УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1029


від 10/04/2016
Про затвердження Положення про управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради та його структури
Первинна редакція:

документ.doc Додаток 1.doc Додаток 2.doc


Зміни
згідно з ухвалою 6127-2019
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 04.10.2016 № 10'
Втратив чинність
згідно з ухвалою 1267-2021
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про затвердження положень про департамент "Секретаріат ради" Львівс■

  Остаточна редакція:
  Відповідно до ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи ухвали міської ради від 17.03.2016 № 260 “Про Регламент Львівської міської ради 7-го скликання“, від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.08.2016 № 639 “Про затвердження типових положень про департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити:
  1.1. Положення про управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради (додаток 1).
  1.2. Структуру управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради (додаток 2).
  2. Встановити чисельність управління “Секретаріат ради“ у кількості 39 осіб у межах загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої згідно з ухвалою міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“.

  3. Вважати такими, що втратили чинність ухвали міської ради:
  3.1. Від 07.09.2006 № 130 “Про затвердження Положення про управління “Секретаріат ради“.
  3.2. Від 28.02.2008 № 1613 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 07.09.2006 № 130“.
  3.3. Від 26.07.2012 № 1716 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 07.09.2006 № 130“.
  4. Управлінню “Секретаріат ради“ забезпечити проведення заходів, пов'язаних з введенням у дію цієї ухвали.
  Відповідальний: начальник управління
  “Секретаріат ради“.
  5. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.


  Міський голова А. Садовий


  Додаток 1
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____  ПОЛОЖЕННЯ
  про управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради

  1. Загальні положення

  1.1. Управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
  1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим секретарю ради.
  1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
  1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
  1.5. Повне найменування управління: управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради.
  1.6. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів.
  2. Основні завдання

  2.1. Основними завданнями управління є:
  2.1.1. Забезпечення складання проектів проведення чергових сесій, пленарних засідань міської ради, попередня підготовка питань, які запропоновано внести на розгляд міської ради у визначених законодавством України межах та відповідно до рішень ради.
  2.1.2. Забезпечення дотримання регламенту міської ради та інших вимог щодо оформлення і проходження документів, які подаються на розгляд міської ради.
  2.1.3. Здійснення організаційного, матеріально-технічного, інформаційного, аналітичного, методичного та іншого забезпечення діяльності міської ради, її органів і депутатського корпусу.
  2.1.4. Сприяння у здійсненні та реалізації діяльності постійних та інших комісій ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій.
  2.1.5. Забезпечення офіційного оприлюднення ухвал міської ради через їх обов’язкове розміщення на офіційному веб-порталі ради.
  2.1.6. Сприяння відкритості та прозорості у діяльності міської ради, забезпечення налагодження взаємодії та співпраці ради з громадськістю.
  2.1.7. Сприяння участі громадян у місцевому самоврядуванні, розвитку та реалізації інструментів місцевої демократії, таких як громадські слухання, громадські обговорення, загальні збори, місцеві ініціативи, електронні петиції, громадський бюджет тощо.
  2.1.8. Висвітлення позиції секретаря ради та депутатів міської ради, депутатських комісій, фракцій з актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті ухвали міської ради, висновки, рекомендації постійних комісій, депутатських груп та інші документи.
  2.1.9. Організація співробітництва з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міст-партнерів м. Львова, інших міст в Україні та поза її межами.
  2.1.10. Забезпечення візування проектів ухвал, авторами яких є депутати міської ради.
  3. Структура та організація роботи

  3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням секретаря ради у порядку, визначеному законодавством України.
  Начальник управління безпосередньо підпорядкований секретарю ради, йому підконтрольний та підзвітний.
  3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  3.2.1. Апарат секретаря ради.
  3.2.2. Відділ зовнішніх зв’язків та правового забезпечення.
  3.2.3. Відділ контролю та інформаційно-технічного забезпечення.
  3.2.4. Відділ громадського партнерства, до складу якого входять:
  3.2.4.1. Сектор консультацій та громадських слухань.
  3.2.4.2. Сектор громадського бюджету.

