УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення28


від 01/28/2022

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569Керуючись Законами України “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про добровільне об’єднання територіальних громад“, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами“, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 718-р “Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області“, враховуючи те, що Львівська міська рада є правонаступником прав та обов’язків місцевих рад, у зв’язку з необхідністю внесення змін щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“:
1.1. Викласти назву рішення у новій редакції:
Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади“.
1.2. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади (додаються).“.
1.3. Викласти додаток у новій редакції (додаток 1 до цього рішення).
1.4. Вважати додатки 1, 2, 3 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові такими, що втратили чинність.
1.5. Викласти додаток 5 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові у новій редакції (додаток 2 до цього рішення).
1.6. Викласти додаток 6 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові у новій редакції (додаток 3 до цього рішення).
2. Встановити, що Правила розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, вважаються такими, що втратили чинність з дати прийняття цього рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙДодаток 1
до рішення виконкому
від 28.01.2022 28


Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 21.05.2010 № 569

ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами на території
Львівської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, рішення виконавчого комітету від 20.07.2007 № 485 “Про затвердження Концепції зовнішньої реклами в м. Львові“ і регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами. Розміщення рекламних засобів з порушенням вимог та порядку цих Правил забороняється.
1.2. Дія цих Правил поширюється на всю територію Львівської міської територіальної громади, на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади, та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (у тому числі нотаріусів, адвокатів, експертів, оцінювачів, художників тощо). Правила є обов’язковими для виконання всіма вищепереліченими особами та особами, які розміщують рекламу на території Львівської міської територіальної громади або можуть її розміщувати після набрання чинності цим рішенням.
2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах згідно із законодавством про рекламу наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
виконавчий орган ради – виконавчий комітет Львівської міської ради;
договір про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу – тристоронній договір між рекламорозповсюджувачем, робочим органом та КП “Адміністративно-технічне управління“, що регулює правові відносини, які виникають у зв’язку з отриманням рекламорозповсюджувачем права на розміщення рекламного засобу, умов використання даного права та відповідальності, що виникає через недобросовісне використання даного права, розроблений на підставі затвердженого рішенням виконавчого комітету примірного договору. Підставою для його укладення є прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету;
дозвіл – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах Львівської міської територіальної громади, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
оператор зі справляння плати та нагляду за станом зовнішньої реклами (надалі – оператор) – КП “Адміністративно-технічне управління“, що уповноважене виконувати покладені на нього функції, передбачені цими Правилами та статутом підприємства;
робоча група – робоча група з попереднього розгляду документів, поданих для реєстрації паспорта на розміщення малих архітектурних форм (вивісок) та отриманням дозвільних документів на розміщення зовнішньої реклами (внесення змін до дозволу) утворена відповідно до розпорядження Львівського міського голови;
проектно-технічна документація рекламного засобудокументація, яка містить технічні характеристики та архітектурно-естетичні вирішення рекламного засобу (ескіз), визначає місце його розташування з відповідною прив’язкою, включає компютерний макет місця (формат А4), на якому планується розташування рекламного засобу;
робочий орган з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами (надалі – робочий орган) – орган, уповноважений Львівською міською радою виконувати покладені на нього функції, передбачені цими Правилами, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067;
рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
складний рекламний засіб – засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає одній або декільком з таких ознак: конструкція, яка відсутня у затвердженому класифікаторі рекламних засобів, основні технічні параметри якої всі разом або поодинці відрізняються від технічних параметрів рекламних засобів, перелічених у класифікаторі;
самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття робочим органом рішення про відмову у продовженні дозволу або виконавчим комітетом рішення про його анулювання у встановлений термін;
соціальна рекламаінформація будь-якого виду, розповсюджена у будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби згідно з Класифікатором типових рекламних засобів, затвердженим рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;
примусовий демонтаж конструкції – це засіб примусового усунення виявленого порушення вимог законодавства про рекламу (самовільного встановлення рекламного засобу), не усунутого суб’єктом господарювання у добровільному порядку;
схема розміщення рекламних засобів на території Львівської міської територіальної громади (надалі Схема) – це затверджені рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради текстові та графічні матеріали, що визначають території Львівської міської територіальної громади, на яких зазначено граничну кількість місць для розміщення наземних рекламних засобів, місця їх встановлення, типи рекламних засобів згідно з Класифікатором типових рекламних засобів, затвердженим рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради (надалі – Класифікатор), формат кожного рекламного засобу, розміщення яких допускається у межах відповідної території (вулиці, проспекту тощо).
2.2. Терміни, невизначені цими Правилами, вживаються у значеннях, визначених законодавством України.
3. Повноваження органів у сфері реклами

