УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 908


від 07/14/2016
Про затвердження Положення про тимчасовий порядок проведення громадських слухань у м. ЛьвовіВтратив чинність
згідно з ухвалою 2446-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '4. Ухвали', Document 'Про затвердження Положення про порядок проведення громадських слух■

  З метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Львова на участь у місцевому самоврядуванні, керуючись ст. ст. 13, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Положення про тимчасовий порядок проведення громадських слухань у м. Львові (додається).
  2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.
  Міський голова А. Садовий
  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____
  ПОЛОЖЕННЯ
  про тимчасовий порядок проведення громадських слухань у м. Львові
  1. Загальні положення

  1.1. Положення про тимчасовий порядок проведення громадських слухань у м. Львові (надалі – Положення) регламентує процедуру проведення громадських слухань у м. Львові до моменту прийняття Львівською міською радою Статуту територіальної громади м. Львова у новій редакції, згідно з ухвалою міської ради від 31.03.2016 № 351.
  1.2. Громадське слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади Львова у здійсненні місцевого самоврядування.
  1.3. Метою проведення громадського слухання є забезпечення права членів територіальної громади брати участь у підготовці рішень щодо проблем життєзабезпечення й розвитку територіальної громади міста, ознайомлення членів територіальної громади з позицією міської ради, її посадових осіб та депутатів з актуальних проблем громади, отримання від членів громади пропозицій і зауважень з цих проблем для вироблення оптимальних напрямів їх розв’язання.
  1.4. Проведення громадського слухання є обов’язковим перед прийняттям міською радою та її виконавчим комітетом рішень з питань:
  1.4.1. Прийняття Статуту територіальної громади.
  1.4.2. Прийняття програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.
  1.4.3. Затвердження генерального плану міста, планів зонування та детальних планів території.
  1.4.4. Затвердження переліку об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова у наступному році.
  1.4.5. Розміщення на території міста екологічно небезпечних об’єктів, надання дозволів на яке належить до компетенції міської ради.
  1.4.6. Видачі містобудівних умов та обмежень щодо будівництва нових об’єктів містобудування та\або реконструкції існуючих об’єктів, яка передбачає збільшення площі об’єкта нерухомості на 50 і більше відсотків, у межах історичного ареалу міста 4 та 5 категорій складності.
  1.5. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування м. Львова, у тому числі:
  1.5.1. Проекти нормативно-правових актів Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів.
  1.5.2. Проекти та програми, які виконуються чи плануються до виконання у громаді.
  1.5.3. Інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців району міста, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків).
  1.6. Не можуть бути предметом розгляду на громадському слуханні питання:
  1.6.1. Не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.
  1.6.2. Пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які належать до компетенції Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів.
  1.7. Участь у громадському слуханні може взяти будь-який громадянин України, який постійно проживає у м. Львові та досяг на день їх проведення вісімнадцяти років.
  1.8. Участь у громадських слуханнях є обов’язковою для ініціаторів громадського слухання, авторів проектів документів, які виносяться на громадське слухання, а також для представників профільного виконавчого органу міської ради.
  Для участі у громадському слуханні обов’язково повинні бути запрошені представники профільної постійної комісії міської ради.
  1.9. Громадські слухання мають відкритий характер. Представники засобів масової інформації без додаткових погоджень мають право бути присутніми на громадському слуханні, фіксувати та висвітлювати його перебіг та результати.
  Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті у громадському слуханні.
  1.10. Організаційно-технічне забезпечення, яке включає забезпечення приміщенням для проведення громадського слухання, його технічне оснащення, у тому числі за технічної можливості засоби для фіксування процесу слухання, а також офіційне повідомлення громадськості про проведення громадського слухання здійснює управління Секретаріат ради“ (надалі уповноважений виконавчий орган міської ради).
  1.11. Офіційне повідомлення громадськості про проведення громадських слухань відбувається способом обов’язкового розміщення цього повідомлення на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua.
  1.12. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадського слухання, здійснюються за кошти міського бюджету та за сприяння ініціатора громадського слухання (за винятком інших випадків, передбачених законодавством).
  2. Ініціювання проведення громадського слухання

