УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4800


від 04/04/2019
Про відзначення працівників культури м. ЛьвоваКеруючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, з метою заохочення та підтримки працівників галузі культури м. Львова міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Програму відзначення працівників музейних закладів м. Львова (додаток 1).
1.2. Програму відзначення працівників культури м. Львова (додаток 2).
1.3. Програму відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури (додаток 3).
2. Вважати ухвалу міської ради від 17.03.2016 № 270 “Про відзначення працівників культури м. Львова“ такою, що втратила чинність.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий
Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
відзначення працівників музейних закладів м. Львова

1. Загальні положення

1.1. Музеї відіграють важливу роль у розвитку культурного середовища міста. Вони здійснюють вагомий внесок у презентацію історичної та культурної спадщини через представлення колекцій, їх дослідження, інтерпретацію та промоцію. Саме музеї виступають елементом освітнього дозвілля та джерелом нових знань, стають майданчиками для неформальної освіти та набуття нових компетенцій. Основними учасниками реалізації місії музейних закладів є їхні працівники.
1.2. Програма відзначення працівників музейних закладів м. Львова (надалі – Програма) передбачає відбір Претендентів на відзначення на конкурсній основі та затвердження результатів конкурсною комісією, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
1.3. На відзначення можуть претендувати штатні адміністративні, наукові та творчі працівники музейних закладів м. Львова незалежно від статусу, типу та підпорядкування музейного закладу.
1.4. Для участі у конкурсі працівники музейних закладів (надалі – Претенденти) подають через Центр надання адміністративних послуг або способом подачі електронного звернення на офіційному сайті Львівської міської ради такий пакет документів:
1.4.1. Заяву на участь у конкурсі та згоду про використання і обробку персональних даних (додаток 1.1 до цієї Програми).
1.4.2. Опис діяльності Претендента у попередньому році, оформлений машинописом (з ілюстраціями у разі необхідності) та у вигляді електронної презентації.
1.4.3. Рецензію на роботу Претендента та рекомендаційні листи (за наявності).
1.4.4. Завірену копію паспорта громадянина України.
1.4.5. Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
1.5. Управління культури департаменту розвитку здійснює попередню перевірку поданих пакетів документів на відповідність умовам Програми.
1.6. Переможців визначає конкурсна комісія, утворена розпорядженням Львівського міського голови відповідно до критеріїв Програми.
1.7. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цієї Програми, є управління культури департаменту розвитку.
1.8. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на працівника музейного закладу.
1.9. Відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
1.10. Працівники музейних закладів м. Львова відзначаються дипломами та грошовою винагородою один раз на рік напередодні Міжнародного дня музеїв (18 травня) за значні досягнення у професійній діяльності за попередній рік.
1.11. Головними критеріями для визначення переможців є суспільна значущість їх діяльності, резонанс, вплив та роль у музейному середовищі міста, позитивна оцінка їх діяльності, сприйняття публікою.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є мотивування до розвитку та реалізації сучасних підходів у музейній діяльності, розвиток творчих ініціатив у музейному середовищі м. Львова, які мають загальноміське, всеукраїнське та міжнародне значення, здійснюють включення української культури у світовий контекст.
2.2. Завданнями Програми є відзначення найкращих практик та заохочення реалізації нових, творчих та експериментальних проектів у музейній справі м. Львова.
3. Основні напрямки виконання Програми

