УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 1-го скликання

УХВАЛА №


від 07/04/91
Про затвердження Положення, форми одягу, загальної чисельності, структури і штату, витрат на утримання управління охорони громадського порядку ДНД і звернення до трудових колективів про перерахування коштів УОГП ДНД
Зміни
п.4 та додаток №2 згідно з ухвалою "Про внесення змін і доповнень до ухвал 7-ої та 9-ої сесій Львівської міської Ради народних депутатів від 04.07.91 р. і 29.10.91 р. щодо управління муніципальної дружини" від 31.01.1992
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Всі\ За номерами', Document 'Про внесення змін і доповнень до ухвал 7-ої та 9-ої сесій Львівської мі'
Втратив чинність
п.5 згідно з ухвалою "Про внесення змін і доповнень до ухвал 7-ої та 9-ої сесій Львівської міської Ради народних депутатів від 04.07.91 р. і 29.10.91 р. щодо управління муніципальної дружини" від 31.01.1992
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Всі\ За номерами', Document 'Про внесення змін і доповнень до ухвал 7-ої та 9-ої сесій Львівської мі'

  У відповідності до ст.52 Закону Української РСР “Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування” Львівська міська Рада народних депутатів ухвалила:
  1. Затвердити Положення про управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами міськвиконкому /додаток № 1/.
  2. У зв’язку з відкриттям бюджетного рахунку управлінню охорони громадського порядку ДНД для ведення бухгалтерського обліку і звітності в управлінні ввести додатково посади головного бухгалтера і бухгалтера та затвердити структуру й штати управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами міськвиконкому /додаток № 2/.
  3. Затвердити форму одягу для особового складу управління охорони громадського порядку ДНД /додаток № 3 – опис форми/.
  4. Утримання апарату управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами міськвиконкому в кількості 12 одиниць здійснювати за рахунок міського бюджету – 61,8 тис. крб. на рік.
  5. Утримання підрозділу управління в кількості 301 одиниці здійснювати за рахунок цільових перерахувань об’єднань, підприємств і організацій на рахунок “Суми по дорученнях управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами міськвиконкому”.
  Оплату праці проводити згідно з рішенням виконкому Львівської міської Ради народних депутатів № 162 від 30.04.91 р.
  6. Звернутися до трудових колективів з проханням провести перерахування коштів на позабюджетний рахунок управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами “Львівська обласна дирекція Укрсоцбанку м. Львова” № 114262 МФО 325019 з розрахунку 15 крб. на рік з кожного члена трудового колективу.
  7. За рахунок загального кошторису витрат для початкового фінансування підрозділу управління виділити з міського бюджету дотацію на його утримання в межах квартальної суми заробітної плати і внесків на державне соціальне страхування за фактичною потребою.
  Голова Ради В.І. Шпіцер  Додаток № 1
  до ухвали Львівської міської
  Ради народних депутатів
  від 04.07.1991 року

  П О Л О Ж Е Н Н Я
  про Управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами


  Загальні положення.
  1. Управління охорони громадського порядку ДНД, надалі “Управління”, створене рішенням 4-ої сесії 21-го скликання Львівської міської Ради народних депутатів від 09.11.90 р. на підставі “Положення про добровільні народні дружини по охороні громадського порядку в Українській РСР”, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР і ЦК КПУ від 26.05.74 р. № 292 і у своїй діяльності підпорядковується Раді та її виконавчому комітету.
  2. Управління у своїй діяльності керується Декларацією про державний суверенітет України, Конституцією УРСР, Законами УРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, ухвалами Львівської міської Ради народних депутатів та рішеннями їх комітетів.
  Протидія законній діяльності управління, посягання на життя і гідність працівників у зв’язку з їх діяльністю по охороні громадського порядку тягнуть за собою відповідальність у відповідності до діючого законодавства.
  З. Управління користується правами юридичної особи, має свою печатку, на якій зображено Герб України, зазначено назву управління і виконавчого комітету Львівської міської Ради народних депутатів, штамп, відповідні бланки, позабюджетний рахунок у банку.
  4. Районні відділи охорони громадського порядку є елементами структури міського Управління і у своїй діяльності керуються рішенням сесії міської Ради народних депутатів та наказами Управління охорони громадського порядку міськвиконкому, а також ухвалами сесій районних Рад згідно з розподілом компетенції влади над управлінням охорони громадського порядку.
  5. У штат Управління зараховуються інструктори охорони громадського порядку добровільними народними дружинами Львівського міськвиконкому, які об’єднуються в Асоціацію ДНД згідно з “Положенням про добровільні народні дружини по охороні громадського порядку в Українській РСР”, і діють відповідно до законодавства про ДНД.
