УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 308


від 03/31/2011
Про затвердження Програми “Львівська інтегрована система обробки інформації“
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 521-2016
у додаток згідно з ухвалою 5039-2019
згідно з ухвалою 1804-2021

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.03.2011 № 308 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.03.2011 № 308 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 25.02.2021 № 85 та від 31.03.2011 № 308'
Остаточна редакція:
Керуючись Законом УкраїниПро місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши інформацію начальника адміністративно-господарського управління, з метою організації розвитку інфраструктури інформаційних технологій у Львівській міській раді міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму Львівська інтегрована система обробки інформації“ (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ПРОГРАМА
Львівська інтегрована система обробки інформації

1. Сучасний стан Львівської інтегрованої системи
обробки інформації

Проект Львівської інтегрованої системи обробки інформації впроваджений відповідно до ухвали міської ради від 21.03.1996 № 322 “Про впровадження проекту Львівська Інтегрована Система Обробки Інформації (ЛІСОІ)“.
Львівська інтегрована система обробки інформації (надалі – ЛІСОІ) – це організаційно-впорядкована система, яка базується на сучасних технологіях збору, зберігання, обробки, передавання, використання інформаційних ресурсів з метою інформаційного забезпечення процесів управління та прийняття рішень, функціонування і розвитку міського господарства, соціальних сфер, життя та діяльності населення міста.
У рамках проекту була проведена закупівля систем електрозв’язку, комп’ютерної та організаційної техніки, прокладені мережі оптичного зв’язку між територіально віддаленими виконавчими органами та комунальними підприємствами, розроблена низка програмних продуктів тощо.
Загалом у міській раді розгорнута мережа з більш як 1000 одиниць персональних компютерів. Глобальна мережа майже повністю переведена на оптичні лінії зв’язку.
Однак, переважна більшість заходів була проведена (профінансована) до 2006 року. Придбане технічне обладнання та системи зв’язку або морально застарілі і не справляються з існуючим навантаженням, або вийшли з ладу. Серверна частина та мережеве обладнання потребує кардинального оновлення, а програмні продукти не відповідають вимогам сьогодення.
Теперішнє становище ЛІСОІ не відповідає сучасним стандартам та не задовольняє інформаційні потреби Львівської міської ради, її виконавчих органів та підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності, що не може не впливати на ефективність їх роботи.
З метою виправлення ситуації, що склалася, розроблена ПрограмаЛьвівська інтегрована система обробки інформації (надалі – Програма), яка забезпечить вирішення організаційних питань розвитку ЛІСОІ та дозволить планомірно розбудовувати інфраструктуру інформаційних технологій у Львівській міській раді та зробити її такою, яка б відповідала актуальним вимогам і сучасним стандартам.
2. Мета Програми

Метою Програми є створення необхідних умов для забезпечення користувачів ЛІСОІ своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, забезпечення надійної матеріальної комунікаційно-комп’ютерної бази та вжиття заходів для безперебійного функціонування всіх складових системи.
3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
3.1. Централізована організація розвитку інфраструктури інформаційних технологій у Львівській міській раді, її виконавчих органах та підприємствах, установах, організаціях, які перебувають у комунальній власності (надалі – ІІТ ЛМР).
3.2. Розвиток та побудова ІІТ ЛМР як одного з інструментів прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
3.3. Імплементація новітніх інформаційних технологій у роботу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності, з метою мінімізації адміністративних витрат та підвищення ефективності діяльності.
3.4. Впровадження комплексної системи захисту інформації локальних обчислювальних мереж Львівської міської ради, її виконавчих органів та підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності.
4. Принципи реалізації Програми

4.1. Програма має проводитись з врахуванням таких принципів:
4.1.1. Використання єдиної програмно-апаратної платформи та єдиного формату даних.
4.1.2. Акумуляція всіх видів інформації, що знаходиться у розпорядженні виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності, в одному програмному продукті та/або пов’язаних базах даних.
4.1.3. Розвиток ЛІСОІ з врахуванням міжнародних і галузевих стандартів.
4.2. Враховуючи сучасний стан ЛІСОІ та обсяги фактичного фінансування, наведені у підпунктах 4.1.1, 4.1.2 принципи є рекомендованими і повинні застосовуватись за реальних можливостей.
5. Організація виконання Програми

