УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 358


від 03/31/2016
Про затвердження Типового положення про Громадську раду при управліннях Львівської міської ради
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 1379-2016
у додаток згідно з ухвалою 2600-2017

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.03.2016 № 358 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення зміни до ухвали міської ради від 31.03.2016 № 358 “Про затверд■
Остаточна редакція:
З метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Львова на участь у самоврядуванні, надання консультативної допомоги у розробці проектів нормативних документів, забезпечення прозорості у діяльності управлінь Львівської міської ради, керуючись ст. ст. 34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Типове положення про Громадську раду при управліннях Львівської міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від____________№___


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при управліннях Львівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при управліннях Львівської міської ради (надалі – Громадська рада) є постійно діючим, галузевим, консультативно-дорадчим органом з метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Львова на участь у самоврядуванні, надання консультативної допомоги управлінню, при якому її утворено (надалі - управління) участі у розробці проектів нормативних документів, підготовка або затвердження яких належить до компетенції управління, забезпечення прозорості у діяльності управління, проведення консультацій з громадськістю, вільного громадського обговорення найважливіших напрямів діяльності управління.
1.2. Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, наказами керівника управління, іншими нормами чинного законодавства України.
1.3. Громадська рада може бути утворена за ініціативою керівника управління або 5 громадських організацій, які працюють у відповідній сфері діяльності:
1.3.1. Громадські організації, які працюють у відповідній сфері діяльності, скеровують спільне звернення про ініціювання утворення відповідної громадської ради до керівника профільного управління Львівської міської ради. Таке звернення має містити підписи керівників громадських організацій та засвідчені керівником організації копії відповідних сторінок статуту організації, які підтверджують діяльність у відповідній сфері.
1.3.2. Керівник відповідного управління зобов’язаний протягом 7 робочих днів розглянути це звернення та опублікувати відповідне оголошення про початок створення Громадської ради на офіційному веб-сайті Львівської міської ради.
1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність, дотримуючись принципів компетентності, добровільності, законності, об’єктивності, неупередженості, відкритості та гласності.
2. Основні завдання Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:
2.1.1. Надання пропозицій, рекомендацій щодо покращення якості та ефективності діяльності управління.
2.1.2. Подання пропозицій щодо стратегії розвитку галузі.
2.1.3. Подання обов’язкових до розгляду пропозицій щодо підготовки проектів нормативних документів, підготовка або затвердження яких належить до компетенції управління.
2.1.4. Надання рекомендацій щодо форм ширшого громадського обговорення з питань, що стосуються діяльності управління.
2.1.5. Забезпечення оперативного та ефективного зворотного зв'язку мiж громадськими об'єднаннями, науковцями, представниками засобiв масової інформації та Управлінням.
2.1.6. Розвиток та поглиблення партнерських відносин і співпраці між громадськими обєднаннями та органами місцевого самоврядування м. Львова.
2.1.7. Участь у розробці програм та пріоритетів співпраці міста з громадськими організаціями.
2.1.8. Акумуляція, систематизація, узагальнення та впровадження громадських ініціатив у сфері діяльності відповідної Громадської ради.
2.1.9. Участь в організації та проведенні громадських обговорень та слухань.
2.1.10. Сприяння громадянам у реалізації права на участь в управлінні місцевими справами.
2.1.11. Участь у розробці концепцій та програм у сфері діяльності відповідної Громадської ради.
2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
2.2.1. Збирає, узагальнює та подає управлінню інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.
2.2.2. На запрошення делегує своїх представників для участі в робочих комісіях та групах утворених Львівською міською радою та її виконавчими органами.
2.2.3. Ініціює та організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери, віднесеної до компетенції управління.
2.2.4. Готує та оприлюднює на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі інтернет http://city-adm.lviv.ua щорічні звіти про свою діяльність.
2.2.5. Ініціює власні програми та проекти рішень у межах галузевої сфери діяльності.
2.2.6. За відповідними зверненнями розглядає пропозиції та ініціативи членів територіальної громади в межах сфери діяльності.
3. Структура та організація роботи Громадської ради

