УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 343


від 03/25/2021
Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформаціїКеруючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки.
Міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ПРОГРАМА
висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів,
посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації
1. Загальна частина

1.1. Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування м. Львова з теле- і радіомовними організаціями, друкованими засобами масової інформації, інформаційними агентствами, іншими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення її діяльності (надалі – засоби масової інформації).
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, “Про телебачення і радіомовлення“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“.
1.3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Львівської міської ради, виконавчого комітету, депутатів, Львівського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, органів самоорганізації населення (надалі – міська рада, її виконавчі органи, посадові особи та депутати).
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Інформування мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.
2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації та соціальні мережі.
2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
2.2.4. Забезпечення впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою.
2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців з питань місцевого значення.
3. Предмет та основні засади висвітлення діяльності
міської ради у засобах масової інформації

3.1. Предметом висвітлення виступає діяльність Львівської міської ради, депутатів, Львівського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб ради, органів самоорганізації населення.
3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:
3.2.1. Прийняті міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та інші рішення.
3.2.2. Роз’яснення рішень міської ради, постійних та інших комісій ради, Львівського міського голови і виконавчих органів, їх наслідків для мешканців міста та механізмів реалізації.
3.2.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, міськими закладами освіти, охорони здоров’я тощо.
3.2.4. Інформування про діяльність Львівського міського голови, його заступників, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті громади.
3.2.5. Інформування про діяльність міської ради, постійних і тимчасових комісій, Секретаря ради, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті громади.
3.2.6. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.
3.2.7. Інформування про культурне життя міста, зокрема анонси та перебіг культурних подій, які відбуваються за підтримки міської ради.
3.2.8. Інформування про перебіг громадських слухань, зустрічей, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які організовує міська рада чи які здійснюються за її підтримки.
3.2.9. Інформування про реалізацію громадського бюджету м. Львова та соціально-культурних проектів, які здійснюються за підтримки міської ради.
3.2.10. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів та їх значення для повсякденного життя громади і кожного мешканця зокрема.
3.2.11. Щорічні плани і звіти про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
3.2.12. Інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб міської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.
3.2.13. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, які стосуються проблем громади.
3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою (крім інформації, яка готується для висвітлення за межами України).
3.4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється, як правило, через місцеві засоби масової інформації (телебачення, радіо, преса, інтернет), забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола мешканців.
3.5. При висвітленні діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту чи іншу політичну силу, у тому числі з переліку тих, що представлені у міській раді.
3.6. Інформація щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів подається уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність.
3.7. Програма розроблена, втілюється і фінансується відповідно до норм чинного законодавства та у межах коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.
3.8. Реалізація завдань Програми покладається на департамент “Адміністрація міського голови“ та управління “Секретаріат ради“ (його правонаступника – департамент “Секретаріат ради“ згідно з ухвалою міської ради від 04.02.2021 № 32 Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“), які виступають головними розпорядниками коштів.
3.9. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності міської ради є відкритою для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення, надання інформаційних послуг.
4. Очікувані результати виконання Програми

4.1. У результаті виконання Програми очікується:
4.1.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.
4.1.2. Запровадження постійного діалогу міської влади з громадою з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.
4.1.3. Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою.
4.1.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.
5. Прикінцеві положення

5.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.
5.2. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки.
5.3. Інформація про прийняття та хід виконання Програми публікується на сайті Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua та інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради www.lvivrada.gov.ua.
Секретар ради М. Лопачак

Візи:

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

Начальник управління комунікації Х. Процак
Дата оприлюднення: 03/30/2021