УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2144


від 06/29/2017
Про затвердження Положення про дитячу дорадчу раду при Львівській міській радіЗ метою дотримання Конвенції ООН про права дитини, забезпечення прав усіх членів територіальної громади м. Львова на участь у самоврядуванні, надання консультативної допомоги у розробці проектів нормативних документів, захисту прав дітей у місті, забезпечення прозорості у діяльності Львівської міської ради, керуючись ст. 9 Закону України “Про охорону дитинства, ст. ст. 34, 38, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про дитячу дорадчу раду при Львівській міській раді (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійну комісію культури, молоді та спорту і постійну комісію гуманітарної політики.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПОЛОЖЕННЯ
про Дитячу дорадчу раду при Львівській міській раді
1. Загальні положення

1.1. Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді (надалі Рада) є постійно діючим, міжгалузевим, консультативно-дорадчим органом, який діє з метою захисту прав та інтересів дітей, врахування їх думки та безпосереднього залучення дітей до прийняття рішень в органах місцевого самоврядування, що стосуються дітей.
1.2. У своїй діяльності Рада керується Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією прав дитини, Конституцією України, іншими законодавчими та підзаконними актами, нормативно - розпорядчими документами центральних органів виконавчої влади, міської ради, обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також цим Положенням.
1.3. Рада утворюється за ініціативою Львівської міської ради, основні принципи її діяльності затверджуються цим Положенням. Члени Ради обираються строком на 2 роки.
1.4. До складу Ради входять мешканці м. Львова віком до 18 років.
1.5. Рада здійснює свою діяльність, дотримуючись принципів прав дитини, передбачених Декларацією прав дитини, добровільності, законності, незалежності, об’єктивності та неупередженості, відкритості і гласності.
1.6. Інформація про діяльність ради публікується у відповідному підрозділі на офіційному порталі Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua.
2. Основні завдання та права Дитячої дорадчої ради

2.1. Основними завданнями Ради є:
2.1.1. Забезпечення прав дітей відповідно до положень Конвенції ООН про права дитини, міжнародних нормативно-правових актів та чинного законодавства України.
2.1.2. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на поліпшення становища дітей та підвищення їх ролі у суспільстві, визначення основних напрямків розвитку м. Львів як міста, дружнього до дітей.
2.1.3. Залучення дітей до участі у місцевому самоврядуванні, державо- і нормотворчих процесах, а також становлення громадянського суспільства в Україні.
2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
2.2.1. Вносить пропозиції, спрямовані на поліпшення становища дітей у місті. Бере участь в обговоренні і прийнятті рішень, які стосуються дітей. Розглядає проекти відповідних нормативних документів та рішень, надає свої висновки і рекомендації, а також забезпечує врахування думки дітей у процесі їх виконання.
2.2.2. Надає пропозиції, рекомендації щодо покращення якості та ефективності діяльності органів влади, які здійснюють захист прав та інтересів дітей, а також надання послуг дітям чи сім'ям із дітьми.
2.2.3. Налагоджує взаємодію органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями з питань планування і проведення роботи з дітьми.
2.2.4. Вивчає, аналізує і прогнозує процеси у дитячому середовищі.
2.2.5. Бере участь у розробці галузевих програм, стратегій та пріоритетів розвитку міста.
2.2.6. Бере участь в організації та проведенні громадських обговорень та слухань із залученням дітей.
2.2.7. Бере участь в підготовці щорічної “Доповіді про становище дітей у м. Львов”.
2.2.8. Ініціює власні програми та проекти рішень, які стосуються дітей у місті.
2.2.9. Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про становище дітей та захист прав дітей в місті.
2.2.10. Організовує та проводить семінари, круглі столи, інші заходи з питань в межах її компетенції.
2.2.11. У межах своїх повноважень розглядає звернення дітей та їх представників.
2.2.12. Готує та оприлюднює на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі інтернет http://city-adm.lviv.ua щорічні звіти про свою діяльність.
2.3. Рада має право:
2.3.1 Запрошувати на свої засідання представників структурних підрозділів Львівської міської ради, закладів та установ всіх форм власності, громадських організацій.
2.3.2. Отримувати від структурних підрозділів міської ради, закладів та установ офіційну інформацію для реалізації своїх завдань.
2.3.3. Спільно із профільними структурними підрозділами міської ради готувати проекти нормативних документів та рішень ради, які стосуються дітей.
2.3.4. Залучати до своєї роботи представників органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
3. Структура та організація роботи Ради

