УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1478


від 02/09/2017
Про затвердження Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 3158-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 14.07.2016 № 777 та від 09.02.2017 № 14'
Остаточна редакція:
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 05.08.2016 № 639 “Про затвердження типових положень про департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради (додається).
2. Вважати ухвалу міської ради від 21.06.2007 № 975 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“ (зі змінами) такою, що втратила чинність.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий комітет Львівської міської ради

1.1. Виконавчий комітет Львівської міської ради (надалі - виконавчий комітет) — орган, який відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ утворює міська рада для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими законами.
1.2. Виконавчий комітет утворює рада на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.
1.3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади— підконтрольний та підзвітний вищим органам виконавчої влади.
1.4. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законодавчими актами, Регламентом виконавчого комітету.
1.5. Виконавчий комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.6. Юридична адреса виконавчого комітету пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.
2. Структура та організація роботи

2.1. До складу виконавчого комітету входять за посадою: Львівський міський голова, його заступники, секретар ради та керуючий справами виконкому. Інших членів виконавчого комітету обирає міська рада за поданням Львівського міського голови з числа керівників виконавчих органів ради, представників громадськості, представників установ і організацій міста.
2.2. Очолює виконавчий комітет Львівський міський голова.
2.3. Львівський міський голова:
2.3.1. Подає міській раді на затвердження кандидатури членів виконавчого комітету.
2.3.2. Скликає засідання виконавчого комітету.
2.3.3. Організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях.
2.3.4. Підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання.
2.3.5. Має право знімати з розгляду перед або під час засідання виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання.
2.3.6. Представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства України.
2.3.7. Є розпорядником бюджетних коштів.
2.3.8. Укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України.
2.4. У разі відсутності чи неможливості здійснення Львівським міським головою функцій, передбачених пунктами 2.2 та 2.3 цього Положення, їх виконання покладається на його першого заступника.
2.5. Керуючий справами виконкому:
2.5.1. Подає виконавчому комітету на затвердження план роботи виконавчого комітету на відповідний рік.
2.5.2. Контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету.
2.5.3. Формує та погоджує проект порядку денного засідання виконавчого комітету, складений організаційним управлінням.
2.5.4. Контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету.
2.5.5. Візує проекти рішень виконавчого комітету та підписує додатки до них після ознайомлення з підставовими для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду виконавчим комітетом.
2.5.6. При необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших пропонованих для розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань.
2.5.7. Вилучає з проекту порядку денного планові питання, які підготовлені формально або з порушеннями Регламенту виконавчого комітету.
2.5.8. Погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його головуючому перед початком засідання.
2.5.9. У разі відсутності Львівського міського голови та його першого заступника веде засідання виконавчого комітету.
2.5.10. Підписує протоколи засідань виконавчого комітету.
2.5.11. Забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців.
2.5.12. У встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень.
2.5.13. Контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету.
2.5.14. Виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом або Львівським міським головою.
2.6. У разі відсутності керуючого справами виконкому його обов’язки за розпорядженням Львівського міського голови виконує один з членів виконавчого комітету.
2.7. Член виконавчого комітету має право:
2.7.1. Нормотворчої ініціативи у виконавчому комітеті. Право нормотворчої ініціативи реалізується членом виконавчого комітету через внесення пропозиції про підготовку виконавчими органами ради та розгляд виконавчим комітетом проекту рішення з будь-якого питання, віднесеного до його компетенції, а також через внесення на розгляд виконавчого комітету проекту рішення, підготовленого самим членом виконавчого комітету. Член виконавчого комітету також має право вносити на розгляд виконавчого комітету поправки до проектів рішень, включених до порядку денного засідань виконавчого комітету.
2.7.2. Входити на підставі особистої заяви до складу робочих груп і контрольних комісій, у тому числі постійно діючих, які утворюються відповідно до розпоряджень Львівського міського голови або які формує міська рада.
2.7.3. Вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок діяльності виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ, брати участь у роботі відповідних комісій і робочих груп, які здійснюють такі перевірки.
2.7.4. Ініціювати заслуховування звітів керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ на засіданнях виконавчого комітету.
2.7.5. Подавати Львівському міському голові пропозиції про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.
2.7.6. Виступати на засіданнях виконавчого комітету та висловлювати свою позицію з кожного питання порядку денного, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні, оголошувати заяви, звернення, пропозиції громадян або їх об'єднань з метою розгляду та вирішення зазначених у них проблем.
2.7.7. Пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у певній галузі, участь яких погоджується з керуючим справами виконкому.
2.8. Робота виконавчого комітету та діловодство ведеться державною мовою.
2.9. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує про неї мешканців міста.
2.10. Організаційне та методичне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює апарат виконавчого комітету.
3. Повноваження виконавчого комітету

