УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 2310


від 05/30/2013
Про затвердження Програми створення страхового фонду документації м. Львова на 2013 – 2017 рокиВідповідно до Закону України “Про страховий фонд документації України”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації", на підставі ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму створення страхового фонду документації м. Львова на 2013 2017 роки (додається).
2. Департаменту "Адміністрація міського голови" оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
"Адміністрація міського голови".
3. Департаменту фінансової політики при формуванні міського бюджету щорічно передбачати відповідні кошти на фінансування робіт зі створення страхового фонду документації згідно з Програмою створення страхового фонду документації м. Львова на 2013 2017 роки.
Відповідальний: директор департаменту
фінансової політики.
4. Визначити управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення відповідальним за хід робіт у місті зі створення, ведення та використання страхового фонду документації.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№_____

ПРОГРАМА
створення страхового фонду документації м. Львова
на 2013-2017 роки
1. Обгрунтування потреби розроблення Програми

1.1. Програма створення страхового фонду документації м. Львова на 2013-2017 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про страховий фонд документації України, постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 “Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації“, на підставі розпоряджень Львівського міського голови від 23.11.2012 544 “Про заходи щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації м. Львова і від 28.02.2013 № 47 “Про затвердження загального переліку підприємств, установ та організацій, документація яких на продукцію, на об’єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, на об’єкти будівництва та культурної спадщини підлягає закладанню до страхового фонду документації м. Львова“.
1.2. Страховий фонд документації м. Львова (СФД) – банк документів страхового фонду документації, який створюється Львівською міською радою і є складовою частиною страхового фонду документації України.
1.3. Роботи щодо створення СФД здійснюються з додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.
2. Мета та основні завдання Програми

2.1. Метою Програми є виконання робіт зі створення СФД для забезпечення Львівської міської ради та постачальників документів документацією для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, для збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналів документів, а також для організації виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення.
2.2. Основними завданнями Програми є створення СФД:
2.2.1. На продукцію господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки міста, для організації виробництва продукції у разі втрати або неможливості отримання документів до неї.
2.2.2. На об’єкти будівництва для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків у разі втрати або неможливості отримання документів до неї.
2.2.3. На рухомі предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини, для відтворення їх та документації на них у разі втрати оригіналів, а також реставрації у разі пошкодження оригіналів.
2.2.4. На нерухомі об’єкти культурної спадщини для проведення відбудовчих робіт (реставрація, ремонт) на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також внаслідок природного старіння конструкцій.
3. Механізм реалізації і контролю за виконанням Програми

3.1. Замовником СФД є Львівська міська рада.
3.2. Замовник у межах своїх повноважень здійснює керівництво і контроль за реалізацією Програми згідно з Порядком створення страхового фонду документації м. Львова на 2013-2017 роки (додаток 2 до цієї Програми).
3.3. Забезпечення координації та організації заходів щодо реалізації Програми здійснює відповідальна особа з питань створення та ведення СФД управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
3.4. Підприємства, установи та організації відповідно до чинного законодавства у межах своєї компетенції:
3.4.1. Обстежують документацію підприємства, розробляють переліки продукції та об’єктів будівництва, документація на які підлягає закладанню до СФД.
3.4.2. Забезпечують відповідність документації фактичному стану продукції, об’єкта будівництва, систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, об’єктів архітектурної та культурної спадщини.
3.4.3. Визначають достатній комплект документів на продукцію, об’єкт, памятку історії і культури для формування СФД відповідно до його призначення і несуть відповідальність за його повноту.
3.4.4. Надають документацію для виготовлення документів СФД за найменуванням, обсягами та у терміни, визначені Програмою.
3.4.5. Виконують роботи щодо ведення СФД – надають пропозиції для внесення змін до документів СФД, переведення їх на архівне зберігання або анулювання (знищення).
3.5. Західний регіональний центр СФД відповідно до чинного законодавства у межах своєї компетенції:
3.5.1. Забезпечує виготовлення документів СФД.
3.5.2. Забезпечує користувачів у межах своєї компетенції документами СФД за їх заявками.

4. Термін створення СФД у плановому періоді

4.1. Створення СФД повинно виконуватись згідно з термінами, визначеними Програмою, та зазначеними у календарних планах договорами.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Відповідно до ст. 24 Закону України “Про страховий фонд документації України фінансування Програми здійснюється щорічно за рахунок міського бюджету м. Львова, власних коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності згідно з додатком 1 до цієї Програми.
5.2. Орієнтовні витрати на фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Львова складають 402,5 тис. грн.
5.3. Орієнтовні витрати на фінансування заходів Програми за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій складають 522,5 тис. грн.
5.4. Загальні витрати на фінансування заходів Програми складають 1005,85 тис. грн.
5.5. Вартість надання послуг з виготовлення документів страхового фонду Західним регіональним центром СФД уточнюється при укладанні договорів на виготовлення документів СФД з врахуванням змін чинного законодавства з оплати праці, інфляційних процесів, інших факторів та може змінюватись залежно від стану документації, що підлягає закладенню до страхового фонду документації. Розрахунок вартості цих послуг виконується за нормативними документами, затвердженими наказами Державного департаменту страхового фонду документації, які діють на час створення СФД.
6. Очікувана ефективність від реалізації Програми