3.1. Основними напрямками виконання Програми є:
3.1.1. Збереження та популяризація музейного фонду:
3.1.1.1. Поповнення, наукове опрацювання (дослідження, систематизація) та інтерпретація музейних колекцій.
3.1.1.2. Реставрація музейних колекцій та предметів.
3.1.1.3. Оцифрування та каталогізація музейних колекцій та предметів.
3.1.1.4. Популяризація музейних колекцій та предметів (друковані та електронні видання, фільми, інтерв’ю тощо).
3.1.2. Виставково-експозиційна діяльність:
3.1.2.1. Відображення актуальних проблем у виставці.
3.1.2.2. Відвідуваність та публічний резонанс.
3.1.2.3. Супровідна виставкова діяльність (лекції, зустрічі, майстер-класи тощо).
3.1.2.4. Новаторські підходи у виставковій діяльності.
3.1.3. Освітня діяльність:
3.1.3.1. Створення та реалізація освітніх проектів та програм.
3.1.3.2. Співпраця з освітніми установами.
3.1.3.3. Сучасні підходи до освітнього процесу у музеї.
3.1.4. Промоція та маркетинг музейної діяльності:
3.1.4.1. Активні програми соціального медіа маркетингу (SMM).
3.1.4.2. Робота із засобами масової інформації та власними інтернет-ресурсами.
3.1.4.3. Створення промоційних матеріалів (друковані видання, фільми, сайти тощо).
3.1.5. Сучасні технології у музеї:
3.1.5.1. Інноваційні музейні проекти.
3.1.5.2. Розвиток цифрових технологій у музеї.
3.1.5.3. Створення та залучення нових онлайн-ресурсів.
3.1.6. Музейна подія року:
3.1.6.1. Комплексність дослідження проблеми та висвітлення теми проекту.
3.1.6.2. Інноваційність підходів, дотримання всіх стандартів та норм у міжнародній музейній практиці.
3.1.6.3. Інтердисциплінарність та залучення фахівців із партнерських інституцій.
3.1.6.4. Суспільна значимість та проблематика, якість виконання.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Конкурс на участь у Програмі оголошується на підставі наказу начальника управління культури департаменту розвитку.
4.2. Прийом документів для участі у Програмі проводиться у місячний термін з дати оголошення конкурсу.
4.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління культури департаменту розвитку через розміщення на офіційному сайті Львівської міської ради.
4.4. Управління культури департаменту розвитку відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у Програмі.
4.5. Список Претендентів на отримання премії (одноразової грошової винагороди) формує управління культури департаменту розвитку на підставі поданих Претендентами заяв та їх відповідності вимогам цієї Програми.
4.6. На основі сформованого списку конкурсна комісія:
4.6.1. Призначає дату заслуховування публічних презентацій Претендентів, про що повідомляє учасників конкурсу не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення публічного заслуховування.
4.6.2. Здійснює відбір переможців відповідно до критеріїв оцінювання.
4.7. Перелік переможців визначається голосуванням та відображається у протоколі комісії.
4.8. За результатами конкурсу управління культури департаменту розвитку інформує Претендентів про прийняті рішення засобами електронного зв'язку чи телефоном.
4.9. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі рішення конкурсної комісії та розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
4.10. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цією Програмою переможцям та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників.

5. Конкурсна комісія

5.1. Конкурсний відбір серед Претендентів здійснює комісія, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
5.2. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови з питань розвитку, начальник управління культури департаменту розвитку, представник профільної комісії, п'ять представників громадськості – авторитетних експертів у музейному середовищі.
5.3. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості (оголошення про засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради не пізніше, ніж за 2 дні до засідання комісії). Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більшість від її складу.
5.4. До повноважень комісії належить:
5.4.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих для участі у конкурсі.
5.4.2. Формування переліку Претендентів – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету м. Львова відповідно до критеріїв Програми.
6. Фінансове забезпечення

6.1. Видатки на виплату грошових винагород проводяться у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період.
6.2. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі рішення конкурсної комісії та розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
6.3. Фінансування Програми проводиться у межах видатків, передбачених у кошторисі управління культури департаменту розвитку за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“.
7. Очікувані результати

7.1. Відзначення та матеріальне заохочення потенціалу музейних працівників, стимулювання готовності та спроможності до продуктивного впровадження нових підходів і методик музейної роботи, нового концептуального вирішення, творення якісно нового, цікавого музейного продукту.
7.2. Активізація нових знань та технологій серед інших членів музейної спільноти, що забезпечить розвиток музейної справи.
7.3. Заохочення популяризації культурних надбань та підтримка реалізації уже існуючих ефективних програм музейної діяльності.8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

8.1. Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту розвитку.
8.2. Управління культури департаменту розвитку:
8.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
8.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
8.2.3. Вносить пропозиції щодо змін до Програми.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління
культури Н. БундаДодаток 1.1
до Програми відзначення
працівників музейних закладів
м. Львова
ЗАЯВА
про участь у конкурсі за Програмою відзначення працівників музейних закладів м. Львова