3.1. Робочий орган:
3.1.1. Розробляє у межах компетенції нормативно-правові акти, направлені на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення до Правил розміщення зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади.
3.1.2. У межах своєї компетенції забезпечує контроль за виконанням вимог Закону України “Про рекламу“, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, цих Правил всіма особами незалежно від форм власності та відомчої належності. Звертається до підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, фізичних осіб – підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (у тому числі нотаріусів, адвокатів, експертів, оцінювачів, художників тощо) з вимогами про усунення виявлених порушень у визначений у вимогах термін.
3.1.3. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за якою було встановлено пріоритет.
3.1.4. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо видачі, переоформлення, внесення змін, видачі дублікатів, анулювання та продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
3.1.5. Готує проекти рішень виконавчого комітету щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, скасування дії дозволів та подає на розгляд виконавчого комітету у встановленому порядку.
3.1.6. Керівник робочого органу підписує, реєструє та видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі відповідного рішення виконавчого комітету.
3.1.7. Відповідно до цих Правил укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами тристоронні договори про тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів.
3.1.8. Здійснює ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів та надає у встановленому порядку інформацію для оновлення Порталу відкритих даних.
3.1.9. Подає територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів інформацію про порушення порядку розміщення зовнішньої реклами.
3.1.10. Розробляє та подає на затвердження у встановленому порядку економічно обгрунтовані тарифи оплати тимчасового користування місцями, які перебувають у власності Львівської міської територіальної громади, для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.
3.1.11. Надає оператору копії необхідних документів для нарахування плати та здійснення ним наглядових функцій за станом зовнішньої реклами.
3.1.12. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.
3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозвіл.
3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники підприємств, об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
3.4. Оператор:
3.4.1. У межах своєї компетенції здійснює нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, фізичними особами – підприємцями та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність (у тому числі нотаріусами, адвокатами, експертами, оцінювачами, художниками тощо) встановленого Законом України “Про рекламу“, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, цими Правилами порядку розміщення, утримання та експлуатації рекламних засобів. Інформує робочий орган про виявлені порушення, готує проекти вимог та надсилає рекламорозповсюджувачам вимоги робочого органу про усунення виявлених порушень законодавства у сфері реклами у встановлений у вимогах термін.
3.4.2. Здійснює обстеження місць розміщення рекламних засобів на предмет відповідності встановлення спеціальних конструкцій до виданих дозволів (проектно-технічної документації) та надає робочому органу матеріали про виявлені невідповідності з одночасним вжиттям заходів щодо їх усунення.
3.4.3. За результатами нагляду за станом зовнішньої реклами інформує відповідним поданням робочий орган про рекламні засоби, що підлягають примусовому демонтажу, готує проект наказу про примусовий демонтаж та здійснює демонтаж рекламних засобів у відповідності до вимог розділу 8 цих Правил.
3.4.4. Організовує розміщення соціальної реклами відповідно до розділу 7 цих Правил.
3.4.5. Укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами тристоронні договори про тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів.
3.4.6. Здійснює операторські функції зі справляння плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за укладеними договорами та здійснює контроль за своєчасним надходженням плати.
3.4.7. Організовує або проводить власними силами демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів у порядку, визначеному у розділі 8 цих Правил.
3.4.8. Виконує інші функції, передбачені цими Правилами та статутом підприємства.
3.5. Оператор не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами.
4. Порядок розміщення зовнішньої реклами

Розміщення зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади проводиться виключно на підставі дозволів, що видаються робочим органом відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