  6. УОГП ДНД Львівського міськвиконкому взаємодіє з УВС м. Львова; порядок взаємодії УОГП ДНД і УВС м. Львова обумовлюється спільним документом.
  7. Районні відділення громадського порядку ДНД, будучи структурними підрозділами Управління ОГП, свою діяльність погоджують і координують з виконкомами районних Рад народних депутатів.
  Особовий склад Управління при виконанні службових обов’язків носить обмундирування, схвалене і затверджене сесією Львівської міської Ради народних депутатів від 04.07.1991 р.
  Обмундирування видається особовому складу безкоштовно на термін згідно з нормативом. У випадку звільнення працівника УОГП ДНД вираховується недонос обмундирування. При досягненні пенсійного віку і звільненні, недонос не вираховується.
  9. Особовий склад УОГП ДНД не має права знаходитись у будь-якій партії і займатись політичною діяльністю.
  10. Особовий склад УОГП ДНД на патрульно-постовій службі використовує спецзасоби згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 27.02.91 р. “Про правила порядку застосування спец. засобів на території УРСР по охороні громадського порядку” і Закону УРСР “Про міліцію” – 1991 р.
  II. Фінансування і матеріальне забезпечення.
  11. Апарат Управління фінансується за рахунок коштів бюджету міськвиконкому.
  12. Особовий склад окремого підрозділу Управління фінансується з позабюджетного рахунку за рахунок цільових перерахувань об’єднань, підприємств і організацій.
  13. Кількість працівників УОГП ДНД встановлюється Радою, при необхідності сесії районних Рад можуть прийняти ухвалу про збільшення штатної чисельності районного відділу за рахунок власних коштів.
  14. Виконком міської Ради та виконкоми районних Рад надають Управлінню та його підрозділам службові приміщення, обладнані засобами, необхідними для роботи.
  III. Основні завдання і функції.
  15. Основними завданнями Управління є охорона прав і законних інтересів громадян, участь у запобіганні та припиненні правопорушень, охорона громадського порядку, народної власності, участь у виховній роботі.
  16. Управління, виконуючи покладені на нього в пункті 2 цього Положення завдання і керуючись чинним законодавством:
  а) бере участь в охороні громадського порядку на вулицях, площах, у парках, на транспортних магістралях, в аеропортах та інших громадських місцях, а також у підтриманні порядку під час проведення різних масових заходів;
  б) сприяє органам внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судам в їх діяльності щодо зміцнення громадського порядку і боротьби з правопорушеннями;
  в) бере участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, лихослів’ям, самогоноварінням, розкраданням державного та громадського майна, а також особистого майна громадян, з порушеннями правил торгівлі, спекуляцією та іншими правопорушеннями;
  г) проводить виховну роботу у трудових колективах та серед населення пропагуючи дотримання чинного законодавства і запобігання антигромадським вчинкам;
  д) вживає заходи щодо боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;
  е) бере участь у забезпеченні безпеки руху транспорту і пішоходів та в запобіганні дорожньо-транспортних пригод;
  ж) подає невідкладну допомогу особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень, а також тим, які знаходяться в безпорадному стані;
  з) вживає заходи для підтримання громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;
  к) надає допомогу прикордонним військам в охороні державного кордону СРСР;
  л) бере участь у проведенні заходів захисту природних багатств;
  м) слідкує за дотриманням належного санітарного стану на вулицях, площах, парках і дворах м. Львова.
  ІV. Принципи організації і діяльності УОГП ДНД.
  17. Законність.
  18. Демократичність.
  19. Гуманізм.
  20. Повага до особи громадянина.
  21. Зв’язок з колективами, населенням і громадянами.
  22. Соціальна справедливість.
  23. Урахування громадської думки.
  24. Презумпція невинності.
  V. Угода при вступі на роботу в УОГП ДНД.
  25. Працівником Управління може бути мешканець м. Львова.
  26. На роботу в Управління приймаються громадяни віком до 35 років /за винятком апарату Управління/, які за станом здоров’я можуть виконувати покладені на них функціональні обов’язки.
  27. При прийомі працівників в УОГП ДНД враховується думка УВС м. Львова про доцільність зарахування у штат Управління.
  28. Працівники районних відділів охорони громадського порядку рекомендуються на роботу після атестації в комісії законності, прав людини та охорони правопорядку міської Ради за участю представників відповідних комісій районних Рад.
  29. При зарахуванні на роботу працівники Управління складають урочисту обіцянку.
  30. Початком роботи працівника рахується день, визначений у наказі про призначення.