від ________________________________________________________
зареєстрованого (-ої) за адресою ___________________________________
Паспорт: серія _____ № _________________, виданий ____________
________________________________________________________________
Ідентифікаційний № _________________________________________
Контактний телефон _________________________________________
Опис діяльності претендента, який подається на участь у конкурсі: __
________________________________________________________________
Основне місце праці _________________________________________
________________________________________________________________
Додаткове обгрунтування Заявника (у разі наявності) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули або можуть вплинути на отримання одноразової грошової винагороди, будуть перевірені відповідно до законодавства України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або поверненні нарахованих/виплачених коштів у разі подання мною у заяві, у таблиці узагальнення конкурсних даних, а також у підтверджуючих документах неповних чи недостовірних відомостей, які необхідні для отримання одноразової грошової винагороди відповідно до Програми відзначення працівників музейних закладів м. Львова, мене попереджено.
Мене повідомлено про умови та порядок визначення переможців, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди відповідно до Програми відзначення працівників музейних закладів м. Львова, про права осіб, щодо яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.


Дата ____________________ Підпис ______________
В. о. начальника управління
культури Н. Бунда


Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____
ПРОГРАМА
відзначення працівників культури м. Львова

1. Загальні положення

1.1. Програма відзначення працівників культури м. Львова (надалі – Програма) полягає у стимулюванні творчого підходу у діяльності працівників культури і мистецтва м. Львова та передбачає відбір Претендентів на відзначення на конкурсній основі і затвердження результатів конкурсною комісією, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
1.2. Працівники культури м. Львова (надалі – Претенденти) для відзначення подаються через самовисування, а також професійними організаціями, установами та закладами культури.
1.3. Для участі у конкурсі Претенденти подають через Центр надання адміністративних послуг або способом подачі електронного звернення на офіційному сайті Львівської міської ради такий пакет документів:
1.3.1. Заяву на участь у конкурсі та згоду про використання і обробку персональних даних (додаток 2.1 до цієї Програми).
1.3.2. Опис діяльності Претендента у попередньому році, оформлений машинописом та у вигляді електронної презентації.
1.3.3. Рецензію на роботу Претендента та рекомендаційні листи (за наявності).
1.3.4. Завірену копію паспорта громадянина України.
1.3.5. Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
1.4. Управління культури департаменту розвитку здійснює попередню перевірку поданих пакетів документів на відповідність умовам Програми.
1.5. Переможців визначає конкурсна комісія, утворена розпорядженням Львівського міського голови відповідно до критеріїв Програми.
1.6. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цієї Програми, є управління культури департаменту розвитку.
1.7. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на Претендента.
1.8. Відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
1.9. Переможці конкурсу відзначаються дипломами та грошовою винагородою один раз на рік напередодні Всеукраїнського дня працівника культури та майстрів народного мистецтва (9 листопада) за значні досягнення у професійній діяльності за попередній рік.
1.10. Головними критеріями для визначення переможців є суспільна значущість їх діяльності, резонанс, вплив та роль у соціокультурному середовищі міста, позитивна оцінка їх діяльності, сприйняття публікою.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є підтримка розвитку культурно-мистецьких ініціатив міста, впровадження інноваційних методів роботи у галузі культури.
2.2. Завданням Програми є заохочення та підтримка кращих працівників культури м. Львова, які проявляють професіоналізм, ініціативність, творчість та інноваційність у роботі, здійснюють систематичну, результативну й суспільно значущу роботу у галузі культури.
3. Основні напрямки виконання Програми

