УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3406


від 05/17/2018
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки закладам дошкільної та загальної середньої освіти м. Львова приватної форми власності на 2018 рікЗ метою забезпечення прав дітей дошкільного та шкільного віку на здобуття освіти у закладах освіти м. Львова приватної форми власності, розвитку мережі закладів освіти, покращення стану їх матеріально - технічної бази, створення додаткових місць у дошкільних закладах освіти, а також надання фінансової підтримки закладам освіти, які не належать до власності територіальної громади м. Львова, дотримання конституційних прав мешканців м. Львова на освіту, керуючись Конституцією України, Законами України Про місцеве самоврядування“, “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, “Про дошкільну освіту, відповідно до Бюджетного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки закладам дошкільної та загальної середньої освіти м. Львова приватної форми власності на 2018 рік (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію Програми надання фінансової підтримки закладам дошкільної та загальної середньої освіти м. Львова приватної форми власності на 2018 рік у межах видатків, передбачених на галузь Освіта“.
Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки закладам дошкільної та загальної середньої освіти м. Львова приватної форми власності на 2018 рік
1. Мета і завдання Програми

1.1. Метою Програми надання фінансової підтримки закладам дошкільної та загальної середньої освіти м. Львова приватної форми власності на 2018 рік (надалі – Програма) є фінансова підтримка закладів освіти м. Львова, які не належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.
1.2. Завданням Програми є забезпечення прав дітей дошкільного та шкільного віку на здобуття освіти у закладах освіти м. Львова приватної форми власності відповідно до вимог статті 53 Конституції України у частині забезпечення права на освіту, розвитку мережі навчальних закладів, покращення стану їх матеріально - технічної бази, створення додаткових місць у дошкільних закладах.
2. Загальні положення

2.1. Програма охоплює всі заклади дошкільної та загальної середньої освіти м. Львова приватної форми власності, які:
2.1.1. Зареєстровані як юридичні особи та надають освітні послуги згідно з Законами України Про освіту“, “Про загальну середню освіту та Про дошкільну освіту“.
2.1.2. Внесені у мережу закладів загальної середньої освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики відповідно до форми звіту 76-РВК Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 № 813.
2.1.3. Внесені в мережу дошкільних закладів освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики відповідно до форми звіту 85-К Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 17.12.2015 № 359.
2.2. Статтею 15 Закону України Про освіту визначено, що державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього рівня громадян незалежно від форм одержання освіти. Державні стандарти затверджуються Кабінетом Міністрів України для закладів всіх типів та форм власності.
2.3. Відповідно до статті 9 Закону України Про дошкільну освіту та статті 6 Закону України Про загальну середню освіту здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог базового компонента освіти.
2.4. Кошти, надані у вигляді фінансової підтримки скеровуються на:
2.4.1. Забезпечення виконання вимог базового компонента освіти.
2.4.2. Забезпечення підручниками і посібниками учнів та вихованців приватних закладів освіти.
2.4.3. Виготовлення документів про освіту.
2.4.4. Забезпечення безкоштовного харчування дітей, які належать до пільгових категорій, а також дітей учасників АТО.
2.4.5. Придбання сучасного обладнання для забезпечення освітнього процесу;
2.4.6. Придбання спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах.
2.4.7. Часткову оплату праці асистента вчителя у спеціальних та інклюзивних класах.
2.4.8. Надання додаткових корекційно - розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми портебами.
2.4.9. Придбання спеціальних підручників для дітей з особливими освітніми потребами.
2.5. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, непов’язаних з напрямами, зазначеними у пункті 2.4 цієї Програми.
2.6. Кошти, виділені для осіб з особливими освітніми потребами, спрямовуються виключно для зазначеної категорії осіб.
2.7. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів є управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Порядок надання фінансової підтримки

3.1. Визначення закладів освіти приватної форми власності, яким буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, здійснюється за рішенням комісії.
3.2. До складу комісії входить начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики, директор навчально-методичного центру освіти м. Львова, заступник начальника управління освіти з фінансово-економічних питань, представники постійної комісії гуманітарної політики та представники Громадської ради при управлінні освіти департаменту гуманітарної політики (за згодою).
3.3. Комісію очолює голова комісії – начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правочинними, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
3.5. До повноважень комісії належить:
3.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих закладами освіти м. Львова приватної форми власності для надання фінансової підтримки.
3.5.2. Формування переліку закладів освіти м. Львова приватної форми власності, яким комісія рекомендує надати фінансову підтримку.
3.6. Прийом заявок для надання фінансової підтримки закладам освіти приватної форми власності на 2018 рік проводиться з 21 по 31 травня 2018 року.
3.7. Для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова керівник або уповноважена особа закладу дошкільної або загальної середньої освіти м. Львова, що не належить до комунальної форми власності, подає на ім’я начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики наступний перелік документів:
3.7.1. Лист-клопотання щодо виділення фінансової підтримки із обов’язковим зазначенням кількості груп та режиму їх роботи.
3.7.2. Завірені належним чином копії установчих документів.
3.7.3. Завірену належним чином копію ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної або загальної середньої освіти.
3.7.4. Копію витягу з ЄДРПОУ.
3.7.5. Завірені копії звітів ЗНЗ-1 Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 № 813 або 85-К Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 17.12.2015 № 359.
3.7.6. Копії документів, які підтверджують оплату батьками або особами, що їх заміняють, вартості навчання за попередній місць.
3.7.7. Копію висновку психолого-медико-педагогічної консультації або Інклюзивно-ресурсного центру для осіб з особливими освітніми потребами.
3.8. Для надання фінансової підтримки дошкільним закладам освіти приватної форми власності враховуються групи з режимом роботи не менше 8 годин на день.
3.9. Невідповідність закладів освіти м. Львова приватної форми власності вимогам, зазначених у п. 2.1 Програми, є підставою для відмови у розгляді клопотання щодо виділення фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
4. Розмір фінансової підтримки

