УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 779


від 07/14/2016
Про затвердження Програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 1572-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 779 “Про затвердж■
Остаточна редакція:
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (додається).
2. Проводити видатки щодо реалізації Програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2017 рік.
3. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
“Адміністрація міського голови“.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№______

ПРОГРАМА
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб


1. Вступ

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини.
Згідно з наказом Антитерористичного центру при Службі безпеки України від 07.10.2014 № 33/6/а визначено районами проведення антитерористичної операції Донецьку і Луганську області з 07.04.2014.
Програма соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (надалі – Програма) – це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, інвалідів, а також дітей, які перебувають на обліку у відділах соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 (зі змінами).

2. Сфера дії Програми

2.1. Дія Програми поширюється на внутрішньо переміщених осіб, зокрема:
2.1.1. Інвалідів (у тому числі дітей-інвалідів).
2.1.2. Матерів/батьків (опікунів), які мають на утриманні троє і більше малолітніх дітей до 18 років.
2.1.3. Осіб працездатного віку, які не працюють та не мають можливості отримувати доходи у зв’язку з тривалою хворобою (за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60 днів).
2.1.4. В окремих випадках – інших внутрішньо переміщених осіб.

3. Мета Програми

3.1. Метою цієї Програми є забезпечення соціального захисту та надання фінансової підтримки особам/сім’ям з числа внутрішньо переміщених осіб.
3.2. Для досягнення мети Програми передбачається надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у разі тривалої хвороби, інших особливих обставин), розмір якої визначається згідно з рішенням комісії для розгляду заяв громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова та внутрішньо переміщених осіб (надалі – комісія), яка утворюється при управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, або Львівським міським головою.
4. Завдання Програми

4.1. Забезпечення додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам.
5. Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги

5.1. Для отримання одноразової матеріальної допомоги відповідно до цієї Програми внутрішньо переміщені особи подають заяву встановленої форми (додаток до цієї Програми).
5.2. Заява подається до відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.
5.3. Заява може подаватися на ім’я Львівського міського голови та начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
5.4. Днем подання заяви вважається день прийняття заяви зі всіма необхідними документами відділом (управлінням) соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради або Центром надання адміністративних послуг м. Львова.
5.5. У разі надсилання заяви поштою днем подання вважається день надходження у відділ (управління) соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради або Центр надання адміністративних послуг м. Львова заяви зі всіма необхідними документами.
5.6. До заяви додаються такі документи:
5.6.1. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
5.6.2. Копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки).
5.6.3. Копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
5.6.4. Номер рахунку в банківській установі.
5.6.5. Копії свідоцтв про народження дітей (при необхідності).
5.6.6. Рішення (розпорядження) органу опіки та піклування про встановлення опіки над дітьми (при необхідності).
5.6.7. Копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для інвалідів).
5.6.8. Копія трудової книжки – у разі звернення працездатних осіб працездатного віку, які не працюють (при наявності).
5.6.9. Видана та скріплена печаткою лікувально-профілактичного закладу довідка із зазначенням терміну тривалості хвороби за останні 12 місяців перед місяцем подання заяви – у разі звернення працездатних осіб працездатного віку, які не працюють.
5.6.10. Акт обстеження матеріально-побутових умов осіб/сімей, складений Львівським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5.6.11. Інші документи можуть подаватись лише при наявності відповідного волевиявлення заявника.
5.7. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та засвідчення їх копій працівником відділу (управління) соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Центру надання адміністративних послуг м. Львова, який приймає документи від заявника.
5.8. Якщо заява та документи надсилаються поштою, то засвідчення копій документів, що додаються до заяви, здійснює заявник з обов’язковим проставленням його особистого підпису.
5.9. Заяву про надання одноразової матеріальної допомоги, оформлену належним чином (зокрема з долученням всіх необхідних документів), відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради передає до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради протягом 5 днів з дня подання заяви.
5.10. У разі, якщо до заяви недодані всі необхідні документи відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради протягом 10 днів з дня прийняття (надходження) відповідної заяви надає відповідь на звернення (заяву) заявника, у якій обгрунтовує неможливість надання матеріальної допомоги у зв’язку з відсутністю передбачених цією Програмою документів із зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів.
5.11. Розгляд заяв осіб, зазначених у підпунктах 2.1.1-2.1.3 цієї Програми, про надання одноразової матеріальної допомоги здійснює комісія, яка утворюється при управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
5.12. Персональний склад комісії затверджується наказом начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
5.13. Розмір допомоги визначає комісія у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника, його матеріального стану та наявних коштів, але не більше розміру 2000 грн.
5.14. В окремих випадках розмір одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у підпунктах 2.1.1-2.1.3 цієї Програми, може бути більшим розміру 2000 грн. з врахуванням таких умов:
5.14.1. Питання про надання допомоги у розмірі більшому ніж розмір 2000 грн. розглядає та погоджує Львівський міський голова або постійна комісія гуманітарної політики на своїх засіданнях.
5.14.2. При відсутності погодження Львівського міського голови або постійної комісії гуманітарної політики одноразова матеріальна допомога надається у розмірі, що не перевищує розміру 2000 грн.
5.15. Рішення комісії оформляється протоколом.
5.16. Рішення (у тому числі у формі резолюції) про надання одноразової матеріальної допомоги (незалежно від її розміру) особам, зазначеним у підпункті 2.1.4 цієї Програми, приймає Львівський міський голова.
5.17. Одноразова матеріальна допомога особам, зазначеним у підпункті 2.1.4 цієї Програми, виплачується за умови подання ними документів, передбачених у пункті 5.6 цієї Програми, протягом 30 днів з дня прийняття (надходження) відповідної заяви.
5.18. Про прийняте комісією або Львівським міським головою рішення заявників письмово повідомляє відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради протягом 30 днів з дня подання звернення (заяви) про надання одноразової матеріальної допомоги.
5.19. Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік.
5.20. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам є розпорядження Львівського міського голови про надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, яке видається з врахуванням рішення комісії.
5.21. Виплату одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснює управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний рік за КПКВК МБ 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
5.22. У разі зміни обставин, що можуть вплинути на виплату одноразової матеріальної допомоги, внутрішньо переміщені особи письмово повідомляють управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради впродовж 3 днів з дня виникнення обставин.
5.23. Суми одноразової матеріальної допомоги, виплачені надміру внаслідок неподання (несвоєчасного подання) інформації про обставини, що вплинули на виплату одноразової матеріальної допомоги, повертаються внутрішньо переміщеною особою на вимогу управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
5.24. У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованої суми одноразової матеріальної допомоги вона стягується у судовому порядку.
5.25. Виплата одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюється у безготівковій формі способом перерахування коштів на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
5.26. Одноразова матеріальна допомога, що належала її одержувачу і залишилася неотриманою у зв’язку з його смертю, повертається у встановленому порядку до міського бюджету м. Львова.

6. Джерела фінансування

6.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний рік за КПКВК МБ 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
соціального захисту Н. Демкович
Додаток
до Програми соціального захисту
внутрішньо переміщених осіб

ЗАЯВА
про надання одноразової матеріальної допомоги

внутрішньо переміщеним особам


Кому_______________________________________________________________________________________________________
___________________від ___________________________________________________________________________________________________________________________місце фактичного проживання ______________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт: серія _______ № _________________, виданий_______________ ________________________________________________________________________________________________________ “____“ ______________ р.

Ідентифікаційний № ______________, контактний телефон ____________

Адреса, за якою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


Додаткове обгрунтування заявника (у разі наявності)


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________


Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про сім’ю, соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на одноразову матеріальну допомогу, будуть перевірені згідно із законодавством України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або повернення надміру нарахованих/виплачених коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про сім’ю, які необхідні для отримання одноразової матеріальної допомоги, зазначених мною у заяві, мене попереджено.

У зв’язку з цим мене повідомлено про умови та порядок надання, виплати одноразової матеріальної допомоги, про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.

“____“_____________ 20 ___ року ________________________ (підпис заявника)

Начальник управління
соціального захисту Н. Демкович
Дата оприлюднення: 07/22/2016