3.1. Виконання Програми здійснюється через відзначення працівників галузі культури за такими напрямками:
3.1.1. Бібліотечна справа.
3.1.2. Театральне мистецтво.
3.1.3. Музичне мистецтво.
3.1.4. Образотворче, хореографічне мистецтво і народна творчість.
3.2. Претендентами Програми можуть бути працівники інституцій, підпорядкованих управлінню культури департаменту розвитку.
3.3. У кожному напрямку визначається до 3 переможців Програми.
3.4. У разі відсутності 3 переможців в одній з номінацій дозволяється відповідне збільшення кількості переможців у іншій номінації.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Конкурс на участь у Програмі оголошується на підставі наказу начальника управління культури департаменту розвитку.
4.2. Прийом документів для участі у Програмі проводиться у місячний термін з дати оголошення конкурсу.
4.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує та оприлюднює управління культури департаменту розвитку через розміщення на офіційному сайті Львівської міської ради.
4.4. Управління культури департаменту розвитку відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у Програмі.
4.5. Список Претендентів на отримання премії (одноразової грошової винагороди) формує управління культури департаменту розвитку на підставі поданих Претендентами заяв та їх відповідності вимогам цієї Програми.
4.6. Конкурсна комісія призначає дату заслуховування публічних презентацій Претендентів, про що повідомляє учасників конкурсу не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення публічного заслуховування.
4.7. Визначаючи переможців конкурсу, конкурсна комісія відзначає працівників культури м. Львова, які відповідають таким критеріям:
4.7.1. Інноваційність втілених проектів.
4.7.2. Наявність соціальної складової у втілених проектах / соціальна значимість реалізованих Претендентом проектів.
4.7.3. Відчутний розвиток інституції культури, де працює Претендент.
4.7.4. Налагодження партнерства та міжнародної співпраці у реалізованих Претендентом проектах.
4.8. Окрему перевагу матимуть Претенденти, проектна діяльність яких:
4.8.1. Націлена на культурний розвиток периферійних районів міста.
4.8.2. Спрямована на культурний розвиток дітей та підлітків.
4.9. Рішення конкурсної комісії приймається способом голосування та оформляється протоколом.
4.10. За результатами конкурсу управління культури департаменту розвитку інформує Претендентів конкурсу про прийняті рішення засобами електронного зв'язку чи телефоном.
4.11. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі рішення конкурсної комісії та розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
4.12. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цією Програмою переможцям та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників.
5. Конкурсна комісія

5.1. Конкурсний відбір серед Претендентів здійснює комісія, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
5.2. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови з питань розвитку, начальник управління культури департаменту розвитку, представник постійної комісії культури молодіжної політики та спорту, п'ять представників громадськості – авторитетних діячів у сфері культури.
5.3. Комісію очолює голова конкурсної комісії – заступник міського голови з питань розвитку.
5.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості (оголошення про засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради не пізніше, ніж за 2 дні до засідання комісії). Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більшість від її складу.
5.5. До повноважень комісії належить:
5.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих для участі у конкурсі.
5.5.2. Формування переліку Претендентів – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету м. Львова відповідно до критеріїв Програми.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Видатки на виплату грошових винагород проводяться у межах коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період.
6.2. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі рішення конкурсної комісії та розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
6.3. Фінансування Програми проводиться у межах видатків, передбачених у кошторисі управління культури департаменту розвитку за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“.
7. Очікувані результати виконання Програми

7.1. Виконання програми сприятиме:
7.1.1. Активному залученню працівників культури міста до участі у соціально-культурних проектах, вирішенню важливих питань комплексного розвитку галузі культури.
7.1.2. Впровадженню інноваційних методів роботи у галузі культури.
7.1.3. Налагодженню співпраці з місцевими органами влади.
7.1.4. Якісним структурним змінам у сфері культури.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

8.1. Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту розвитку.
8.2. Управління культури департаменту розвитку:
8.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
8.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
8.2.3. Вносить пропозиції щодо змін до Програми.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. БундаДодаток 2.1
до Програми відзначення
працівників культури м. Львова
ЗАЯВА
про участь у конкурсі за Програмою відзначення працівників культури
м. Львова

