УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1810


від 04/06/2017
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності на 2017 рікЗ метою забезпечення прав дітей дошкільного та шкільного віку на здобуття освіти у закладах м. Львова приватної форми власності, розвитку мережі навчальних закладів, покращення стану їх матеріально – технічної бази, створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах, а також надання фінансової підтримки навчальним закладам, що не належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова в дотриманні конституційних прав мешканців м. Львова на освіту, керуючись Конституцією України, Законами України Про місцеве самоврядування“, “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, “Про дошкільну освіту, відповідно до Бюджетного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності на 2017 рік (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію Програми надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності на 2017 рік.
Відповідальний: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності на 2017 рік
1. Мета і завдання Програми

1.1. Метою Програми надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності на 2017 рік (надалі – Програма) є фінансова підтримка навчальних закладів м. Львова, які не належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.
1.2. Завданням Програми є забезпечення прав дітей дошкільного та шкільного віку на здобуття освіти у закладах м. Львова приватної форми власності відповідно до вимог статті 53 Конституції України в частині забезпечення права на освіту, розвитку мережі навчальних закладів, покращення стану їх матеріально – технічної бази, створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах.
2. Загальні положення

2.1. Програма охоплює всі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади м. Львова приватної форми власності, які:
2.1.1. Зареєстровані як юридичні особи та надають освітні послуги згідно Законів України Про освіту“, “Про загальну середню освіту та Про дошкільну освіту“.
2.1.2. Внесені у мережу загальноосвітніх навчальних закладів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради відповідно до форми звіту 76-РВК Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 № 813.
2.1.3. Внесені у мережу дошкільних навчальних закладів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради відповідно до форми звіту 85-К Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 17.12.2015 № 359, а також здійснюють облік дітей згідно Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 05.07.2016 № 528.
2.2. Статтею 15 Закону України Про освіту визначено, що державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього рівня громадян незалежно від форм одержання освіти. Державні стандарти затверджуються Кабінетом Міністрів України для закладів всіх типів та форм власності.
2.3. Відповідно до статті 9 Закону України Про дошкільну освіту та статті 6 Закону України Про загальну середню освіту здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах та повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог базового компонента освіти.
2.4. Кошти, надані у вигляді фінансової підтримки скеровуються на:
2.4.1. Забезпечення виконання вимог базового компонента освіти.
2.4.2. Забезпечення підручниками і посібниками учнів та вихованців приватних навчальних закладів.
2.4.3. Виготовлення документів про освіту.
2.4.4. Забезпечення безкоштовного харчування дітей, які належать до пільгових категорій, а також дітей учасників АТО.
2.4.5. Придбання сучасного обладнання для забезпечення навчально-виховного процесу.
2.5. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, непов’язаних з напрямками, переліченими у пункті 2.4 цієї Програми.
2.6. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
3. Порядок надання фінансової підтримки

3.1. Визначення навчальних закладів приватної форми власності, яким буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, здійснюється за рішенням комісії.
3.2. До складу комісії входить начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики, директор навчально-методичного центру освіти м. Львова, заступник начальника управління освіти з фінансово-економічних питань та представники постійної комісії гуманітарної політики (за згодою).
3.3. Комісію очолює голова комісії – начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правочинними, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
3.5. До повноважень комісії належить:
3.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих навчальними закладами м. Львова приватної форми власності для надання фінансової підтримки.
3.5.2. Формування переліку навчальних закладів м. Львова приватної форми власності, яким комісія рекомендує надати фінансову підтримку.
3.6. Прийом заявок для надання фінансової підтримки навчальним закладам приватної форми власності на 2017 рік проводиться з 10 по 30 квітня 2017 року.
3.7. Для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова керівник або уповноважена особа дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу м. Львова, що не належить до комунальної форми власності, подає на ім’я начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики такий перелік документів:
3.7.1. Лист-клопотання щодо виділення фінансової підтримки.
3.7.2. Завірені належним чином копії установчих документів.
3.7.3. Завірену належним чином копію ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної або загальної середньої освіти.
3.7.4. Копію витягу з ЄДРПОУ.
3.7.5. Завірені копії звітів ЗНЗ-1 Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 № 813 або 85-К Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 17.12.2015 № 359.
3.7.6. Копії документів, які підтверджують оплату батьками або особами, що їх заміняють, вартості навчання за попередній місяць.
3.8. Невідповідність навчальних закладів м. Львова приватної форми власності вимогам, перелічених у п. 2.1 цієї Програми, є підставою для відмови у розгляді клопотання щодо виділення фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
4. Розмір фінансової підтримки