3.1. Персональний склад Ради затверджує начальник відділу Служба у справах дітей у порядку, передбаченому цим Положенням.
3.2. Раду очолює голова, який організовує роботу ради та несе персональну відповідальність за виконання покладених на раду завдань.
3.3. Персональний склад ради змінюється кожні 2 роки.
3.4. Голова Ради, його заступник та секретар обираються на річний термін відкритим голосуванням на засіданні Ради простою більшістю голосів від її складу. Особа, яка стала головою Ради, не може бути обраною повторно більш ніж 2 рази.
3.5. Голова Ради та її члени працюють на громадських засадах.
3.6. Повноваження голови Ради припиняються після закінчення терміну, а також в інших випадках, передбачених цим Положенням.
3.7. У разі припинення повноважень голови Ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Ради або інший член Ради, визначений рішенням Ради.
3.8. Голова Ради:
3.8.1. Скликає засідання Ради та формує порядок денний роботи Ради із врахуванням пропозицій, які надійшли від членів Ради та організовує інформування.
3.8.2. Бере участь від імені Ради у засіданнях постійних комісій міської ради та інших засіданнях, де обговорюються питання, які стосуються дітей у місті.
3.8.3. Від імені Ради інформує через ЗМІ про діяльність Ради та стан захисту прав дітей в місті.
3.8.4. В межах компетенції може вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників. Розглядати індивідуальні пропозиції дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації.
3.8.5. Виступає перед дитячими та молодіжними колективами у навчальних закладах з роз'яснювально-інформативними доповідями.
3.8.6. Може бути присутнім та виступати на пленарному засіданні Львівської міської ради з питань порядку денного, які стосуються прав та законних інтересів дітей у місті.
3.9. Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться не менше одного разу на квартал. Засідання є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів Ради.
3.10. Рада може приймати рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Ради.
3.11. Рішення Ради оформляються у формі протоколів та можуть містити висновки, рекомендації та пропозиції.
3.12. Рішення Ради носять рекомендаційний характер є обов’язковими для розгляду органами місцевого самоврядування. Відповідні органи місцевого самоврядування протягом 30 днів зобов’язані розглянути висновки Ради та інформувати Раду про результати розгляду.
3.13. Для організаційного забезпечення своєї роботи Рада може утворювати робочий орган – секретаріат. Порядок роботи секретаріату визначається Радою.
3.14. Організаційні та інші види забезпечення діяльності Ради, створення необхідних умов для роботи та проведення її засідань здійснює уповноважений виконавчий орган - відділ “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
3.15. Про засідання Ради заздалегідь повідомляється головам постійних комісій, які здійснюють контроль за виконанням цього Положення.
3.16. Повідомлення про скликання засідань та їх порядки денні доводяться до відома кожного її члена як правило за 5 днів і не пізніше 2 робочих днів до їх початку. На засіданні можуть бути присутні інші особи без права голосу.
4. Формування персонального складу Ради