  3.2.5. Відділ постійних комісій ради.
  3.2.6. Відділ організації пленарних засідань ради, до складу якого входить:
  3.2.6.1. Сектор роботи з проектами ухвал ради.
  3.2.7. Відділ висвітлення роботи ради.
  3.2.8. Сектор бухгалтерського обліку ради.
  3.3. Вимоги щодо засад формування структури управління та його структурних підрозділів визначаються відповідним рішенням міської ради про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, за винятком структури відділів управління, штатні розписи яких можуть передбачати введення посади заступника начальника відділу незалежно від кількості працівників та можливості утворення відділів з чисельністю не менш як 4 працівники (включно з начальником відділу).
  3.4. Структурні підрозділи управління (відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
  3.5. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням секретаря ради у порядку, визначеному законодавством України.
  Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
  Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління, погодженим із секретарем ради.
  3.6. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
  3.7. Начальник управління:
  3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та секретарем ради за виконання покладених на управління завдань.
  3.7.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3.7.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  3.7.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  3.7.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  3.7.6. Вирішує питання оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, преміювання, проведення оцінки працівників управління.
  3.7.7. В межах наданих повноважень вирішує питання та подає пропозиції Львівському міському голові щодо встановлення надбавок і доплат, присвоєння рангів, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо.
  3.7.8. Затверджує Положення про структурні підрозділи управління.
  3.7.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

  4. Компетенція управління

  4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  4.1.7. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  4.1.8. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  4.1.9. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  4.1.10. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
  4.1.11. Забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  4.1.12. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  4.1.13. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам.
  4.1.14. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  4.1.15. Координація роботи, пов’язаної з підготовкою проектів ухвал міської ради.
  4.1.16. Організація контролю за виконанням ухвал міської ради, протокольних доручень та інших нормативно-правових актів ради, а також контролю за станом розгляду депутатських запитів, звернень та запитань.
  4.1.17. Сприяння взаємодії міської ради з її виконавчими органами.
  4.1.18. Сприяння депутатам ради, помічникам-консультантам депутатів, депутатським фракціям та групам у здійсненні їх повноважень.
  4.1.19. Сприяння підготовці проектів рішень міської ради, ініційованих депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, представниками громадськості; забезпечення проведення їх правової експертизи.
  4.1.20. Оформлення, виготовлення (друкування), редагування та реєстрація проектів ухвал міської ради, ведення їх обліку.
  4.1.21. Забезпечення ознайомлення депутатів ради з текстами проектів ухвал, які подаються на розгляд міської ради, складення електронної карти питань порядку денного пленарних засідань міської ради.
  4.1.22. Забезпечення контролю за відповідністю тексту ухвали міської ради, який подається на підпис Львівському міському голові, тексту ухвали міської ради, проголосованому на пленарному засіданні.
  4.1.23. Ведення статистичної звітності про зміни у складі міської ради, постійних комісій ради та інших комісій міської ради.
  4.1.24. Ведення обліку помічників-консультантів депутатів ради.
  4.1.25. Сприяння у налагодженні контактів з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном, сприяння організації міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів, симпозіумів з проблем місцевого самоврядування.
  4.1.26. Організація тренінгів та навчань для депутатів ради.
  4.1.27. Здійснення моніторингу кращих практик у діяльності органів місцевого самоврядування в Україні та за кордоном.
  4.1.28. Здійснення моніторингу чинного законодавства України стосовно питань місцевого значення, підготовка висновків та пропозицій щодо необхідності врегулювання певного питання на місцевому рівні, внесення змін до нормативних актів ради.
  4.1.29. Організація залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішення питань, що належать до повноважень міської ради.
  4.1.30. Здійснення зв’язків із засобами масової інформації та сприяння їм у висвітленні питань роботи міської ради, депутатів ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій; організація прес-конференцій депутатів міської ради.
  4.1.31. Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами з питань організації роботи ради і депутатського корпусу, врегулювання актуальних проблем територіальної громади.
  4.1.32. Організація технічного супроводу проведення пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій.
  4.1.33. Забезпечення функціонування, наповнення та обслуговування інформаційного порталу депутатів міської ради.
  4.1.34. Оприлюднення на інформаційному порталі депутатів міської ради проектів ухвал міської ради, поіменних результатів голосувань питань порядків денних пленарних засідань, порядків денних та протоколів засідань постійних комісій міської ради.
  4.1.35. Забезпечення трансляції пленарних засідань міської ради у мережі Інтернет в режимі реального часу.
  4.1.36. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
  5. Права управління

  5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  5.1.11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
  5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
  6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

  6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
  6.2. Кошторис управління за поданням начальника управління затверджує секретар ради за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
  6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
  6.4. Структура та чисельність працівників управління встановлюється міською радою за поданням секретаря ради.
  6.5. Штатний розпис управління затверджує секретар ради за поданням начальника управління та за погодженням з Львівським міським головою та департаментом фінансової політики.
  7. Відповідальність посадових осіб управління

  7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
  7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
  7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
  8. Заключні положення

  8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
  8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


  Секретар ради А. Забарило

  Візи:
  В. о. начальника
  управління “Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

  Член редакційної комісії  додаток 2.doc
  Дата оприлюднення: 10/18/2016