УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2155


від 06/29/2017
Про затвердження Програми розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 рокиВідповідно до Законів України Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, “Про місцеве самоврядування в Україні, з метою розвитку якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти м. Львова, що відповідає вимогам громади, запитам особистості та потребам держави і базується на духовних цінностях українського народу, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію Програми розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки.
Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПРОГРАМА
розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки
Передмова

Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства на законодавчому рівні. Глобальні зміни в інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають коректив змістових, науково-методичних, технологічних аспектів освіти, перегляду попередніх ціннісних пріоритетів, цільових установок, управлінських і педагогічних засобів.
Основна ідея нової школи полягає у тому, щоб перейти від школи знань до школи компетентностей, які включають знання, уміння та ставлення, засновані на ціннісній платформі. Виважена та гнучка освітня політика м. Львова як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізовуватися через стратегічні напрямки розвитку галузі освіти м. Львова, у межах яких опрацьовуються основні стратегічні проекти, які своєю спрямованістю і змістом відповідають сучасним тенденціям та вимогам змісту освіти, підвищення її якості і престижу, запровадження особистісноорієнтованих технологій навчання і виховання. Оновлюється роль педагога, який створює умови для саморозвитку і самонавчання дітей, висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу, удосконалюється роль методичної служби міста.
Метою реалізації стратегічних освітніх проектів є створення нового освітнього середовища через оновлення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти м. Львова відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейський простір; задоволення потреб суб’єктів освітнього простору, споживачів освітніх послуг, вирівнювання можливостей доступу до якісної освіти, стимулювання навчально-виховного розвитку особистості впродовж життя, розвитку наукової фундаментальності та практичної спрямованості функціонування освітньої системи міста через завдання та заходи основних стратегічних проектів.
В основу Програми розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки взято Концепцію Нової української школи.1. Загальні положення.

1.1. Програма розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки (надалі – Програма) визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення реалізації Програми. Ця Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку у разі, якщо у період реалізації Програми відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, у реальній соціально-економічній ситуації у регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти міста.
2. Мета та напрями Програми

2.1. Метою Програми є:
2.1.1. Підвищення доступності повноцінної, якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, громади, держави, міжнародним критеріям.
2.1.2. Створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти усіх типів, навчаючись упродовж життя.
2.2. Стратегія розвитку освіти визначає основні напрями, пріоритети, завдання й механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову й соціальну політику і складає основу для внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, управління і фінансування структури та змісту освіти.
2.3. Напрями Програми (додаток до цієї Програми).
2.3.1. Освітній менеджмент.
2.3.2. Зміст освіти.
2.3.3. Виховання та дозвілля.
2.3.4. Матеріально-технічне забезпечення.
3. Завдання Програми

3.1. Досягнення ефективної моделі управління якістю освіти у місті на підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях: адаптації управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за результатами реалізації Програми.
3.2. Пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальних завдань розбудови суспільства в Україні та її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство, виховання свідомого громадянина держави Україна.
3.3. Подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення, умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища.
3.4. Приведення змісту навчальних планів і програм соціально-гуманітарного профілю та підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідність до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти у місті.
3.5. Забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та організація такої освіти в умовах загальноосвітньої школи.
4. Умови реалізації Програми

4.1. Розвиток сучасного ресурсного забезпечення навчальних закладів, зокрема матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення, кадрового забезпечення.
4.2. Побудова освітнього простору міста на ідеології формування компетенцій вихованця та створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу.
4.3. Мотивація та фінансова підтримка успішного професійного розвитку педагогічних працівників у галузі освіти.
4.4. Оновлення системи курсової підготовки педагогічних працівників відповідно до вимог сучасної української школи із врахуванням позитивного здобутку вітчизняної та орієнтації на успішні практики світової педагогіки.
5. Очікувані результати

5.1. З врахуванням наявних викликів та можливостей бюджету визначено такі очікувані результати реалізації Програми:
5.1.1. Впровадження фінансової підтримки професійного розвитку педагогів.
5.1.2. Забезпечення доступності й відкритості освітніх ресурсів.
5.1.3. Розвиток якісної інфраструктури освіти міста доступної для людей з особливими потребами.
5.1.4. Забезпечення належного рівня інформатизації управління освіти.
5.1.5. Розроблення та впровадження моделі автономії навчальних закладів міста.
5.1.6. Розширення взаємодії та співпраці з громадськими організаціями.
5.1.7. Забезпечення сприяння розвитку сімейної та альтернативної освіти.
5.1.8. Забезпечення умов для гармонійного різнобічного розвитку учнів на підставі формування шляхетності як базової риси особистості.
5.2. Оцінювання ефективності Програми:
5.2.1. Системне та всебічне вивчення стану міської системи загальної середньої освіти і якості освіти, що реалізується через розробку інформаційно-експертної системи для зведення, узагальнення, класифікації та аналізу інформації про моніторингові дослідження.
5.2.2. Створення інформаційного банку даних для систематизації інформації, підвищення рівня оперативності та доступності, оптимізації інформаційних потоків, що формуються на різних рівнях міської системи загальної середньої освіти.
6. Відповідальні за реалізацію Програми

6.1. Органи управління освітою м. Львова.
6.2. Навчально-методичний центр освіти м. Львова.
6.3. Навчальні заклади.
7. Фінансове забезпечення Програми

7.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, а також інших джерел фінансування (державного бюджету України та обласного бюджету, грантових коштів).
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В. о. начальника управління
освіти З. Довганик


Додаток
до Програми розвитку освіти
м. Львова на 2017 – 2020 роки

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ
розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки

І. Освітній менеджмент

1.1. Сучасний стан освіти.
1.1.1. Освіта є однією з найважливіших сфер людської діяльності. Вона є стратегічно пріоритетною, базовою для соціально-економічного розвитку суспільства. Тому важливим для держави є вироблення оптимальної моделі, іншими словами формування науково обгрунтованої політики у сфері освіти.
1.1.2. Визначальним у менеджменті освіти має стати забезпечення тісного співробітництва органів управління освітою всіх рівнів, навчально-виховних закладів, наукових установ, громадського самоврядування та їх відповідальності у межах повноважень; створення цілісної системи управління освітою, якій були б властиві гнучкість, демократизм, динамізм, відкритість, прозорість, здатність до самоорганізації.
1.2. Управління.
1.2.1. Менеджмент освіти має забезпечити:
1.2.1.1. Дотримання законодавства у галузі освіти.
1.2.1.2. Створення рівних умов для громадян у здобутті освіти.
1.2.1.3. Дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освіти.
1.2.1.4. Стимулювання творчого пошуку педагогів.
1.2.1.5. Автономність у діяльності навчальних закладів.
1.2.1.6. Ефективне функціонування системи освіти в умовах тісної співпраці з громадами, розвиток ринку інтелектуальних ресурсів і освітніх послуг.

Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Власне бачення майбутніх змін в освіті та бажання ініціювати зміни в управління освіти міста.
2. Чітко окреслені функції управління освіти.
3. Налагодження співпраці з владними структурами, державними інституціями.
4. Підтримка інноваційного простору.
5. Запровадження державно-громадського управління у окремих навчальних закладах міста (піклувальні ради, шкільні ради).

6. Досвід співпраці з міжнародними освітніми організаціями, фондами, асоціаціями та громадськими організаціями.
7. Впровадження програми енергозбереження Енергоплан у навчальних закладах м. Львова.
8. Збільшення видатків на галузь освіти.
9. Бажання співпрацювати з громадськістю, відкритість та готовність до діалогу.
1. Низький рівень навиків комунікації окремих управлінців, брак знань з конфліктології.
2. Брак навиків оптимальної організації часу (тайм-менеджменту).
3. Дефіцит юридичних знань щодо процесів формування проектів та рішень.
4. Відсутній достатній рівень ІТ-знань у окремих керівників навчальних закладів.
5. Низька інформованість громади щодо процесів, які відбуваються у окремих навчальних закладах.
6. Відсутність інформаційної платформи.
7. Недостатньо високий рівень адміністративних навиків новопризначених керівників.
8. Недостатньо високий рівень фінансово-господарської грамотності окремих керівників навчальних закладів.
9. Низька педагогічна спроможність суспільства.
ІІ. Зміст освіти

Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Станом на 15.04.2017 року функціонує 119 дошкільних навчальних закладів. З них 98 комунальної форми власності, 9 навчально-виховних комплексів та 12 приватної форми власності.
2. Функціонує 33 групи з короткотривалим перебуванням дітей.
3. Розширено мережу дошкільних навчальних закладів (продовж 2014-2016 років відкрито 58 груп для дітей дошкільного віку).
4. Створено уніфіковану електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова.
5. Розроблено та запроваджено платформу хмарні технології для швидкого збору кількісної інформації у дошкільних навчальних закладах.
6. Створено єдиний освітньо-культурний простір міста: проекти Музейні уроки“, “Театральна педагогіка“, “Перлини Галицької корони“.
7. Впроваджено інклюзивне
навчання у навчальних закладах міста.
8. Реалізовуються освітні проекти Плекаємо обдарованість та
Від компетентного вчителя до компетентного учня“.
9. Налагоджено співпрацю з працівниками поліції, Міністерства надзвичайних ситуацій, медичним персоналом.
10. Успішно реалізовано міські освітні проекти з іноземних мов “Молода генерація“, “Мовні школи “LvivKids“, “ArtLingua“, “Real Life“, “The way we are“, “Освіта для майбутнього“, “Skype навчання“, “LvivTeens“, “Сусідство успіху“.
11. Участь вчителів англійської мови ЗНЗ міста у проекті МОНУ “GoGlobal“ та у програмі Агенти змін“.
12. Реалізовується міський проект “Інтернет-олімпіади“ з інформатики, англійської мови, математики, фізики, хімії, біології, української мови.
13. Реалізовано проект Шкільне підприємництво у школах
м. Львова.
1. Недостатня кількість дошкільних навчальних закладів.
2. Недостатня кількість педагогічного та обслуговуючого персоналу у начальних закладах.
3. Недостатнє використання сучасних методів і форм організації викладання, що впливає на мотивацію учнів до навчання.
4. Більшість вчителів не готова до впровадження реформ.
5. Збільшення розриву обізнаності у сучасних технологіях між учителем та учнем.
6. Старіння педагогічних кадрів.
7. Відсутність мотивації до особистісного зростання вчителя.
8. Акцент засобів масової інформації лише на негативних проявах, викривлення інформації та некоректна її подача на користь рейтингів публікацій.
9. Неоднакова зацікавленість батьків навчально-виховним процесом.
10. Недостатня популяризація профілактики захворювань та низька санітарна культура населення.
11. Низький рівень популяризації здорового способу життя, занять фізичною культурою, спортом.
12. Невідповідність матеріально-технічної бази вимогам сучасної безпеки навчальних закладів.
13. Недостатня самомотивація у учнів щодо занять фізичною культурою та спортом.
14. Низький рівень поінформованості учасників навчально-виховного процесу щодо небезпек, що нас оточують; брак життєвого досвіду, беззахисність і невміння діяти у критичних ситуаціях.
15. Недостатня кількість тренінгів, курсів і майстер-класів для педагогів з режисерської, акторської та ораторської майстерності.
16. Обмежена кількість методичного забезпечення для втілення філософії театральної педагогіки.
17. Відсутність дистанційних музейно-освітніх послуг, а також музейно-педагогічних спільнот та партнерських груп у соціальних мережах.
18. Відсутність функціонування ресурсів дистанційного навчання.
19. Низька мотивація учнів.
20. Низький рівень доступності приміщень дошкільних навчальних закладів для людей з особливими потребами.
21. Неготовність суспільства до прийняття вихованців та учнів з особливими потребами.
22. Відсутність належної підготовки працівників дошкільних навчальних закладів та ЗНЗ щодо роботи з дітьми з особливими потребами.
ІІІ. Виховання та дозвілля

3.1. Дозвілля для дітей – це розвиток пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентності особистості, можливість самореалізації у майбутньому.
3.2. Дозвілля дітей для батьків – це безпечна змістовна зайнятість дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах, їх навчання, виховання, розвиток, соціалізація, допомога у підготовці дітей до самостійного відповідального життя.
3.3. У 15 позашкільних навчальних закладах системи освіти м. Львова функціонує 1384 гуртки з різних напрямів (художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристично-краєзнавчого, гуманітарного, фізкультурно-спортивного), у 9 ДЮСШ діє 294 спортивних секції з 18 видів спорту.
3.4. Близько 23 000 дітей м. Львова охоплені позашкільною освітою у закладах, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР. Роботу у цих гуртках та секціях організовує 730 педагогічних працівників.

Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки.
2. Проведення загальноміських урочистостей національно-патріотичного спрямування.
3. Збільшення кількості гуртків та секцій, які діють на базі шкіл – 242 гуртки (філії ПНЗ та ДЮСШ) та 249 секцій (від Федерацій, Спортивних Клубів, Громадських організацій).
4. Введення Програми розвитку шахів у ЗНЗ м. Львова.
5. Вихованці ДЮСШ м. Львова постійні призери Всеукраїнських та міжнародних олімпіад і турнірів.
6. Збільшення видатків на модернізацію матеріально-технічної бази позаміських таборів Старт і Ватра“.
1. Прояви жорстокої поведінки у шкільному середовищі.
2. Низький рівень виховання у дітей поваги і толерантності, шляхетності.
3. Відсутність дієвої допомоги правоохоронних органів у профілактиці правопорушень.
4. Недостатня співпраця з соціальними службами, відділом Служба у справах дітей, органами ювенальної превенції щодо відповідальності батьків за виховання дітей.
5. Відсутність позашкільних закладів у мікрорайонах Левандівка, Рясне та Підзамче.
6. Брак молодих креативних педагогів.
7. Відсутність сучасних напрямків у позашкіллі.
8. Відсутність умов для залучення дітей з особливими потребами у гуртки ПНЗ та ДЮСШ.
9. Відсутність сучасних спортивних комплексів комунальної власності для ДЮСШ м. Львова.
10. Відсутність фінансової підтримки для участі мистецьких колективів, команд спортсменів у змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалях.
11. Відсутність достатньої кількості керівників гуртків з шахів у школах.
12. Брак молодих педагогів для роботи під час таборових змін.
13. Відсутність фахових педагогічних працівників, а саме вихователів, музичних керівників та інструкторів з фізичного виховання для ДНЗ.
14. Недостатня кількість ставок позакласної виховної роботи у школах.
15. Недостатнє використання можливостей груп продовженого дня для виховання учнів.
16. Недостатнє залучення дітей з особливими потребами до загальноміських дитячих акцій.

