи засоби, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.6. Для отримання коштів за статтею витрат “Канцтовари“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке надавало канцтовари, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало канцтовари, акт на списання канцтоварів (додаток 14 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу. У разі якщо організація купує канцтовари за готівку, то договір, накладна та рахунок не надається, а надається лише копія товарного чеку та авансовий звіт.
9.3.7. Для отримання коштів за статтею витрат “Технічне забезпечення“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало в оренду обладнання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду звукове чи світлове обладнання, калькуляцію на технічне забезпечення, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
9.3.8. Для отримання коштів за статтею витрат “Харчування учасників заходу“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з харчування, список учасників, яким було надано послуги з харчування (додаток 15 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.9. Для отримання коштів за статтею витрат “Проживання учасників заходу“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену підписом та печаткою (за наявності) керівника підприємства, яке надавало послуг з проживання, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список учасників заходу, яким було надано послуги з проживання (додаток 16 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.10. Для отримання коштів за статтею витрат “Сувенірна продукція“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке надавало сувенірну продукцію, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало сувенірну продукцію, відомості видачі сувенірної продукції та акти на списання сувенірної продукції (додаток 17 та додаток 18 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.11. Для отримання коштів за статтею витрат “Транспортні послуги“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке надавало транспортні послуги, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, надану підприємством калькуляцію (із зазначенням детального маршруту та кілометражу здійснених транспортних перевезень), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало транспортні послуги, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало транспортні послуги, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
У разі, якщо перевезення учасників заходу здійснювалось способом купівлі квитків на автобусне, залізничне чи авіаперевезення, необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку заповнену та зареєстровану в органах Державної казначейської служби форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, долучивши до неї заяву учасника заходу про відшкодування витрат на проїзд, офіційне запрошення на ім’я учасника заходу, оригінали чи завірені копії проїзних документів, завірену копію паспорта та ідентифікаційного коду (за наявності) і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.12. Для отримання коштів за статтею витрат “Медіапослуги“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію договору з підприємством, яке надавало медіапослуги, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту наданих послуг, зареєстрованого в казначействі, копію рахунку, калькуляцію на надані послуги (у разі надання послуг з радіо чи телевізійної реклами – подати копію графіку виходу в ефір відповідної радіо чи телевізійної реклами), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало медіапослуги організатору заходу, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало медіапослуги організатору заходу та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.13. Для отримання коштів за статтею витрат “Послуги залучених спеціалістів“ необхідно подати у фінансово-економічний відділ управління культури департаменту розвитку копію цивільно-правового договору із спеціалістами, які надавали послуги з підготовки та проведення заходів, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту наданих послуг, зареєстрованого в казначействі, копію рахунку та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата, зазначена на накладних на нагородження, поліграфію, візуальну продукцію, сувенірну продукцію та канцтовари повинна бути не пізніше дати початку заходу, а дата актів виконаних робіт чи наданих послуг за статтями витрат “Оренда місць проведення заходу“, “Оренда інвентаря, музичних інструментів, сценічного та іншого обладнання“, “Технічне забезпечення“, “Харчування учасників заходу“, “Проживання учасників заходу“, “Медіапослуги“, “Послуги залучених спеціалістів“ повинна бути останнім днем заходу або наступним днем після заходу.
9.5. Договори, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи необхідно зареєструвати в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
9.6. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів), головний розпорядник бюджетних коштів здійснює перерахунок коштів у межах бюджетних асигнувань на рахунок організації, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
9.7. Після проведення заходу організація подає в управління культури департаменту розвитку медійний звіт та фотозвіт про проведення заходу в електронному вигляді. Вимоги до оформлення медійного звіту та фотозвіту про проведення заходу визначає управління культури департаменту розвитку.

10. Бухгалтерський облік та звітність про використаннябюджетних коштів, контроль за їх використанням

10.1. Отримання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності організацій у встановленому законодавством України порядку.

