УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3420


від 05/17/2018
Про затвердження Положення про аукціонну комісіюВідповідно до Закону України Про приватизацію державного і комунального майнаміська рада ухвалила
1. Затвердити Положення про аукціонну комісію (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПОЛОЖЕННЯ
про аукціонну комісію
1. Загальні положення

1.1. Положення про аукціонну комісію (надалі Положення) розроблено відповідно до Закону України Про приватизацію державного і комунального майна“.
1.2. Це Положення визначає порядок створення та діяльності аукціонної комісії з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова.
1.3. Аукціонна комісія (надалі Комісія) це тимчасово діючий колегіальний орган, який створюється управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку (надалі Управління) для підготовки і проведення аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова.
2. Склад та порядок створення Комісії

2.1. Для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова Управлінням протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється Комісія, діяльність якої регулюється цим Положенням. Наказом Управління про створення аукціонної комісії може бути передбачено, що відповідна Комісія формується для організації приватизації всіх об’єктів приватизації щодо яких є прийнято рішення про приватизацію, які були приватизовані до дати вступу у силу цього Положення.
2.2. До складу Комісії входять:
2.2.1. Голова комісії представник Управління.
2.2.2. Відповідальний секретар комісії – працівник Управління без права голосу.
2.2.3. Члени комісії:
- представник юридичного департаменту;
- представник департаменту економічного розвитку (представник управління економіки);
- представник районної адміністрації, на території якої розташований об’єкт;
- представник балансоутримувача;
- представник постійної комісії з питань комунальної власності;
- представник Управління;
- представник управління охорони історичного середовища (якщо об’єкт є пам’яткою архітектури місцевого чи національного значення).
2.3. Склад Комісії затверджується наказом Управління. Голова Комісії (надалі Голова) та відповідальний секретар призначаються з працівників Управління.
3. Завдання та функції Комісії

3.1. Основними функціями Комісії є:
3.1.1. Визначення умов продажу об’єкта.
3.1.2. Визначення стартової ціни об’єкта малої приватизації.
3.1.3. Розробка проекту інформаційного повідомлення про проведення аукціону про приватизацію об’єкта малої приватизації.
3.1.4. Визначення дати публікації інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації та визначення дати проведення аукціону.
3.1.5. Взаємодія з виконавцем аукціону (електронна торгова система).
3.2. Комісія повинна визначити стартову ціну об’єкта приватизації, розробити і подати на затвердження Управлінню умови продажу об’єкта приватизації протягом термінів, визначених законодавством України у сфері приватизації.
3.3. Стартова ціна об’єкта малої приватизації визначається Комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації. У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації така вартість встановлюється комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
3.4. Якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3.5. Якщо об’єкт приватизації не продано у порядку, передбаченому пунктами 3.4 – 3.6 цього Положення, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими ст. 22 Закону України Про приватизацію державного і комунального майна, на 50 відсотків. Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3.6. Якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення Управління щодо викупу, прийняте відповідно до ч. 8, 10 ст. 15 Закону України Про приватизацію державного і комунального майна, електронна торгова система протягом п’яти робочих днів із дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.
3.7. Після закінчення електронного аукціону Комісія здійснює перевірку заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до ч. 9 ст. 14 Закону України Про приватизацію державного і комунального майна“.
3.8. Комісія за результатами перевірки надає Управлінню рекомендації щодо затвердження протоколу електронних торгів та подальшого укладення договору купівлі-продажу.
4. Права та обов'язки комісії

4.1. Комісія має право:
4.1.1. Під час розробки та визначення умов аукціону звертатися до Управління та інших підприємств, установ і організацій із запитами щодо забезпечення Комісії необхідною інформацією, документами та іншими матеріалами про об'єкт аукціону, надання приміщення для проведення її засідань.
4.1.2. Звертатися по допомогу до спеціалістів, радників та експертів.
4.1.3. Надавати Управлінню рекомендації щодо додаткових умов участі в аукціоні.
4.2. Комісія зобов'язана проводити засідання Комісії з дотриманням вимог законодавства України та приймати рішення відповідно до законодавства України.
4.3. Члени Комісії зобов’язані брати участь у засіданнях Комісії.
5. Порядок роботи комісії

5.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.
5.2. Усі зміни щодо складу Комісії вносяться відповідними наказами Управління.
5.3. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.
5.4. Голова:
5.4.1. Скликає засідання Комісії.
5.4.2. Головує на засіданнях Комісії.
5.4.3. Дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Комісії.
5.4.4. Дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Комісії.
5.4.5. Організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії.
5.4.6. Представляє Комісію у відносинах з установами та організаціями.
5.5. Відповідальний секретар Комісії зобов'язаний повідомити всіх членів Комісії про заплановані засідання за два дні до дати їх проведення телефонним зв’язком.
5.6. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень Голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду Комісією та правильність ведення протоколів засідань Комісії.
5.7. Члени Комісії зобов'язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати розпорядження і доручення Голови.
5.8. Засідання Комісії є правочинним за умови участі у ньому не менш як 2/3 усіх членів Комісії.
5.9. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні комісії членів. У разі рівного розподілу голосів, ухвальним є голос Голови комісії.
5.10. Засідання Комісії є закритими, але Комісія має право запрошувати на свої засідання для надання пояснень спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.
5.11. Усі рішення Комісії приймаються способом поіменного усного голосування (тільки за абопроти), результати якого заносяться до відповідного протоколу.
5.12. Рішення Комісії оформлюється протоколами, які підписуються усіма членами Комісії, які брали участь у засіданні, та подаються у встановлений строк на затвердження начальнику Управління.
5.13. Якщо член Комісії не бере участі у засіданні, відмовляється голосувати за порядок денний засідання або підписувати протокол, Управління може відповідним наказом виключити його зі складу Комісії та включити до складу Комісії іншу кандидатуру.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
комунальної власності І. Свистун
Дата оприлюднення: 05/30/2018