  31. Після призначення на посаду працівники отримують службові посвідчення, а також інші документи, пов’язані з виконанням службових обов’язків.
  32. Переведення, звільнення працівника, накладання дисциплінарних стягнень здійснюється у відповідності до вимог трудового законодавства.
  33. Призначення на посаду працівника Управління здійснюється на основі угоди.
  34. Працівник, звільнений з роботи, отримує трудову книжку і повний розрахунок.
  35. Житло працівники УОГП отримують на загальних підставах.
  VІ. Обов’язки і права інструктора /дружинника/ УОГП ДНД.
  36. Інструктор /дружинник/ управління зобов’язаний:
  а) брати участь в охороні громадського порядку, в роботі для запобігання правопорушенням, вихованні громадян у дусі дотримання законів, сприяти органам внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судам в їх діяльності у боротьбі з правопорушеннями;
  б) захищати честь, гідність, а також права та законні інтереси громадян, підприємств, установ і організацій, бути тактовним і ввічливим у поводженні з громадянами, рішуче і сміливо вживати передбачених законом заходів до припинення злочинних посягань та інших антигромадських дій;
  в) при виконанні завдань чітко і сумлінно виконувати вимоги начальника управління, а також співпрацювати з працівниками міліції при проведенні спільних заходів з охорони громадського порядку;
  г) суворо виконувати законодавчі та правові акти, наполегливо оволодівати формами і методами боротьби з правопорушеннями, постійно поглиблювати свої знання законодавства;
  д) виявляти закріплені за підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами території, які знаходяться в занедбаному санітарному стані, повідомляти про це їх керівникам, окремим особам і Управлінням;
  е) своєчасно забезпечити виконання ухвал, повідомляти Управлінню, органам міліції та іншим відповідним державним органам і громадським організаціям про факти виникнення стихійного лиха або про інші надзвичайні обставини, які загрожують безпеці громадян, підприємств, установ і організацій, про підготовку або вчинення злочинів, які стали йому відомі, а також вживати заходів до відвернення їх шкідливих наслідків;
  ж) здійснювати контроль за станом громадського порядку в міському пасажирському транспорті;
  з) при виконанні обов’язків мати при собі посвідчення, нагрудний знак і пов’язку;
  к) при звертанні депутата Ради народних депутатів, сприяти йому в припиненні виявленого порушення;
  л) регулярно звітувати про свою роботу;
  м) володіти знаннями з історії, культури та архітектури м. Львова, України.
  37. Інструктор дружини має право:
  а) вимагати від громадян дотримання встановленого громадського порядку і припинення правопорушень;
  б) складати у відсутності працівників міліції та інших уповноважених на це осіб протокол у випадках злісного порушення громадського порядку або заподіяння правопорушенням майнової та іншої шкоди громадянину, підприємству, установі, організації, з наступною передачею протоколу начальнику управління;
  в) вимагати від порушників громадського порядку пред’явлення паспорта або інших документів, що засвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідно для з’ясування обставин вчинення правопорушення або причетності до нього;
  г) входити в клуби, на стадіони, в кінотеатри, в міський пасажирський транспорт, громадські місця для забезпечення громадського порядку, припинення правопорушень;
  д) користуватися правом безкоштовного проїзду міським пасажирським транспортом /за винятком таксі/;
  е) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби /крім спеціальних і дипломатичних автомобілів/ для транспортування до лікувальних закладів осіб, що знаходяться у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують у зв’язку з цим невідкладної медичної допомоги;
  ж) користуватися безкоштовно, при виконанні обов’язків при охороні громадського порядку телефонами підприємств, установ і організацій;
  з) складати у відсутності працівників міліції та уповноважених на це осіб протокол про порушення правил санітарного стану територій, закріплених за підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами з наступною передачею протоколу начальнику Управління;
  к) доставляти в міліцію осіб, які вчинили правопорушення, або з метою припинення правопорушень, коли вичерпані інші заходи впливу, для встановлення особи порушника і складання протоколу, якщо немає можливості, зробити це на місці;
  л) вилучати у правопорушників знаряддя вчинення злочину з подальшою негайною передачею до міліції;
  м) вимагати від водіїв автотранспортних засобів і інших самохідних машин, які порушують правила шляхового руху, документи на право керування транспортними засобами, доставляти в найближчий орган міліції водіїв, які цими транспортними засобами керують у стані сп’яніння або без документів водія;
  н) у випадках, передбачених законом, при спеціальній підготовці, для виконання своїх службових обов’язків застосувати самбо, службову собаку, спеціальні засоби /гумовий кийок, наручники, засоби зв’язування/, для попередження і припинення злочинних дій.
