УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА9-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 1773


від 05/15/2008
Про затвердження Програми залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради
Зміни
згідно з ухвалою 1014-2011
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.05.2008 № 1773'
З метою врегулювання відносин, пов'язаних із залученням фахівців, спеціалістів, консультантів, експертів до розгляду та участі у вирішенні питань місцевого значення, створення умов для підвищення якості нормативно-правових актів міської ради, що заплановані до прийняття, або вже прийнятих, керуючись ухвалою міської ради від 21.09.2006 № 158 “Про Регламент Львівської міської ради“, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“ і “Про наукову та науково-технічну експертизу“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.
Міський голова А.СадовийДодаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ПРОГРАМА
залучення фахівців, експертів, експертних організацій до
розгляду та участі у вирішення питань, що належать до
повноважень міської ради

1. Загальні положення

Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці міської ради та її виконавчих органів з фахівцями, експертами, експертними організаціями при розробці, аналізі розроблених та оцінки ефективності реалізації прийнятих нормативно-правових актів міської ради.
У Програмі терміни вживаються у такому значенні:
експерт – вчені, фахівці, спеціалісти, консультанти, групи експертів, спеціалізовані організації, підприємства, науково-дослідні інститути, науково-експертні центри, вищі навчальні заклади, які залучаються до співпраці;
предмет розробки/об’єкт експертизи – проекти, програми, довгострокові нормативно-правові акти, пропозиції, матеріали різного рівня, які необхідно розробити або щодо яких необхідно провести науково обгрунтований аналіз.
2. Мета та завдання

2.1. Метою Програми є врегулювання відносин, пов'язаних із залученням експертів до розгляду та участі у вирішенні питань місцевого значення, створення умов для підвищення якості нормативно-правових актів, що заплановані до прийняття, або вже прийнятих.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Розробка за участю експертів довгострокових програм, інших нормативно-правових актів, що мають стратегічне значення чи можуть суттєво вплинути на розвиток територіальної громади.
2.2.2. Об'єктивне, комплексне дослідження експертами об'єктів експертизи з метою перевірки та оцінки їх відповідності нормам чинного законодавства, сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності тощо.
2.2.3. Прогнозування науково-технічних, соціально-економічних, правових та екологічних наслідків реалізації об'єкта експертизи і підготовка обгрунтованих експертних висновків.
3. Механізм залучення експертів та експертних
організацій