6.1. У разі виконання Програми буде забезпечено розвиток функціонування міської підсистеми державної системи попереджування та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та внаслідок цього зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
6.2. Реалізація Програми дає можливість у разі виникнення аварій, надзвичайних ситуацій та в особливий період своєчасно забезпечити Львівську міську раду, підприємства, установи та організації постачальників документації та аварійно-рятувальні формування документами страхового фонду, необхідними для оцінки ситуації, прийняття рішень та здійснення конкретних дій для проведення аварійно-рятувальних заходів, а також значно зменшити витрати на розробку нової проектної документації для проведення аварійно-відновлювальних та відбудовчих робіт.Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення В. ІваніцькийДодаток 1
до Програми створення страхового
фонду документації м. Львова на
2013-2017 роки

ПАСПОРТ
Програми створення страхового фонду документації
міста Львова на 2013-2017 роки


1. Програму затверджено ухвалою міської ради від ______________ № ____ .
2. Ініціатор управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
3. Розробник Програми управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
4. Відповідальні виконавці:
4.1. Підприємства, установи та організації.
4.2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
5. Співвиконавці Програмивідповідні структурні підрозділи Львівської міської ради.
6. Термін виконання Програми – 01.01.2013 - 31.12.2017.
7. Обсяги та джерела фінансування Програми:
Джерела
фінансування
Обсяг
фінансу-
вання
(грн.)
У тому числі за роками:
(грн.)
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Міський
бюджет
м. Львова
402500
64800
79800
79200
85100
93600
Кошти
підприємств,
установ та
організацій
603350
135000
126000
115500
109250
117600
Разом за
2013-2017 роки:
1005850
199800
205800
194700
194350
211200
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення В. ІваніцькийДодаток 2
до Програми створення страхового
фонду документації м. Львова на
2013-2017 роки

ПОРЯДОК
створення страхового фонду документації м. Львова на 2013-2017 роки


№ з/п
Назва
підприємства, установи, організації,
адреса
Назва
об’єкта будівництва підприємства
(будівлі, споруди, інженерної мережі)
Назва комп-лектів доку-мента-ції на об’єкт будів-ництва
Вид доку-мен-тації за ДСТУ 33.104
Обсяг доку-мен-тації, арку-шів фор-мату А4
Термін поста-чання доку-мента-ції до підпри-ємства СФД, рік
Постачальник документації
(назва підприємства, установи, організації),
його адреса
Загальна (орієн-товна) вартість робіт,
грн.
Джерела фінан-сування
Назва підпри-ємства СФД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
І розділ. Підприємства систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків
I-I. Система водопостачання та каналізації
1.
ЛМКП
"Львівводоканал"
Схеми водо-постачання і водовідве-дення на КНС, ВНС та інше
ПДБ*
1500
2013
ЛМКП
"Львівводоканал"
15000
Власні кошти підпри-ємств
Західний
регіо-нальний центр
СФД