3.1. Забезпечення реалізації затверджених міською радою програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень міської ради.
3.2. Розгляд проекту міського бюджету м. Львова, подання його міській раді на затвердження, забезпечення виконання міського бюджету м. Львова; щоквартальне подання міській раді письмових звітів про виконання міського бюджету м. Львова.
3.3. Розпорядження коштами резервного фонду за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
3.4. Об’єднання на договірних засадах коштів міського бюджету м. Львова та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів, вирішення питань, які стосуються спільних інтересів територіальних громад.
3.5. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою.
3.6. Координація діяльності департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.
3.7. Cкасування або зміна актів районних адміністрацій, департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.
3.8. Встановлення тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.
3.9. Управління майном, яке належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою межах.
3.10. Надання дозволу у порядку, визначеному міською радою, на укладення кредитних договорів комунальними підприємствами.
3.11. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.
3.12. Підготовка і подання на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів міських програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна.
3.13. Розподіл та надання житла, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Львова.
3.14. Визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів; забезпечення виконання вимог законодавства України про відходи.
3.15. Прийняття рішень про врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
3.16. Затвердження щорічних планів з підготовки проектів регуляторних актів.
3.17. Прийняття на підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звернення до міської ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій міської ради.
3.18. Встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, які потребують залучення декількох виконавчих органів.
3.19. Прийняття рішень щодо оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна комунальної форми власності і передачу державного (комунального) житлового фонду, які знаходяться у пам'ятках культурної спадщини національного значення, у власність громадян (приватизацію).
3.20. Звернення до суду із позовними заявами про обмеження права на проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів.
3.21. Затвердження порядку отримання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності.
3.22. Затвердження правил розміщення реклами у м. Львові.
3.23. Вирішення питання про організацію та проведення ярмарків у м. Львові.
3.24. Затвердження порядку надання погоджень на в’їзд туристично-атракційних транспортних засобів до пішохідних зон міста та затвердження місць стоянок для відповідних транспортних засобів.
3.25. Затвердження положення про порядок регламентованого в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м. Львова.
3.26. Врегулювання питань сезонної торгівлі баштанними культурами у м. Львові.
3.27. Надання містобудівних умов та обмежень на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури і містобудування, у тому числі у межах історичного ареалу м. Львова.
3.28. Надання дозволу на розроблення та затвердження детальних планів територій, внесення змін до детальних планів територій, попередній розгляд планів зонування територій.
3.29. Затвердження положення про змагання та проведення міських змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.
3.30. Затвердження звітів про експертну оцінку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації способом викупу.
3.31. Розгляд та вирішення інших питань в межах повноважень, а також питань, які належать до відання виконавчих органів ради.
3.32. Виконання інших повноважень, покладених на виконавчий комітет відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
4. Права виконавчого комітету

4.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, виконавчий комітет має право:
4.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
4.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
4.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
4.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.5. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить виконавчий комітет відповідно до покладених на нього обов’язків.
4.1.6. Заслуховувати звіти про роботу керівників підзвітних і підконтрольних структурних підрозділів.
4.1.7. Звертатись до суду з позовними заявами, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
4.1.8. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5. Заключні положення

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич
Дата оприлюднення: 02/21/2017