УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА10-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2102


від 09/25/2008
Про затвердження Програми створення страхового фонду документації м.Львова на період 2008-2010 роківВідповідно до Законів України Про страховий фонд документації України“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму створення страхового фонду документації м.Львова на період 2008-2010 років (додається).
2. Департаменту Адміністрація міського голови оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
Адміністрація міського голови“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А.Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ПРОГРАМА
створення страхового фонду документації
м.Львова на період 2008-2010 років

1. Загальні положення

1.1. Програма створення страхового фонду документації м.Львова (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про страховий фонд документації України, постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 “Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації (зі змінами та доповненнями).
1.2. Страховий фонд документації м.Львова (надалі – СФД) це банк документів страхового фонду документації, який створюється міською радою і є складовою частиною страхового фонду документації України.
1.3. До складу СФД входять документи страхового фонду на продукцію, об’єкти будівництва, об’єкти систем життєзабезпечення населення, потенційно небезпечні об’єкти, об’єкти культурно-історичної спадщини, розташовані на території м.Львова.
1.4. Роботи щодо створення СФД здійснюються з додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.
2. Мета Програми

Метою Програми є створення СФД для забезпечення виконавчих органів міської ради та юридичних осібпостачальників документації документами СФД для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналу документа, а також для організації виробництва та ремонту продукції господарського призначення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 642 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації“ (зі змінами).
3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
3.1. Створення СФД на продукцію господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки міста.
3.2. Створення СФД на об’єкти будівництва та об’єкти життєзабезпечення населення для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
3.3. Створення СФД на рухомі та нерухомі пам’ятки історично-культурної спадщини для їх відтворення та документації на них у разі втрати або пошкодження оригіналів, а також проведення відбудовчих робіт на цих об’єктах, зруйнованих або пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій.
4. Механізм реалізації і контролю за виконанням Програми

4.1. Замовником СФД є Львівська міська рада. Замовник у межах своїх повноважень здійснює керівництво і контроль за реалізацією Програми. Забезпечення координації та організації заходів щодо реалізації Програми здійснює координаційна рада з питань формування, ведення та використання СФД.
4.2. Реалізація завдань Програми покладається на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, яке виступає головним розпорядником коштів.
4.3. Підприємства, установи та організації відповідно до чинного законодавства:
4.3.1. Розробляють переліки продукції та об’єктів, документація на які підлягає закладанню до СФД.
4.3.2. Визначають достатній комплект документації на продукцію, об’єкт, пам’ятку історично-культурної спадщини для закладання його до міського СФД і несуть відповідальність за його повноту.
4.3.3. Надають документацію для виготовлення міського СФД в обсягах та у терміни, визначені Програмою.
4.3.4. Забезпечують відповідність наданих документів фактичному стану продукції, об’єкта.
4.4. Виконавцем Програми є Західний регіональний центр страхового фонду документації Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (надалі Західний регіональний центр СФД), який відповідно до чинного законодавства забезпечує:
4.4.1. Виготовлення документів СФД.
4.4.2. Ведення страхового фонду документації.
4.4.3. Документами СФД користувачів за їх заявками.
5. Фінансове забезпечення Програми

Відповідно до ст.24 Закону України “Про страховий фонд документації України та п.18 Положення про порядок формування, ведення і використання обласного страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 “Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації“, фінансування Програми здійснюється щорічно за рахунок коштів міського бюджету м.Львова, власних коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності згідно з розділом 7 цієї Програми.
6. Очікувані результати

У разі виконання Програми буде забезпечено розвиток функціонування міської підсистеми державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і, внаслідок цього, зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
Реалізація Програми дозволить у разі необхідності забезпечити виконавчі органи міської ради та спеціалізовані служби документами, необхідними для проведення відбудовчих робіт, а також у найкоротші терміни провести будівельні і аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, які мають важливе значення для економіки регіону, об’єктах систем життєзабезпечення населення, на потенційно небезпечних об’єктах, на об’єктах історично-культурної спадщини.

7. Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти систем життєзабезпечення
населення і транспортних зв’язків, потенційно небезпечні об’єкти, об’єкти будівництва та пам’ятки
історично-культурної спадщини м.Львова на 2008-2010 роки