4.1. Бюджет галузі Освіта визначається залежно від обсягу видатків, спрямованих на забезпечення виконання базового навчального плану закладів загальної середньої освіти та базового компонента дошкільної освіти, який розраховується відповідно до:
4.1.1. Сумарної кількості навчальних годин інваріантної і варіативної складових, які фінансуються з бюджету відповідно до Типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою.
4.1.2. Кількості навчальних годин педагогічного навантаження на тиждень вчителя (вихователя) на повну ставку.
4.1.3. Кількості учнів (вихованців), які згідно із статистичними даними навчаються у закладі освіти приватної форми власності м. Львова.
4.1.4. Нормативів наповнюваності класів (груп) закладів освіти.
4.2. Визначення суми коштів у вигляді фінансової підтримки для закладів загальної середньої освіти здійснюється за такою формулою:
= (К класів * К пс * ЗП сер. педагогічна) * К місяців, де
К класів – розрахункова кількість класів у закладі, яка визначається за такою формулою:
К класів = кількість учнів в закладі / граничну наповнюваність класів (30 учнів);
К пс. – розрахункова кількість педагогічних ставок на один клас, яка визначається за такою формулою:
К пс = (Г(1-4)+ Г(5-9) + Г(10-11)) / 11 років / 18 год/тижд. =
= (100 + 167 + 50,5) / 11 / 18 = 1,6 ставки, де
Г(1-4), Г(5-9), Г(10-11) - сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових на тиждень 1 – 11 класів закладів загальної середньої освіти, що фінансуються з бюджету;
11 років – термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах загальної середньої освіти I-III ступенів (з 1 по 11 клас);
18 год./тижд. - кількість навчальних годин педагогічного навантаження вчителя на тиждень;
ЗП сер. педагогічна – середній посадовий оклад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, який у 2018 році складає 5300,00 грн.;
К місяців – кількість місяців, на які надається фінансова підтримка.
4.3. Визначення суми коштів у вигляді фінансової підтримки для закладів дошкільної освіти, здійснюється за такою формулою:
= (К груп * К пс * ЗП сер. педагогічна) * К місяців, де
К груп = кількість вихованців в закладі / граничну наповнюваність груп (20 дітей);
К пс. – розрахункова кількість педагогічних ставок на одну групу, яка визначається за такою формулою:
К пс = Т год/тиж / 30 год/тижд., де
Т год/тижд. – стала величина, яка визначається множенням кількості робочих днів у тижні на середній режим роботи однієї групи на день:
Т год/тижд. = 5 робочих днів * 10,5 годин = 52,5 год.,
30 год/тижд. кількість навчальних годин педагогічного навантаження вихователя на тиждень;
Звідси К пс = 52,5 год. /30 год/тижд.= 1,75 ставки;
ЗП сер. педагогічна – середній посадовий оклад педагогічних працівників закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, який у 2018 році складає 5300,00 грн.;
К місяців – кількість місяців, на які надається фінансова підтримка.
4.4. Розрахунок розміру фінансової підтримки проводиться окремо для кожного закладу освіти приватної форми власності.
4.5. Додатково визначення суми коштів у вигляді фінансової підтримки для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти приватної форми власності, здійснюється за такою формулою:
= ( Д / 12 місяців х 60% ) х К місяців навчання х К осіб, де
Д – сума коштів, виділених на одного учня з державного бюджету місцевим бюджетам для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2018 рік;
К місяців – кількість місяців навчання, на які надається фінансова підтримка;
К осіб - кількість осіб з особливими освітніми потребами у закладі.
5. Процедура отримання коштів

5.1. Перелік закладів освіти та обсяги фінансової підтримки затверджуються рішенням виконавчого комітету два рази на рік за поданням комісії.
5.2. Кошти, надані у вигляді фінансової підтримки, перераховуються управлінням освіти департаменту гуманітарної політики пропорційно у встановленому порядку на рахунки, відкриті одержувачами бюджетних коштів у територіальних органах Державної казначейської служби України.
5.3. Відповідальність за цільове використання коштів покладається на керівників закладів освіти, яким надається фінансова підтримка.
5.4. Отримання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності у встановленому законодавством України порядком.
5.5. Заклади освіти приватної форми власності, які визначені отримувачами бюджетних коштів, подають до управління освіти департаменту гуманітарної політики фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки і у порядку, встановленому законодавством України.
5.6. Заклади освіти приватної форми власності, які визначені отримувачами бюджетних коштів, щомісячно подають до управління освіти департаменту гуманітарної політики інформацію щодо використання коштів за напрямками.
5.7. Управління освіти департаменту гуманітарної політики зобов’язане здійснювати перевірку напрямів використання коштів відповідно до пункту 2.4 цієї Програми.
5.8. Відповідальним за здійснення перевірки напрямків використання коштів відповідно до пункту 2.4 цієї Програми є заступник начальника управління освіти з фінансово-економічних питань.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 05/30/2018