IV. Матеріально–технічне забезпечення

4.1. Обсяг фінансування бюджету розвитку у 2015 році становив 80,4 млн. грн., а у 2016 році – 138,4 млн. грн. На 2017 рік передбачено 132 млн. грн. Така фінансова підтримка дала можливість частково оновити матеріально-технічну базу навчальних закладів, провести необхідні ремонтні роботи інженерних мереж, дахів, приміщень, санвузлів, виконати ремонт в приміщеннях, вивільнених від орендарів, замінити аварійні вікна, відремонтувати спортивні майданчики, відкрити додаткові дошкільні групи.

Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Забезпечено всі загальноосвітні навчальні заклади комп’ютерною технікою у 2016 році.
2. Придбано лабораторне та демонстраційне обладнання для кабінетів фізики у 20 школах.
3. Закуплено інтерактивні мультитач-панелі для 22 шкіл.
4. Відновлено роботу 3 басейнів (у СЗШ № 92, № 99 та НВК Провесінь“).
5. Ліквідовано підвальні котельні у 4 навчальних закладах та замінено пічне опалення у 1 садочку.
6. Проведено капітальний ремонт 173 санвузлів у 53 школах.
7. Відновлено майданчики у 3 школах.
8. Розпочато будівництво спортивного комплексу у СЗШ № 95.
9. У 2016 році відремонтовано пральні у 10-ти садочках, у 2017 заплановано ремонт ще 11 пралень.
10. Відремонтовано харчоблоки у 7 школах та садках.
11. Отримано фінансування навчальними закладами на реалізацію проектів громадського бюджету, “Friendly school“ та мікропроектів з обласного бюджету.
1. Недосконалість систематизованої бази даних щодо стану будівель.
2. Застаріле обладнання та інвентар у майстернях, харчоблоках, спортзалах.
3. Застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів.
4. Низький рівень матеріально-технічного забезпечення менеджменту.
5. Недостатня кількість ігрових та спортивних майданчиків.
6. Відсутність благоустрою території та спортивних полів таборів Старт та Ватра“.
7. Наявність пічного опалення (у 17 навчальних закладах), підвальних котелень (у 3 навчальних закладах).
8. 12 недіючих басейнів у навчальних закладах.
9. Неналежний стан інженерних мереж, дахів, спортивних залів, спортивних майданчиків.
10. Відсутня пожежна сигналізація.
11. Застаріла система вентиляції приміщень.
12. Низький рівень доступності приміщень ЗНЗ для людей з особливими потребами.

V. Основні напрями, пріоритети, завдання, управління,
фінансування й механізми реалізації Програми розвитку освіти
м. Львова на 2017 – 2020 роки
Освітній менеджмент

1. Проект Управлінський менеджмент
1.1. Мета проекту: забезпечити ефективне управління освітою м. Львова способом впровадження прозорих управлінських процесів та створення єдиної освітньо-інформаційної системи.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1. Реалізація навчальних програм
1.1.
Програма навчання керівних кадрів
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
1.2.
Програма Кадровий резерв
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
1.3.
Навчання для новопризначених керівників
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
1.4.
Програма навчання та обміну досвідом для працівників відділів та управління освіти, керівників навчальних закладів
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
2. Прозорість управлінських процесів
2.1.
Опрацювання єдиних стандартів та процедури щодо висвітлення інформації:
- фінансової;
- господарської;
- організаційної;
-нормативно-правової
2017-2018 роки
-
50
50
-
-
2.2.
Напрацювання показників для проведення щорічного моніторингу якості управлінської діяльності керівників
2017-2018 роки
-
50
50
-
+
2.3.
Проведення щорічного моніторингу якості управлінської діяльності керівників
2017-2020 роки
-
50
50
50
+
2.4.
Вивчення і розповсюдження досвіду роботи на основі запровадження моніторингу управлінської діяльності керівника
2017-2020 роки
-
-
50
50
+
3. Створення освітньо-інформаційного простору
3.1.
Оновлення сайту управління освіти
2017 рік
40
20
20
20
+
3.2.
Створення інформаційної електронної платформи.
2017-2018 роки
-
-
-
-
+
3.3.
Створення на сайті управління освіти платформи Добре партнерство“.
3.4.
Опрацювання стратегій розвитку навчальних закладів до 2025 року
2017-2018 роки
-
500
500
500
+
3.5.
Запровадження електронного документообігу між навчальними закладами та органами управління освітою
2018-2019 роки
-
100
100
100
+
3.6.
Введення посади юрисконсульта у штатні розписи ЗНЗ, які ведуть самостійну фінансово-господарську діяльність
2017-2018 роки
-
1500
1500
1500
-
Всього:
40
2870
2920
2820
8650

1.2. Очікуваний результат:
1.2.1. Створення єдиної освітньо-інформаційної платформи.
1.2.2. Напрацювання єдиних стандартів висвітлення інформації та їх впровадження у навчальні заклади.
1.2.3. Запровадження системи моніторингу діяльності керівників.
створено базу даних кадрового резерву.
1.2.4. Підвищення рівня кваліфікації керівників навчальних закладів.
1.2.5. Вдосконалення управлінських навичок керівних кадрів.
1.2.6. Введення до штатних розписів навчальних закладів посади юрисконсульта.
1.2.7. Опрацювання стратегії розвитку навчальних закладів.

