УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 3198


від 04/10/2014
Про затвердження Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 рокиВідповідно до Законів України “Про охорону праці“, “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“, постанов Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 885 “Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру“, від 30.11.2011 № 1232 “Про новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Міську програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки (додаток 1).
1.2. Заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки у м. Львові (додаток 2).
2. Виконавчим органам міської ради при формуванні проектів міських бюджетів м. Львова на 2014-2018 роки передбачати кошти на виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Відповідальні: керівники виконавчих
органів міської ради.
3. Виконавцям Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки подавати інформацію в управління економіки департаменту економічної політики про хід виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки для проведення аналізу та узагальнення.
Термін: щоквартально, до 10 числа
місяця наступного за звітним.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А. СадовийДодаток 1

Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№_____

МІСЬКА ПРОГРАМА
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на 2014-2018 роки
1. Загальні положення

1.1. Міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018 роки (надалі – Міська програма) розроблена з метою реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності.
1.2. Головною метою Міської програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню та розвитку трудового потенціалу м. Львова. Досягнення цієї мети дозволяє реалізувати Пріоритет № 1 – місто, в якому комфортно жити, навчатись, працювати, визначений Комплексною стратегією м. Львова до 2025 року.
1.3. Виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно–правового характеру у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи управління охороною праці передусім покладається на суб’єкти господарювання. Стан охорони праці на підприємстві нерозривно пов’язаний з рівнем соціально-трудових відносин, учасниками яких є роботодавець, працівник і влада, а це, у свою чергу, обумовлює функції та повноваження кожного соціального партнера у сфері охорони праці.
1.4. Найбільш негативно позначаються на стані охорони праці такі фактори:
1.4.1. Недостатнє фінансування заходів з охорони праці.
1.4.2. Відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах міста.
1.4.3. Зношеність основних засобів виробництва.
1.4.4. Незадовільні умови праці.
1.4.5. Недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту.
1.4.6. Недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці.
1.4.7. Низький рівень контролю за станом охорони праці на підприємствах.
1.4.8. Недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці.
2. Концептуальні положення та заходи

2.1. Досягнення головної мети у сфері охорони праці – забезпечення охорони життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності – можливо за умов цілеспрямованої і скоординованої діяльності соціальних партнерів на всіх організаційних рівнях щодо розв’язання головних завдань охорони праці таких як:
2.1.1. Реалізація заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на місцевому рівні.
2.1.2. Забезпечення ефективного організаційно-методичного управління охороною праці на місцевому рівні.
2.1.3. Широке впровадження у практичну діяльність позитивного досвіду у сфері охорони праці.
2.2. Відповідно до Закону України “Про охорону праці“ у Міській програмі передбачено шляхи та способи комплексного розв’язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету здоров’я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві, а саме:
2.2.1. Сприяння створенню на підприємствах міста дієвих систем управління охороною праці, визначених чинним законодавством України про охорону праці.
2.2.2. Забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці внаслідок запровадження ефективного багаторівневого контролю за станом охорони праці на об’єктах господарювання.
2.2.3. Максимальне використання досягнень вітчизняної та світової науки, передового досвіду, результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової і матеріально-технічної бази.
2.2.4. Поліпшення економічного стану м. Львова, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з Державного бюджету України та міського бюджету м. Львова на ліквідацію наслідків аварій та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві.
3. Основні завдання Міської програми

3.1. Основними завданнями Міської програми є:
3.1.1. Забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці.
3.1.2. Забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації.
3.1.3. Впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту.
3.1.4. Зниження виробничих ризиків, небезпеки виробничих об’єктів і устаткування, запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки.
3.1.5. Вдосконалення системи навчання з охорони праці.
3.2. Виконання визначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, а також зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
4. Фінансування Міської програми

4.1. Фінансування Міської програми здійснюється у передбаченому законодавством України порядку за рахунок коштів Державного бюджету України та міського бюджету м. Львова, коштів підприємств, установ та організацій.
5. Очікувані результати виконання Міської програми