1500
2014
15750
1000
2015
11000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I-II. Система теплопостачання
2.
ЛМКП
"Львівтеплоенерго"
Теплові мережі м. Львова
ПДБ
1000
2013
ЛМКП
"Львівтеплоенерго"
10000
Власні кошти підпри-ємств
Західний
регіо-нальний центр
СФД
3.
ЛКП "Залізничне-теплоенерго"Теплові мережі Залізничного району
м. Львова
ПДБ
1500
2013
ЛКП "Залізничне-теплоенерго"
15000
– “ –
– “ –
Всього по І розділу:
6500
66750
ІІ розділ. Соціальна сфера
4.
Львівська міська дитяча клінічна лікарняРобочий
проект
ПДБ
500
2013
Львівська міська дитяча клінічна лікарня
5000
Міський
бюджет
м. Львова
Західний
регіо-нальний центр
СФД
5.
Комунальна міська 8-а клінічна лікарняРобочий проект
ПДБ
500
2013
Комунальна міська 8-а клінічна лікарня
5000
– “ –
– “ –
6.
Львівська міська інфекційна лікарняРобочий проект
ПДБ
500
2014
Львівська міська інфекційна лікарня
5250
– “ –
– “ –
7.
Львівська академічна гімназіяРобочий проект
ПДБ
300
2014
Львівська академічна гімназія
3150
– “ –
– “ –
8.
Центр дитячої творчості "Веселка"Робочий проект
ПДБ
300
2015
Центр дитячої творчості "Веселка"
3300
– “ –
– “ –
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9.
Львівський технологічний ліцейРобочий проект
ПДБ
300
2015
Львівський технологічний ліцей
3300
Міський
Бюджет
м. Львова
Західний
регіо-нальний центр
СФД
10.
Галицький правничий ліцейРобочий проект
ПДБ
300
2016
Галицький правничий ліцей
3450
– “ –
– “ –
11.
НВК "Школа-гімназія"Робочий проект
ПДБ
300
2016
НВК "Школа-гімназія"
3450
– “ –
– “ –
12.
СЗШ № 62Робочий проект
ПДБ
300
2014
СЗШ № 62
3150
– “ –
– “ –
13.
СЗШ № 10Робочий проект
ПДБ
300
2015
СЗШ № 10
3300
– “ –
– “ –
14.
СЗШ № 9Робочий проект
ПДБ
300
2016
СЗШ № 9
3450
– “ –
– “ –
15.
СЗШ № 6Робочий проект
ПДБ
300
2016
СЗШ № 6
3450
– “ –
– “ –
16.
ДНЗ № 9Робочий проект
ПДБ
300
2015
ДНЗ № 9
3300
– “ –
– “ –
17.
Будинок школяра м. ВинникиРобочий проект
ПДБ
300
2017
Будинок школяра
м. Винники
3600
Бюджет
м.Винники
– “ –
18.
ДНЗ № 25 Робочий проект
ПДБ
300
2017
ДНЗ № 25
3600
Міський
Бюджет
м. Львова
– “ –
19.
ДНЗ № 35 Робочий проект
ПДБ
300
2017
ДНЗ № 35
3600
– “ –
– “ –
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20.
Львівський
міський терито-ріальний центр соціального обслу-говування пенсіо-нерів та одиноких непрацездатних громадян
Робочий проект
ПДБ
300
2017
Львівський
міський терито-ріальний центр соціального обслу-говування пенсіо-нерів та одиноких непрацездатних громадян
3600
Міський
бюджет
м. Львова
Західний
регіо-нальний центр
СФД
21.
Спеціалізоване комунальне підприємство "Обрій" Робочий проект
ПДБ
400
2017
Спеціалізоване комунальне підприємство "Обрій"
4800
– “ –
– “ –
Всього по ІІ розділу:
6100
67750
ІІІ розділ. Об'єкти органів управління
22.
Адміністративна будівля міської радиРобочий проект
ПДБ
220
2013
Львівська міська рада
2200
Міський
бюджет
м. Львова
Західний
регіо-нальний центр
СФД
Всього по ІІІ розділу:
220
2200
ІV розділ. Культурна спадщина
23.
Управління охорони історичного середовища Пам’ятки архітектури та містобудування на території міста
НПД**
5260
2013
Управління охорони історичного середовища
52600
Міський
бюджет
м. Львова
Західний
регіо-нальний центр
СФД

5500
2014
57750
6000
2015
66000
6200
2016
71300
6500
2017
78000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24.
ЛКП “Музей
“Личаківський цвинтар“
Науково-проектна документація
НПД
1000
2014
ЛКП “Музей
“Личаківський цвинтар“
10500
Власні кошти підпри-ємств
– “ –
25.
Львівський будинок органної та камерної музикиНауково-проектна документація
НПД
1000
2014
Львівський будинок органної та камерної музики
10500
Міський
бюджет
м. Львова
Західний
регіо-нальний центр
СФД
Всього по ІV розділу
31460
346650
V розділ. Потенційно небезпечні об’єкти
26.
Потенційно
небезпечні об’єкти згідно з загальним переліком, затвердженим розпорядженням Львівського міського голови від 28.02.2013 №47
Проект-
на
робоча докумен-тація
ПДБ
1000
2013
Підприємства-власники
10000
Власні кошти підпри-ємств
Західний
регіо-нальний центр
СФД
1000
2014
10500
1000
2015
11000
1000
2016
11500
1000
2017
12000
Всього по V розділу:
5000
55000
VІ розділ. Закінчені будівництвом об’єкти***
27.
Закінчені будівництвом об’єкти
Проект-
на
робоча докумен-тація
ПДБ
8500
2013
Підприємства –власники закінчених будівництвом об’єктів
85000
Власні кошти підпри-ємств
Західний
регіо-нальний центр
СФД
8500
2014
89250
8500
2015
93500
8500
2016
97750
8500
2017
102000
Всього по VІ розділу
42500
467500
Всього за Програмою
-
-
-
1005850
-
-

Примітки:

* Проектна документація на об’єкти будівництва
** Науково-проектна документація
*** Перелік закінчених будівництвом об’єктів уточнюється щорічно. Статтею 11 Закону України “Про страховий фонд документації України“ передбачено, що поставлення продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів здійснюються лише за умови закладання технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, що підтверджується відповідними актами, які видає Державний департамент страхового фонду документації.


Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення В. Іваніцький