  2.1. Ініціатором проведення громадського слухання може бути:
  2.1.1. Львівський міський голова, міська рада, постійні депутатські комісії, не менше 1/10 загального складу ради або виконавчі органи міської ради.
  2.1.2. Громадянин України, який постійно проживає у м. Львові, та який згідно із законами України володіє виборчим правом.
  2.1.3. Громадська організація чи інша юридична особа, яка діє на території міста.
  2.2. Громадське слухання, ініціатором проведення якого виступає Львівський міський голова, міська рада, постійні депутатські комісії, не менше 1/10 загального складу ради або виконавчі органи міської ради, оголошується безпосередньо через оприлюднення відповідного оголошення у порядку, передбаченому у розділі 3 цього Положення.
  2.3. Громадське слухання, ініціатором проведення якого виступають інші суб’єкти, проводиться при підтримці такої ініціативи не менше як 75 громадянами України, які постійно проживають у м. Львові, у порядку, передбаченому цим Положенням.
  2.4. Для проведення громадського слухання ініціатор (крім ініціаторів, зазначених у підпункті 2.1 розділу 2 цього Положення) повинен подати:
  2.4.1. Повідомлення на ім’я Львівського міського голови про проведення громадського слухання, згідно зі зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення.
  2.4.2. Інформаційну записку по темі громадського слухання (у друкованому або електронному вигляді), яка повинна містити короткий опис проблеми, яку пропонується обговорити, та очікувані наслідки громадського слухання.
  2.4.3. Підписні листи, підтримані необхідною кількістю членів територіальної громади м. Львова, та засвідчені підписом і печаткою (за наявності) ініціатора громадського слухання, згідно зі зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.
  2.4.4. Інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що пропонується винести на громадське слухання (за бажанням ініціатора обговорень).
  2.5. Громадянин України, який постійно проживає у м. Львові, який досяг на день підписання вісімнадцяти років, та який підтримує проведення громадського слухання, ставить свій підпис у підписному листі, зазначаючи при цьому прізвище, ім’я, по батькові, дату підписання та контактний номер телефону.
  2.6. Ініціатор (уповноважена ним особа) на підставі документа, що посвідчує особу члена територіальної громади м. Львова, вносить у підписний лист дані щодо прізвища, імя та по батькові, дати народження та адреси місця проживання.
  2.7. Уповноважений виконавчий орган міської ради протягом п’яти робочих днів проводить перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та інформує заявника про одне з таких рішень:
  2.7.1. Реєстрацію ініціативи щодо проведення громадського слухання.
  2.7.2. Відмову у реєстрації.
  2.8. Уповноважений виконавчий орган міської ради відмовляє у реєстрації громадського слухання у таких випадках:
  2.8.1. Якщо розгляд запропонованого предмету громадських слухань не належить до відання органів місцевого самоврядування.
  2.8.2. Ініціатором проведення громадських слухань є суб’єкт не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.
  2.8.3. Не подано підписних листів або подано підписні листи з недостатньою кількістю підписів на підтримку ініціативи проведення громадського слухання.
  2.9. Якщо внаслідок визнання недійсними окремих підписних листів чи підписів окремих осіб виявиться недостатньою кількість підписів для внесення ініціативи про проведення громадського слухання, ініціативній групі пропонується у семиденний термін доповнити список громадян України, які постійно проживають у м. Львові, та які підтримують проведення громадського слухання.
  2.10. У разі, якщо у визначений термін ініціативною групою не буде зібрано необхідної кількості підписів, уповноважений виконавчий орган відмовляє у проведенні громадського слухання.
  3. Підготовка громадського слухання