від ________________________________________________________
зареєстрованого (-ої) за адресою ___________________________________
Паспорт: серія _____ № ______________, виданий _______________
________________________________________________________________
Ідентифікаційний № _________________________________________
Контактний телефон _________________________________________
Опис діяльності претендента, який подається на участь у конкурсі: __
________________________________________________________________
Основне місце праці _________________________________________
________________________________________________________________
Додаткове обгрунтування Заявника (у разі наявності) _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули або можуть вплинути на отримання одноразової грошової винагороди, будуть перевірені відповідно до законодавства України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або поверненні нарахованих/виплачених коштів у разі подання мною у заяві, у таблиці узагальнення конкурсних даних, а також у підтверджуючих документах неповних чи недостовірних відомостей, які необхідні для отримання одноразової грошової винагороди відповідно до Програми відзначення працівників культури м. Львова, мене попереджено.
Мене повідомлено про умови та порядок визначення переможців, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди відповідно до Програми відзначення працівників культури м. Львова, про права осіб, щодо яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.Дата ____________________ Підпис ______________В. о. начальника управління
культури Н. Бунда
Додаток 3
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ПРОГРАМА
відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів
у сфері культури
1. Загальні положення

1.1. Програма відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури (надалі – Програма) передбачає відбір Претендентів на відзначення на конкурсній основі та затвердження результатів конкурсною комісією, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
1.2. Виконання Програми здійснюється через відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури (надалі – Претендентів) у формі грошової винагороди.
1.3. На відзначення можуть претендувати:
1.3.1. Працівники інституцій, підпорядкованих управлінню культури департаменту розвитку.
1.3.2. Працівники установ та закладів культури, які фінансуються з обласного або державного бюджетів.
1.3.3. Представники громадських організацій, професійні творчі працівники чи інші фізичні особи, які провадять діяльність у сфері культури.
1.4. Кандидати для відзначення подаються через самовисування, а також професійними організаціями, установами та закладами культури різних форми власності.
1.5. Для участі у конкурсі Кандидати подають через Центр надання адміністративних послуг або способом подачі електронного звернення на офіційному сайті Львівської міської ради такий пакет документів:
1.5.1. Заяву на участь у конкурсі та згоду про використання і обробку персональних даних (додаток 3.1 до цієї Програми).
1.5.2. Відеопрезентацію про діяльність Претендента за останні 12 місяців тривалістю до 3-х хвилин (файл у форматі аві (avi), мпег-4 (mpeg4) або мкв (mkv) подається на диску або USB флеш-носії).
1.5.3. Завірену копію паспорта громадянина України.
1.5.4. Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
1.5.5. Додатково можуть також подаватись інші матеріали у довільній формі, які підтверджують результати діяльності Претендента за останні 12 місяців (рекомендаційні листи, спеціальні відзнаки, пов’язані з професійною діяльністю, відгуки у пресі тощо).
1.6. Управління культури департаменту розвитку здійснює попередню перевірку поданих пакетів документів на відповідність умовам Програми.
1.7. Переможців визначає конкурсна комісія, утворена розпорядженням Львівського міського голови відповідно до критеріїв Програми.
1.8. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цієї Програми, є управління культури департаменту розвитку.
1.9. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на Претендента.
1.10. Відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
1.11. Претенденти відзначаються дипломами та грошовою винагородою один раз на рік напередодні Всеукраїнського дня працівника культури та майстрів народного мистецтва (9 листопада) за значні досягнення у професійній діяльності за попередній рік.
1.12. Головними критеріями для визначення переможців є суспільна значущість їх діяльності, резонанс, вплив та роль у соціокультурному середовищі міста, позитивна оцінка їх діяльності сприйняття публікою.
2. Мета та основні завдання Програми

2.1. Мета Програми полягає у підтримці та стимулюванні розвитку культурно-мистецького життя міста, впровадженні інноваційних методів роботи у галузі культури.
2.2. Завданням Програми є заохочення та підтримка кращих менеджерів міжгалузевих проектів у сфері культури м. Львова, які проявляють ініціативність, креативність та інноваційність у роботі, приймають активну участь у культурно-мистецькому і громадському житті міста, провадять результативну й суспільно значущу роботу та здійснюють успішні приклади проектного менеджменту у галузі культури.
3. Вимоги до учасників Програми