4.1. Подання документів та встановлення пріоритету
4.1.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (надалі – заявник) особисто або рекомендованим листом подає через ЦНАП робочому органу заяву про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами, до якої додаються у двох примірниках:
4.1.1.1. Компютерний макет місця (формат А4), на якому планується розташування рекламного засобу.
4.1.1.2. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням у 2-х примірниках, завірені підписами і печаткою розробника, які містять інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики щодо дотримання встановлених нормативними документами вимог до проектування та конструювання (формат А4). До конструктивного рішення додається завірена належним чином копія ліцензії чи кваліфікаційного сертифікату розробника, що підтверджує право останнього виконувати послуги (роботи) будівельного проектування конструювання або пов’язані із створенням об’єкта архітектури.
Перелік документів, що додаються до заяви для надання дозволу є вичерпним.
4.1.2. Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу.
4.1.3. Після перевірки місця, робочий орган виносить питання про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету на першому черговому засіданні робочої групи.
4.1.4. У разі прийняття робочою групою рішення про встановлення пріоритету на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, уповноважені особи управління архітектури та урбаністики, та управління охорони історичного середовища (при розміщенні рекламного засобу у межах зони історичного ареалу) ставлять підпис у відповідній графі бланків дозволу на розміщення зовнішньої реклами та на ескізі рекламного засобу з конструктивним рішенням.
4.1.5. Після прийняття робочою групою рішення про встановлення пріоритету на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, робочий орган видає відповідний наказ на підставі протоколу засідання робочої групи.
4.1.6. Підставами для відмови у встановленні пріоритету є:
4.1.6.1. Оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам.
4.1.6.2. Наявності на це місце пріоритету іншого заявника.
4.1.6.3. Наявності виданого на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.
4.1.6.4. Невідповідність вимогам розташування рекламного засобу визначених розділом 5 цих Правил, а також невідповідність Схемі, Класифікатору.
Перелік підстав для відмови є вичерпним.
4.1.7. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл згідно з підпунктами 4.2.2, 4.2.3 цих Правил, та протягом 2-х робочих днів від дати прийняття рішення направляє заявнику через ЦНАП для подальшого оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 4 до цих Правил та погоджений ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.
4.1.8. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом 2-х робочих днів від дати прийняття рішення надсилає заявникові через ЦНАП вмотивовану відповідь з зазначенням причини відмови, перерахованої у підпункті 4.1.6 цих Правил, та повертає всі подані заявником документи.
4.1.9. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється терміном на три місяці з дати прийняття робочим органом відповідного рішення.
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою.
4.1.10. Термін встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом додатково не більш як на три місяці у зв’язку з продовженням оформлення дозволу на підставі письмового звернення заявника.
Робочий орган може скасувати пріоритет на місце розташування рекламного засобу за заявою заявника, за яким було встановлено цей пріоритет.
4.1.11. Відмова у встановленні пріоритету може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.1.12. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дати прийняття робочим органом рішення укладає з робочим органом та оператором договір про тимчасове користування цим місцем для розміщення рекламного засобу.
Для укладення договору заявник подає оператору копії таких документів:
1) витяг/виписка з реєстру платників податку на додану вартість;
2) статуту (для юридичних осіб);
3) документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договір.
При розміщенні рекламних засобів на місцях, що належать до державної, приватної (колективної), обласної комунальної власності, заявник подає копію договору на тимчасове користування цим місцем, укладеного з власником або уповноваженим ним органом (особою), та, у будь-якому разі, копії документів про підтвердження права власності або управління відповідно об’єктом приватної (колективної), обласної комунальної та державної власності.
Всі копії поданих документів повинні бути належним чином завірені керівником юридичної особи чи особою, яка уповноважена представляти інтереси згідно довіреності або фізичною особою – підприємцем.
Протягом п’яти робочих днів з дати прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу заявник повертає оператору примірник укладеного договору та подає копію документа, який підтверджує внесення відповідної плати.
4.1.13. Протягом терміну, передбаченого у підпункті 4.1.9 цих Правил, заявник щомісяця сплачує плату за право користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, у розмірі 25 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
У разі повторного письмового звернення заявника про встановлення пріоритету на місце, термін дії пріоритету на яке закінчився до подачі заявником повторної заяви, щомісячна плата за тимчасове користування таким місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.14. У разі продовження терміну дії пріоритету за письмовим зверненням заявника, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.15. З дати прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу щомісячна плата за користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, справляється у розмірі 100 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.16. У разі ненадання заявником у встановлений термін документів, зазначених у підпунктах 4.1.12, 4.2.1 цих Правил, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, про що робочий орган видає відповідний наказ.