3.1. Положення про Громадську раду та її персональний склад затверджує керівник управління у порядку, передбаченому цим Положенням.
3.2. Громадську раду очолює голова, який організовує роботу ради та несе персональну відповідальність за виконання покладених на раду завдань.
3.3. Одна і та сама особа не може входити одночасно більш як в одну Громадську раду, утворену при управліннях Львівської міської ради відповідно до вимог цього Положення.
3.4. Голова Громадської ради, його заступник обираються способом відкритого голосування на засіданні Громадської ради простою більшістю голосів від її складу.
3.5. Доручення голови Громадської ради з питань, віднесених до компетенції Громадської ради, є обов’язковими для виконання членами Громадської ради, його заступником.
3.6. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою способом відкритого голосування на її засіданні простою більшістю голосів від складу Громадської ради, а також у інших випадках, передбачених цим Положенням.
3.7. У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Громадської ради, або інший член Громадської ради, визначений рішенням Громадської ради.
3.8. Голова Громадської ради:
3.8.1. Організовує діяльність Громадської ради.
3.8.2. Організовує підготовку і проведення її засідань, порядків денних засідань Громадської ради, головує під час їх проведення.
3.8.3. Представляє Громадську раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами.
3.9. Члени Громадської ради в рамках участі у Громадській раді мають право:
3.9.1. Бути присутніми на засіданні Громадської ради та брати участь в обговорені питань, які розглядає Громадська рада.
3.9.2. Подавати свої пропозиції, голосувати з питань, які розглядає Громадська рада.
3.9.3. Ознайомлюватись з документами, які розглядає Громадська рада.
3.9.4. Висловлювати свою окрему думку з приводу рішення, прийнятого Громадською радою з обов’язковим включенням її до протоколу засідання Громадської ради.
3.9.5. Бути обраними до керівних органів Громадської ради.
3.9.6. Реалізовувати інші права, передбачені законодавством
4. Формування персонального складу Громадської ради

4.1. Кількісний склад Громадської ради визначається на першому засіданні з числа претендентів, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради, у порядку, визначеному цим Положенням.
4.2. Членство у Громадській раді є індивідуальним.
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані у встановленому порядку і провадять свою діяльність на території міста Львова у сфері, яка пов’язана з діяльністю відповідного управління, та у статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності. Членами Громадської ради не можуть бути посадові особи та депутати Львівської міської ради.
4.3. Формування складу Громадської ради розпочинається з публікації виконавчим органом оголошення про початок створення Громадської ради на офіційному веб-сайті Львівської міської ради.
4.4. Протягом 20 календарних днів з моменту опублікування відповідного оголошення про початок створення Громадської ради претенденти заповнюють електронну форму встановленого зразка, а також наступний перелік документів:
4.4.1. Коротку біографічну довідку (до 1000 знаків), яка містить дані щодо: року народження, освіти, назви громадської або іншої організації (ініціативи) чи установи, яку представляє особа, фотографію претендента, відомості про особисті здобутки у відповідній галузі, контакти, відомості щодо судимості тощо.
4.4.2. Мотиваційний лист (до 1000 знаків). У мотиваційному листі кандидат вказує особистий досвід, знання та навички у відповідній сфері, а також плановану діяльність у рамках Громадської ради.
4.4.3. Лист громадської або іншої організації, статутна діяльність якої пов’язана зі сферою діяльності відповідного управління, про делегування або підтримку кандидата. У листі також вказуються проекти (заходи), які здійснила громадська організація у відповідній сфері діяльності за попередній рік.
4.5. Претенденти, які не подали зазначений у пункті 4.4 пакет документів, або подали його не у повному обсязі, до участі у першому засіданні не допускаються.
4.6. Одна організація може делегувати до складу однієї Громадської ради не більше одного претендента.
4.7. Після розгляду та узагальнення заяв та документів управління забезпечує проведення першого засідання протягом 15 календарних днів з моменту закінчення терміну подачі заяв претендентами. Про дату першого засідання претендентів повідомляють не пізніше як за 5 днів.
4.8. Під час проведення першого засідання, до моменту обрання голови Громадської ради головує начальник управління
4.9. Результати голосування фіксуються у протоколі першого засідання, який підписується головою Громадської ради.
4.10. Персональний склад Громадської ради затверджується відповідно до наказу керівника управління на підставі протоколу першого засідання.
4.11. Відомості про склад Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Львівської міської ради.
4.12. Членство у Громадській раді припиняється у разі:
4.12.1. Подання голові Громадської ради письмової заяви за власним бажанням.
4.12.2. Відкликання представника керівником організації, закладу чи установи, яку він представляє.
4.12.3. Відсутності члена Громадської ради на трьох поспіль чергових засіданнях Громадської ради.
4.12.4. Прийняття відповідного рішення двома третинами від складу Громадської ради.
4.12.5. Визнання члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним безвісно відсутнім, померлим у порядку, передбаченому законодавством України.
4.12.6. Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я.
4.12.7. Смерті члена Громадської ради.
4.12.8. Набрання законної сили вироком суду, яким члена Громадської ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Громадської ради.
4.12.9. Невиконання членом Громадської ради взятих на себе доручень, порушень норм законодавства України та норм цього Положення. Громадська рада відповідно до свого рішення звертається до громадського об’єднання, яке делегувало свого члена з пропозицією замінити його.
4.13. Включення до складу Громадської ради нового учасника:
4.13.1. Претендент подає звернення на ім’я голови Громадської ради та копію звернення на ім’я керівника відповідного управління, із долученням документів, зазначених у пункті 4.4, а також копії сторінок статуту громадської або іншої організації, що делегує кандидата, на яких вказані цілі і завдання діяльності організації.
4.13.2. Голова Громадської ради на черговому засіданні виносить на розгляд членів Громадської ради питання щодо включення нового учасника, попередньо поінформувавши керівника управління. Присутність кандидата на включення до Громадської ради на засіданні є обов’язковою.
4.13.3. Рішення про включення нового учасника приймається двома третинами від складу Громадської ради.
4.13.4. Зміни у персональному складі Громадської ради затверджуються наказом керівника управління на підставі протоколу засідання, на якому прийнято відповідне рішення.
4.13.5. Відомості про зміни у складі Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Львівської міської ради/
5. Засідання та рішення Громадської ради