  3.1. Протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви та за підсумками проведеної перевірки уповноважений виконавчий орган міської ради спільно із ініціатором визначає дату проведення громадського слухання та оприлюднює відповідне оголошення на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua.
  3.2. Громадське слухання повинно бути проведене не раніше 10 і не пізніше 25 календарних днів від дати оприлюднення оголошення.
  3.3. Громадське слухання із загальноміських питань проводиться, як правило, у приміщені Львівської міської ради. Громадське слухання з питань локального значення, як правило, проводиться поблизу об’єкта громадського слухання, у придатному для цього приміщенні.
  3.4. Крім оприлюднення оголошення на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua інформація може поширюватися у будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа і мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.
  3.5. В оголошенні про проведення громадського слухання зазначаються:
  3.5.1. Тема громадського слухання.
  3.5.2. Дата, місце та час його проведення.
  3.5.3. Інформація про ініціатора чи організатора проведення громадського слухання.
  3.5.4. Інформація про те, де можна ознайомитись з матеріалами громадського слухання та куди подавати пропозиції чи зауваження.
  3.5.5. Контакти (телефон, електронна адреса тощо), за якими можна отримати додаткову інформацію про проведення громадських слухань.
  3.6. Оголошення про проведення громадського слухання з питань локального значення додатково розміщується на дошках оголошень житлових та адміністративних будинків поблизу об’єкта громадського слухання.
  3.7. Уповноважений виконавчий орган міської ради:
  3.7.1. Запрошує на громадське слухання представників профільних постійних комісій міської ради, органів державної влади, фахівців з вищих навчальних закладів, громадських організацій та інших організацій, діяльність яких пов’язана з темою громадського слухання.
  3.7.2. Протягом двох робочих днів від дати отримання публікує на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua подані пропозиції та зауваження.
  3.7.3. Готує матеріали громадського слухання. До матеріалів громадського слухання в обов’язковому порядку включається текст інформаційної записки по темі слухання, інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, подані ініціатором громадського слухання, а також пропозиції та зауваження, які надійшли на вказану в оголошенні адресу не пізніше двох робочих днів до дати проведення громадського слухання.
  3.7.4. Матеріали громадського слухання друкуються за кошти міського бюджету на замовлення уповноваженого виконавчого органу. Кількість примірників, які друкуються за кошти міського бюджету, узгоджується із ініціатором громадського слухання із врахуванням очікуваної кількості учасників та місткості залу і якому проходитиме громадське слухання. Сумарна кількість аркушів А4 формату, що друкуються за кошти міського бюджету, не може налічувати більше 500 аркушів. Ініціатор громадського слухання має право видрукувати додаткову кількість примірників за власний кошт.
  3.8. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу з питань громадської участі.
  4. Порядок проведення громадського слухання