2. ПроектМетодичний супровід освіти
2.1. Мета проекту: забезпечення високого освітньо-методичного супроводу освітніх послуг у м. Львові та створення єдиної освітньо-інформаційної системи.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконання

Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Запровадити:
1.1.
Муніципальний проект: доплата керівникам районних методичних обєднань за якісну та результативну роботу
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
1.2.
Програму Лабораторія технічно-методичного забезпечення. Видавнича діяльність
2017 рік
-
200
200
200
-
2.
Забезпечити:
2.1.
Проведення інтернет-олімпіад
2017-2020 роки
100
100
100
100
+
2.2.
Якісний методичний супровід освітянам міста (курси, навчання, тренінги, майстер-класи тощо)
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
2.3.
Розвиток промоційного відділу у НМЦО м. Львова
2017-2018 роки
-
50
50
50
+
3.
Напрацювати:
3.1.
Навчальні програми,моніторингові та олімпіадні завдання
2017-2020 роки
-
50
50
50
+
3.2.
Методичні рекомендації щодо статевого виховання
2017-2018 роки
-
100
100
100
-
4.
Отримати:
4.1.
НМЦО м. Львова ліцензію на проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів міста, зміна курсової перепідготовки кадрів щодо сучасних вимог освіти (вебінари, змішане навчання, тощо)
2017-2018 роки
-
50
50
-
+
5.
Створити:
5.1.
Центр надання методичного супроводу щодо інклюзивного навчання
2017 рік
-
100
100
100
+
5.2.
Відновити роботу Координаційної ради з питань інклюзивної освіти
2017 рік
-
-
-
-
-
Всього:
100
950
950
900
2900

2.2. Очікуваний результат:
2.2.1. Підвищення рівня компетентності батьків дітей, вчителів щодо якісного навчання дітей з особливими потребами шляхом підвищення кваліфікації, обміну європейським теоретичним та практичним досвідом.
2.2.2. Створення електронної платформи з методичними та дидактичними матеріалами, мультимедійними підручниками та інтерактивними он-лайн-ресурсами.
2.2.3. Отримання ліцензії на проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів міста.
2.2.4. Оцифрування та створення банку даних сучасних фахових видань.
2.2.5. Створення Лабораторії технічно-методичного забезпечення.
2.2.6. Створення Центру надання методичного супроводу щодо інклюзивного навчання.
2.2.7. Реалізація проекту доплати керівникам районних методичних обєднань за якісну та результативну роботу.
2.2.8. Відновлення роботи Координаційної ради з питань інклюзивної освіти.

3. Проект Добре партнерство
3.1. Мета проекту: налагодження партнерських стосунків з батьками та громадськими організаціями.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Реалізувати
ПрограмуШкола відповідального батьківства“:
2017-2020 роки
-
50
50
50
+
- фінансово-господарська діяльність навчального закладу
- мистецтво спілкування (на базі школи розвитку SPF Романа Кушніра)
- фандрайзенгова діяльність
- толерантність у партнерських стосунках учасників навчально-виховного процесу.
2.
Розробити серії те-матичних,
промоційних мате-ріалів Путівник доброго партнерст-ва
2017 рік
-
100
100
100
+
3.
Розробити та впровадити Програми клубу Добре партнерство з метою психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу
2017-2018 роки
-
-
-
-
+
Всього:
-
150
150
150
450

3.2. Очікуваний результат:
3.2.1. РозробленняПутівник доброго партнерства“.
3.2.2. Створення платформиДобре партнерство на сайті управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
3.2.3. Розроблення та впровадження Програми клубу Добре партнерство“.

4. Проект Навчання впродовж життя
4.1. Мета проекту: розвиток в учасників навчально-виховного процесу навиків, за допомогою яких можна покращити рівень свого життя; розвиток інформальної освіти, що виходить за межі стандартного освітнього середовища; реалізація освітніх проектів за рахунок власної активності особистостей у культурно-освітньому середовищі.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Забезпечити новий якісний підхід до проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
2017-2020 роки
-
300
300
300
+
2.
Обмін євро-пейським теоретичним та практичним досвідом для учасників навчально-виховного процесу
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
3.
Впровадити дистанційну форму навча-ння для учасників навчально-виховного процесу
2017-2018 роки
-
300
150
150
+
Всього:
-
800
650
650
2100

4.2. Очікуваний результат:
4.2.1. Розробка нової методології навчання для системи освіти протягом життя.
4.2.2. Розробка нових підходів до розуміння і визнання навчальної діяльності та її результатів, у сфері неформальної та інформальної освіти.
4.2.3. Розробка теоретично обгрунтованих, практично значимих концептуальних підходів до організації системи неперервної освіти.
4.2.4. Створення Центру надання методичного супроводу щодо навчання людей літнього віку (Університети третього віку різної форми власності).
Зміст освіти

1. Проект “Дошкільна освіта“
1.1. Мета проекту: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей.

з/п
Способи
реалізації
Терміни вико-нання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Розширити мережу комунальних дошкільних навчальних закладів
2017-2020 роки
34000
34000
34000
34000
+
2.
Створити умови для навчання та виховання дітей з особ-ливими потребами.
2017-2019 роки
1000
1000
1000
1000
+
3.
Реалізувати:
3.1.
програму облаштування територій дошкільних закладів сучасними спортивними та ігровими майданчиками
2017-2019 роки
1824,5
2000
2000
2000
+
3.2.
програму Лабораторія для дошкільника
2017-2018 роки
-
100
100
100
+
3.3.
програму Навчаємось з Ігротеко
2017 рік
-
300
200
200
+
3.4.
програму Облаштування сенсорних кімнат у дошкільних навчальних закладах
2017-2020 роки
260
500
500
500
-
3.5.
проект Позашкілля у дошкільних навчальних закладах
2017-2018 роки
-
-
-
-
-
Всього:
37084,5
37900
37800
37800
150584,5

1.2. Очікуваний результат:
1.2.1. Забезпечення усіх дітей від 2 до 6 років дошкільною освітою (100%).
1.2.2. Забезпечення функціонування позашкільних гуртків на базі дошкільних навчальних закладів.
1.2.3. Забезпечення дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів сучасними ігровими та спортивними майданчиками.
1.2.4. Забезпечення вихованців середніх та старших груп дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів матеріалами для проведення експериментально-дослідницької роботи.
1.2.5. Забезпечення розвитку логічного мислення дошкільників шляхом використання Ігротеко“.
1.2.6. Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими потребами.
1.2.7. Облаштування сенсорних кімнат, сенсорних зон у дошкільних навчальних закладах.

2. Проект Початкова школа
2.1. Мета проекту: розкрити та розвинути здібності, таланти й можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.Створити:
1.1.навчальні заклади різних типів для рівного доступу до якісної початкової освіти
2017-2020 роки
-
-
-
-
+
1.2.нове сучасне освітнє середовище (мобільні робочі місця, технічні навчальні засоби для різних типів та форм робіт, облаштування ігрових та спортивних майданчиків тощо)
2017-2020 роки
2031,2
2500
2500
2500
+
1.3.Продовжити реалізацію програми Успішний
педагог
2017-2020 роки
3500
3500
3500
3500
+
1.4.Налагодити співпрацю
навчальних закладів із засобами масової інформації щодо висвітлення їх діяльності
2017-2020 роки
-
-
-
-
Всього:
5531,2
6000
6000
6000
23531,2

2.2. Очікуваний результат:
2.2.1. Створення рівного доступу до якісної початкової освіти у різних типах навчальних закладів із забезпеченням інтеграції дітей з особливими потребами.
2.2.2. Створення нового сучасного освітнього середовища.
2.2.3. Продовження реалізації програми Успішний педагог“.
створено громадський простір на пришкільній території;
2.2.4. Налагодження процесу співпраці зі засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності навчального закладу.
Екологія, здоров’я та безпека