3.1. Основними принципами проведення розробки чи дослідження об’єктів експертизи є:
3.1.1. Компетентність та об'єктивність експертів, що залучаються міською радою.
3.1.2. Комплексність та всебічність дослідження предмета розробки/об’єкта експертизи для оцінки їх економічної доцільності, відповідності нормам чинного законодавства, вимогам безпеки тощо.
3.1.3. Врахування світового рівня науково-технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод.
3.1.4. Вивчення громадської думки щодо предмета розробки/об’єкта експертизи, її об'єктивна оцінка.
3.1.5. Відповідальність за повноту аналізу та обгрунтованість рекомендацій експертизи.
3.1.6. Обов’язковий розгляд та врахування висновків чи рекомендацій експертів при прийнятті, впровадженні або подальшому використанні нормативно-правових актів міською радою.
3.2. На виконання вказаних принципів встановлюються такі вимоги до осіб, які можуть бути залучені як експерти:
3.2.1. Висока кваліфікація, спеціальні знання, вища освіта (залежно від специфіки питань, що розглядаються та вирішуються), при цьому особам, які мають вчене звання та науковий ступінь, віддається перевага.
3.2.2. Досвід роботи у відповідній сфері діяльності та професійна репутація.
3.3. Посадові особи виконавчих органів міської ради та державні службовці не можуть бути залучені як експерти на платній основі.
3.4. Експерти, які залучаються самостійно (не у складі експертної організації), повинні бути зареєстровані в Україні як суб'єкти господарювання згідно з чинним законодавством.
3.5. Комплексність та всебічність дослідження предмета розробки/об’єкта експертизи передбачає можливість залучення міською радою декількох експертів різного напрямку (економічного, правового, технічного тощо) щодо одного предмета розробки/об’єкта експертизи.
3.6. З метою вивчення громадської думки міська рада може замовити проведення соціологічного дослідження щодо конкретного предмета розробки/об’єкта експертизи.
Проведення соціологічного дослідження може бути доручено експертові, що здійснює розробку (експертизу), або іншим експертам з цього напрямку.
3.7. Рішення про залучення експертів (експертних організацій) до розгляду та участі у вирішенні питань місцевого значення приймається секретарем ради за поданням профільної постійної комісії, оформленим окремим протоколом.
У поданні вказуються: до розробки чи аналізу якого нормативно-правового акта необхідно залучити експертів; опис завдань, які необхідно поставити перед експертами; пропозиції щодо експертів, експертних організацій та термінів виконання.
В окремих випадках (зокрема, при значній сумі запланованих витрат на розробку (експертизу) документів або при розробці/експертизі нормативно-правових актів, що мають стратегічне значення) залучення експертів відбувається на конкурсних умовах.
Організація та проведення конкурсу покладається на управління “Секретаріат ради“. Конкурсна комісія утворюється у складі секретаря ради, заступника міського голови відповідного напрямку, представників профільних постійних комісій, управління “Секретаріат ради“ та профільного департаменту.
3.8. Залучення експертів відбувається шляхом укладення управлінням “Секретаріат ради“, яке виступає замовником, відповідного договору на виконання робіт (надання послуг).
Для укладення договору експерти надають в управління “Секретаріат ради“ документи, що підтверджують його відповідність вимогам пункту 3.2 цієї Програми:
3.8.1. Експерти – фізичні особи надають:
1) засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;
2) засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої освіти та відповідної кваліфікації експерта (свідоцтво, диплом, посвідчення, свідоцтво на право проведення наукової та науково-технічної експертизи тощо);
3) листа-довідку з інформацією про діяльність експерта (стаж, перелік та опис реалізованих, у тому числі на замовлення органів влади, робіт (наданих послуг) із зазначенням замовників тощо).
3.8.2. Експерти – юридичні особи надають:
1) засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
2) засвідчену копію статуту;
3) засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої освіти та відповідної кваліфікації у фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з експертом чи залучаються на підставі цивільно-правових угод;
4) засвідчену копію свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи (у разі замовлення відповідного виду експертизи).
5) листа-довідку з інформацією про діяльність експерта (стаж, перелік та опис реалізованих, у тому числі на замовлення органів влади, робіт (наданих послуг) із зазначенням замовників тощо).
3.9. Документи засвідчуються підписом експерта (посадової особи експертної організації) та скріплюються печаткою. Особа, що підписує документи, несе персональну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної у них.
3.10. У договорі на проведення розробки/експертизи документів вказуються:
3.10.1. Сторони договору.
3.10.2. Предмет роботи (послуги).
3.10.3. Умови проведення.
3.10.4. Права та обов'язки сторін.
3.10.5. Термін проведення.
3.10.6. Порядок розрахунків.
3.10.7. Умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин, та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.
3.10.8. Інші суттєві умови, які випливають зі специфіки предмета (відповідальність за достовірність висновку експертизи тощо).
3.11. Право на інтелектуальну власність, що виникає за результатами розробки документів чи проведення експертизи, належить міській раді або визначається відповідно до договору між замовником та експертом.
3.12. При складанні договору оплата визначається оцінкою робочого часу та кількістю спеціалістів, важливістю розробки/експертизи і встановлюється у договірному порядку з врахуванням положень, передбачених законодавством.
3.13. Фінансування Програми здійснюється шляхом відкриття експертами рахунків у відповідних органах Державного казначейства України та на підставі погоджених з управлінням “Секретаріат ради“ планів використання бюджетних коштів.
4. Очікувані результати

У результаті виконання Програми очікується:
4.1. Розробка ефективних довгострокових програм чи інших документів, що мають стратегічне значення або суттєво впливають на розвиток територіальної громади.
4.2. Приведення у відповідність до сучасного рівня наукових і технічних знань, тенденцій науково-технічного прогресу, вимог екологічної безпеки, економічної доцільності тощо діючих довгострокових програм чи документів, що мають стратегічне значення або суттєво впливають на розвиток територіальної громади.
4.3. Уникнення негативних соціально-економічних, екологічних чи інших наслідків реалізації діючих довгострокових програм або документів, що мають стратегічне значення чи суттєво впливають на розвиток територіальної громади.
5. Прикінцеві положення

5.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний рік.
5.2. Контроль за виконанням Програми здійснюють секретар ради, постійна комісія депутатської діяльності та законності, постійна комісія економічної політики і постійна комісія фінансів та планування бюджету.
5.3. Інформація про прийняття Програми і хід її виконання оприлюднюється на Web-сторінці міської ради та у засобах масової інформації.


Секретар ради В.Квурт

Віза:

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Л.Зубач