  4.1. Громадське слухання відбувається у відкритому режимі; допускається проведення його аудіо- або відеозапису та трансляції у мережі Інтернет у режимі реального часу.
  Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини міста.
  4.2. До початку громадського слухання уповноважений виконавчий орган міської ради забезпечує реєстрацію учасників, видачу мандатів для голосування та матеріалів громадського слухання. Незареєстровані особи не можуть брати участі у громадському слуханні.
  4.3. Реєстрація учасників громадського слухання проводиться на підставі документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина, посвідчення водія або іншого документа, що посвідчує чи ідентифікує особу). У списку реєстрації учасників громадського слухання обов’язково зазначаються прізвище, ім‘я, по батькові, місце проживання та контактні дані кожного члена територіальної громади – учасника громадського слухання. Кожен член територіальної громади особисто ставить підпис у списку реєстрації.
  Членам громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.
  4.4. Забезпечення громадського порядку під час проведення громадського слухання здійснюється представниками правоохоронних органів або Львівського комунального підприємстваМуніципальна дружина за зверненням уповноваженого виконавчого органу міської ради.
  4.5. Веде громадське слухання представник уповноваженого виконавчого органу міської ради модератор громадського слухання. Модератор відкриває слухання, коротко інформує про порядок денний обговорень, перелік доповідачів, оголошує пропозиції щодо регламенту проведення обговорень та забезпечує обрання секретаріату. До складу секретаріату громадського слухання входять по одному представнику від ініціатора громадського слухання, профільного виконавчого органу міської ради та громадськості. Представник громадськості обирається з числа учасників громадського слухання більшістю голосів.
  Якщо ініціатором громадського слухання є міська рада або її виконавчі органи до складу секретаріату входять по одному представнику від ініціатора громадського слухання та громадськості.
  Регламент встановлює загальний час громадського слухання, час та послідовність доповідей ініціатора, посадових осіб міської ради, виступів фахівців (експертів), час для запитань та реплік від учасників тощо.
  Порядок денний та регламент затверджуються голосуванням учасників громадського слухання більшістю голосів.
  Участь уповноваженого представника профільного виконавчого органу міської ради у громадському слуханні є обов’язковою.
  4.6. Громадське слухання триває, як правило, до 2 годин, але у кожному конкретному випадку регламентом громадського слухання може бути встановлено інший час.
  4.7. Модератор відповідно до регламенту проведення громадського слухання:
  4.7.1. Веде громадське слухання та стежить за дотриманням на ньому регламенту слухань.
  4.7.2. Надає слово для виступів, запитань та реплік.
  4.7.3. Інформує про порядок ведення протоколу громадського слухання, подання пропозицій (зауважень).
  4.7.4. Формулює проект резолюції громадського слухання, який повинен відображати узагальнену позицію учасників слухання, ставить його на голосування та оголошує підсумки голосування.
  4.7.5. Виконує інші функції та обов’язки, передбачені цим Положенням.
  4.7.6. Забезпечує ведення протоколу громадських слухань
  4.8. Слово для виступу надається всім бажаючим учасникам обговорень лише з дозволу модератора громадського слухання та у порядку черговості.
  Модератор громадського слухання має право перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухання, перевищує встановлені норми регламенту, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими ознаками або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
  4.9. Не допускається розгляд на громадському слуханні та прийняття рішень із питань, які не є предметом громадського слухання або які не внесені до порядку денного громадського слухання.
  4.10. Учасники громадського слухання повинні дотримуватися регламенту і етичних норм, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.
  Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово відповідно до регламенту громадського слухання.
  4.11. За результатами слухання питань приймається резолюція громадського слухання короткий підсумок громадського слухання, узагальнююча думка, яку підтримує більшість учасників громадського слухання. Резолюція громадського слухання заноситься до протоколу.
  Формулює проект резолюції громадського слухання модератор громадського слухання.
  Резолюція громадських слухань вважається прийнятою, якщо за неї проголосували більшість зареєстрованих членів громадських слухань.
  Якщо учасники громадського слухання відхиляють проект резолюції, запропонований модератором громадського слухання, то модератор почергово ставить на голосування проекти резолюції пропоновані учасниками громадського слухання у порядку їх надходження до моменту прийняття резолюції.
  4.12. Протокол повинен містити:
  4.12.1. Тему, час і місце проведення громадського слухання.
  4.12.2. Кількість зареєстрованих учасників та склад секретаріату громадського слухання
  4.12.3. Перелік доповідачів.
  4.12.4. Текст ухваленої резолюції та результати голосування.
  4.12.5. Усі пропозиції, що були подані у письмовій або електронній формі з часу публікації оголошення про проведення громадського слухання, безпосередньо під час проведення громадського слухання. Анонімні пропозиції до розгляду не приймаються.
  Уповноважений виконавчий орган забезпечує учасників громадського слухання бланками для подання письмових пропозицій.
  4.13. Протокол громадського слухання підписують модератор та члени секретаріату за технічної можливості одразу після завершення або не пізніше ніж через два робочих дні після проведення громадського слухання. Один примірник залишається на зберіганні в уповноваженого виконавчого органу, один примірник передається ініціатору громадського слухання, третій примірник передається Львівському міському голові.
  4.14. У разі незгоди із змістом протоколу, член секретаріату має право письмово викласти свої зауваження до тексту протоколу, дані зауваження є невід’ємною частиною протоколу.
  4.15. Якщо хтось із членів секретаріату не підписав протокол громадського слухання та не подав письмових зауважень до нього, вважається, що даний член секретаріату не має заперечень щодо змісту протоколу.
  4.16. Уповноважений виконавчий орган міської ради впродовж 3-х робочих днів публікує протокол громадського слухання на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua.
  5. Розгляд та оприлюднення результатів громадських слухань