4.1. Бюджет галузі Освіта визначається залежно від обсягу видатків, спрямованих на забезпечення виконання базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів та базового компонента дошкільної освіти, який розраховується відповідно до:
4.1.1. Сумарної кількості навчальних годин інваріантної і варіативної складових, які фінансуються з бюджету відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.
4.1.2. Кількість навчальних годин педагогічного навантаження на тиждень вчителя (вихователя) на повну ставку.
4.1.3. Кількості учнів (вихованців), які згідно статистичних даних навчаються у навчальному закладі приватної форми власності м. Львова;
нормативів наповнюваності класів (груп) навчальних закладів.
4.2. Визначення суми коштів у вигляді фінансової підтримки для загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за формулою:
= (К класів * К пс * ЗП сер. педагогічна) * К місяців, де
К класів – розрахункова кількість класів у навчальному закладі, яка визначається за такою формулою:
К класів = кількість учнів в закладі / граничну наповнюваність класів (30 учнів);
К пс – розрахункова кількість педагогічних ставок на один клас, яка визначається за формулою:
К пс = (Г(1-4)+ Г(5-9) + Г(10-11)) / 11 років / 18 год/тиж =
= (100 + 167 + 50,5) / 11 / 18 = 1,6 ставки, де
Г(1-4), Г(5-9), Г(10-11) - сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових на тиждень 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються з бюджету;
11 років – термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів (з 1 по 11 клас).
18 год/тиж - кількість навчальних годин педагогічного навантаження вчителя на тиждень;
ЗП сер. педагогічна – середній посадовий оклад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, який у 2017 році складає 4 750 грн.
К місяців – кількість місяців, на які надається фінансова підтримка.
4.3. Визначення суми коштів у вигляді фінансової підтримки для дошкільних навчальних закладів, здійснюється за формулою:
= (К груп * К пс * ЗП сер. педагогічна) * К місяців, де
К груп = кількість вихованців в закладі / граничну наповнюваність груп (20 дітей);
К пс – розрахункова кількість педагогічних ставок на одну групу, яка визначається за формулою:
К пс = Т год/тиж / 30 год/тиж, де
Т год/тиж – стала величина, яка визначається множенням кількості робочих днів у тижні на середній режим роботи однієї групи на день:
Т год/тиж = 5 роб. дн. * 10,5 год = 52,5 год,
30 год/тижд - кількість навчальних годин педагогічного навантаження вихователя на тиждень;
Звідси К пс = 52,5 год/30 год/тижд= 1,75 ставки
ЗП сер. педагогічна – середній посадовий оклад педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів комунальної форми, який у 2017 році складає 4 750 грн.
К місяців – кількість місяців, на які надається фінансова підтримка.
4.4. Розрахунок розміру фінансової підтримки проводиться окремо для кожного навчального закладу приватної форми власності.
5. Процедура отримання коштів

5.1. Перелік навчальних закладів та обсяги фінансової підтримки затверджується рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради за поданням комісії.
5.2. Кошти, надані у вигляді фінансової підтримки, перераховуються управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради пропорційно щомісячно у встановленому порядку на рахунки, відкриті отримувачами бюджетних коштів у територіальних органах Державної казначейської служби України.
5.3. Відповідальність за цільове використання коштів покладається на керівників навчальних закладів, яким надається фінансова підтримка.
5.4. Отримання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
5.5. Навчальні заклади приватної форми власності, які визначені отримувачами бюджетних коштів, подають в управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки і у порядку, встановленому законодавством України.
5.6. Навчальні заклади приватної форми власності, які визначені отримувачами бюджетних коштів, щомісячно подають в управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради інформацію щодо використання коштів за напрямками.
5.7. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради має право здійснювати перевірку напрямків використання коштів відповідно до пункту 2.4 цієї Програми.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


В. о. начальника управління освіти З. Довганик

Дата оприлюднення: 04/10/2017