4.1. Кількісний склад Ради становить 12 осіб. Склад Ради визначається на спільному засіданні голів постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійної комісії культури, молоді та спорту та постійної комісії гуманітарної політики Львівської міської ради та начальника відділу “Служба у справах дітей“ до першого засідання Ради з числа претендентів, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради, у порядку, визначеному цим Положенням.
4.2. Членство у Раді є індивідуальним. До складу ради можуть бути включені неповнолітні мешканці м. Львова віком до 18 років, які представляють різні категорії дітей у місті: учнівське самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів, учнівське самоврядування професійно-технічних навчальних закладів, представники вразливих груп дітей з багатодітних та неповних сімей, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, представники дитячих громадських організацій тощо.
4.3. Формування складу Ради розпочинається з публікації відділом “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики оголошення про створення Ради та початок відкритого конкурсу письмових робіт на офіційному порталі Львівської міської ради.
4.4. Протягом 20 календарних днів з моменту опублікування відповідного оголошення претенденти заповнюють електронну форму встановленого зразка, а також подають наступну інформацію:
4.4.1. Коротку біографічну довідку (до 1000 знаків), яка містить дані щодо року народження, місця навчання, назви громадської або іншої організації (ініціативи) чи установи (при наявності), яку представляє особа, фотографію претендента, тощо.
4.4.2. Письмову роботу (до 1000 знаків). Тема та критерії відбору роботи оголошуються разом з початком конкурсу за 20 днів.
4.4.3. Рекомендаційний лист із місця навчання претендента або від голови організації, яку він представлятиме.
4.5. Претенденти, які не подали зазначений у пункті 4.4 пакет документів або подали його не у повному обсязі - до участі у спільному засіданні не допускаються.
4.6. Одна організація може делегувати до складу Ради не більше одного претендента.
4.7. Після розгляду та узагальнення заяв та документів відділ “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики забезпечує проведення спільного засідання (співбесіди) кандидатів із головами постійних депутатських комісій, зазначених у пункті 4.1, для відбору претендентів до складу Ради не пізніше ніж через 10 днів з моменту закінчення терміну подачі заяв претендентами.
4.8. Після співбесіди на спільному засіданні з претендентами до складу Ради відділ “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики оприлюднює інформацію про претендентів, які пройшли відбір, і організовує перше засідання протягом 7 робочих днів із дня оприлюднення результатів. Про дату першого засідання відібраних членів Ради повідомляють не пізніше як за 5 днів до його проведення.
4.9. Відділ “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики спільно із головами комісій після проведення співбесід формує резервний список кандидатів до складу Ради, які зможуть увійти до складу Ради у разі вибуття членів Ради відповідно до пункту 4.11 цього Положення.
4.10. Під час проведення першого засідання, до моменту обрання голови Ради головує начальник відділу “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики. Результати голосування фіксуються у протоколі першого засідання, який підписується начальником відділу “Служба у справах дітей“ та головою Ради. На підставі протоколу першого засідання Ради начальник відділу “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики готує наказ про затвердження персонального складу Ради.
4.11. Членство у Раді припиняється у разі:
4.11.1. Подання голові Ради письмової заяви про вибуття за власним бажанням.
4.11.2. Відкликання представника керівником організації, закладу чи установи, яку він представляє.
4.11.3. Відсутності члена Ради на трьох поспіль чергових засіданнях Ради без поважної причини.
4.11.4. Прийняття відповідного рішення двома третинами від складу Ради.
4.11.5. Визнання члена Ради недієздатним, безвісно відсутнім, померлим у порядку, передбаченому законодавством України.
4.11.6. Набрання законної сили вироком суду, яким члена Ради засуджено до покарання, у тому числі на умовний термін.
4.11.7. Досягнення членом Ради 18 років.
4.11.8. Невиконання членом Ради отриманих доручень, порушень норм законодавства України та норм цього Положення. Рада відповідно до свого рішення звертається до організації, яка делегувала свого члена з пропозицією замінити його.
4.12. Дострокове припинення повноважень Голови Ради можливе у разі:
4.12.1. Подання відповідної заяви на ім’я начальника відділу “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики.
4.12.2. Інших обставин, перелічених у п. 4.11.2 – п. 4.11.8.
4.12.3. Невиконання Головою Ради отриманих обов’язків, доручень, порушень норм законодавства України та норм цього Положення. Рада може прийняти відповідне рішення не менш як двома третинами голосів членів Ради від загального складу ради.


5. Прикінцеві положення

5.1. Положення та персональний склад Ради оприлюднює відділ “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет http://city-adm.lviv.ua.
5.2. Склад Ради припиняє свою діяльність у разі:
5.2.1. Прийняття на пленарному засіданні відповідного рішення Львівською міською радою з підстав невиконання Радою покладених на неї завдань, визначених цим Положенням.
5.2.2. Прийняття рішення Ради про припинення діяльності. Таке рішення приймається 2/3 голосів від складу Ради.
5.2.3. Неможливості провести засідання впродовж 6 місяців.
5.3. У разі припинення діяльності складу Ради відділ “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики не пізніше ніж через 30 календарних днів з моменту такого припинення, розпочинає процес формування нового складу Ради шляхом публікації оголошення про початок відкритого конкурсу письмових робіт на офіційному порталі Львівської міської ради.

Секретар ради А. Забарило

Візи:

Депутат міської ради Ю. Гвоздович

Депутат міської ради У. Пак
Дата оприлюднення: 07/11/2017