5.1. Виконання Міської програми дасть змогу:
5.1.1. Сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище.
5.1.2. Мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві.
5.1.3. Знизити коефіцієнт частоти виробничого травматизму і коефіцієнт частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком.
5.1.4. Зберегти здоровя та життя працівників.
5.1.5. Забезпечити скорочення соціальних і економічних втрат від негативних наслідків на виробництві.
5.1.6. Забезпечити стале зростання економіки.
5.2. Ефективність виконання Міської програми забезпечується через оптимізацію матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу держави.
Секретар ради В. Павлюк


Віза:


Директор департаменту
економічної політики І. КулиничДодаток 2

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____


ЗАХОДИ
щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018 роки

№ з/п
Найменування заходу
Виконавці
Терміни виконання, роки
Очікуваний результат
1
2
3
4
5
1. Організаційні заходи
1.1.
Забезпечити функціонування системи управління охороною праці у місті, здійснення організаційно-методичного забезпечення та контролю за розробленням і впровадженням систем управління охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях містаУправління економіки департаменту економічної політики, суб’єкти господарської діяльності ( підпри-ємства, установи, організації міста), органи (структурні підрозділи) виконавчої влади міста
2014 - 2018
Створення системи управління охорон-ною праці на рівні міста сприятиме керованості та прогнозованості у сфері охорони праці, якісному контролю за станом охорони праці, зменшенню кількості нещасних випадків та аварій
1
2
3
4
5
1.2.
Забезпечення координації діяльності щодо вирішення головних завдань у сфері охорони праціУправління економ-міки департаменту економічної полі-тики, субєкти госпо-дарської діяльності
(підприємства,
установи, організації міста), органи (структурні підроз-діли) виконавчої влади міста
2014 - 2018
Підвищення ефективності управління охороною праці на місцевому рівні
1.3.
Проводити атестацію робочих місць з небезпечними і шкідливими умовами праці та здійснювати контроль за приведенням їх у відповідність до вимог нормативних актів про охорону праці та вимог санітарного законодавства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці“Суб’єкти господарської діяльності,
підприємства, установи, організації міста,
щорічно
Приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів про охорону праці та підтвердження відповідних пільг
1.4.
Організовувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної кваліфікації за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу (п. 3.1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій“)Суб’єкти господарської діяльності,
підприємства, установи, організації міста
щорічно
Визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичним оглядам
1
2
3
4
5
1.5.
Організовувати проходження попередніх та періодичних медичних оглядів працівників згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких повязана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб“, наказу Міністерства охорони здоровя України від 21.05.2007 № 246 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, наказу Міністерства охорони здоровя України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобівСубєкти госпо-дарської діяльності
(підприємства,
установи, організації міста), органи (структурні підроз-діли) виконавчої влади міста
2014 - 2018
Повне охоплення медичними оглядами працівників, особливо зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах праці
1.6.
Забезпечити вчасне проведення розслідування випадків виробничого травматизму, професійних захворювань (отруєнь) і аварій на виробництві серед працюючого населення відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві“Відділення виконав-чої дирекції Фонду у м. Львові при Фонді соціального страху-вання від нещасних випадків на вироб-ництві та професій-них захворювань України
2014 - 2018
Забезпечення соціального захисту працівників, підвищення відповідальності керівників, зменшення ризиків виробничих процесів
1.7.
Проводити міроприємства щодо виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 “Про День охорони праці“Суб’єкти господарсь-кої діяльності, підпри-ємства, установи, ор-ганізації, управління освіти
2014 - 2018
Підвищення ефективності управління охороною праці на місцевому рівні
1
2
3
4
5
1.8.
Контролювати своєчасність обов’язкової державної реєстрації небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що потребують гігієнічної регламентації і наступної державної реєстрації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 420 “Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів“ Львівське міське управління Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Львівській області