5.1. За організацію та виконання Програми відповідає координаційна рада зі створення, експлуатації і розвитку Львівської інтегрованої системи обробки інформації (ЛІСОІ) (надалі – координаційна рада ЛІСОІ), затверджена розпорядженням Львівського міського голови від 12.05.2003240 “Про координаційну раду зі створення, експлуатації і розвитку Львівської інтегрованої системи обробки інформації (ЛІСОІ)“, у межах передбаченого фінансування.
5.2. Крім цього завданнями координаційної ради ЛІСОІ є:
5.2.1. Формування єдиної політики, визначення пріоритетів і напрямків розвитку ІІТ ЛМР.
5.2.2. Подання пропозицій головним розпорядникам коштів для підготовки бюджетних запитів щодо виділення коштів, необхідних для розвитку ЛІСОІ.
5.2.3. Подання виконавчому комітету на затвердження кошторисів ЛІСОІ у місячний строк з дня затвердження бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.
5.3. Координаційна рада ЛІСОІ має право:
5.3.1. Терміново отримувати від посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.3.2. Давати виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям, які перебувають у комунальній власності, доручення або обов’язкові до виконання вказівки з питань, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на неї.
5.3.3. Визначати обов’язкові для використання у виконавчих органах міської ради, підприємствах, установах, організаціях, які перебувають у комунальній власності, програмні продукти, порядок і перелік інформації, яка вноситься до баз даних, системи зв’язку та передачі даних.
5.3.4. Забороняти виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям, які перебувають у комунальній власності, використання програмних продуктів, систем передачі даних або зв’язку, які не відповідають єдиній політиці розвитку ІІТ ЛМР.
5.3.5. Залучати спеціалістів, консультантів та експертів для отримання консультацій та експертних висновків, у тому числі в обов’язковому порядку представників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності.
5.4. Положення про координаційну раду ЛІСОІ та її персональний склад затверджується розпорядженням Львівського міського голови.
5.5. Всі комісії, робочі групи, утворені у міській раді для розробки проектів, заходів тощо, які стосуються інформатизації, комп’ютеризації тощо, погоджують напрямки своєї діяльності та прийняті рішення з координаційною радою ЛІСОІ.
5.6. Засідання координаційної ради ЛІСОІ проводиться за необхідністю, але не менше ніж один раз на місяць.
6. Заходи з виконання Програми

6.1. Львівському міському голові оновити персональний склад координаційної ради ЛІСОІ та затвердити положення про координаційну раду ЛІСОІ з врахуванням Програми.
6.2. Координаційній раді ЛІСОІ:
6.2.1. Здійснювати моніторинг ІІТ ЛМР з метою визначення першочергових заходів розвитку та здійснення заходів з підтримання роботи ЛІСОІ.
6.2.2. Щорічно, на підставі проведеного моніторингу функціонування ІІТ ЛМР забезпечувати вчасне подання головними розпорядниками коштів бюджетних запитів щодо включення необхідних видатків до бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2.3. Проводити контроль за використанням коштів, виділених на розвиток ЛІСОІ.
6.2.4. Щорічно звітувати перед виконавчим комітетом про хід виконання Програми.
6.3. Виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям, які перебувають у комунальній власності, проводити закупівлі систем управління базами даних, серверного обладнання або мережевого обладнання, послуг з розробки або доробки програмного забезпечення виключно за погодженням з координаційною радою ЛІСОІ.
7. Фінансування Програми

7.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади і визначається щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей.
7.2. Додатково можливе залучення у встановленому законодавством України порядку інших коштів, у тому числі грантів тощо.
7.3. Витрати на формування і забезпечення діяльності та розвиток Програми “Львівська інтегрована система обробки інформації“ включають витрати на утримування інформаційних служб організацій – учасників Програми “Львівська інтегрована система обробки інформації“, Львівського комунального підприємства “Міський центр інформаційних технологій“ у процесі адміністрування системи в цілому і забезпечення функціонування середовища передачі даних, розробку, впровадження сучасних інформаційних технологій, відшкодування витрат на безкоштовне, пільгове і безприбуткове надання інформації та інші види витрат, які пов’язані з функціонуванням та розвитком Програми “Львівська інтегрована система обробки інформації“.
7.4. Виконавці Програми:
7.4.1. Управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку.
7.4.2. Львівське комунальне підприємство “Міський центр інформаційних технологій“.
7.4.3. Інші структурні підрозділи Львівської міської ради (за потребою).
7.5. Головним розпорядником коштів Програми є управління інформаційних технологій департаменту економічного розвитку, якому надається право залучати інших виконавців для придбання та розвитку програмних продуктів, захищених авторським правом та іншими майновими правами, за погодженням з координаційною радою Львівської інтегрованої системи обробки інформації.

8. Очікувані результати

8.1. Прийняття Програми дозволить організувати процеси розвитку ІІТ ЛМР.
8.2. Розвинута інформаційна інфраструктура, наявність оперативної і достовірної інформації слугуватиме для:
8.2.1. Підтримки прийняття обгрунтованих управлінських рішень та забезпечення підвищення ефективності діяльності виконавчих органів міської ради.
8.2.2. Побудови інформаційного суспільства та створення умов для впровадження електронного урядування у Львівській міській територіальній громаді.
8.2.3. Удосконалення систем забезпечення керівництва міста повною й достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень.
8.2.4. Поліпшення рівня надання населенню адміністративних послуг засобами автоматизації процесів, у тому числі обробки інформації та проходження документів.Секретар ради В. ПавлюкВіза:

Начальник адміністративно-
господарського управління В. Бартошик