УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 3-го скликання

УХВАЛА № 1359


від 12/13/2001
Про питання регулювання оцінки майна територіальної громади м.ЛьвоваКеруючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Львівська міська рада ухвалила:
1. Надати управлінню ресурсів повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження майном територіальної громади м.Львова, у тому числі щодо майна, яке перебуває в повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності.
2. Затвердити Положення про оцінку майна територіальної громади м.Львова відповідно до додатку.
3. Внести наступні зміни та доповнення до Положення про управління ресурсів, затвердженого ухвалою Львівської міської ради від 24.02.2000р. №529 "Про питання забезпечення управління майном міської комунальної власності":
3.1. п.2.2.18 викласти в редакції: "утворює комісії з оцінки та інвентаризації майна, затверджує звіти (акти) про оцінку та інвентаризацію майна";
3.2. п.2.2.24 викласти в редакції: "забезпечує у встановленому порядку та проводить оцінку і рецензування звітів про оцінку майна у випадках передбачених чинним законодавством, в тому числі майна, яке перебуває в повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності";
3.3. п.2.2.25 викласти в редакції: "укладає угоди на право проведення оцінки майна міської комунальної власності".
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію економічної політики та муніципальних ресурсів.
Секретар ради В. БілоусДодаток
до ухвали Львівської міської ради
від "13"12.2001р. №1359

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОЦІНКУ МАЙНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м.ЛЬВОВА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про оцінку майна територіальної громади м.Львова (надалі - Положення) розроблено з метою створення конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності та забезпечення єдиного організаційного механізму щодо проведення робіт з оцінки майна.
1.2. Положення визначає процедуру конкурсного залучення суб'єктів оціночної діяльності та порядок проведення оцінки майна у процесі управління та розпорядження майном (надалі - управління майном), а саме з метою:
- створення підприємств (господарських товариств) з часткою майна територіальної громади м.Львова;
- реорганізації, банкрутства, ліквідації комунальних підприємств та господарських товариств з часткою майна територіальної громади м.Львова;
- визначення вартості внесків учасників та засновників господарських товариств з часткою майна територіальної громади м.Львова, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
- оренди, обміну, страхування майна територіальної громади м.Львова, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, у тому числі для постановки майна на баланс;
- оподаткування майна та визначення державного мита згідно з законом;
- передачі майна під заставу;
- визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
- у інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту інтересів територіальної громади м.Львова.
Оцінка з метою приватизації та іншого відчуження здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів з питань приватизації державного та комунального майна.
Порядок рецензування звітів про оцінку, визначений у Положенні, розповсюджується також на оцінку майна, виконану з метою приватизації та іншого відчуження.
1.3. Дане Положення розроблено з урахуванням норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001р. (надалі - Закон про оцінку).

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Майно територіальної громади м.Львова (у Положенні - Майно) - це майно у матеріальній формі, у тому числі будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, у тому числі права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси.
2.2. Оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, у випадках передбачених статтею 7 Закону про оцінку.
2.3. Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти, визначені відповідно до ст.5 Закону про оцінку та, які пройшли конкурсний відбір відповідно до розділу 3 цього Положення.
2.4. Звіт про оцінку майна - документ, що підтверджує виконані процедури з оцінки майна та містить висновки суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна на дату оцінки. Звіт про оцінку майна повинен відповідати нормативно-правовим актам з оцінки майна, які є чинними на дату оцінки майна.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОЦІНКИ МАЙНА