  5.1. Резолюція та пропозиції, внесені до протоколу громадського слухання, підлягають обов’язковому розгляду.
  5.2. Уповноважений виконавчий орган міської ради передає один примірник підписаного протоколу громадського слухання Львівському міському голові, який визначає відповідальних осіб за розгляд резолюції та пропозицій, внесених до протоколу громадського слухання.
  5.3. Виконавчі органи міської ради або їх посадові особи, призначені відповідальними за розгляд резолюції та пропозицій, зобов’язані протягом 14 календарних днів від часу проведення громадського слухання надати уповноваженому виконавчому органу міської ради інформацію про результати розгляду резолюції та пропозицій громадського слухання і подальші кроки щодо вирішення питання, яке було предметом громадського слухання.
  5.4. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:
  5.4.1. Врахувати пропозицію – у такому разі зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.
  5.4.2. Відхилити пропозицію – у такому разі зазначаються причини цього рішення.
  5.4.3. Частково врахувати пропозицію – у такому разі зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.
  5.5. Інформація про результати розгляду резолюції та пропозицій громадського слухання скеровується виконавчим органом міської ради або посадовою особою призначеною відповідальною за їх розгляд ініціатору громадського слухання та публікується уповноваженим виконавчим органом міської ради на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua. Якщо громадські слухання стосувались окремої частини території міста, то результати розгляду резолюції вивішуються на дошках оголошень на цій території міста.
  5.6. У разі включення до порядку денного пленарного засідання міської ради чи засідання виконавчого комітету питання, що було предметом громадського слухання, до матеріалів, які готуються на засідання відповідного органу, обов’язково повинен бути долучений протокол громадського слухання та матеріали розгляду пропозицій. Відповідальність за це несе автор проекту рішення з питання, яке було предметом громадського слухання. Ініціатору громадських слухань гарантується право та можливість бути присутнім на такому засіданні міської ради або виконавчого комітету з правом короткого представлення результатів громадського слухання.
  5.7. Профільний виконавчий орган міської ради чи інші виконавчі органи міської ради або посадові особи, які були призначені відповідальними за розгляд резолюцій та пропозицій громадських слухань, при підготовці проектів рішень міської ради або її виконавчого комітету з питань, що були предметом громадських слухань, інформують про такі проекти рішень ініціаторів громадських слухань, що відбулись раніше з цих питань.
  6. Особливості організації та проведення громадського слухання
  проектів генерального плану міста, детальних планів забудови та зонування територій

  6.1. Громадське слухання проектів генерального плану міста, детальних планів забудови та зонування територій здійснюються у відповідності та у спосіб визначений Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності та постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні“.
  Громадське слухання з питань містобудування проводиться у форматі збору пропозицій впродовж визначеного терміну та публічних представлень проектів містобудівної документації. Термін, протягом якого проводиться збір пропозицій, не може бути меншим, ніж 14 днів.
  6.2. У рамках громадських слухань проектів містобудівної документації обов’язково проводиться не менше одного разу публічне представлення містобудівної документації з метою інформування мешканців та інших зацікавлених сторін. Голосування та прийняття рішень на публічному представленні не передбачено.
  6.3. Взяти участь у громадських слуханнях містобудівної документації можна через подачу пропозицій. Пропозиції мають бути обгрунтовані у межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.
  6.4. Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають право надавати:
  6.4.1. Повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні.
  6.4.2. Юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні.
  6.4.3. Власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється містобудівна документація, та на суміжній з нею.
  6.4.4. Представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію.
  6.4.5. Народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
  6.5. Пропозиції громадськості підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк. За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обгрунтована відмова.
  6.6. Для розгляду спірних питань, які виникають у процесі громадських слухань, може утворюватися погоджувальна комісія.
  6.7. Затвердження проектів містобудівної документації без проведення процедури розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо розгляду таких пропозицій є невід’ємною складовою частиною зазначеної документації.
  7. Визнання громадських слухань такими, що не відбулися