1. Проект Екологія життя
1.1. Мета проекту: підвищення рівня екологічної свідомості та формування активної позиції щодо побудови безпечного екологічно чистого середовища.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Встановити:
1.1.
контейнери для побутових відходів та відпрацьованих батарейок
2017-2018 роки
-
950
-
-
+
1.2.
альтернативні засоби електроенергії
2017-2020 роки
1300
1500
1500
1500
+
1.3.
напрацювати та впровадити програму заходів екологічного спрямування (лекції, конкурси, тренінги, курси)
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
1.4.
провести навчальні екологічні курси на базі навчальних закладів щодо правил
поводження з твердими
побутовими відходами
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
1.5.
розробити та впровадити програму екологічного гуртка
2018-2020 роки
-
100
-
-
-
2.
Забезпечити:
2.1.
інформування населення щодо екологічної грамотності (соціальна реклама, публікації у засобах масової інформації)
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
2.2.
співпрацю з молодіжними екологічними громадськими організаціями
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
2.3.
розробку та впровадження тематичного факультативного курсу Основи екологічних знань
2017-2020 роки
-
70
70
50
-
Всього:
1300
2820
1770
1750
7640

1.2. Очікуваний результат:
1.2.1. Підвищення рівня обізнаності учнів про стан забруднення навколишнього середовища, сортування і повторного використання сміття та рівня екологічної культури громади.
1.2.2. Розробка заходів щодо популяризації сортування та утилізації сміття.
1.2.3. Покращення санітарного стану навчальних закладів та прилеглої території.

2. Проект Здоровий спосіб життя
2.1. Мета проекту:
2.1.1. Сформувати засади здорового способу життя в учнівському середовищі та соціальної інтеграції дітей з особливими потребами.
2.1.2. Пропагувати принципи здорового способу життя серед дітей та молоді.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконан-ня
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Відновити:
1.1.
спортивні зали
2017-2020 роки
11583
15000
15000
15000
+
1.2.
спортивні майданчики
2017-2020 роки
20572
50000
50000
50000
+
1.3.
басейни
2017-2020 роки
6773
10000
10000
10000
+
1.4.
провести капітальний ремонт харчоблоків
2017-2020 роки
1500
4000
4000
4000
+
2.
Розробити та впровадити:
2.1.
програму популяризації здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом та придбати необхідний інвентар
2017-2018 роки
-
300
300
300
+
2.2.
програму підтримки спортивних команд для участі у чемпіонатах області та України
2017-2018 роки
-
100
100
100
+
2.3.
програму профілактики захворювань і
тютюнопаління, алкогольної та наркотичної залежності серед молоді
2017-2018 роки
-
100
100
100
+
2.4.
проводити щорічне
діагностування дітей з метою профілактики захворювань із залученням фахівців
2017-2020 роки
-
50
50
50
+
2.5.
впровадити Паспорт здоров’я у роботу навчальних закладів м. Львова у пілотних навчальних закладах
2017-2018 роки
-
50
50
50
+
2.6.
забезпечити належне дієтичне харчування у закладах освіти у тому числі і для дітей з лактозною непереноси-містю
2017-2019 роки
-
-
-
-
+
2.7.
організувати виїзні оздоровчі екосемінари для дітей
2017-2020 роки
100
100
100
+
3.
Реалізувати:
3.1.
програмуНавігатор по етикетках
2017-2020 роки
-
100
200
200
+
3.2.
програму Абетка харчування для учнів 1-4 класів
2018-2020 роки
-
100
100
100
+
3.3.
програму Медична абетка здоров’я
2018-2020 роки
-
100
100
100
+
3.4.
програму розвитку шахів
2017-2020 роки
69
69
80
80
+
3.5.
програму Регбі-5у пілотних навчальних закладах
2017-2020 роки
15
20
20
20
+
3.6.
програму Здорова постава з метою профілактики захворювань опорно-рухового апарату
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
Всього:40 51280 08980 20080 200281 001

2.2. Очікуваний результат:
2.2.1. Впровадження Паспорта здоров’я у роботу загально-освітніх навчальних закладів м. Львова.
2.2.2. Забезпечення належного рівня організації харчування та фізичного виховання у навчальних закладах.
2.2.3. Створення моделі поведінки у дітей Здорова дитина–здорова нація“.
2.2.4. Створення сучасної спортивної інфраструктури навчальних закладів міста.
2.2.5. Формування позитивного іміджу здорового способу життя серед молоді.

3. Проект Безпека – це життя
3.1. Мета проекту: створення безпечного простору для учасників навчально-виховного процесу.


з/п
Способи реалізації
Терміни вико-нання
Джерела та обсяг фінансування
(тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Напрацювати Програму Охорона навчальних закладів
2017 рік
-
3000
3000
3000
+
2.
Участь у конкурсі Програми транскордонного проекту Польща – Білорусь - Україна Організація та проведення превентивних заходів безпеки у ДНЗ та ЗНЗ м. Львова на 2017-2020 н. р.
2017 рік
-
-
-
-
+
3.
Провести заходи з пожежної безпеки
2017-2020 роки
200
200
200
200
+
4.
Реалізувати:
4.1.
проект Шкільний інспектор поліції
2017-2020 роки
-
-
-
-
+
4.2.
програму Поведінка у надзвичайних ситуаціях
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
4.3.
програму Безпека на дорозі
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
4.4.
програму
Індивідуальна безпека підлітка
2017-2020 роки
-
100
100
100
4.5.
проект Майданчик дорожнього руху
2017-2020 роки
-
1000
1000
1000
+
5.
Розробити серію тематичних промоційних матеріалів (соціальна реклама, публікації у ЗМІ, пам’ятки)
2017 роки
-
100
100
-
+
6.
Облаштувати безперешкодне середовище для дітей з особливими потребами
2017-2020 роки
1000
1000
1000
1000
+
7.
Навчальні курси для батьків з питань безпеки дітей
2017-2020 роки
-
50
50
50
-
8.
Програму надання першої медичної допомоги для педагогічних працівників та учнів
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
Всього:
1200
5850
5850
5750
18650


3.2. Очікуваний результат:
3.2.1. Забезпечення навчальних закладів м. Львова охороною та відеоспостереженням.
3.2.2. Проведення заходів з пожежної безпеки.
3.2.3. Забезпечення належного рівня знань та практичних навиків учасників навчально-виховного процесу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
3.2.4. Створення безперешкодного середовища для дітей з особливими потребами.
Освітньо-культурний простір

1. Проект Театральна педагогіка
1.1. Мета проекту: забезпечення особистісного розвитку, формування широких світоглядних орієнтацій, художньо-естетичних компетенцій усіх учасників навчально-виховного процесу.