3.1. Оцінка майна здійснюється виключно суб'єктами оціночної діяльності визначеними на підставі конкурсного відбору.
3.2. Конкурс на право проведення оцінки для управління майном (надалі - конкурс) здійснюється конкурсною комісією, персональний склад якої затверджується наказом управління ресурсів.
3.3. Метою конкурсу є визначення суб'єктів оціночної діяльності, яким буде надано право проведення оцінки для управління майном.
Оголошення про конкурс публікується у засобах масової інформації. Оплата за публікації про конкурс здійснюється управлінням ресурсів.
3.4. До компетенції конкурсної комісії належить:
• визначення умов конкурсу, у тому числі умови оплати за участь в конкурсі, критерії відбору переможців;
• одержання матеріалів згідно з умовами конкурсу від учасників конкурсу;
• проведення конкурсів;
• вибір переможців конкурсів.
Основними критеріями визначення переможців конкурсу можуть бути:
• кількість виконаних робіт по оцінці майна, підтверджених відповідними документами;
• рівень професійної кваліфікації кадрів, який підтверджується кількістю працівників, що мають кваліфікаційні свідоцтва оцінювача;
• тарифікація проведення робіт з оцінки;
• термін проведення робіт з оцінки;
• результати та досвід попередньої роботи з оцінки майна територіальної громади м.Львова;
• імідж учасника конкурсу на вітчизняному ринку.
3.5. Документи, які обов'язково подають учасники конкурсу:
1. заява на участь у конкурсі;
2. назва та реквізити суб'єкта оціночної діяльності;
3. копії установчих документів, посвідчені нотаріально;
4. копії кваліфікаційних свідоцтв (у тому числі про підвищення кваліфікації) оцінювачів, які працюють у складі суб'єкта оціночної діяльності;
5. короткий опис діяльності суб'єкта оціночної діяльності щодо оцінки майна комунальної чи державної форм власності:
6. у випадку визначення оплати за участь у конкурсі - копія платіжного документу. Конкурсною комісією можуть бути визначені додаткові необхідні документи.
При неповному комплекті обов'язкових документів заява не розглядається.
3.6. Заявник має право відкликати свою заяву до останнього дня проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію. При цьому плата за участь в конкурсі заявнику не повертається.
3.7. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників. У разі надходження однієї заяви, яка відповідає вимогам цього Положення, конкурсна комісія може рекомендувати одного заявника на здійснення оцінки майна з врахуванням обмежень встановлених статтею 8 Закону про оцінку.
3.8. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі присутності 2/3 її кількісного складу. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні, оформляються протоколом і підписується членами комісії.
На засідання можуть бути запрошені учасники конкурсу.
3.9. Відомості стосовно конкурсних пропозицій, критерії та процедури визначення переможців є конфіденційні та розголошенню не підлягають.
3.10. Протокол конкурсної комісії затверджуються управлінням ресурсів і є підставою для укладання Угоди на право проведення оцінки майна територіальної громади м.Львова для управління майном (надалі - Угода) за формою згідно додатка 1 до Положення.
3.11. Результати конкурсу повідомляються учасникам та доводяться через друковані засоби масової інформації до уваги господарюючих суб'єктів, які перебувають у організаційних відносинах щодо майна територіальної громади м. Львова.
3.12. Угода підписується суб'єктом оціночної діяльності та начальником управління ресурсів чи уповноваженою ним особою .
Контроль за виконанням Угоди здійснюється уповноваженою начальником управління ресурсів особою.
3.14. Угода діє від дати підписання до часу затвердження результатів наступного конкурсу.
3.15. Управління ресурсів веде реєстр Угод.
3.16. Звіти про оцінку майна, які надані для рецензування та затвердження (погодження) суб'єктом експертної діяльності, з яким Угода не укладена, до розгляду не приймаються.
3.17. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку з ініціативи управління ресурсів у випадках:
- неодноразових негативних рецензій звітів про оцінку майна;
- набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволене позови до суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки майна.
Управління ресурсів зобов'язане повідомити через засоби масової інформації про розірвання Угоди з суб'єктом оціночної діяльності.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА

4.1. Організаційне забезпечення оцінки майна здійснює управління ресурсів.
4.2. Замовником (ініціатором) проведення оцінки для управління майном можуть виступати:
- управління ресурсів;
- підприємства, установи, організації міської комунальної власності щодо майна, яке перебуває в їхньому господарському віданні чи оперативному управлінні;
- страховики з метою підготовки майна до страхування;
- балансоутримувачі майна;
- орендарі майна;
- інші суб'єкти господарювання, які перебувають у організаційних відносинах щодо майна територіальної громади м.Львова.
4.3. Управління ресурсів забезпечує залучення суб'єктів оціночної діяльності у наступному порядку:
4.3.1. Ініціаторами проведення оцінки подаються заяви встановленої форми із зазначенням причини та мети проведення оцінки в управління ресурсів.
4.3.2. Заяви на проведення оцінки майна реєструються і передаються у формі завдання одному з суб'єктів оціночної діяльності в залежності від обсягу виконуваних ним робіт з оцінки на день подання заяви.
У завданні на проведення оцінки зазначається дата оцінки, яка визначається на перше число місяця у якому подано заяву. Дата оцінки може бути змінена тільки за згодою управління ресурсів.
4.3.3. Перелік основних документів, необхідних для проведення оцінки, визначається управлінням ресурсів та доводиться до відома ініціатора проведення оцінки у день подання заяви на проведення оцінки майна.
Документи, необхідні для проведення оцінки майна, подаються ініціатором під час підписання Договору на проведення оцінки майна (надалі - Договір).
4.3.4. Термін виконання робіт по оцінці за Договором може складати до 30-ти календарних днів. У випадках, коли виникає потреба у проведенні додаткових робіт термін Договору може бути продовжено за письмовою згодою управління ресурсів.
4.3.5. Договір укладається у письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Стороною багатостороннього договору, крім замовника, може виступати особа-платник (орендар, страховик чи інша), якщо оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник.
4.4. У випадках, коли ініціатором проведення оцінки виступає управління ресурсів, укладається двосторонній Договір між управлінням ресурсів та суб'єктом оціночної діяльності. Вибір суб'єкта оціночної діяльності для оцінки певного майна здійснюється шляхом вивчення бізнес-програм, які повинні передбачати термін та вартість проведення оцінки майна.
Бізнес-програми розглядаються у порядку встановленому управлінням ресурсів.
4.5. Управління ресурсів веде реєстр Договорів.
4.6. Звіт про оцінку передається в документальній формі в управління ресурсів для рецензування та затвердження (погодження) з супроводжуючим листом, у якому зазначається місцезнаходження майна, що оцінюється, дата оцінки, назва замовника (ініціатора), та в електронному вигляді за формою ПСО-02, визначеною інструктивним листом ФДМУ від 15.05.99р. №10-36-4889.
4.7. Звіти про оцінку майна, отримані для рецензування, затвердження (погодження) по договорах, які не є зареєстровані управлінням ресурсів, до розгляду не приймаються.
4.8. Рецензування звітів про оцінку майна здійснюється управлінням ресурсів або, при необхідності, за письмовим зверненням управління ресурсів, у порядку визначеному статтею 13 Закону про оцінку, суб'єктами оціночної діяльності, які пройшли конкурсний відбір відповідно до розділу 3 цього Положення.
4.9. Рецензування звітів про оцінку майна передує затвердженню (погодженню) результатів оцінки майна.
4.10. При необхідності, за письмовим зверненням страховика або страхувальника до управління ресурсів, може бути здійснене рецензування звіту про оцінку майна виконаного з метою страхування. У цьому випадку рецензування здійснюється на платній основі за договором між рецензентом та ініціатором рецензування.
4.11. У випадку, якщо рецензія звіту про оцінку майна є негативна, проводиться повторна оцінка майна іншим суб'єктом оціночної діяльності з врахуванням вимог цього Положення.
4.12. У випадку позитивної рецензії звіту про оцінку майна результати оцінки майна підлягають затвердженню наказом управління ресурсів.
У випадку оцінки майна, що перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності результати оцінки майна підлягають погодженню управлінням ресурсів та наступному затвердженню наказом відповідного підприємства, установи, організації.
4.13. Обов'язковому затвердженню (погодженню) підлягають звіти про оцінку майна виконані з метою:
- створення підприємств (господарських товариств) з часткою майна територіальної громади м.Львова;
- реорганізації, банкрутства, ліквідації комунальних підприємств (господарських товариств) з часткою майна територіальної громади м.Львова;
- визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно територіальної громади або господарських товариств з часткою майна територіальної громади м.Львова, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
- передачі майна в оренду;
- повернення орендованого майна на підставі рішення суду;
- обміну майна;
- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, у тому числі для постановки майна на баланс;
- оподаткування майна та визначення розміру державного мита;
- передачі майна під заставу;
- визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом.
4.14. Затверджені наказом результати оцінки майна є основою для використання їх з метою управління майном.
4.15. Результати оцінки майна, що затверджені (погодженні) управлінням ресурсів, облікуються у базі даних і можуть бути використані виключно для моніторингу вартості майна територіальної громади м.Львова.
4.16. Встановлюються наступні строки дії звіту про оцінку майна відповідно до мети оцінки:
- шість місяців від дати оцінки з метою визначення розміру орендної плати, якщо менший термін не передбачено у звіті про оцінку майна;
- два роки від дати оцінки з метою страхування майна;
- три місяці від дати оцінки з метою переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, у тому числі з метою постановки майна на баланс.
У інших випадках строки дії визначаються у Договорі за згодою сторін або у звіті про оцінку майна суб'єктом оціночної діяльності у межах строків визначених чинними на дату оцінки нормативно-правовими актами з питань оцінки.
Начальник управління М.Бандра

