УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3096


від 03/22/2018
Про затвердження Положення про реалізацію Львівською міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльностіВідповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта“, з метою усунення перешкод, які стримують розвиток підприємницької діяльності у м. Львові, дотримання ефективності, доцільності, адекватності, передбачуваності, збалансованості та прозорості здійснення державної регуляторної політики Львівською міською радою її виконавчими органами та виконавчим комітетом міська рада ухвала:
1. Затвердити Положення про реалізацію Львівською міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (додається).
2. Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики виконавчими органами Львівської міської ради та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики покласти на управління економіки департаменту економічного розвитку.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійну комісію конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПОЛОЖЕННЯ
про реалізацію Львівською міською радою та її виконавчими органами

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про реалізацію Львівською міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (надалі – Положення) визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Львівською міською радою та її виконавчими органами.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.2.1. Регуляторний акт це прийнятий Львівською міською радою та її виконавчими органами нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий Львівською міською радою та її виконавчими органами інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який, або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, який регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
1.2.2. Регуляторний орган – Львівська міська рада та її виконавчі органи.
1.2.3. Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, визначеному ст. 1 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“
1.3. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:
1.3.1. Встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів.
1.3.2. Підготовку аналізу регуляторного впливу.
1.3.3. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
1.3.4. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю.
1.3.5. Відстеження результативності регуляторних актів.
1.3.6. Перегляд регуляторних актів.
1.3.7. Систематизацію регуляторних актів.
1.3.8. Недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.
1.3.9. Викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.
1.3.10. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.
1.4. Розробниками проектів регуляторних актів можуть бути окремі депутати Львівської міської ради, постійні комісії Львівської міської ради, виконавчі органи Львівської міської ради.
1.5. Громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання, наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, наділені правами, передбаченими ст. 6 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.
Розділ 2. Планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів

2.1. Усі проекти регуляторних актів перед їх прийняттям або затвердженням повинні бути внесені до плану прийняття регуляторних актів на наступний календарний рік (надалі – План).
2.2. План повинен містити визначення видів і назв проектів регуляторних актів, цілей їх прийняття, строків їх підготовки, найменування розробника проекту регуляторного акта.
2.3. Громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання, наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, які створені при регуляторних органах, окремі депутати, постійні комісії та виконавчі органи Львівської міської ради до 10 грудня поточного року подають свої пропозиції до Плану управлінню економіки департаменту економічного розвитку.
2.4. Управління економіки департаменту економічного розвитку щорічно до 15 грудня поточного року складає План, який затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради. Планування регуляторної діяльності здійснюється у рамках підготовки та затвердження плану роботи ради у порядку, встановленому Законом України Про місцеве самоврядування в Україні та регламентом Львівської міської ради.
2.5. Затверджений План оприлюднюється через опублікування у друкованих засобах масової інформації Львівської міської ради та/або розміщення на офіційному порталі Львівської міської ради у розділі “Економіка“ не пізніш як у десятиденний строк після його затвердження.
2.6. Якщо розробник проекту регуляторного акта розробляє проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого Плану, то цей розробник повинен подати до управління економіки департаменту економічного розвитку пропозиції щодо внесення відповідних змін до Плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. Управління економіки департаменту економічного розвитку невідкладно подає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Плану на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради.
2.7. У разі схвалення виконавчим комітетом пропозицій зміни та доповнення до Плану оприлюднюються у спосіб, передбачений п. 2.5 цього Положення.
Розділ 3. Підготовка та оприлюднення проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу

3.1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (надалі – АРВ).
3.2. АРВ готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.
3.3. Розробник проекту регуляторного акта при підготовці АРВ повинен:
3.3.1. Визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати через регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми.
3.3.2. Обгрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує регулювання.
3.3.3. Обгрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою чинних регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.
3.3.4. Визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі у випадках передбачених законодавством здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
3.3.5. Визначити цілі регулювання.
3.3.6. Визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин.
3.3.7. Аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.
3.3.8. Описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми через прийняття запропонованого регуляторного акта.
3.3.9. Обгрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
3.3.10. Обгрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави.
3.3.11. Обгрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у разі, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.
3.3.12. Оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.
3.3.13. Оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.
3.3.14. Обгрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта.
3.3.15. Визначити показники результативності регуляторного акта.
3.3.16. Визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття.
3.4. АРВ готує розробник відповідно до вимог, встановлених Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).
3.5. Кожен проект регуляторного акта перед його внесенням на розгляд до регуляторного органу оприлюднюється разом із АРВ з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
3.6. Оприлюднення проекту регуляторного акта, АРВ та експертного висновку покладається на розробника регуляторного акта.
3.7. Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою отримання зауважень і пропозицій розробник проекту регуляторного акта повідомляє через друковані засоби масової інформації Львівської міської ради та/або офіційний портал Львівської міської ради у розділі Економіка“.
3.8. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:
3.8.1. Стислий виклад змісту проекту регуляторного акта.
3.8.2. Поштову та електронну адресу розробника проекту регуляторного акта, контактні телефони.
3.8.3. Інформацію про опублікування проекту регуляторного акта та відповідного АРВ у друкованих засобах масової інформації Львівської міської ради та/або розміщення на офіційному порталі Львівської міської ради у розділі “Економіка“.
3.8.4. Інформацію про строк, впродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
3.8.5. Інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.
3.9. Проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється через розміщення на офіційному порталі Львівської міської ради та повідомленням про це у друкованих засобах масової інформації Львівської міської ради не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
3.10. Строк, впродовж якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлює розробник проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
3.11. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, отримані впродовж встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту регуляторного акта. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує отримані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
3.12. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою отримання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.
Розділ 4. Внесення проекту регуляторного акта на розгляд до регуляторного органу, оприлюднення затвердженого регуляторного акта, набрання чинності регуляторним актом

4.1. Кожен проект регуляторного акта, прийняття якого належить до відання виконавчого органу Львівської міської ради, затверджується і оприлюднюється у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Кожен проект регуляторного акта, який внесений на розгляд Львівської міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання експертних висновків щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. Експертний висновок готується відповідальною постійною комісією у термін до 20 календарних днів з моменту надходження від розробника регуляторного акта.
4.3. Проект регуляторного акта та підписаний аналіз регуляторного впливу, який вноситься на розгляд Львівської міської ради, подається до уповноваженого органу для підготовки пропозицій щодо вдосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.
4.4. Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подається на розгляд регуляторного органу.
4.5. Прийняті регуляторні акти офіційно оприлюднюються та доводяться до відома суб’єктів господарювання та громадськості через опублікування у друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному порталі Львівської міської ради у розділі “Економіка“, не пізніш як у десятиденний строк після їх підписання.
4.6. Регуляторні акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено інший термін вступу їх у дію.
Розділ 5. Відстеження результативності регуляторних актів

5.1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
5.2. Відстеження результативності регуляторного акта включає:
5.2.1. Виконання заходів з відстеження результативності.
5.2.2. Підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.
5.3. Виконання заходів з відстеження результативності прийнятого регуляторного акта здійснює розробник регуляторного акта відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).
5.4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж 45 робочих днів.
5.5. Розробник регуляторного акта готує звіт про відстеження результативності регуляторного акта та не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його через опублікування у друкованих засобах масової інформації Львівської міської ради та розміщення на офіційному порталі Львівської міської ради у розділі “Економіка“.
5.6. У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:
5.6.1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.
5.6.2. Назва виконавця заходів з відстеження.
5.6.3. Цілі прийняття акта.
5.6.4. Строк виконання заходів з відстеження.
5.6.5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).
5.6.6. Методи отримання результатів відстеження.
5.6.7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних.
5.6.8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
5.6.9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
5.7. Звіт про відстеження підписує розробник регуляторного акта, який підготував цей звіт, та розміщує на офіційному порталі Львівської міської ради у розділі Економіка“.
5.8. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта регуляторний орган, який прийняв цей документ, може прийняти рішення про необхідність перегляду регуляторного акта (внесення змін і доповнень, призупинення дії, визнання регуляторного акта таким, що втратив чинність тощо).
Розділ 6. Прикінцеві положення

6.1. Інформація про здійснення регуляторної діяльності оприлюднюється у рамках загального щорічного звіту Львівського міського голови на офіційному порталі Львівської міської ради.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
економіки Р. Панасюк
Дата оприлюднення: 03/27/2018