з/п
Способи реалізації
Терміни вико-нання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Організувати та провести:
1.1.
тренінги, курси і майстер-класи для педагогів з режисерської, акторської, ораторської майстерності
2017-2020 роки
-
50
50
50
+
1.2.
спільні соціальні проекти для навчальних закладів на базі театрів міста
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
1.3.
міський театральний фестиваль Шкільна
Мельпомена
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
2.
Впровадити:
2.1.
програму Шкільний театр
2017-2018 роки
-
1000
1000
1000
+
2.2.
програму Абетка театрального мистецтва у 1-4 класах
2017-2018 роки
-
10
-
-
+
Всього:
1360
1350
1350
4060
1360

1.2. Очікуваний результат:
1.2.1. Реалізація спільних соціальних проектів між закладами освіти та культури міста.
1.2.2. Організація тренінгів, курсів і майстер-класів з режисерської, акторської, ораторської майстерності.
1.2.3. Організація та проведення Міського театрального фестивалюШкільна Мельпомена“.
1.2.4. Впровадження програм Шкільний театр та Абетка театрального мистецтва“.

2. Проект Музейна педагогіка
2.1. Мета проекту: виховання ціннісного ставлення до національної історико-культурної спадщини серед учнівської молоді, використання інформаційного простору музеїв для формування проектно-дослідницьких умінь і навичок.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Напрацювати та впровадити:
1.1.
проект Драматичний простір музею (флеш-моб, форум-театри тощо)
2017 рік
-
-
-
-
+
1.2.
спільний багатовекторний проект Мистецький всесвіт
2017-2018 роки
-
-
-
-
+
1.3.
Всеукраїнську науково-практичну конференцію щодо проблем та досягнень з музейної педагогіки
2018 рік
-
200
-
200
+
1.4.
програму Абетка мистецтва (початкова школа)
2017-2018 роки
-
10
-
-
+
1.5.
тренінги, курси і майстер-класи для педагогів з ораторської музейно-педагогічної майстерності
2017-2018 роки
-
100
100
100
+
1.6.
проект Музей – храм муз (інтеграція навчальних предметів у музейне середовище)
2017 рік
-
-
-
-
-
1.7.
програму пленерних уроків
2017 рік
-
-
-
-
-
1.8.
програму Перлини Галицької корони
2017 рік
-
5
5
5
-
Всього:
-
315
105
305
725

2.2. Очікуваний результат:
2.2.1. Розробка науково-методичної програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і музею.
2.2.2. Реалізація спільних соціальних проектів між закладами освіти та культури міста.
2.2.3. Впровадження проектуДраматичний простір музею“.
2.2.4. Систематизація проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції щодо проблем та досягнень з музейної педагогіки.
2.2.5. Розробка та впровадження програм Абетка мистецтва“, “Музей – храм муз, пленерних уроків.
Українська мова та іноземні мови

1. Проект Майстер-клас як форма навчання вчителів
1.1. Мета проекту: підвищення професійної майстерності вчителів української мови та літератури, розширення їхнього кругозору та формування педагогічних компетентностей.


з/п
Способи реалізації
Термін виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Напрацювати і впровадити:
1.1.
програму співпраці з провідними фахівцями у галузі освіти й науки України
2017-2018 роки
-
100
100
100
+
2.
Організувати:
2.1.
майстер-класи для вчителів української мови та літератури
2017-2019 роки
-
200
200
200
+
3.
Сприяти:
поширенню передового педагогічного досвіду серед усіх учителів ЗНЗ м. Львова
2018-2019 роки
-
-
-
-
-
Всього:
-
300
300
300
900

1.2. Очікуваний результат:
1.2.1. Забезпечення освітніх потреб вчителів м. Львова через майстер-класи як одну з форм альтернативного навчання та ефективної педагогічної комунікації.
1.2.2. Налагодження системи заходів живого спілкування як нової мотивації фахового зростання педагогів.
1.2.3. Підвищення фахової майстерності вчителів української мови та літератури через реалізацію принципу безперервного професійного навчання.

2. Проект Міжпредметна інтеграція. Пізнаємо світ англійською
2.1. Мета проекту:
2.1.1. Підвищення якісного рівня володіння англійською мовою усіх учасників навчально-виховного процесу.
2.1.2. Створення мотиваційного середовища пізнання світу учнями за допомогою іноземної (англійської) мови.


з/п
Способи
реалізації
Термін виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Укласти програму курсу інтеграції навчаль-них предметів та посібник “Not just for the sake of English“ для 5-9 класів
2017 рік
-
-
-
-
-
2.
Видати посібник та провести його апробацію
2018 рік
-
200
200
200
+
3.
Організувати:
3.1.
тренінги для педагогів щодо впровадження проекту та популяризації посібника
2018 рік
-
-
-
-
+
3.2.
проведення моніторингу практичного використання посібника
2018 рік
-
-
-
-
+
4.
Сприяти:
4.1.
реалізації проекту через його інтеграцію з міськими освітніми проектами з іноземних мов Молода генерація“, “Мовні школи “LvivKids“, “ArtLingua“, “RealLife“, “The way we are“, “Освіта для майбутнього“, “Skype навчання
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
4.2.
розширенню мережі літніх мовних таборів
2017-2020 роки
55
200
200
200
+
4.3.
придбанню лінгафонних кабінетів
2017-2020 роки
400
600
600
600
+
Всього:
455
1000
1000
1000
3455

2.2. Очікуваний результат:
2.2.1. Розробка та впровадження програми інтеграції навчальних предметів з предметом англійська мова “Not just for the sake of English“ для 5-9 класів.
2.2.2. Видання посібника “Not just for the sake of English“ для використання у навчальному процесі у 5-9 класах та під час проведення пришкільних мовних таборів.
2.2.3. Проведення навчання вчителів, обмін досвідом для підняття рівня володіння англійською мовою всіх учасників проекту з використанням новітніх методик викладання англійської мови.
2.2.4. Розширення мережі літніх мовних шкіл.
2.2.5. Придбання обладнання для кабінетів іноземної мови.


3. Проект Міжнародні мовні іспити як один з аспектів самовдосконалення вчителя іноземних мов
3.1. Мета проекту: підтвердження рівня володіння іноземною мовою вчителів навчальних закладів м. Львова та покращення рівня володіння іноземними мовами учнями ЗНЗ м. Львова.з/п
Способи реалізації
Термін виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Організувати:
1.1.
тренінги для підготовки до проходження тестування на отримання міжнародних мовних сертифікатів із залученням фахівців-носіїв мови2017-2020 роки----+
1.2.
проведення тестування для вчителів іноземних мов
2018-2020 роки
-
150
-
-
-
2.
Сприяти:
2.1.
проведенню учасниками проекту, які успішно склали мовні іспити (рівень С1), практичних занять для учнів для проходження тестування
2017-2020 роки
-
-
-
-
+
2.2.
популяризації інформації про важливість мовних іспитів серед учнівської та батьківської спільноти
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
Всього:
-
150
-
-
-


3.2. Очікуваний результат:
3.2.1. Визначення об’єктивної оцінки рівня володіння іноземною мовою вчителями навчальних закладів м. Львова.
3.2.2. Підвищення мотивації щодо складання мовного іспиту для отримання сертифікатів міжнародного зразка.