4.2. Погодження дозволу
4.2.1. Протягом терміну, зазначеного у підпунктах 4.1.9, 4.1.10 цих Правил, заявник оформляє обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу через ЦНАП.
До розгляду приймаються документи, у яких термін від дати погодження відповідного органу не перевищує 6 місяців та на яких вказані дата погодження, прізвище і підпис відповідальної особи та печатка відповідного органу.
4.2.2. Дозвіл погоджується у відповідній черговості з:
4.2.2.1. Управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування щодо можливості розташування рекламного засобу на пропонованому місці з врахуванням вимог цих Правил.
4.2.2.2. Власником місця або уповноваженим ним органом (особою). У разі розміщення рекламних засобів на місцях, що належать до комунальної власності, погодження здійснюють районні адміністрації за місцем встановлення рекламного засобу.
4.2.3. Додатково на вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
4.2.3.1. Уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини відповідно до вимог законодавства про охорону культурної спадщини – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, у межах зон охорони таких пам’яток і у межах зони історичного ареалу.
4.2.3.2. Патрульною поліцією Львівської області – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування.
4.2.3.3. Балансоутримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах охоронних зон цих комунікацій.
Для наземних рекламних засобів погодження дозволу цими органами здійснюється також на топогеодезичному знімку місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу.
4.2.4. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.2.5. Робочий орган протягом не більше п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання оформлених належним чином двох примірників дозволу розглядає заяву, готує та подає на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції і проект відповідного рішення.
4.2.6. Виконавчий комітет міської ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання пропозицій робочого органу (якщо цей термін припадає на засідання виконавчого комітету) або на найближчому (після спливу п’ятиденного терміну) засіданні виконавчого комітету приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
Рішення про відмову у наданні дозволу повинне містити законодавчо обгрунтовані підстави такої відмови.
У наданні дозволу може бути відмовлено, якщо:
1) оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
2) у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
4.2.7. У разі прийняття рішення про видачу дозволу, його підписання та реєстрації, керівник робочого органу підписує обидва примірники дозволу і скріплює їх печаткою та забезпечує передачу першого примірника дозволу заявнику через ЦНАП, а другий – залишається робочому органу для обліку.
4.2.8. Повідомлення про відмову у видачі дозволу та законодавчо обгрунтовані підстави такої відмови робочий орган надсилає заявникові протягом двох робочих днів з дати відмови у видачі дозволу виконавчим комітетом Львівської міської ради.
4.2.9. Дозвіл надається терміном на п’ять років, за винятком випадків, якщо менший термін не зазначений у заяві.
4.2.10. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та видачі уповноваженим органом ордера/дозволу на виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм місця (розриттям грунту) при встановленні наземних рекламних засобів.
Уповноваженим органом є відділ комунального господарства районної адміністрації.
Ордери видає вищезгаданий відділ відповідно до його компетенції на підставі зареєстрованих та виданих дозволів.
4.2.11. Після встановлення рекламного засобу оператор складає акт встановлення спеціальної конструкції зовнішньої реклами, яким підтверджується ідентичність місця розташування рекламного засобу, його площі, виду, розмірів, характеристикам, вказаним у дозволі.
Акт встановлення рекламного засобу, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи оператора та скріплюється печаткою, передається робочому органу, який долучає його до дозволу. У разі виявлення невідповідності місця встановлення та/або форми рекламного засобу дозволу та проектно-технічній документації оператор у десятиденний термін скеровує розповсюджувачу вимогу робочого органу про приведення у відповідність до дозволу та проектно-технічної документації. У разі невиконання вимоги – подає пропозиції робочому органу для підготовки наказу про демонтаж та проекту рішення виконавчого комітету про анулювання дозволу.
4.2.12. Якщо при виконанні робіт з розташування наземного рекламного засобу виявлено факт неможливості його встановлення на місці зазначеному у дозволі на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 (невідповідність фактичного розміщення інженерних комунікацій топогеодезичному знімку, характер зелених насаджень, якщо це неможливо було встановити під час погодження дозволу) місце розміщення рекламного засобу змінюється з відхиленням від точки його прив’язки з таким допустимим радіусом:
4.2.12.1. Для рекламних засобів площею до 2,16 кв. м включно – до 1,0 м.
4.2.12.2. Для рекламних засобів площею понад 2,16 кв. м і до 7,5 кв. м включно – до 3,0 м.
4.2.13. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється втручання у форму та зміст зовнішньої реклами.

4.3. Внесення змін до дозволу
4.3.1. Якщо протягом терміну дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу на ділянці, де немає розробленої та затвердженої схеми комплексного розміщення рекламних засобів, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
До заяви додаються:
1) технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
2) ескіз з конструктивним рішенням у 2-х примірниках, завірені підписами і печаткою розробника, які містять інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики щодо дотримання встановлених нормативними документами вимог до проектування та конструювання (формат А4). До конструктивного рішення додається завірена належним чином копія ліцензії чи кваліфікаційного сертифікату розробника, що підтверджує право останнього виконувати послуги (роботи) будівельного проектування конструювання або пов’язані із створенням об’єкта архітектури;
3) оригінал дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
4.3.2. Робочий орган виносить питання про внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами на першому черговому засіданні робочої групи.
4.3.3. У разі прийняття робочою групою рішення про погодження зміни технологічної схеми рекламного засобу, робочий орган вносить відповідні зміни до дозволу на підставі протоколу засідання робочої групи.
4.3.4. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної (конструктивної) схеми рекламного засобу у разі недотримання вимог Правил розміщення рекламних засобів, зонування розміщення рекламних засобів на території Львівської міської територіальної громади та Класифікатора.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.3.5. Термін розгляду заяви про внесення змін у дозвіл складає десять робочих днів з дати реєстрації цієї заяви.
4.3.6. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у термін 7 робочих днів до дати початку проведення робіт письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.
У разі невиконання розповсюджувачем зовнішньої реклами вимоги про демонтаж рекламного засобу, зумовленого зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, демонтаж здійснюється оператором у примусовому порядку на підставі наказу робочого органу.
У термін 10 робочих днів з дати початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.
Рівноцінним є місце для розміщення рекламного засобу, що знаходиться у межах однієї форматної зони або інше за згодою розповсюджувача зовнішньої реклами.
Робочий орган пропонує розповсюджувачу зовнішньої реклами не більше двох місць на вибір. У разі недосягнення згоди щодо запропонованих місць інші місця не пропонуються.
4.3.7. У разі досягнення згоди щодо надання іншого рівноцінного місця для розміщення рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами протягом десяти робочих днів письмового повідомляє про це робочий орган.
Робочий орган протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від розповсюджувача зовнішньої реклами направляє через ЦНАП два примірники дозволу за встановленою формою для їх видачі розповсюджувачу зовнішньої реклами та перелік органів з якими необхідно його погодити.
Погодження змін до дозволу зі структурними підрозділами Львівської міської ради, власником місця розміщення рекламного засобу, яке належать до комунальної власності Львівської міської територіальної громади (у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, що зумовлює необхідність зміни місця розташування РЗ), здійснюється робочим органом.
Отримання погоджень розміщення рекламного засобу інших органів на іншому місці здійснюється рекламорозповсюджувачем протягом трьох місяців.
Після отримання Робочим органом всіх документів про погодження розташування рекламного засобу на іншому місці протягом п’яти днів у дозвіл вносяться зміни.
У разі не погодження розповсюджувачем зовнішньої реклами у встановлений строк розміщення рекламного засобу на іншому місці, робочий орган готує проект рішення виконавчого комітету про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, яка була демонтовані на підставах, передбачених підпунктом 4.3.6 цих Правил.
Строк дії дозволу продовжується на час необхідний для вирішення питань про надання іншого місця.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.
Усі витрати, пов’язані з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, несе рекламорозповсюджувач.
4.3.8. У разі недосягнення згоди щодо нового місця, дозвіл підлягає анулюванню.
4.3.9. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу плата за тимчасове користування цим місцем не справляється з дати демонтажу рекламного засобу розповсюджувачем, що підтверджується актом оператора про обстеження місця з залученням розповсюджувача (за його згодою).

