УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 172


від 02/25/2016
Про затвердження Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2016 рікЗ метою підвищення рівня поінформованості львів’ян з питань енергозбереження та раціонального використання ресурсів, зменшення споживання енергоресурсів населенням та бюджетними установами м. Львова, керуючись Законами України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про енергозбереження“, Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р, Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Програмою сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року, затвердженою ухвалою міської ради від 14.07.2011 № 663, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки заходів з енергозбереження на 2016 рік (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
підтримки заходів з енергозбереження на 201
6 рік
Вступ

Програма підтримки заходів з енергозбереження на 2016 рік – (надалі Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підвищення рівня поінформованості львів’ян з питань енергозбереження та раціонального використання ресурсів та забезпечення детального моніторингу та аналізу використання енергоресурсів у бюджетних установах м. Львова.
Програма передбачає низку інформаційних заходів для енергоменеджерів бюджетних установ, енергоменеджерів львівських комунальних підприємств та мешканців м. Львова. У рамках програми буде проведено ряд семінарів з енергозбереження, під час яких буде поінформовано про першочергові заходи, які можна зробити для зменшення використання енергоресурсів, про існуючі програми відшкодування відсотків по кредитуванню енергозберігаючих заходів, прогресивні тенденції у питаннях використання альтернативних джерел енергії, підтримку переходу на програмне забезпечення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери м. Львова.

1. Паспорт Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2016 рік


Назва
Програми
Програма підтримки заходів з енергозбереження на 2016 рік
Замовник Програми
Львівська міська рада
Головний розробник Програми
Відділ енергоменеджменту управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
Відповідальні
за виконання програмних заходів (головні виконавці)
Енергоменеджери Львівських комунальних підприємств та бюджетних установ м. Львова, відділ енергоменеджменту управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
Мета
Програми
Зменшення споживання енергоресурсів населенням та бюджетними установами м. Львова
Термін дії та реалізації Програми
2016 рік
Основні джерела фінансування заходів Програми
1. Міський бюджет м. Львова
2. Інші джерела, незаборонені законодавством України
Фінансування програми
58 тис. грн. - кошти міського бюджету м. Львова
Система організації контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ енергоменеджменту управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
2. Аналіз проблем та перспектив впровадження
енергоефективних заходів у м. Львові

2.1. Основними проблемами, які перешкоджають впровадженню енергоефек­тивних заходів, є:
2.1.1. Недостатні обсяги фінансових інвестицій, необхідних для термомодернізації будинків, у тому числі на розробку проектів.
2.1.2. Відсутність практики повної термомодернізації житлових будинків.
2.1.3. Недостатній рівень поінформованості населення щодо державної політики підтримки енергоефективних проектів для мешканців.
2.1.4. Відсутність детальної інформації про споживання енергоресурсів для реалізації енергозберігаючих заходів у будівлях бюджетної сфери.
2.2. Пропонованими заходами Львівської міської ради, як мотиватора, можуть бути різноманітні просвітницькі кампанії серед мешканців, поширення інформації через посібники, презентації кращих прикладів досягнення енергоефективності у будівлях бюджетної сфери, тощо.
2.3. За прикладом муніципалітетів інших країн у м. Львові необхідно постійно проводити цілеспрямовану роботу з мешканцями з метою формування і утвердження енергозберігаючих принципів та поширенні практики впровадження енергоефективних заходів.
3. Мета та основні завдання реалізації Програми підтримки
заходів з енергозбереження на 2016 рік

3.1. Метою Програми є зменшення споживання енергоресурсів населенням та бюджетними установами м. Львова.
3.2. Завдання Програми:
3.2.1. Сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції.
3.2.2. Активне залучення мешканців м. Львова до проведення термомодернізації власних помешкань та викориcтання енергоефективних технологій для впровадження практики повної термомодернізації будівель.
3.2.3. Популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, а також підвищення рівня поінформованості мешканців м. Львова з питань раціонального використання енергоресурсів.
3.2.4. Пошук та залучення інвестицій у енергозберігаючі заходи.
3.2.5. Щоденний облік споживання енергоресурсів бюджетними установами м. Львова.
4. Нормативні документи, які є підставою прийняття Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2016 рік