  З8. Трудові стосунки працівників /дружинників/ регулюються Кодексом Законів про працю Української РСР та іншими нормативними документами, які діють на території Української РСР.
  VII. Форми і методи роботи УОГП ДНД.
  39. Працівники /дружинники/ здійснюють свою діяльність шляхом:
  а) патрулювання і встановлення постів з нарядами міліції УВС м. Львова, на вулицях, площах, у парках і інших громадських місцях, проведення рейдів для виявлення правопорушень і осіб, які їх вчинили;
  б) проведення індивідуальної виховної роботи з особами, які допускають правопорушення, встановлення шефства над такими особами, роз’яснення громадянам законодавства, проведення бесід з батьками та іншим близькими родичами неповнолітніх, що допускають правопорушення;
  в) оформлення матеріалів на правопорушників. Спрямовування цих матеріалів у відповідні державні органи і громадські організації здійснюється за поданням начальника Управління або його заступника;
  г) використання засобів преси, радіо і телебачення з метою профілактики правопорушень і впливу на осіб, які чинять антигромадські вчинки.
  VIII. Організаційна структура управління.
  40. Апарат Управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами.
  41. Відділ охорони громадського порядку ДНД Галицького району м. Львова.
  42. Відділ ОГП ДНД Личаківського району м. Львова.
  43. Відділ ОГП ДНД Радянського району м. Львова.
  44. Відділ ОГП ДНД Залізничного району м. Львова.
  45. Відділ ОГП ДНД Шевченківського району м. Львова.
  46. Управління очолює начальник, який затверджується на посаді і звільняється з посади рішенням сесії Львівської міської Ради народних депутатів.
  47. Заступники начальника Управління та заступники начальників відділів призначаються на посаду та звільняються з посади наказом начальника УОГП ДНД. Начальники районних відділів затверджуються і звільняються сесіями районних Рад народних депутатів за поданням УОГП ДНД Львівського міськвиконкому.
  48. Начальник Управління:
  а) керує діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань;
  б) у відповідності до чинного законодавства приймає, переміщає і звільняє працівників Управління;
  в) видає накази в межах компетенції Управління на підставі нормативних актів вищестоящих органів влади і управління, рішень Львівської міської Ради народних депутатів, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, організовує і перевіряє їх виконання;
  г) розпоряджається грошовими засобами в межах затвердженого кошторису;
  д) визначає компетенцію заступників начальника Управління, начальників відділів управління і затверджує службові інструкції працівників Управління, які розробляються керівниками відділів;
  ж) вносить на розгляд міської Ради народних депутатів і її виконавчого комітету проекти рішень, що відносяться до компетенції Управління;
  е) діє без довіреності від імені Управління, представляє його в усіх установах і організаціях;
  з) у рамках компетенції здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ і організацій, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги і приймає щодо них обґрунтовані рішення;
  к) забезпечує дотримання фінансової дисципліни, охорону власності, збереження державної і трудової таємниці;
  л) проводить заходи для підвищення кваліфікації працівників, наради і семінари з працівниками Управління;
  м) на підставі Ухвали сесії Львівської міської Ради народних депутатів від 04.07.91 р. приймає рішення про видачу і застосування спеціальних засобів особовим складом УОГП ДНД, погоджуючи питання з УВС м. Львова;
  н) організовує постійну підготовку та атестацію особового складу Управління, залучаючи для цього фахівців з прокуратури, Вузів, школи міліції, УВС м. Львова, та депутатів постійних комісій міської Ради.
  49. Управління звітується про свою роботу перед Львівською міською Радою народних депутатів та її виконавчим комітетом.
  50. Відділи управління у своїй діяльності керуються даним Положенням.
  IX. Взаємодія з органами внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, судами.
  51. Управління всебічно сприяє і надає допомогу органам внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, судам у забезпеченні законності і правопорядку.
  X. Соціальний захист працівників управління.
  52. Працівникам Управління гарантується соціальний захист.
  53. Питання соціального і побутового характеру працівників Управління вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством і рішенням Ради.
  54. Збитки майну працівника, які йому завдані в зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, або помешканню, відшкодовуються в повному обсязі за рахунок коштів бюджету Ради.
  55. Працівник Управління є представником міської влади.
  56. Законні вимоги і дії працівників служби обов’язкові для виконання громадянами і службовими особами.
  57. Невиконання вимог працівників Управління тягнуть встановлену законом, розпорядженнями і рішеннями Ради відповідальність.
  XI. Відповідальність працівників управління ОГП ДНД.
  58. Працівник Управління в обсязі своїх повноважень самостійно приймає рішення і несе персональну відповідальність за протиправні дії.