4.4. Продовження дії дозволу
4.4.1. Термін дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається через ЦНАП робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі з оригіналом дозволу не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії дозволу та не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії. Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами або уповноважена ним особа надає:
4.4.1.1. Висновок щодо відповідності встановленого рекламного засобу вимогам безпеки розміщення та використання (протягом строку на який продовжується дозвіл) до якого додається завірена належним чином копія ліцензії чи кваліфікаційного сертифіката розробника, що підтверджує право останнього виконувати такі послуги (роботи) та надавати висновки.
4.4.1.2. Оригінал листа-погодження від власника (балансоутримувача) місця розташування рекламного засобу або уповноваженої ним особи щодо відсутності заперечення на розміщення рекламного засобу на строк продовження дії дозволу, виданий балансоутримувачем.
Отримання погодження від власника місця розміщення рекламного засобу, яке належать до комунальної власності Львівської міської територіальної громади, здійснюється робочим органом самостійно без залучення розповсюджувача зовнішньої реклами.
4.4.2. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати одержання заяви розповсюджувача розглядає заяву, та приймає рішення про продовження терміну дії дозволу або, за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у його продовженні.
Продовження строку дії допускається за умови відповідності місця розташування та типу РЗ вимогам Правил розміщення рекламних засобів, зонування розміщення рекламних засобів на території Львівської міської територіальної громади, Класифікатора та Схемі.
Після прийняття відповідного рішення робочий орган направляє заявнику через ЦНАП листа про продовження терміну дії дозволу з примірником дозволу або про відмову у його продовженні з зазначенням підстави для такої відмови.
4.4.3. Продовження терміну дії дозволу фіксується з внесенням відповідних змін до дозволу, який підписує керівник робочого органу та скріплює печаткою.
Один примірник оригіналу дозволу видається заявникові, а другий – залишається у робочого органу для обліку та контролю.
Відмова у продовженні терміну дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.4.4. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який не був продовжений протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.

4.5. Переоформлення дозволу
4.5.1. Дозвіл підлягає переоформленню у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі рекламного засобу в оренду (користування).
Переоформлення дозволу на користувача здійснюється з врахуванням умов договору оренди (користування) у частині терміну дії договору, його дострокового розірвання, умов користування орендованим майном, підстав повернення предмета оренди тощо.
4.5.2. Особа, яка набула право власності (користування) на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається через ЦНАП до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
До заяви додається:
1) документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
2) оригінал зареєстрованого дозволу.
4.5.3. У переоформленні дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника або попереднього власника (користувача) рекламного засобу:
4.5.3.1. Існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями за існуючим договором.
4.5.3.2. Існує заборгованість зі сплати пені за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором.
4.5.3.3. Існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів.
4.5.3.4. Існують невиконані зобов’язання перед оператором щодо компенсації витрат, здійснених оператором з примусового демонтажу та зберігання рекламних засобів.
4.5.4. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, робочий орган протягом двох робочих днів з дати подання заяви приймає рішення про переоформлення дозволу та вносить відповідні зміни у дозвіл або, за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у переоформленні дозволу на розміщення реклами.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.6. Анулювання дозволу
4.6.1. Анулювання дозволу здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради до закінчення терміну дії:
4.6.1.1. За письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фотофіксація).
Робочий орган подає виконавчому комітету проект рішення про скасування дозволу з дати отримання заяви розповсюджувача за умови підтвердження її актом обстеження місця, складеним оператором.
4.6.1.2. За письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців.
4.6.1.3. У разі непереоформлення дозволу у встановленому порядку.
4.6.1.4. У разі недосягнення згоди щодо нового місця розташування або непогодження нового місця розташування рекламного засобу з відповідними органами (службами) протягом встановленого цими Правилами терміну (у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, що зумовлює необхідність зміни місця розташування рекламного засобу).
Виконавчий комітет Львівської міської ради може розглядати питання анулювання дозволів достроково у разі порушення розповсюджувачем вимог Закону України “Про рекламу“ та цих Правил, невиконання зобов’язань за договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу.
4.6.2. Рішення про анулювання дозволу надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
4.6.3. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який був скасований протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.
5. Вимоги до зовнішньої реклами