10.2. Організації подають в управління культури департаменту розвитку фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки і у порядку, встановленому законодавством України.
10.3. У разі невиконання (неналежного виконання) організацією договору на проведення заходу, така організація позбавляється права проведення заходів в межах Програми у наступному календарному році. Документи, які подає така організація у наступному календарному році конкурсна комісія не розглядає.
10.4. Контроль за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цієї Програми, здійснює управління культури департаменту розвитку та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління культури департаменту розвитку має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
10.5. Управління культури департаменту розвитку має право здійснювати перевірку якості проведення заходів та відповідності використання бюджетних коштів згідно із затвердженим положенням про проведення заходу (відповідно до додатка 5 до цієї Програми) та кошторисом витрат (відповідно до додатка 7 до цієї Програми).
10.6. За результатами перевірки управління культури департаменту розвитку складає акт із зазначенням виявлених порушень та ознайомлює з ним представників організації, відповідальної за проведення заходу.
11. Розподіл невикористаних чи нерозподілених коштів згідно з Календарним планом загальноміських централізованих заходів на 2019 рік

11.1. У разі якщо буде виявлено, що частина організацій не проінформувала управління культури департаменту розвитку про перенесення заходу у встановлені цією Програмою терміни або відмовилась від проведення заходу, а також якщо є залишок коштів по проведених заходах, то ці кошти можуть бути використані на проведення загальноміських заходів – Різдво у Львові, Великдень у Львові, Міжнародний День музеїв, День міста Львова, День незалежності України, День працівника культури, Фестивалю театрів, а також відзначення ювілеїв, визначних та пам'ятних дат, реалізацію нових театральних постановок, проведення заходів в рамках Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025, затвердженої ухвалою міської ради від 08.07.2017 № 2047, презентацію м. Львова на фестивалях та конкурсах в Україні та за кордоном, проект “Львів – місто літератури“ відповідно до подання управління культури департаменту розвитку та за погодженням з директором департаменту розвитку.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління
культури Н. БундаДодаток 1
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Начальнику управління культури департаменту розвитку
____________________________

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
учасника конкурсу надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік
1.
Назва заходу № 1
2.
Назва заходу № 2
3.
Дата проведення заходу (назва заходу № 1)
4.
Дата проведення заходу (назва заходу № 2)
5.
Повна назва апліканта - організатора заходу
6.
Посада та ПІБ керівника організатора заходу
7.
Контактний телефон керівника організатора заходу
8.
Фактична адреса реєстрації організатора заходу
9.
Юридична адреса реєстрації організатора заходу
10.
Ідентифікаційний код організатора заходу (ЄДРПОУ)
11.
Функціональне спрямування діяльності організатора заходу (відповідно до установчих документів)
12.
Організаційно-правова форма організатора заходу
13.
Дата первинної реєстрації організатора заходу
14.
Посада та ПІБ відповідальної особи від організатора заходу
15.
Контактний телефон відповідальної особи
16.
Електронна пошта організатора заходу

Загальний бюджет проведення заходу ______________________________
(назва заходу)

Статті видатків
Очікувані видатки з міського бюджету
м. Львова, грн.
Видатки апліканта, грн.
1
2
3
Поліграфія
Виготовлення візуальної продукції
Оренда місць проведення заходу
Нагороджувальна атрибутика
Оренда інвентаря, музичних інструментів, сценічного та іншого обладнання
Канцтовари
Технічне забезпечення
Харчування учасників заходу
Проживання учасників заходу
Сувенірна продукція
Транспортні послуги
Медіапослуги
Послуги залучених спеціалістів
Інші власні видатки апліканта
-
Загальний бюджет заходу

Загальна інформація про захід ____________________________________
(назва заходу)


з/п
Зміст показника
Показник організації у рамках цього заходу
1
2
3
1.
Короткий зміст заходу
2.
Мета та завдання заходу, очікуваний соціокультурний ефект від його реалізації
3.
Очікувана кількість відвідувачів
4.
Місце проведення заходу (включаючи адресу, максимальну кількість відвідувачів чи глядачів, яку вміщає ця локація)
5.
Залучення закордонних учасників та партнерів до проведення заходу
6.
Опис історії реалізації даного заходу (якщо захід проводиться не вперше)
7.
Соціальна та медійна активність організації (наявність власного веб-сайту, сторінок у соцмережах, поширення інформації про діяльність організації)
* Керівник комунальної організації (установи, закладу), громадської організації, благодійного фонду чи творчої спілки культурно-мистецького спрямування своїм підписом у цій аплікаційній формі підтверджує, що ознайомлений та погоджується з вимогами конкурсу, які визначені у Програмі надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік.
** Заявник дає згоду на обробку персональних даних.
*** Не заповнення однієї з граф аплікаційної анкети є підставою для недопуску апліканта до участі у конкурсі.
____________________ ____________________ ________________
(Дата) (Підпис, печатка) (ПІБ керівника)Додаток 2
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік
КРИТЕРІЇрозподілу коштів міського бюджету м. Львова длянадання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік

з/п
Назва критеріїв
Вагомість критерію, %
1
2
3
1.
Очікувана кількість відвідувачів заходу
5
2.
Наявність закордонних учасників чи партнерів заходу
10
3.
Відповідність пріоритетній тематиці проектів
10
4.
Децентралізованість заходів (у випадку, якщо локації заходів розташовані не лише у центральній частині міста, а й у інших мікрорайонах м. Львова)
10
5.
Історія проведення заходу (наприклад, щорічні заходи)
10
6.
Соціальна та медійна активність організації (висвітлення діяльності організації у медіа та соцмережах)
10
7.
Оцінка використання бюджетних коштів у попередніх періодах
15
8.
Очікуваний соціальний ефект від реалізації заходу
15
9.
Оптимальність пропонованого кошторису заходу
15Додаток 3
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Начальнику управління культури департаменту розвитку
____________________________

Шановний (-на) _________________________________!


___________________________________ просить Вас прийняти пакет
(назва організації)
документів на проведення заходу ___________________________________ із кошторисом на суму __________________ грн., який проходитиме з “_____“_____________2019 р. по “_____“_____________2019 р.
___________________ ___________________ ____________________
(дата) (підпис та печатка) (ПІБ керівника)Додаток 4
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік

ДОГОВІР №
на фінансування реалізації заходу

м. Львів “___“ ____________ 2019 р.

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради, що у подальшому іменується як Управління, в особі в. о. начальника управління Бунди Н.П., що діє на підставі Положення про управління культури, з однієї сторони, і _______________________________________, що у подальшому іменується як Одержувач, в особі_______________________________, що діє на підставі ___________, з другої сторони, далі за текстом цього Договору - Сторони, уклали цей договір про наступне
1. Предмет Договору

1.1. Управління на підставі відповідного наказу, у порядку та на умовах визначених у цьому Договорі, надає Одержувачу фінансування за рахунок коштів міського бюджету із зарахуванням на рахунок Одержувача для організації та проведення заходу _________________________, а Одержувач погоджується прийняти фінансування для вищеназваного заходу та забезпечити його реалізацію.
Дата проведення заходу: ________________________ року.
2. Сума договору

2.1. Загальна сума фінансування заходу становить _______________________________ грн. (________ грн. 00 коп.).
3. Зобов'язання Сторін

3.1. Одержувач зобов’язується:
3.1.1. Підготувати та реалізувати захід, зазначений у пункті 1.1.
3.1.2. Використовувати надані кошти міського бюджету м. Львова лише на цілі, передбачені у кошторисі заходу, що є невід’ємною частиною цього Договору
3.1.3. За результатами виконання заходу, скласти у 3-х екземплярах фінансовий звіт про проведення заходу та передати його Управлінню для підписання не пізніше 14 днів після проведення заходу.
3.1.4. Розміщувати герб та промоційний логотип м. Львова, напис Львівська міська рада у всіх публікаціях, виданнях на паперових, цифрових та інших носіях.
3.1.5. У разі неможливості реалізації заходу, повідомити про це Управління не пізніше, як за 14 днів до запланованої дати реалізації заходу.
3.1.6. Зберігати усі документи, що стосуються реалізації заходу, чи їх копії протягом трьох років від дати завершення заходу та забезпечити допуск до їх перегляду аудиторів та інших уповноважених на здійснення перевірки посадових осіб.
3.2. Одержувач має право самостійно обирати способи реалізації заходу у межах законодавства України та умов цього Договору.
3.3. Управління зобов’язується поетапно або у повному обсязі перерахувати на розрахунковий рахунок Одержувача кошти у сумі, зазначеній у пункті 2.1 цього Договору, після підписання Сторонами акту виконання заходу.
3.4. Управління має право відмовити у фінансуванні заходу у разі несвоєчасного подання Управлінню фінансового звіту та акта виконання заходу.

4. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

4.1. Кожна із Сторін гарантує, що вона діє у межах законодавства України та власних повноважень.
4.2. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки у порядку, передбаченому законодавством України.
4.3. За порушення умов цього договору винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,01 відсотка вартості від суми невиконаних зобов’язань за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент виникнення прострочення.
4.4. Невиконання або неналежне виконання Одержувачем пункту 3.1 є підставою для неприйняття до розгляду проектів Одержувача протягом наступного бюджетного року.
5. Зміна умов даного Договору

5.1. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для обох Сторін. У Договір дозволяється вносити зміни та доповнення за взаємною згодою обох Сторін із обов'язковим складанням додаткової письмової угоди.
5.2. Жодна Сторона не має права передавати свої повноваження за Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони Договору.

