УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 1832


від 12/23/2021
Про затвердження Програми розвитку Львівського комунального закладу “Клуб ігрових видів спорту“ на 2022-2025 рокиЗ метою створення сприятливих умов для розвитку та популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові, залучення молоді до здорового способу життя, підготовки висококваліфікованих спортсменів-професіоналів, керуючись Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, відповідно до ухвали міської ради від 07.12.2017 № 2685 “Про створення Львівського комунального закладу “Клуб ігрових видів спорту“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку Львівського комунального закладу “Клуб ігрових видів спорту“ на 2022-2025 роки (додається).
2. Управлінню спорту департаменту гуманітарної політики, постійній комісії культури, молодіжної політики, спорту та зовнішніх зв’язків забезпечити реалізацію Програми розвитку Львівського комунального закладу “Клуб ігрових видів спорту“ на 2022-2025 роки.
Відповідальні: начальник спорту
департаменту гуманітарної політики,
голова постійної комісії культури,
молодіжної політики, спорту та
зовнішніх зв’язків.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Міський голова Андрій САДОВИЙДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
розвитку Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту"
1. Загальні положення

Для розвитку ігрових видів спорту у Львівській міській територіальній громаді (далі – Львівська МТГ) необхідна наявність якомога більшої кількості спортсменів, які володіють належними навичками й прагнуть стати професійними гравцями. Тому велике значення має сприяння впровадженню спортивних програм і залучення до ігрових видів спорту все більшої кількості мешканців Львівської МТГ різного віку.
Програма розвитку Львівського комунального закладу “Клуб ігрових видів спорту“ (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про фізичну культуру і спорт“, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указів Президента України “Про додаткові заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту в Україні“, “Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні“.
Фізична культура та спорт є важливою складовою виховного процесу дітей і молоді, ефективним засобом профілактики захворюваності, підвищення фізичних і функціональних можливостей організму людини та розв’язання різних соціальних проблем. Водночас фізична культура і спорт є складовою частиною освітнього процесу підростаючого покоління.
Актуальним є створення умов для залучення широких верств населення Львівської МТГ до занять ігровими видами спорту, популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей дітей та молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання їх в дусі олімпізму.
Львівський комунальний заклад “Клуб ігрових видів спорту“ (надалі – ЛКЗ “КІВС“) включає відділення з ігрових видів спорту та працює згідно з річним планом роботи установи, навчальних програм з видів спорту, затверджених центральним органом виконавчої влади, індивідуальними планами підготовки груп, затверджених графіків навчально-тренувальних занять, Календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Навчально-тренувальну, спортивну та виховну роботу зі спортсменами здійснюють тренери-викладачі.
Програма надає можливість покращити безперервно вдосконалювати підготовку спортсменів ЛКЗ “КІВС“, матеріально-технічного стану, придбання та використання фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, іншого майна, призначеного для занять у ігрових видах спорту.


2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення сприятливих умов для систематичної рухової активності різних верств населення з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного.
2.2. Виявлення та залучення обдарованих дітей і молоді до системи дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень.
2.3. Вдосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту.
3. Основні завдання Програми

3.1. Масове залучення до дитячо-юнацького, резервного спорту обдарованих осіб, створення умов для максимальної реалізації їх здібностей у спорті вищих досягнень.
3.2. Сприяння вдосконаленню системи підготовки професійних спортсменів, виступу команд ЛКЗ “КІВС“ на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
3.3. Популяризація фізичної культури та ігрових видів спорту, а також здорового способу життя у Львівській МТГ.
3.4. Організація та проведення спортивних заходів, конференцій, семінарів на території Львівської МТГ.
3.5. Здійснення фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи серед дітей та молоді, спрямованої на зміцнення здоров’я, забезпечення оптимальної рухової активності та реабілітації.
3.6. Сприяння розвитку і зміцненню зв’язків з міжнародними та іншими суб’єктами сфери фізичної культури та спорту.
3.7. Зміцнення матеріально-технічної бази ЛКЗ “КІВС“, забезпечення учасників навчально-тренувального процесу (спортсмени, тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці) належним спортивним інвентарем та обладнанням, ефективне використання спортивних споруд.
4. Напрямки діяльності ЛКЗ “КІВС“, спрямовані на реалізацію основних завдань Програми