5.1. Вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами
Розміщення рекламних засобів на території Львівської міської територіальної громади здійснюється при дотриманні таких вимог:
5.1.1. З дотриманням вимог щодо типів і розмірів рекламних засобів, поданих у класифікаторі рекламних засобів (додаток 5 до цих Правил). Вибір формату рекламних засобів здійснюється відповідно до рекламно-містобудівного зонування території Львівської міської територіальної громади (додаток 6 до цих Правил).
5.1.2. Розміщення рекламних засобів здійснюється за схемами комплексного розміщення рекламних засобів, які затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради. Розробку схем комплексного розміщення зовнішньої реклами здійснює робочий орган спільно з КП Адміністративно-технічне управління за участі представників громадськості (за їх згодою).
5.1.3. Розміщення нових рекламних засобів з погіршенням видимості існуючих рекламних засобів заборонено. З метою недопущення перевантаження окремих ділянок та територій рекламними засобами при розгляді питання видачі нових дозволів враховуються всі розташовані поблизу об’єкти зовнішньої реклами.
5.1.4. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з врахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища, з дотриманням Правил благоустрою території Львівської міської територіальної громади, відповідно до рекламно-містобудівного зонування міста (додаток 6 до цих Правил) та вимог законодавства про охорону культурної спадщини. Обов’язковою вимогою встановлення рекламоносіїв є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінант, культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших містоутворюючих факторів.
5.1.5. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з дотриманням вимог їх уніфікації у межах однієї вулиці за типом конструкцій, розмірів, висотою нижнього краю площини від поверхні землі, кутом нахилу площини рекламних засобів до дороги, відстанню місця розташування опори рекламних засобів від дорожнього полотна.
5.1.6. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з дотриманням вимог техніки безпеки.
5.1.7. Розміщення рекламних засобів здійснюється з забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не повинно відтворювати зображення дорожніх знаків.
Забороняється розташовувати рекламні засоби на велосипедних доріжках, пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху велосипедистів, пішоходів та створює перешкоди для прибирання вулиць і тротуарів.
Розміщення окремостоячих рекламних засобів на тротуарах допускається при умові розташування їх рекламних площин над тротуаром та збереження для руху пішоходів ширини не меншої, ніж: 4,5 м – для проспекту, 3,0 м – для магістральних вулиць, 2,25 м – для інших вулиць та міжквартальних проїздів.
Висота від рівня тротуару та велосипедної доріжки до нижнього краю розташованої над ними площини рекламного засобу не повинна бути меншою, ніж 3 м.
Нижній край рекламних засобів, що розміщуються над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах, на опорах електромереж, електротранспорту та освітлення, на окремих стійках тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 м від поверхні дорожнього покриття.
5.1.8. Розміщення рекламних засобів вздовж вулиць здійснюється з дотриманням таких вимог:
5.1.8.1. Рекламні засоби розміщуються в одну умовну лінію, паралельну до осі вулиці, розташовану з кожного боку вулиці (у тому числі і з кожного боку додаткових смуг руху), на роздільних смугах, алеях тощо.
5.1.8.2. Віддаль між наземними рекламними засобами, розміщеними в одну лінію, не повинна бути меншою ніж:
1) 150 м – для рекламних засобів площею однієї рекламної площини не менше 7,5 кв. м;
2) 100 м – для інших рекламних засобів.
5.1.9. Рекламні засоби на глухих торцевих стінах фасадів будівель дозволяється розміщувати за умови покриття не менше ніж 80 відсотків загальної площини сторони фасаду. На одній торцевій стіні розміщується один рекламний засіб.
Банерні конструкції повинні кріпитись до будівель і споруд з найменшим пошкодженням їх стін та не створювати вібрації, яка видавала б шумові ефекти. Рекламні банери на будівельних риштуваннях, огорожах будівельних майданчиків встановлюються на час проведення робіт. При розміщенні зовнішньої реклами на будівельному риштуванні в зоні 1, 20% фасаду виділяється під рекламу, решта площі має імітувати фасад будівлі.
5.1.10. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
5.1.10.1. На пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.
5.1.10.2. На висоті менш як 5 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
5.1.10.3. Транспаранти-перетяжки між опорами і на підтримуючих засобах контактної мережі електротранспорту та зовнішнього освітлення.
Забороняється зовнішнє та внутрішнє брендування торгових точок (вітрин або вікон стаціонарних об’єктів торгівлі, малих архітектурних форм), що містить зображення алкогольних напоїв (у тому числі написи “алкоголь“), слабоалкогольних напоїв та пива, зображення тютюнових виробів (у тому числі написи сигарети“, “папіроси“, “тютюн“, “тютюнові вироби“), знаків для товарів і послуг, інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, слабоалкогольні напої, пиво та тютюнові вироби.
5.1.11. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