  59. У випадку порушення працівниками Управління прав і законних інтересів громадян, службових осіб, підприємств і організацій, установ, керівництво Управління зобов’язане прийняти міри по відшкодуванню вчиненого збитку і за вимогою громадянина – прилюдно вибачення.
  60. Дії працівників Управління можуть бути оскаржені.
  Скарги повинні бути розглянуті в порядку і в терміни, встановлені законом.
  61. Дії працівників, які скоєні з перевищенням своїх повноважень і порушенням інтересів громадян, належать оскарженню через суд.
  XII. Нагляд за станом законності в діяльності Управління.
  62. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Управління ОГП ДНД здійснюється прокуратурою.  Додаток № 2
  до ухвали Львівської міської
  Ради народних депутатів
  від 04.07.1991 року
  Структура та штатний розпис
  Управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами Львівського виконавчого комітету


  № п/п
  Найменування структури підрозділів і посад
  К-сть штатних одиниць
  Посадовий оклад
  Місячний фонд зарплати
  Примітка
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Апарат управління
  1.
  Начальник Управління
  1
  450
  450
  2.
  Заст. начальника Управління
  1
  405
  405
  3.
  Заст. начальника Управління
  1
  405
  405
  4.
  Начальник 1-го відділу
  1
  400
  400
  5.
  Начальник 2-го відділу
  1
  400
  400
  6.
  Начальник 3-го відділу
  1
  400
  400
  7.
  Начальник 4-го відділу
  1
  400
  400
  8.
  Начальник 5-го відділу
  1
  400
  400
  9.
  Інспектор І-ої категорії
  1
  300
  300
  10.
  Секретар-друкарка
  1
  175
  175
  11.
  Головний бухгалтер
  1
  300
  300
  12.
  Бухгалтер
  1
  200
  200
  Структура та штатний розпис підрозділу
  1.
  Заст. нач. відділу охорони громадського порядку ДНД Галицького району
  2
  350
  350
  2.
  Заст. нач. відділу охорони громадського порядку ДНД Личаківського району
  1
  350
  350
  3.
  Заст. начальника відділу охорони громадського порядку ДНД Радянського району
  1
  350
  350
  4.
  Заст. начальника відділу охорони громадського порядку ДНД Залізничного району
  1
  350
  350
  5.
  Заст. нач. відділу охорони громадського порядку ДНД Шевченківського району
  1
  350
  350
  6.
  Головний інструктор
  150
  350
  52500
  7.
  Інструктор-спеціаліст І-ої категорії
  145
  300
  43500
  Додаток № 3
  до ухвали Львівської міської
  Ради народних депутатів
  від 04.07.1991 року

  Опис форми одягу
  особового складу Управління охорони громадського порядку добровільними народними дружинами Львівського міськвиконкому


  Форма одягу весняно-літня:
  1. Берет.
  2. Оперативний костюм.
  3. Сорочка з довгими чи короткими рукавами.
  4. Краватка.
  5. Чобітки.
  6. Ремінь.
  - Берет – виконаний з пальтової тканини чорного кольору, має на собі кокарду з жовтого металу. В центрі кокарди на блакитному фоні національна символіка – тризуб. З лівої сторони від кокарди нашита блакитно-жовта стрічка довжиною 7 см і шириною 2 см, виконана у формі трикутника;
  - Оперативний костюм – виконаний з бавовняної тканини чорного кольору, складається з куртки і штанів. На куртці і штанах є накладні і внутрішні кишені. На лівому рукаві куртки зверху нашитий шеврон, на якому є напис бронзовими літерами “Охоронець правопорядку, Львів” і зображена національна символіка.
  На лівій стороні куртки на грудях нашитий малий герб м. Львова, виконаний на пальтовій тканині з фольги жовтого /золотистого/ кольору.
  - Сорочка – виконана з темно-сірої /з зеленим відтінком/ тканини за стандартним загальновійськовим типом;
  - Краватка – виконана з бавовняної тканини чорного кольору за стандартним загальновійськовим типом;
  - Чобітки – виконані зі шкіри коричневого кольору, на литій рельєфній платформі, з низькими холявами, шнурівкою; в верхній частині холяви є круговий пояс з пряжкою типу “липучка”;
  - Ремінь – виконаний зі шкіри коричневого кольору, стандартний, загальновійськовий /без портупеї/.
  Форма одягу осінньо-зимова:
  7. Плащ стандартний чорного кольору /з емблемами/.
  8. Куртка подовжена з хутровою відпинною підкладкою і хутряним коміром.
  9. Хутрова шапка-вушанка з кокардою.
  Дата оприлюднення: 08/08/2016