Природничо-математичні науки

1. Проект Цифрова грамотність
1.1. Мета проекту: підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу серед учнівської молоді.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Створити:
1.1.
сучасні лабораторії
2018-2019 роки
2 000
3 000
3 000
3000
+
1.2.
науково- методичну добірку новинок у галузі освіти для навчання вчителів
2017-2018 роки
-
-
-
-
-
2.
Придбати обладнання для кабінетів хімії, фізики
2017-2019 роки
4000
5000
5000
-
+
3.
Придбати ліцензійне програмне забезпечення для усіх ЗНЗ міста
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
4.
Напрацювати контент з предметів природничого циклу
2017-2018 роки
-
-
-
-
-
5.
Ввести у практику ЗНЗ електронний щоденник
2018-2020 роки
-
100
100
100
+
6.
Провести:
6.1.
навчання комп’ютерної грамотності та використання хмарних сервісів для вчителів
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
6.2.
годину коду
2017-2020 роки
-
110
110
110
+
Всього:
6000
8410
8410
3410
26230

1.2. Очікуваний результат:
1.2.1. Створення міждисциплінарних лабораторій у кожному районі міста.
1.2.2. Забезпечення лабораторій сучасною матеріально-технічною базою.
1.2.3. Створення платформи для дистанційного навчання.

2. Проект Фінансова освіта та підприємництво для учнів
2.1. Мета проекту: створення сприятливих умов для підприємництва серед учнівської молоді.


з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Реалізувати програму Школа підприємництва
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
2.
Укласти і надрукувати посібник Підприємництво для дітей
2018 рік
-
200
200
-
+
3.
Провести:
3.1.
конкурс бізнес-проектів серед учнів
2018-2020 роки
-
100
100
100
+
3.2.
програму Навігатор до фінансової свободи
2017-2020 роки
-
-
-
-
+
3.3.
літні школи з фінансової грамотності та підприємництва для учнів
2017-2020 роки
-
500
500
500
+
3.4.
конкурси, змагання, квести з питань фінансової грамотності у навчальних закладах
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
4.
Облаштувати міський простір інкубатору-коворкінгу для учнів
2018-2020 роки
-
1000
200
200
+
5.
Опрацювати пілотну програму з трудового навчання для впровадження у школах міста
2017-2018 роки
-
-
-
-
+
6.
Облаштувати сучасні майстерень у навчальних закладах
2017-2020 роки
1000
7000
7000
7000
-
Всього:
1000
9100
8300
8100
26500

2.2. Очікуваний результат:
2.2.1. Організація навчання основ підприємництва для учнів ЗНЗ м. Львова.
2.2.2. Проведення навчання для усіх вчителів предметуОснови економіки“.
2.2.3. Видання навчального посібникаПідприємництво для школярів“.
2.2.4. Проведення конкурсу бізнес-проектів для школярів.
Виховання та дозвілля

1. Проект Виховна робота. Дозвілля
1.1. Мета проекту:
1.1.1. Розвиток художніх здібностей та естетичних смаків, ознайомлення з національними та світовими надбаннями у різних видах мистецтва, підвищення рівня популяризації здорового способу життя серед учнів через призму духовного та морального виховання, як запорука успішного громадянина.
1.1.2. Креативне, розумне, корисне та здорове дозвілля як фундамент розвитку особистості.
1.1.3. Побудова виховного процесу на духовних традиціях українського народу і цінностях громадянського суспільства.
1.1.4. Виховання свідомого громадянина, патріота держави.
1.1.5. Плекання у молодого покоління почуття любові й гордості за рідне місто, країну.
з/п
Способи реалізації
Термін виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Розробити календарний план проведення заходів за участю учнівської молоді м. Львова
2017 рік
-
-
-
-
-
2.
Організувати співпрацю з культурно-мистецькими закладами та організаціями
2017-2020 роки
-
-
-
-
+
3.
Організувати та провести:
3.1.
майстер-класи, практикуми, творчі звіти, конференції під керівництвом відомих художників, народних майстрів, студентів Львівської академії мистецтв
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
3.2.
спортивно-християнський літній табір
Досягаємо більшого разом (двотижневий)
2017-2020 роки
-
500
500
500
+
3.3.
аудит позашкілля
2017-2018 роки
-
-
-
-
-
3.4.
тематичні концерти, фестивалі, виставки, звіти творчих колективів та змагань різних напрямків
2017-2020 роки
-
300
300
300
+
3.5.
педагогічні майстерні
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
3.6.
Ярмарок дозвілля
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
3.7.
активне дозвілля дітей з особливими освітніми потребами
2017-2020 роки
-
50
50
50
-
3.8.
змістовне дозвілля учнів навчальних закладів під час перерв та роботи груп продовженого дня
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
4.
Створити:
4.1.
єдину інформаційну базу ПНЗ та гуртків міста Львова Карта дозвілля
2017-2018 роки
-
-
-
-
-
4.2.
міський координаційний центр національно-патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки і самозахисту молоді
2018-2019 роки
1197
1200
1200
1200
+
4.3.
комфортні умови у позашкільних навчальних закладах
2017-2020 роки
2404
2000
2000
2000
+
5.
Розширити мережу секцій та гуртків спортивного спрямування на базі ЗНЗ і ДНЗ шляхом залучення ГО та ДЮСШ
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
6.
Впровадити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки
2017-2020 роки
1878
2000
2000
2000
-
7.
Забезпечити:
7.1.
розвиток проектної діяльності та співпрацю з різними інституціями
-
-
-
-
-
+
7.2.
заклади позашкільної освіти транспортними засобами для організації та проведення виїзних виховних та позакласних заходів
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
7.3.
розширення та розвиток мережі гуртків, зокрема робототехніки, дизайну, моделювання та конструювання, комп’ютерної грамотності та ІТ технологій, кіномистецтва, краєзнавства і туризму, проектної діяльності тощо
2018-2020 роки
-
1500
1000
1000
+
7.4.
переорієнтацію діяльності позашкільних установ на максимальне використання роботи гуртків та інших секцій до роботи на базі навчальних закладів міста (ДНЗ і ЗНЗ)
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
7.5.
пропагування дозвілля через засоби масової інформації, соціальні мережі та сіті-лайти.
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
Всього:
5479
8050
7550
7550
28629

1.2. Очікуваний результат:
1.2.1. Забезпечення школярів та вихованців ДНЗ належними умовами для розвитку творчих здібностей.
1.2.2. Налагодження співпраці з культурно-мистецькими закладами та громадськими організаціями.
1.2.3. Створення творчих майстерень у закладах освіти.
1.2.4. Залучення дітей до активного туристичного відпочинку.
1.2.5. Покращення стану роботи спортивних секцій та залучення дітей до них.
1.2.6. Налагодження тісної співпраці спортивних секцій з церквою.
1.2.7. Залучення талановитої молоді м. Львова до активної громадської діяльності.
1.2.8. Надання можливості застосувати свої здібності у майбутньому.