4.1. Нормативні документи, які регламентують створення та функціонування системи енергоменеджменту у м. Львові прийняті на місцевому рівні:
4.1.1. Ухвала міської ради від 14.12.2006 № 450 “Про концепцію запровадження системи енергетичного менеджменту у м. Львові“.
4.1.2. Розпорядження Львівського міського голови від 21.12.2006 № 1271 “Про створення системи моніторингу споживання енергоресурсів у закладах освіти, охорони здоров’я, культури“.
4.1.3. Розпорядження Львівського міського голови від 17.01.2007 № 08 “Про створення системи управління і моніторингу споживання енергоресурсів в адміністративних будівлях міської ради“.
4.1.4. Розпорядження Львівського міського голови від 26.01.2007 № 13 “Про затвердження плану заходів зі створення системи моніторингу споживання енергоресурсів у закладах освіти, охорони здоров’я, культури“.
4.1.5. Розпорядження Львівського міського голови від 23.01.2008 № 12 “Про долучення до системи моніторингу споживання енергоресурсів виконавчих органів міської ради“.
4.1.6. Розпорядження Львівського міського голови від 30.04.2010 № 149 “Про Дорадчий комітет з питань сталого енергетичного розвитку м. Львова“.
4.1.7. Ухвала міської ради від 14.07.2011 № 663 “Про затвердження Програми сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року“.
4.2. Нормативні документи, на основі яких визначається та регулюється політика міста у сфері енергозбереження, прийняті на державному рівні:
4.2.1. Закон України “Про енергозбереження“.
4.2.2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385.
4.2.3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р.
5. Механізм реалізації Програми підтримки заходів з
енергозбереження на 2016 рік

5.1. Реалізація Програми здійснюється через:
5.1.1. Проведення енергоменеджерами львівських комунальних підприємств та бюджетних установ м. Львова роз’яснювальної та навчальної роботи з працівниками установ та мешканцями м. Львова.
5.1.2. Розробка відділом енергоменеджменту управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради навчальних матеріалів, презентацій, проведення тренінгів для енергоменеджерів.
5.1.3. Здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами м. Львова за допомогою програмного забезпечення.
5.2. Основні блоки програми інформаційної підтримки заходів з енергозбереження на 2016 рік:
5.2.1. Економія енергоресурсів як запорука безперебійного їх постачання та сталого розвитку міста.
5.2.2. Основні напрями роботи міста у сфері енергоменеджменту.
5.2.3. Програми відшкодування відсотків по кредитах на енергозберігаючі заходи.
5.2.4. Портал користувачів комунальних послуг – зручно, швидко та просто подавати покази лічильників та розраховуватись за комунальні послуги.
5.2.5. Першочергові заходи по підготовці до опалювального сезону.
5.2.6. Програмне забезпечення щоденного моніторингу збору показів лічильників у бюджетних установах м. Львова.
5.2.7. Використання альтернативних джерел енергії для забезпечення гарячого водопостачання та опалення.
5.2.8. Проведення повної термомодернізації будівель – переваги, недоліки, світовий досвід.
5.2.9. Нові тенденції у будівництві з використанням принципів сталого розвитку.
6. Фінансування Програми підтримки заходів з
енергозбереження на 2016 рік

6.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, а також з інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.
6.2. Обсяг коштів з міського бюджету м. Львова становить 58 000 грн.
6.3. Фінансування заходів програми наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
№ з/п
Зміст заходів Програми
Відповідальні виконавці
Розпорядник коштів
Обсяг фінансу-вання на 2016 рік,
тис. грн.
1
2
3
4
5
1.
Роздрук інформаційних матеріалів
Відділ енергоменеджменту
Департамент економічної політики
33,0
1
2
3
4
5
2.
Використання програмного забезпечення для щоденного моніторингу енергоресурсів у бюджетних установах
м. Львова
Відділ енергоменеджменту
Департамент економічної політики
25,0
7. Очікувані результати виконання Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2016 рік

7.1. Скорочення споживання енергетичних ресурсів у натуральних величинах та ефективне використання коштів міського бюджету м. Львова.
7.2. Зменшення викидів вуглекислого газу у загальному балансі м. Львова.
7.3. Збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі міста.
7.4. Підвищення загального добробуту населення через покращення умов проживання, навчання та праці.

Секретар ради А. Забарило
Візи:

В.о. начальника управління
економіки В. Довжик