Додаток 1
до Положення про оцінку майна
територіальної громади м.Львова

УГОДА
на право проведення оцінки майна територіальної громади м.Львова
для управління майном


“____”_____________20 _ р. м.Львів


Управління ресурсів Львівської міської ради в особі начальника управління Бандри Миколи Васильовича, що діє на підставі Положення (далі - Управління), з однієї сторони, та _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________в особі ___________________________________________, що діє на підставі Статуту (далі - Суб'єкт оціночної діяльності), з іншої сторони, уклали цю Угоду про наступне.
1. Предмет угоди
Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії щодо надання права проведення оцінки майна від "__" _______ 20__ р. № ___ та Положення про оцінку майна територіальної громади м.Львова, затвердженого ухвалою Львівської міської ради від "__" _______ 20__ р. № ___ Управління доручає, а суб'єкт оціночної діяльності зобов'язується здійснювати оціночну діяльність щодо майна територіальної громади м.Львова для управління майном.
2. Обов’язки та відповідальність сторін
2.1. За неналежне виконання оцінки майна та порушення умов Угоди Суб'єкт оціночної діяльності несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Суб'єкт оціночної діяльності відповідно до цієї Угоди зобов'язаний у двотижневий термін надіслати в Управління письмову інформацію стосовно всіх змін, які відбулися в нього (складу осіб, що здійснюють оцінку, їх кваліфікаційних ознак, місцезнаходження та телефонів офісу; складу керівництва; статутних документів; рахунку тощо).
2.3. Управління зобов'язане письмово повідомити Суб'єкта оціночної діяльності про наміри щодо розірвання цієї Угоди.
3. Термін дії Угоди
Угода набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до часу затвердження результатів наступного конкурсу щодо надання права проведення оцінки майна територіальної громади м.Львова.
4. Умови розірвання Угоди
4.1. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку з ініціативи Управління у випадках:
- неодноразових негативних рецензій звітів про оцінку майна;
- набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволене позови до суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки майна.
4.2. Суб'єкт оціночної діяльності може розірвати Угоду, попередньо повідомивши про це Управління за два тижні та повністю виконавши всі зобов'язання за укладеними Договорами про оцінку майна.
5. Інші умови
5.1. Питання, що виникли під час виконання цієї Угоди і не були врегульовані нею, оформляються додатками до Угоди, які є її невід'ємною частиною.
5.2. Спори, що виникають у процесі виконання цієї Угоди, вирішуються в судовому порядку.
5.3. Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу (по одному для кожної зі сторін).
6. Юридичні адреси та реквізити сторін

Управління ресурсів Суб'єкт оціночної діяльності

_______________________ ________________________