2. Проект Учнівське самоврядування
2.1. Мета проекту: налагодження роботи учнівського самоврядування, визначення основних стратегічних напрямків.


з/п
Способи реалізації
Термін виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Реалізувати:
1.1.
проект Стратегія розвитку учнівського самоврядування
2017-2018 роки
40
40
-
-
+
1.2.
проект Створення сайту учнівського самоврядування м. Львова
2017 рік
-
40
-
-
+
1.3.
проект Форум учнівського самоврядування
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
1.4.
програму обміну досвідом
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
2.
Популяризація роботи учнівського самоврядування на сайтах навчальних закладів
2017-2020 роки
-
-
-
-
-
3.
Розробити систему тренінгів для членів учнівських самоврядувань з лідерства, мистецтва комунікації, основ організації навчання інших
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
4.
Запровадити аніматорський рух у школах
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
Всього:
40
580
500
500
1620

2.2. Очікувальний результат:
2.2.1. Проведення стратегічних сесій учнівського самоврядування м. Львова.
2.2.2. Розробка стратегії розвитку учнівського самоврядування м. Львова.
2.2.3. Налагодження співпраці між учнівським самоврядуванням районів міста.

3. Проект Програма підтримки обдарованої учнівської молоді
3.1. Мета проекту: створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань та забезпечення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості у сучасному суспільстві.

з/п
Способи
реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Забезпечити:
1.1.
відзначення учнів за успіхи у навчанні та науковій діяльності на всеукраїнському та міжнародних рівнях премією міського голови
2017-2020 роки
300
300
300
300
+
1.2.
надання фінансової підтримки обдарованій молоді для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, змаганнях тощо
2017-2020 роки
300
300
300
300
+
1.3.
нагородження переможців міських учнівських інтернет-олімпіад з базових дисциплін
2017-2020 роки
100
100
100
100
+
1.4.
відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова, які отримали 200 балів за результатами ЗНО з базових дисциплін
2017-2020 роки
100
100
100
100
-
Всього:
800
800
800
800
3200

3.2. Очікуваний результат:
3.2.1. Розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді за значні досягнення у навчанні.
3.2.2. Забезпечення фінансової підтримки обдарованої молоді для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, змаганнях тощо.
4. Проект Міжнародні програми та проекти
4.1. Мета проекту: ознайомлення з найкращими іноземними практиками, методиками, підходами, інноваціями та поширення їх серед шкільної спільноти.


з/п
Способи реалізації
Терміни
виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Реалізувати:
1.1.
програму “Навчання проектного менеджменту задля налагодження міжнародної співпраці
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
1.2.
програму “Створення тренерської групи та організація програми навчального стажування за кордоном
2017-2020 роки
-
200
200
200
+
Всього:
-
300
300
300
900

4.2. Очікуваний результат:
4.2.1. Проведення циклу стажувань для педагогів-менторів ЗНЗ м. Львова.
4.2.2. Отримання практичних навиків та знань у рамках реалізації Програми навчання проектного менеджменту.

5. Проект Соціалізація освіти
5.1. Мета проекту: активна інтеграція шкільних спільнот у життя міської громади, формування відповідальної, активної позиції школярів до свого міста.з/п
Способи реалізації
Терміни виконання
Джерела та обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Інші
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1.
Реалізувати:
1.1.
програму використання простору навчальних закладів для задоволення соціальних потреб населення
2017-2018 роки
-
-
-
-
-
1.2.
проект Основи урбаністичної грамотності для учнів старших класів
2017-2020 роки
-
50
50
50
-
1.3.
проект Школа відкрита для громади
2018-2020 роки
-
-
-
-
-
1.4.
навчання з основ PR та медіа комунікацій для працівників навчальних закладів
2017-2020 роки
-
100
100
100
+
2.
Створення комфортного пришкільного простору
2018-2020 роки
-
1000
1000
1000
+
Всього:
-
1150
1150
1150
3450

5.2. Очікуваний результат:
5.2.1. Підвищення рівня інституційної довіри населення до навчальних закладів.
5.2.2. Збільшення кількості громадських заходів, що проводяться на базі навчальних закладів.
5.2.3. Збільшення розміру додаткового фінансування, залученого навчальними закладами.
5.2.4. Залучення учнів до просторового розвитку навчальних закладів, прилеглих територій та міста.


2. Загальний обсяг фінансування Програми розвитку освіти на 2017-2020 роки


з/п
Назва проекту
Обсяг фінансування (тис. грн.)
Міський бюджет м. Львова
Всього
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
І. Освітній менеджмент
1.
Управлінський менеджмент
40
2870
2920
2820
8650
2.
Методичний супровід освіти
100
850
850
800
2600
3.
Добре партнерство
-
150
150
150
450
4.
Навчання впродовж життя
-
800
650
650
2100
Разом:
140
4670
4570
4420
13800
ІІ. Зміст освіти
1.
Дошкільна освіта
37084,5
37900,0
37800,0
37800,0
150584,5
2.
Початкова школа
5531,2
6000
6000
6000
23531,2
Разом:
42615,7
43900,0
43800,0
43800,0
174115,7
Екологія, здоров’я та безпека
1.
Екологія життя
1300
2820
1770
1750
7640
2.
Здоровий спосіб життя
40512
80089
80200
80200
281001
3.
Безпека - це життя
1200
5850
5850
5750
18650
Разом:
43012
88759
87820
87700
307291
Освітньо-культурний простір
1.
Театральна педагогіка
-
1360
1350
1350
4060
2.
Музейна педагогіка
-
315
105
305
725
Разом:
-
1675
1455
1655
4785
Українська мова та іноземні мови
1.
Майстер клас як форма навчання вчителів
-
300
300
300
900
2.
Міжпредметна інтеграція. Пізнаємо світ англійською
455
1000
1000
1000
3455
3.
Міжнародні мовні іспити як один з аспектів самовдосконалення вчителя іноземних мов
-
150
-
-
150
Разом:
455
1450
1300
1300
4505
Природничо-математичні науки
1.
Цифрова грамотність
6000
8410
8410
3410
26230
2.
Фінансова освіта та підприємництво для учнів
1000
9100
8300
8100
26500
Разом:
7000
17510
16710
11510
52730
ІІІ. Виховання та дозвілля
1.
Виховна робота. Дозвілля
5479
8050
7550
7550
28629
Разом:
5479
8050
7550
7550
28629
Учнівське самоврядування
2.
Учнівське самоврядування
40
580
500
500
1 620
3.
Програма підтримки обдарованої учнівської молоді
800
800
800
800
3 200
Разом:
840
1380
1300
1300
4820
4.
Міжнародні програми та проекти
-
300
300
300
900
5.
Соціалізація освіти
-
1150
1150
1150
3450
Разом:
-
1450
1450
1450
4350
Всього за програмою
99541,7
168844
165955
160685
595025,7
В. о. начальника управління
освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 07/05/2017