2014 - 2018
Попередження гострих професійних отруєнь
1.9.
Проводити обов’язковий радіаційний контроль згідно з вимогами Державних будівельних норм
В.1.4.-0.01-97 “Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві“ у ході виготовлення, реалізації та застосування продукції чи сировини
Суб’єкти господарської діяльності,
підприємства, установи, організації міста
2014 - 2018
Виявлення радіонуклідів у будматеріалах
1.10.
Забезпечувати збір та узагальнення державної статистичної звітності про стан травматизму на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власностіГоловне управління статистики у Львівській області, лікувально-профілактичні заклади,
управління економіки департаменту економічної політики, управління освіти департаменту гуманітарної політики
2014 - 2018
Надання можливості для проведення аналізу даних і розроблення заходів щодо створення безпечних умов праці
1
2
3
4
5
1.11.
Передбачати у колективному договорі Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму професійних захворювань і аваріямУправління економіки департаменту економічної політики, керівники підприємств, установ, організацій
2014 - 2018
Створення безпечних і здорових умов праці
1.12.
Забезпечувати реконструкцію котелень зі зношеним обладнанням, яке відпрацювало свій нормативний ресурс і не відповідає сучасним вимогам охорони праці і техніки безпекиДепартамент житло-вого господарства та інфраструктури, управління освіти департаменту гуманітарної політики,
ЛМКП “Львівтепло-енерго“ ЛКП “Заліз-ничне теплоенерго“
2014 - 2018
Недопущення випадків травмування працівників та населення
1.13.
Проводити модернізацію ліфтового господарства, зокрема ліфтів, що відпрацювали 25 і більше років у житлових будинках м. ЛьвоваУправління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури
2014 - 2018
Приведення обладнання ліфтового господарства до вимог нормативно-правових актів з охорони праці
1.14.
Розробляти та затверджувати заходи з охорони праці щодо попередження виробничого травматизму, загорянь та аварій у закладах охорони здоровя м. Львова (ЗОЗ).
Забезпечити фінансування заходів з охорони праці у розмірах, визначених Законом України “Про охорону праці“
Управління охорони здоровя департаменту гуманітарної політики, керівники ЗОЗ м. Львова
щорічно
Підвищення рівня безпеки, впровадження сучасних стандартів умов праці
1
2
3
4
5
1.15.
Здійснювати контроль за дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки закладів охорони здоровя м. Львова. За результатами перевірок вжити заходи з ліквідації виявлених недоліківУправління охорони здоровя департаменту гуманітарної політики, керівники ЗОЗ м. Львова
щорічно
Забезпечення ефективного функціонування системи управління охорони праці
1.16.
Здійснювати контроль за технічним станом обладнання, інструментів, будівель і споруд комунальних закладів охорони здоровя м. ЛьвоваУправління охорони здоровя департаменту гуманітарної політики, керівники ЗОЗ м. Львова
щорічно
Підвищення рівня безпеки, попередження виробничого травматизму
1.17.
Забезпечувати дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, що діють у закладах охорони здоровя, здійснювати їх переглядУправління охорони здоровя департаменту гуманітарної політики, керівники ЗОЗ м. Львова
щорічно
Забезпечення ефективного функціонування системи управління охорони праці
1.18.
Забезпечувати отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки закладів охорони здоровя м. Львова, за результатами аналізу вжити необхідні управлінські заходиУправління охорони здоровя департаменту гуманітарної політики, керівники ЗОЗ м. Львова
2014
Підвищення рівня безпеки, попередження виробничого травматизму
1.19.
Забезпечувати працівників засобами індивідуального та колективного захисту закладів охорони здоровя
м. Львова
Керівники ЗОЗ
м. Львова
2014
Підвищення рівня безпеки, попередження виробничого травматизму
1
2
3
4
5
1.20.
Забезпечувати проведення паспортизації санітарно-технічного стану умов праці працівників рентгенкабінетів, фізкабінетів закладів охорони здоровя м. ЛьвоваКерівники ЗОЗ
м. Львова
Відповідно до визначених термінів
Усунення шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу
1.21.
Здійснювати аналіз надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці, здійснити вибіркові перевірки щодо забезпечення реалізації прав працівників на пільги і компенсації за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці та вживати заходів з ліквідації виявлених недоліківУправління охорони здоровя департаменту гуманітарної політики, керівники ЗОЗ м. Львова
Постійно
Реалізація права працівників на одержання пільг і компенсацій за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці
1.22.