з/п
Назва підприєм-ства, установи, організації, адреса
Назва об’єкта будівництва підприємства, розділу колекції, фонду зберігання, об’єкта установи (охоронний номер, номер у комплексі)
Назва комплектів документації на об’єкт будівництва, номери фонду, інвентарні номери одиниць зберігання, назва і
позначення комплектів документації
Вид доку-мента-ції за ДСТУ 33.104
Обсяг доку-мента-ції, арку-шів
форма-ту А4
Термін
поста-чання доку-ментації до
підпри-ємства СФД,
рік
Поста-чальник
докумен-тації,
його адреса
Загальна
(орієн-товна)
вартість
робіт,
грн.
Джерела
фінансу-вання
Назва
підприємства
СФД
1
ВАТ Львівобл-енерго
Підприємство львівських міських електромереж
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1500
1500
2000
2008
2009
2010
ВАТ Львів-обленер-го
30000
Власні кошти підпри-ємства
Західний регіо-нальний центр СФД
2
Управління інженерно-го госпо-дарства департа-менту житлового господар-ства та інфра-структури
Обєкти транспортного сполучення
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1000
1000
2008
2009
Управлін-ня інже-нерного госпо-дарства департа-менту житлово-го госпо-дарства та інфра-структури
12000
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
3
ЛМКП Львівводо-канал
Схеми водопостачан-ня і водо-відведення на каналізаційну насосну станцію, водонапірну насосну станцію тощо
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1500
2008
ЛМКП Львів-водо-канал
21000, у тому числі:
9000
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
1000
2009
6000
Власні кошти підпри-ємства
1000
2010
6000
Власні кошти підпри-ємства
4
ЛМКП Львівтеп-лоенерго
Теплові мережі м.Львова
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1000
2009
ЛМКП Львів-тепло-енерго
6000
Власні кошти підпри-ємства
Західний регіо-нальний центр СФД
5
ЛКП Залізнич-нетепло-енерго
Теплові мережі Залізничного району м.Львова
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1250
2010
ЛКП Заліз-ничне- тепло-енерго
7500
Власні кошти підпри-ємства
Західний регіо-нальний центр СФД
6
Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги
Основні будови і споруди
Робочий проект
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1000
2008
Львів-ська міська лікарня швидкої медич-ної допо-моги
6000
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
7
Львівська міська дитяча клінічна лікарня
Основні будови і споруди
Робочий проект
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1000
2009
Львів-ська міська дитяча клінічна лікарня
6000
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
8
КП Львівська станція швидкої медичної допомоги
Основні будови і споруди
Робочий проект
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1000
2010
КП Львів-ська станція швидкої медич-ної допомо-ги
6000
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
9
Комуналь-на міська 8-ма клінічна лікарня
Основні будови і споруди
Робочий проект
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1000
2010
Кому-нальна міська 8-ма клінічна лікарня
6000
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
10
Готельні підприєм-ства
м.Львова
Основні будови і споруди
Робочий проект
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
3000
2008
Готельні підпри-ємства
м.Льво-ва
18000
Власні кошти підпри-ємств
Західний регіо-нальний центр СФД
11
Управління архітектури департа-менту містобуду-вання
Планшети добудови
м.Львова
Плани, схеми
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1000
2009-
2010
Управлі-ння архітек-тури депар-таменту містобу-дування
6000
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
12
Управління охорони історичного середови-ща
Обєкти культурної спадщини
Облі-ково-фон-дова доку-мента-ція
3000
2500
3250
2008
2009
2010
Управ-ління охорони історич-ного середо-вища
52500
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
13
Департа-мент
гуманітар-
ної політики
Дитячі музичні школи № 1, № 6
Робочий проект
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
400
2008
Депар-тамент
гумані-тарної політики
2400
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
14
Музично- меморіаль-ний музей Соломії Крушель-ницької
Книги надходжень
Облі-ково-фон-дова доку-мента-ція
1000
2009
Музично- меморі-альний музей Соломії Крушель-ницької
2500
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
15
Перший український театр для дітей та юнацтва
Робочий проект
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
500
2010
Перший україн-ський театр для дітей та юнацтва
3000
Міський бюджет м.Львова
Західний регіо-нальний центр СФД
16
Об’єкти підвищеної небезпеки та потенційнонебезпечні об’єкти
Основні будови і споруди
Робочі проекти
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
1000
1000
1000
2008
2009
2010
Власни-ки обєктів
18000
Власні кошти підпри-ємств
Західний регіо-нальний центр СФД
17
Обєкти, завершені будівниц-твом (рекон-струкцією)
Основні будови і споруди, інженерні мережі
Робочі проекти
Про-ектна доку-мента-ція будів-ництва
25000
25000
30000
2008
2009
2010
Власни-ки обєктів
480000
Власні кошти підпри-ємств
Західний регіо-нальний центр СФД


Разом за Програмою на 2008-2010 роки передбачено замікрофільмувати та закласти на довгострокове зберігання документації формату А4 114400 аркушів, у тому числі за роками:
2008 рік - 37400 аркушів формату А4;
2009 рік - 36000 аркушів формату А4;
2010 рік - 41000 аркушів формату А4.
Обсяги фінансування – 682,9 тис.грн., у тому числі:
1) з міського бюджету м.Львова – 111,4 тис.грн., з них за роками:
2008 рік – 41,4 тис.грн.
2009 рік – 32,5 тис.грн.
2010 рік – 37,5 тис.грн.

2) власні кошти підприємств – 571,5 тис.грн., з них за роками:
2008 рік – 183,0 тис.грн.
2009 рік – 177,0 тис.грн.
2010 рік – 211,5 тис.грн.


Примітки:
1. Обсяги фінансування щороку уточнюються під час формування міського бюджету м.Львова та виробничих планів підприємств.
2. У Програмі можливі зміни щодо переліку підприємств, установ, організацій, залучених до створення міського СФД.Секретар ради В.Квурт

Віза:

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення П.Гребенюк