5.2. Вимоги до складових елементів та матеріалів рекламних засобів
5.2.1. Кожен елемент рекламного засобу повинен бути складовою цілісного естетичного вигляду рекламного засобу і мати високий рівень дизайнерських рішень.
5.2.2. Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні у грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця.
5.2.3. На опори рекламних засобів просто неба, що розміщені вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою патрульної поліції Львівської області наноситься вертикальна дорожня розмітка зі світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 м від поверхні землі.
5.2.4. Інформаційне поле, на якому тимчасово не розміщений рекламний сюжет, повинно бути заповнене фоновим покриттям.
5.2.5. Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і дії та їх комбінації відповідно до вимог будівельних норм і правил.
5.2.6. Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них. Всі вузли повинні бути декоративно оформлені.
5.2.7. Монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог техніки безпеки.
5.2.8. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.
5.2.9. У разі, коли спеціальні конструкції мають одну рекламну площину, їх зворотна сторона має бути декоративно оформлена та пофарбована у сірий колір.
Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

5.3. Мова зовнішньої реклами
5.3.1. Реклама, яка розміщується на рекламних засобах, повинна відповідати вимогам Законів України “Про рекламу, Про забезпечення функціонування української мови як державної“.
Зліва розміщується текст реклами – українською мовою, справа дрібнішим шрифтом можливий переклад іншою мовою; або згори – українською мовою, нижче дрібнішим шрифтом може бути переклад іншою мовою.
5.3.2. Відповідно до ухвали міської ради від 13.05.1999 № 226 “Про внесення змін до пункту 1 ухвали Львівської міської ради від 04.02.1999 № 129 “Про написання іншомовних текстів на засобах рекламного та інформаційного характеру у м. Львові“, написання іншомовних текстів на рекламних засобах здійснюється українською мовою, за винятком власних товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, якщо вони зареєстровані замовником реклами у встановленому порядку Держпатентом України.
6. Платежі у галузі зовнішньої реклами

6.1. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів здійснюється на підставі договору між робочим органом, оператором та розповсюджувачем відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, який затверджує виконавчий комітет міської ради, а місцями, що перебувають у державній, приватній або обласній комунальній власності – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).
6.2. Плата за видачу дозволів не справляється.
6.3. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, справляється з дати прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами на підставі укладеного договору. Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем, крім випадків, передбачених у підпункті 4.3.9 цих Правил.
6.4. За несвоєчасне внесення плати за тимчасове користування місцями рекламорозповсюджувач сплачує пеню у розмірі, встановленому відповідно до договору на тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламного засобу, згідно з діючим на цей час законодавством.
6.5. За несвоєчасний демонтаж рекламного засобу, самовільне його встановлення на рекламорозповсюджувача накладаються штрафні (господарські) санкції згідно з вимогами чинного законодавства та договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу за кожен день несвоєчасного демонтажу або самовільного встановлення рекламного засобу відповідно до Господарського кодексу України.
6.6. У разі прийняття судом ухвали про забезпечення позову через встановлення заборони демонтажу рекламних конструкцій, дозволи на розміщення яких не продовжені або скасовані, і є предметом позову, рекламорозповсюджувачу за час фактичного користування місцями, які перебувають у комунальній власності Львівської міської територіальної громади, нараховуються плата згідно з Порядком надання місць для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, затвердженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
6.7. Розмір плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності, не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
7. Порядок розміщення соціальної реклами

7.1. Соціальна реклама, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські заходи, розміщується розповсюджувачами реклами виключно згідно з Положенням про порядок підготовки та розміщення соціальних програм на території Львівської міської територіальної громади і Переліком соціальних програм Львівської міської ради на календарний рік, розробленими управлінням зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“, погодженими з департаментом фінансової політики і затвердженими виконавчим комітетом міської ради на підставі попереднього листа-звернення.
Розповсюджувач зобов’язаний подати оператору фотозвіт соціальної реклами на перший та останній день експонування. У разі, якщо період експонування перевищує місяць, фотозвіт надається розповсюджувачем кожного останнього дня місяця.
7.2. При розміщенні соціальної реклами управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“ за 12 робочих днів до дати експонування подає оператору листа про розміщення соціальної реклами згідно з Переліком соціальних програм, копію макета цієї реклами та копію рішення виконавчого комітету про розміщення згаданої соціальної реклами (завізоване департаментом фінансової політики) з вказанням терміну експонування.
Розповсюджувач проводить фотофіксацію розміщеної соціальної реклами. Фотозвіт з адресною програмою розміщення соціальної реклами направляється управлінням зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“.
8. Порядок демонтажу рекламних засобів