5.1. Формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.
5.2. Повідомлення про скликання засідань та їх порядки денні доводяться до відома кожного її члена, як правило за 5 днів і не пізніше двох робочих днів до їх початку.
5.3. Ініціювати засідання Громадської ради можуть голова Громадської ради, начальник управління та не менше 1/ 3 складу Громадської ради.
5.4. Члени Громадської ради можуть приймати участь в засіданнях Громадської ради дистанційно, в режимі відео конференції, але не більше однієї особи.
5.5. Виконавчий орган обов’язково делегує свого представника для участі у засіданнях Громадської ради, який може брати участь з правом дорадчого голосу.
5.6. Про засідання Громадської ради повідомляється профільна постійна комісія та запрошуються її представники.
5.7. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи без права голосу.
5.8. Висновок Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
5.9. Висновки та результати засідання Громадської ради оформляються протоколом засідання Громадської ради, який підписує голова Громадської ради.
5.10. Висновки Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду управлінням.
5.11. Управління протягом 30 днів зобов’язане розглянути висновки Громадської ради та інформувати Громадську раду про результати розгляду.
6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради

6.1. Громадська рада та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
6.2. Управління на час проведення засідань забезпечують Громадську раду приміщенням та необхідним матеріально-технічним забезпеченням.
7. Прикінцеві положення

7.1. Положення та персональний склад Громадської ради оприлюднює відповідне управління на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет.
7.2. Громадська рада припиняє свою діяльність у разі:
7.2.1. Реорганізації або ліквідації управління, при якому створена Громадська рада.
7.2.2. Прийняття рішення Громадської ради про припинення діяльності. Таке рішення приймається 3/4 від складу Громадської ради
7.2.3. Коли кількість членів Громадської ради стає чотири і менше.
7.2.4. Неможливості провести засідання впродовж 6 місяців.

Секретар ради А. Забарило


Віза:

В. о. начальника управління
Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський


Член редакційної комісії А. ПундорДата оприлюднення: 08.04.2016