6. Заключні положення

6.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.
6.2. Спори і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або у зв’язку з ним, якщо попередньо не досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуватимуться у судовому порядку відповідно до законодавства України.
6.3. Цей Договір вступає в дію з моменту його підписання Сторонами та застосовується до відносин Сторін, що виникли до його укладення, а саме з ___ _____________ року (ст. 631. Цивільного кодексу України). Договір може бути продовженим за взаємною згодою Сторін.
7. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін
Управління культури
департаменту розвитку
Львівської міської ради
79006, м. Львів, пл .Ринок, 1
р/р 35415047019092
в ГУДКСУ у Львівській обл.
МФО 825014

Начальник управління культури
__________________________________

М.П.
Виконавець:
_____________________________
________, м. Львів, вул.________
_____________________________
р/р № _______________________
МФО _______________________
ЗКПО _______________________
_____________________________
_______________________П.І.П.

М.П.Додаток 5
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________
(назва організації)
____________________________
(ПІБ, підпис керівника організації)

М.П.
ПОГОДЖУЮ
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради

_____________________________

М.П.
ПОЛОЖЕННЯ*
про проведення заходу

(назва заходу)

1. Загальна інформація

1.1. Засновник заходу (співзасновники):
- Назва організації: _______________________________________________
- Керівник організації: ____________________________________________
- Керівник заходу: ________________________________________________
- Юридичний статус організації: ____________________________________
- Код організації за ЄДРПОУ: ______________________________________
- Юридична адреса організації _____________________________________
- Поштова адреса організації: ______________________________________
- Телефон/факс/e-mail: ____________________________________________
1.2. Перелік організацій, які беруть участь у реалізації заходу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Мета заходу: ____________________________________________
________________________________________________________________
1.4. Завдання заходу (пов’язані з реалізацією соціально-культурної політики міста). Актуальність завдань заходу. Обгрунтування необхідності реалізації програми, проекту, заходу або окремих її завдань: ____________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Організація заходу

Дата проведення: __________________________


Керівник організації ____________ П.І.Б.
(підпис)
МП
Керівник заходу ____________ П.І.Б.
(підпис)


“_____“ ___________________20 ____ р.______________________________
* Розділи Опису можуть змінюватися під кожний окремий захід у разі необхідності.Додаток 6
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова організації
___________________________
___________________________
М П
КОШТОРИС ВИТРАТ
(зведений)
____________________________________________________
(назва заходу, дата проведення)
№ з/п
Стаття видатків
Одиниця виміру
Кількість
Вартість за одиницю, грн.
Очікуване фінансування від міської ради, грн.
Власний внесок, грн.
Внесок партнерських організацій,
грн.
Всього, грн.
Загальний бюджет заходу
Керівник проекту _______________________ П.І.Б.
(підпис)
МП
Бухгалтер заходу ______________________ П.І.Б.
(підпис)
“____“ ____________ 2019 р.


Додаток 7
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рікЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління культури департаменту розвитку
_________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

________________________
(число, місяць рік)М.П.

КОШТОРИС ВИТРАТ
(індивідуальний кошторис)

На проведення___________________________________________________
(назва заходу)
Місце проведення ________________________________________________
Відповідальна організація за проведення заходу ______________________
________________________________________________________________
Відповідальна особа за проведення заходу ___________________________
________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
Код програмної класифікації: КПКВКМБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"
Пункт календарного плану ______

Загальні відомості про проведення заходу

Термін проведення заходу з "___"________ 2019 р. по "___"_______ 2019 р.
Тривалість _________ днів
Кількість учасників __________ осіб


з/п
Стаття витрат з міського бюджету
м. Львова
Всього,
грн.
1.
2.
3.
Всього:

Керівник організації
(голова правління) _______ ______________ __
(Назва організації) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Бухгалтер _______ ______________ __
(Назва організації) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)“___“_________2019 р.Додаток 8
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Начальнику управління культури департаменту розвитку
___________________________
Шановний (-на) ____________________________!