Організовувати проведення спільних семінарів, нарад з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з керівниками та спеціалістами з питань охорони праці підприємств, установ, організацій міста. Надавати їм консультаційну та методичну допомогу щодо організації роботи з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праціУправління економіки департаменту економічної політики, територіальне управління Держ-гірпромнагляду, Відділення виконав-чої дирекції Фонду у м. Львові при Фонді соціального страху-вання від нещасних випадків на вироб-ництві та професій-них захворювань України
Постійно
Забезпечення якісними і сучасними знаннями для прийняття управлінських рішень, підвищення фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці установ та організацій міста
1
2
3
4
5
1.23
Проводити вступний, первинний (повторний) інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки відповідно до розроблених програм проведення інструктажів з обов’язковим висвітленням питань:
      1. Правил внутрішнього трудового розпорядку.
      2. При роботі з персональним комп’ютером та копіювально-розмножувальною технікою.
      3. З питань пожежної безпеки у службових приміщеннях.
Субєкти господарської діяльності
(підприємства,
установи, організації міста), органи (структурні підрозділи) виконавчої влади міста, львівські комунальні підприємства
Постійно
Мінімізація професійних та промислових ризиків травмування та загибелі працівників, професійних захворювань та аварійності на виробництві, підвищення фахового рівня працівників
2. Аналіз стану виробничого травматизму у м. Львові
2.1.
Систематично проводити аналіз стану охорони праці на підприємствах за участю профспілкових організацій, органів державного нагляду за охороною праціВідділення виконавчої дирекції у м. Львові Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійної захворюваності України, управління освіти департаменту гуманітарної політики
2014 - 2018
Пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці
1
2
3
4
5
2.2.
Вживати попереджувальні профілактичні заходи на основі постійного аналізу повідомлень медичних закладів про випадки травматизмуВідділення вико-навчої дирекції у м. Львові Фонду соці-ального страхування від нещасних випад-ків на виробництві та професійної захворюваності України, керівники підприємств, установ та організацій
2014 - 2018
Профілактика виробничого травматизму
3. Інформаційне забезпечення охорони праці, вивчення та поширення досвіду з питань охорони праці
3.1.
Проводити навчання з метою підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання охорони праціДержавне підприємство “Західний експертно-технічний центр“
2014 - 2018
Поширення передо-вого досвіду та підви-щення рівня знань з питань охорони праці
3.2.
Систематично висвітлювати у засобах масової інформації та на сайті міста обставини і причини виникнення аварій, виробничих травм, професійних захворюваньУправління економіки департаменту економічної політики,
відділ “Прес-служба“ управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“
2014 - 2018
Інформування керівників підприємств, установ, організацій про основні питання охорони праці
1
2
3
4
5
3.3.
Сприяти доступу до інформаційних систем, компютеризованих банків даних з питань охорони праці, у тому числі з використанням інтернет-технологій. Проводити обмін досвідом та інформацією з питань впровадження СУОП, профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, забезпечення
засобами індивідуального захисту
Управління економіки департаменту економічної політики, субєкти господарської діяльності (підприємства, установи, організації міста), структурні підрозділи) виконавчої влади міста, профспілкові організації підприємств та установ міста, обєднання роботодавців
2014 - 2018
Підвищення ефективності управління охороною праці на місцевому рівні
3.4.
Створювати куточки (кабінети) з охорони праці, укомплектувати їх необхідною документацією та технічними засобамиСуб’єкти господарської діяльності (підприємства, установи, організації міста), структурні підрозділи) виконавчої влади міста, управління освіти департаменту гуманітарної політики

2014 - 2018
Підвищення рівня знань та профілактичної роботи з питань охорони праці
1
2
3
4
5
4. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці
4.1.
Забезпечити співпрацю між соціальними партнерами з метою виконання основних завдань з питань охорони праціУправління економіки департаменту економічної політики, субєкти господарської діяльності (підприємства, установи, організації міста), структурні підрозділи) виконавчої влади міста
2014 - 2018
Використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань поліпшення умов і безпеки праці на основі міжнародного співробітництва

Секретар ради В. Павлюк


Віза:


Директор департаменту
економічної політики І. Кулинич