3.1. Головними критеріями для Претендентів на отримання премії є:
3.1.1. Досвід проектної роботи у сфері культурного менеджменту у м. Львові не менше 1 року.
3.1.2. Інноваційність втілених проектів.
3.1.3. Креативність втілених проектів.
3.1.4. Соціальна значущість проектів.
3.2. Окрему перевагу матимуть Претенденти, проектна діяльність яких:
3.2.1. Націлена на культурний розвиток периферійних районів міста.
3.2.2. Стимулює культурний розвиток дітей та підлітків.
3.2.3. Каталізує структурні зміни у культурі.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Конкурс на участь у Програмі оголошується на підставі наказу начальника управління культури департаменту розвитку.
4.2. Прийом документів для участі у Програмі проводиться у місячний термін з дати оголошення конкурсу.
4.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує та оприлюднює управління культури департаменту розвитку через розміщення на офіційному сайті Львівської міської ради.
4.4. Управління культури департаменту розвитку відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у Програмі.
4.5. Список Претендентів на отримання премії (одноразової грошової винагороди) формує управління культури департаменту розвитку на підставі поданих Претендентами заяв та їх відповідності вимогам цієї Програми.
4.6. Конкурсна комісія здійснює відбір Претендентів на підставі поданих документів.
4.7. Рішення конкурсної комісії визначається голосуванням та оформляється протоколом.
4.8. За результатами конкурсу управління культури департаменту розвитку інформує Претендентів конкурсу про прийняті рішення засобами електронного зв'язку чи телефоном.
4.9. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі рішення конкурсної комісії та розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
4.10. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цією Програмою переможцям та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
5. Конкурсна комісія

5.1. Конкурсний відбір серед Претендентів здійснює комісія, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
5.2. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови з питань розвитку, начальник управління культури департаменту розвитку, представник постійної комісії культури молодіжної політики та спорту, п'ять представників громадськості – авторитетних менеджерів у сфері культури.
5.3. Комісію очолює голова конкурсної комісії – заступник міського голови з питань розвитку.
5.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості (оголошення про засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради не пізніше, ніж за 2 дні до засідання комісії). Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
5.5. До повноважень комісії належить:
5.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих для участі у конкурсі.
5.5.2. Формування переліку Претендентів – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету м. Львова відповідно до критеріїв Програми.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Видатки на виплату грошових винагород проводяться у межах коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період.
6.2. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі рішення конкурсної комісії та розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
6.3. Фінансування Програми проводиться у межах видатків, передбачених у кошторисі управління культури департаменту розвитку за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“.
7. Очікувані результати виконання Програми

7.1. Виконання Програми сприятиме:
7.1.1. Більш активному залученню Претендентів до участі у соціально-культурних проектах та вирішенню важливих питань комплексного розвитку галузі культури.
7.1.2. Відзначенню та впровадженню інноваційних методів роботи у галузі культури.
7.1.3. Розвитку креативних індустрій міста.
7.1.4. Налагодженню співпраці з місцевими органами влади.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

8.1. Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту розвитку.
8.2. Управління культури департаменту розвитку:
8.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
8.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
8.2.3. Вносить пропозиції щодо змін до Програми.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління
культури Н. Бунда
Додаток 3.1
до Програми відзначення менеджерів
міждисциплінарних проектів у сфері
культури

ЗАЯВА
про участь у конкурсі за Програмою відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури


від ________________________________________________________
зареєстрованого (-ої) за адресою ___________________________________
Паспорт: серія _____ № ______________, виданий _______________
________________________________________________________________
Ідентифікаційний № _________________________________________
Контактний телефон _________________________________________
Опис діяльності претендента, який подається на участь у конкурсі: __
________________________________________________________________
Основне місце праці _________________________________________
________________________________________________________________
Додаткове обгрунтування Заявника (у разі наявності) _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули або можуть вплинути на отримання одноразової грошової винагороди, будуть перевірені відповідно до законодавства України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або поверненні нарахованих/виплачених коштів у разі подання мною у заяві, у таблиці узагальнення конкурсних даних, а також у підтверджуючих документах неповних чи недостовірних відомостей, які необхідні для отримання одноразової грошової винагороди відповідно до Програми відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури, мене попереджено.
Мене повідомлено про умови та порядок визначення переможців, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди відповідно до Програми відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури, про права осіб, щодо яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.


Дата ____________________ Підпис ______________В. о. начальника управління
культури Н. Бунда

Дата оприлюднення: 04/18/2019