_______________________________________ просить Вас профінансувати
(назва організації)
за КПКВКМБ 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва відповідно до Календарного плану загальноміських централізованих заходів на 2019 рік та Плану використання бюджетних коштів на 2019 рік захід __________________________________ що відбувся з __ __ ______ по __ __ ______, на суму _________________ грн.Копії фінансових зобов’язань та підтверджуючі документи додаються.___________________ __________________ _________________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)
Додаток 9
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік
АКТ

про реалізацію заходу за Договором на фінансування
від ____________ 2019 № ___

м. Львів “__“ _________ 2019 року

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради, яке у подальшому іменується як Управління, в особі начальника управління ____________________________________, яке діє на підставі Положення про управління культури, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 16.02.2018 № 161, з однієї сторони, та _____________________________________________________________, в особі__________________________________________, що діє на підставі ___________________, надалі Одержувач, з іншої сторони, склали цей акт про те, що згідно з Договором від “____“ _________2019 №____, “Одержувачем було організовано та проведено захід “______________________“ у рамках стрічки Календарного плану загальноміських централізованих заходів на 2019 рік “___________________________“ на суму _______________грн. 00 коп. (__________________грн. 00 коп.), при цьому Сторони не мають претензій одна до одної щодо відповідності стосовно виконання умов укладеного договору та реалізованого заходу.

Після відшкодування Управлінням вартості затрат на організацію і проведення заходу “_______________________“Одержувач не матиме претензій до Управління.

Управління культури
департаменту розвитку
Львівської міської ради
79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
р/р 35415047019092
в ГУДКСУ у Львівській обл.
МФО 825014

Начальник управління культури
__________________________________
М. П.
Одержувач:
_____________________________, м. Львів, вул.__________________
_____________________________
р/р № ________________________
МФО ________________________
ЗКПО ________________________
_____________________________
_______________________П. І. П.

М. П.


Додаток 10
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис
керівника організації)

АКТ
на списання поліграфії


Ми, комісія у складі:
Керівник організації _____________________________________________,
Бухгалтер організації ____________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення заходу_____________________
були придбані та використані поліграфічні матеріали на суму __________грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Керівник організації (_________________________)


Бухгалтер організації (_________________________)

Додаток 11
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання візуальних матеріалів

Ми, комісія у складі:
Керівник організації ____________________________________________,
Бухгалтер організації ____________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення заходу_____________________
було придбано та використано візуальної продукції на суму __________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Керівник організації (_________________________)


Бухгалтер організації (_________________________)
Додаток 12
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис
керівника організації)


Відомість видачі медалей учасникам заходу
_____________________________________


з/п
П. І. П.
Місце праці
Адреса проживання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Керівник організації (_________________________)


Бухгалтер організації (_________________________)

Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис
керівника організації)


Відомість видачі кубків учасникам заходу
_____________________________________з/п
П. І. П.
Місце праці
Адреса проживання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Керівник організації (_________________________)


Бухгалтер організації (_________________________)


Додаток 13
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис
керівника організації)


АКТ
на списання нагороджувальної атрибутики

Ми, комісія у складі:
Керівник організації __________________________________________,
Бухгалтер організації __________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення заходу_____________________
було придбано та використано нагороджувальної атрибутики на суму __________грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Керівник організації (_________________________)


Бухгалтер організації (_________________________)
Додаток 14
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис
керівника організації)
АКТ
на списання канцтоварів

Ми, комісія у складі:
Керівник організації ____________________________________________,
Бухгалтер організації ____________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення заходу_____________________
було придбано та використано канцтоварів на суму __________грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Керівник організації (_________________________)


Бухгалтер організації (_________________________)

Додаток 15
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

СПИСОК
учасників заходу __________________________________________,
(назва заходу)
яким було надано послуги з харчування


з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Місце праці
Вартість харчування, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бухгалтер організації _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Додаток 16
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

СПИСОК
учасників заходу __________________________________________,
(назва заходу)
яким було надано послуги з проживання


з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Місце праці
Вартість проживання, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бухгалтер організації _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)

Додаток 17
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рік


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис
керівника організації)


Відомість видачі сувенірної продукції учасникам заходу
________________________________________________з/п
П. І. П.
Місце праці
Адреса проживання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Керівник організації (_________________________)


Бухгалтер організації (_________________________)

Додаток 18
до Програми надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова на 2019 рікЗатверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника організації)
АКТ
на списання сувенірної продукції

Ми, комісія у складі:
Керівник організації ____________________________________________,
Бухгалтер організації ____________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення заходу_____________________
було придбано та використано сувенірної продукції на суму __________грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Керівник організації (_________________________)


Бухгалтер організації (_________________________)

Дата оприлюднення: 12/12/2018