  7.1. У разі допущення грубих порушень цього Положення чи інших вимог законодавства України під час організації і проведення громадських слухань вони можуть бути визнані такими, що не відбулися.
  7.2. Рішення про визнання громадських слухань такими, що не відбулися приймається постійною комісією законності, депутатської діяльності та свободи слова та оформляється протоколом її засідання.
  7.3. Рішення про визнання громадських слухань такими, що не відбулися може бути прийнято постійною комісією законності, депутатської діяльності та свободи слова не пізніше ніж через 30 днів з моменту проведення громадських слухань.
  7.4. У разі прийняття рішення про визнання громадських слухань такими, що не відбулися, уповноваженим виконавчим органом міської ради здійснюється інформування ініціатора громадських слухань про прийняття такого рішення.
  8. Прикінцеві положення

  8.1. Питання щодо проведення громадських слухань, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог законодавства України.
  8.2. Особи, винні у порушенні норм цього Положення несуть відповідальність, встановлену законодавством України.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:

  В. о. начальника управління
  Секретаріат ради Ю. Лукашевський
  Додаток 1
  до Положення про тимчасовий
  порядок проведення громадського
  слухання у м. Львові


  Львівському міському голові
  ____________________________
  ____________________________
  (ПІБ ініціатора громадського слухання)
  ____________________________
  (адреса ініціатора громадського слухання)
  ____________________________
  (контактний номер телефону)

  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про ініціювання проведення громадського слухання

  Відповідно до Положення про тимчасовий порядок проведення громадських слухань у м. Львові“, затвердженого ухвалою міської ради від _____________ № _______ повідомляємо Вас про ініціювання проведення громадського слухання на тему:
  ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________

  Ініціатор громадського слухання____________________________________
  ________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові або найменування)

  Перелік додатків:
  1. Інформаційна записка по темі слухання (у друкованому та електронному вигляді).
  2. Підписні листи, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) ініціатора громадського слухання, на _______ аркушах, які містять ______ підписів.
  3. Інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що пропонується винести на громадське слухання (за бажанням ініціатора обговорень)


  «___»_______20___року

  ____________________________ ________________________________
  Підпис та МП (за наявності) ПІБ або найменування
  ініціатора громадського слухання


  В. о. начальника управління
  Секретаріат ради Ю. Лукашевський  Додаток 2
  до Положення про тимчасовий порядок
  проведення громадського слухання у м. Львові
  ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № ______
  щодо ініціювання громадського слухання на тему:
  ______________________________________________________________________________

  Заповнює член територіальної громади м. Львова, який досяг на день підписання 18 років, та підтримує проведення цього громадського слухання
  Заповнює ініціатор або представник ініціатора

  з/п
  Прізвище, ім'я, по батькові
  Особистий
  підпис
  Дата підписання
  Контактний номер телефону
  Дата народження
  Місце постійного проживання
  члена територіальної громади м. Львова
  Підписи зібрано відповідно до вимог Положення про тимчасовий порядок проведення громадських слухань у м. Львові
  Дата
  Підпис ініціатора та місце печатки
  (за наявності)
  прізвище, ім'я, по батькові або найменування ініціатора громадського слухання

  В. о. начальника управління Секретаріат ради Ю. Лукашевський

  Дата оприлюднення: 07/22/2016