УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА1-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 15


від 12/17/2015
Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата міської радиЗ метою підвищення статусу депутата міської ради, розширення його можливостей щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного вирішення завдань і доручень, які покладаються на депутата законом та виборцями, керуючись п. 53 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та ст. 29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата міської ради (додається).
2. Управлінню “Секретаріат ради“:
2.1. Розробити за погодженням з постійною комісією законності, свободи слова та депутатської етики форму посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради відповідно до затвердженого опису посвідчення.
2.2. Забезпечити виготовлення посвідчень помічників-консультантів депутатів міської ради.
Відповідальний: начальник управління
“Секретаріат ради“.
3. Вважати ухвалу міської ради від 07.09.2006 № 131 “Про затвердження Положення “Про помічника-консультанта депутата міської ради“ такою, що втратила чинність.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


П О Л О Ж Е Н Н Я
про помічника-консультанта депутата міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про помічника-консультанта депутата міської ради (надалі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та Закону України “Про статус депутатів місцевих рад“.
1.2. Депутат міської ради (надалі – депутат) може мати не більше п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
1.3. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради (надалі – помічник-консультант), організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
1.4. Помічником-консультантом може бути лише громадянин України, який має загальну середню чи вищу освіту. Не може бути помічником-консультантом особа, яка визнана судом недієздатною.
1.5. Помічник-консультант у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад“, іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Львівської міської ради та цим Положенням.
2. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Прийняття на посаду помічника-консультанта на громадських засадах здійснюється на підставі письмового подання депутата на ім’я секретаря ради, у якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта, його громадянство і освіта. До подання додаються:
2.1.1. Заява (написана власноручно) кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської ради із зазначенням: громадянства, освіти, місця праці або навчання, домашньої адреси, контактних телефонів, електронної пошти та інформації про судимість.
2.1.2. Копія внутрішнього паспорта (всіх сторінок з відмітками).
2.1.3. Копія документа про здобуту освіту.
2.1.4. Кольорова фотографія в цифровому форматі.
2.2. Факт ознайомлення з Положенням кандидат на посаду помічника-консультанта підтверджується підписом у Книзі обліку помічників-консультантів.
2.3. Посвідчення помічника-консультанта обов’язково містить таку інформацію:
2.3.1. Напис “Помічник-консультант депутата“.
2.3.2. Кольорову фотографію помічника-консультанта.
2.3.3. Прізвище, ім’я та по батькові помічника-консультанта.
2.3.4. Номер посвідчення помічника-консультанта, який складається з номера посвідчення депутата міської ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата. У разі припинення повноважень одного помічника-консультанта та призначення іншого помічника-консультанта, номер посвідчення цього помічника складається з номера посвідчення депутата міської ради, через дріб порядковий номер помічника-консультанта того ж депутата та через тире номер за порядком цього помічника-консультанта.
2.3.5. Напис: “Видане“ із зазначенням дати видачі посвідчення.
2.3.6. На зворотному боці посвідчення розміщено напис “Україна і герб міста Львова та вміщено текст такого змісту:
“Львівська міська рада VII скликання
Помічник-консультант депутата
Прізвище, ім’я та по батькові депутата міської ради
(на громадських засадах)“.
2.4. Посвідчення містить фотографію помічника-консультанта, цифровий підпис із зазначенням прізвища секретаря Львівської міської ради та малу гербову печатку Львівської міської ради.
2.5. Посвідчення помічника-консультанта має єдиний зразок і є дійсне протягом строку повноважень відповідної ради. Видає посвідчення помічника-консультанта управління “Секретаріат ради помічнику-консультанту або депутату у термін до 20 календарних днів від дати подання повного пакету документів. Факт отримання посвідчення засвідчується підписом у Книзі обліку помічників-консультантів.
2.6. У разі втрати посвідчення помічник-консультант повинен подати до управління “Секретаріат ради“ копію газетного оголошення про втрату посвідчення. Для поновлення посвідчення помічника-консультанта депутат подає до управління “Секретаріат ради“ відповідну заяву.
2.7. У разі припинення повноважень одного помічника-консультанта та надання повноважень іншому помічнику-консультанту депутат подає до управління “Секретаріат ради“ відповідну заяву, яку погоджує секретар ради.
2.8. Повноваження помічника-консультанта припиняються:
2.8.1. За письмовим поданням відповідного депутата на ім’я секретаря ради.
2.8.2. За письмовою заявою помічника-консультанта на ім’я секретаря ради.
2.8.3. У разі закінчення строку повноважень відповідного депутата.
2.8.4. У разі дострокового припинення повноважень відповідного депутата – з дати їх припинення.
2.8.5. У разі втрати помічником-консультантом громадянства України.
2.8.6. У разі визнання судом помічника-консультанта недієздатним.
2.8.7. У разі смерті помічника-консультанта.
2.8.8. У разі з’ясування інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню.
2.8.9. У разі здійснення аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноважень помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу ради.
2.9. Посвідчення помічника-консультанта вважається недійсним і підлягає поверненню до управління “Секретаріат ради“ у разі припинення повноважень помічника-консультанта.
2.10. Облік помічників-консультантів веде управління “Секретаріат ради“.
2.11. Актуальний перелік помічників-консультантів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, освіти, місця праці або навчання оприлюднюється на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради lvivrada.gov.ua.
3. Права і обов’язки помічника-консультанта

3.1. Помічник-консультант має право:
3.1.1. Входити й перебувати у приміщеннях та спорудах, що використовують у роботі виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації, дотримуючись встановленого порядку.
3.1.2. Бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради (за наявності вільних місць).
3.1.3. Бути присутнім на засіданнях постійних комісій (за наявності вільних місць).
3.1.4. Ознайомлюватися з рішеннями міської ради, інформаційними і довідковими матеріалами.
3.1.5. Опрацьовувати надіслану на ім’я депутата поштову і телеграфну кореспонденцію.
3.1.6. Подавати у письмовій формі підготовлені депутатом проекти, пропозиції, звернення, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.
3.1.7. За згодою уповноважених посадових осіб виконавчих органів міської ради користуватися копіювальною та комп’ютерною технікою, яка є у міській раді, комунальних підприємствах, установах та організаціях для виготовлення та копіювання документів за дорученням відповідного депутата.
3.2. Помічник-консультант зобов’язаний:
3.2.1. Дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, рішень ради, її виконавчих органів та цього Положення.
3.2.2. При виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень відповідним депутатом або зашкодити інтересам територіальної громади; утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують відповідного депутата чи підривають його авторитет.
3.2.3. За дорученням відповідного депутата вивчати питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали, здійснювати контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення, вести діловодство депутата.
3.2.4. Допомагати в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями відповідного депутата.
3.2.5. Допомагати відповідному депутату у розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями, та у вирішенні порушених у них питань.
3.2.6. За дорученням відповідного депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань.
3.2.7. Надавати відповідному депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.
3.2.8. Не розголошувати відомості, які стали відомі помічнику-консультанту у процесі його діяльності, без дозволу відповідного депутата та використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.
3.2.9. Не використовувати посвідчення помічника-консультанта у власних інтересах чи з корисливою метою.
4. Доручення депутата

4.1. Помічник-консультант діє за пред’явленням посвідчення. Доручення депутата своєму помічнику-консультанту для дій за межами приміщень ради видається у формі депутатського звернення за підписом депутата.
5. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності відповідного депутата, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації або надання завідомо неправдивої інформації.
5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють відповідного депутата.Секретар ради А. Забарило

Візи:

В. о. начальника управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

Член редакційної комісії А. Пундор