4.1. Організація діяльності ЛКЗ “КІВС“:
4.1.1. Основне завдання діяльності ЛКЗ “КІВС“ – забезпечення розвитку ігрових видів спорту у Львівській МТГ способом широкого залучення дітей та молоді у відділення з видів спорту, з врахуванням їх здібностей, індивідуальних особливостей.
4.2. Для реалізації основних завдання на базі ЛКЗ “КІВС“ здійснюється:
4.2.1. Навчально-тренувальна робота спрямована на безперервний процес від початкового рівня до спорту вищих досягнень. У ЛКЗ “КІВС“ навчально-тренувальний процес охоплює групи початкової, базової, спеціалізованої та підготовки до спорту вищих досягнень. Побудова занять у кожній групі відбувається відповідно до навчальної програми з виду спорту. Основним видом діяльності у відділеннях є проведення навчально-тренувальних занять. Для підвищення рівня підготовленості спортсменів у кожному виді спорту передбачено проведення навчально-тренувальних зборів.
4.2.2. Забезпечення тренерів-викладачів, які є основою високої якості навчально-тренувального процесу ЛКЗ “КІВС“. Для підвищення майстерності спортсменів, у всіх аспектах (технічної, тактичної і фізичної підготовки), необхідні висококваліфіковані тренери-викладачі. Кожний молодий спортсмен, який бажає стати професійним гравцем, з раннього віку має право тренуватись під керівництвом тренера-викладача найвищої кваліфікації. Тренеру-викладачу необхідний практичний досвід в інших галузях (у сфері психологічної підготовки, у галузі спілкування з журналістами, соціальні навички, знання мов тощо). Це досягається за допомогою організованої ЛКЗ “КІВС“ підготовки тренерського-викладацького складу. План підготовки тренерсько-викладацького складу ЛКЗ “КІВС“ затверджується у річному плані роботи на календарний рік.
4.2.3. Спортивна робота. Результатом навчально-тренувального процесу є забезпечення високих спортивних результатів спортсменів (команд) ЛКЗ “КІВС“ на міжнародних, Всеукраїнських, регіональних змаганнях. У разі досягнення високих спортивних результатів спортсмени можуть бути включені до професійних команд (Клубів) у порядку, встановленому нормативними документами.
4.2.4. Фізкультурно-оздоровча робота спрямована на забезпечення необхідних умов для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння спортсменами знань про здоровий спосіб життя, організація оздоровлення дітей та молоді. Фізкультурно-спортивна діяльність організовується способом проведення спортивно-оздоровчих таборів для спортсменів ЛКЗ “КІВС“. Особливо звертається увага на проведення таборів у групах початкової та базової підготовки.
4.2.5. Взаємодія з суб’єктами сфери фізичної культури та спорту, а також іншими юридичними особами публічного та приватного права, фізичними особами.
4.2.6. Проведення спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики, суб’єктами сфери фізичної культури та спорту, а також іншими юридичними особами публічного та приватного права, фізичними особами різноманітних спортивних заходів, змагань, тощо.
4.2.7. Реалізація соціальних акцій та проектів: проведення спільних спортивних заходів для вихованців дитячих будинків, інтернатів та інших закладів.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження бюджету Львівської МТГ на відповідний рік з врахуванням реальних можливостей бюджету.
5.2. Фінансування забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів, бюджету Львівської МТГ на відповідний бюджетний період, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Фінансування Програми здійснюється в рамках бюджетних програм по КПКВ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні“.
5.3. Прогнозоване забезпечення Програми на 2022 -2025 роки:

Обсяги прогнозованих коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Фінансування програми
Усього прогнозованих витрат на виконання Програми
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Бюджет Львівської МТГ
13 820 010
14 925 090
15 854 110
16 866 074
61 465 284
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
6.1.1. Збільшення кількості залучених до занять спортом дітей та молоді з метою задоволення їх рухових потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і спортивній самореалізації.
6.1.2. Вдосконалення системи підготовки спортсменів для участі у регіональних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного духу молоді та підвищенню авторитету Львівської МТГ у Всеукраїнському та світовому спорті.
6.1.3. Організація належної співпраці з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики щодо забезпечення груп початкової підготовки ЛКЗ “КІВС“ спортивними залами шкіл для проведення навчально-тренувальних занять.
6.1.4 Запровадження доступних, якісних та різноманітних форм спортивних, навчально-тренувальних та оздоровчих послуг для різних верств населення.
6.1.5. Налагодження тісної співпраці з освітніми, соціальними та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості з метою всебічного виховного впливу на дітей та молодь Львівської МТГ.
6.1.6. Налагодження тісної співпраці з Федераціями з видів спорту, професійними командами, клубами щодо включення перспективних спортсменів до професійних команд, клубів.
6.1.7. Показники оцінки ефективності (основні результативні показники, які будуть досягнуті у ході виконання Програми):

№ з/п
Показник програми
2022
2023
2024
2025
1.Кількість змагань з видів спорту
140
144
148
152
2.Кількість команд, які візьмуть участь у спортивних заходах (всеукраїнських /регіональних)
28/10
30/11
32/11
34/12
3.Середньорічна кількість вихованців ЛКЗ “КІВС“
800
825
850
900
4.Кількість заходів з популяризації здорового способу життя (рухова активність)
10
13
15
20
5.Кількість мешканців залучених до аматорських змагань, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, рухової активності тощо
150
200
250
300
6.Кількість спортсменів ЛКЗ “КІВС“, що входять до складу національних збірних команд України
20
25
30
35

7. Організація і контроль за виконанням Програми

7.1. Координатором Програми є управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
7.2. Виконання Програми забезпечує ЛКЗ “КІВС“, який підпорядкований управлінню спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
7.3. Контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, які надаються відповідно до цієї Програми, здійснює управління спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України.
7.4. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
7.5. ЛКЗ “КІВС“ надає:
7.5.1. На погодження річний план роботи ЛКЗ “КІВС“ на поточний рік до 15 січня кожного року.
7.5.2. Інформацію про виконання кошторису на поточний рік до 15 грудня кожного року управлінню спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
ЛКЗ “КІВС“ звітує про виконання річного плану роботи до 15 грудня кожного року управлінню спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
8. Основні заходи розвитку ЛКЗ “КІВС“

8.1. Заплановані Програмою заходи та напрямки діяльності на 2022-2025 роки:

№ з/п
Заходи на 2022-2025 роки
1. Організація навчально-тренувального процесу з видів спорту
1.1.Складання та затвердження плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на календарний рік
1.2.Забезпечення виконання та оптимізації Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів протягом календарного року
1.3.Розробка рекомендацій щодо застосування навчальних програм та методичних матеріалів, пов’язаних з видами спорту, які культивуються у ЛКЗ “КІВС“
1.4.Формування спільно з тренерами-викладачами списків груп, особових справ спортсменів, розкладу занять, індивідуальних планів підготовки спортсменів/груп та іншої документації
1.5.Проведення моніторингу контингенту спортсменів ЛКЗ “КІВС“ за статтю, віком, спортивною підготовкою
1.6.Забезпечення принципу безперервного процесу підготовки спортсменів в ігрових видах спорту. У процесі навчально-тренувальних занять юних спортсменів це може бути забезпечено щоденними 2-х годинними заняттями. При підготовці спортсменів високого класу проведення щоденно 2 занять і щотижня 4-7 занять з великими навантаженнями
1.7.Організація проведення медичного огляду спортсменів та тренерів-викладачів ЛЗК “КІВС“
1.8.Забезпечення проведення медико-відновлювальних заходів, забезпечення вітамінами та білково-глюкозидними препаратами спортсменів, за встановленими нормами
1.9.Проведення консультації щодо лікування травмованих спортсменів
1.10.Залучення якнайбільшої кількість дітей та молоді до занять у відділеннях ЛЗК “КІВС“ способом проведення майстер-класів в загальноосвітніх школах, інших навчальних закладах, проведення соціальних акцій, спортивно-масових заходів
1.11.Забезпечення участі команд/спортсменів ЛКЗ “КІВС“ (заявлення, проїзд, харчування на змаганнях, виплата добових в дорозі, проживання, членських внесків за участь у змаганнях) у Всеукраїнських, регіональних змаганнях
2. Забезпечення фізкультурно-спортивним інвентарем та обладнанням
2.1.Забезпечення придбання необхідної спортивної форми, спортивного інвентарю, обладнання, медико-відновлювальних засобів, аптечок першої медичної допомоги, тощо
2.2.Забезпечення моніторингу та інвентаризації матеріально-технічної бази
3. Вдосконалення інформаційно-методичної бази
3.1.Організація нарад з тренерами-викладачами, ознайомлення їх з документами нормативно-правового і організаційно-методичного спрямування.
Проведення тренерських рад. Діяльність тренерської ради є важливою передумовою функціювання ЛКЗ “КІВС“, адже на засіданнях обговорюють питання щодо покращення організації навчально-тренувального процесу, розробки внутрішніх документів тощо
3.2.Забезпечення проведення семінарів-практикумів, тренінгів для тренерів-викладачів
4. Зовнішня діяльність
4.1.Налагодження співробітництва з суб’єктами сфери фізичної культури та спорту.
Укладення договорів про співробітництво з: суб’єктами сфери фізичної культури та спорту Львівської МТГ і Львівської області (спортивні клуби, спортивні федерації, громадські об’єднання (асоціації, спілки ветеранів тощо)). Договори про співробітництво спрямовані на забезпечення організаційної, інформаційної, методичної, наукової, практичної, ресурсної підтримки та часткове фінансове забезпечення реалізації спільних проектів
4.2.Надання методичної та практичної допомоги закладам освіти в проведенні спортивних змагань з видів спорту, які культивуються в ЛКЗ “КІВС“
4.3.Інформування мешканців Львівської МТГ про спортивну роботу ЛКЗ “КІВС“ через ЗМІ, соціальні мережі тощо
Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

Начальник управління
спорту Антон НІКУЛІНДата оприлюднення: 12/28/2021