Під демонтажем розуміють комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до Львівської міської територіальної громади та оператора.
8.1. Демонтажу згідно з цими Правилами підлягають:
8.1.1. Самовільно встановлені рекламні засоби:
8.1.1.1. Власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності маркування на рекламному засобі.
8.1.1.2. Власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав.
8.1.2. Рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.
8.2. У випадку, зазначеному у підпункті 8.1.1.1, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади, на підставі наказу робочого органу про демонтаж.
У випадку, зазначеному у підпункті 8.1.1.2, демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у вимозі робочого органу про усунення порушення Правил розміщення зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади. У разі виникнення аварійної ситуації, зазначеної у підпункті 8.1.2, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт за участю оператора, власника місця розташування спеціальної конструкції (у разі його присутності) і представника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
8.3. Примусовий демонтаж рекламних засобів може проводитися власними силами оператора, робочого органу або на їх замовлення – підрядною організацією.
8.4. Про проведений примусовий демонтаж рекламного засобу складається і підписується працівниками оператора та іншими особами, що були присутні при його проведенні, акт примусового демонтажу рекламного засобу. До акта додається фотофіксація місця розташування рекламного засобу до і після демонтажу.
Акт проведення примусового демонтажу складається у двох примірниках, один з яких залишається в оператора, другий – передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після складання такого акта (у разі присутності власника).
У разі відсутності власника рекламного засобу або його відмови від підписання акта примусового демонтажу, про що робиться відповідна відмітка в акті, другий примірник акта примусового демонтажу оператор у термін пяти робочих днів надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження). Якщо місцезнаходження власника невідоме, оператор у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження рекламного засобу районний відділ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області (за місцем демонтажу рекламного засобу).
8.5. Компенсація коштів, витрачених комунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“ на примусовий демонтаж рекламного засобу, покладається на власника (користувача) демонтованого рекламного засобу.
У разі повторного самовільного встановлення суб’єктом господарювання рекламного засобу за адресою, де самовільно встановлений рекламний засіб уже був демонтований силами комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“, витрати на демонтаж, транспортування та зберігання такого рекламного засобу постійно відшкодовуються суб’єктом господарювання у п’ятикратному розмірі.
8.6. Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу необхідно звернутись до оператора з такими документами:
8.6.1. Заявою встановленої форми на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу.
8.6.2. Документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований рекламний засіб або листом підтвердженням, яким заявник гарантує належність йому демонтованого рекламного засобу.
8.6.3. Документом, що підтверджує компенсацію коштів оператора, витрачених на демонтаж рекламного засобу, його транспортування та зберігання.
8.7. Облік та тимчасове зберігання демонтованих рекламних засобів здійснює у встановленому порядку оператор.
Демонтований рекламний засіб зберігається у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
8.8. Демонтовані рекламні засоби підлягають утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, у разі настання однієї з наступних підстав:
8.8.1. Після закінчення 6-місячного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів їх власники не зголосились за поверненням.
8.8.2. Після закінчення 6-місячного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не компенсували витрат, витрачених комунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“ на примусовий демонтаж рекламних засобів, їх транспортування та зберігання або не надали документів, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.
8.8.3. Власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.
9. Контроль за дотриманням правил та відповідальність
за їх порушення

9.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює робочий орган на базі моніторингової системи оператора, а також інші органи (організації) згідно з законодавством у межах своєї компетенції.
9.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:
9.2.1. Виконати роботи з встановлення рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний їх відновити протягом п’яти днів після встановлення рекламного засобу.
9.2.2. Утримувати спеціальні конструкції в належному технічному та естетичному стані. За порушення цього пункту, вчинене рекламорозповсюджувачем вперше, застосовується письмове попередження.
У разі виявлення Оператором повторного протягом року порушення абзацу першого підпункту 9.2.2 цих Правил (фізичний знос, обдерте зображення тощо) – рекламорозповсюджувач сплачує плату за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, на якому розташований такий рекламний засіб, у подвійному розмірі. При цьому, рекламорозповсюджувач не звільняється від обов’язку привести рекламний засіб у належний технічний та естетичний вигляд.
Подвійний тариф застосовується протягом поточного місяця, у якому було зафіксовано порушення, та в будь-якому випадку до повного усунення виявленого порушення.
9.2.3. Забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та проектно-технічній документації, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.
Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, у встановленому порядку.
9.3. У разі виявлення порушення вимог цих Правил робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у вказаний у вимозі термін. Зазначений термін не може перевищувати 30 календарних днів.
Вимоги робочого органу готуються оператором у письмовій формі та скеровуються рекомендованим листом розповсюджувачу зовнішньої реклами. Інформація про скеровані вимоги реєструється в інформаційній базі даних оператора.
Моніторинг виконання вимог здійснює оператор.
9.4. У разі невиконання рекламорозповсюджувачем скерованої йому вимоги, оператор інформує про це робочий орган.
9.5. Робочий орган протягом 5 робочих днів видає наказ, яким визначається перелік рекламних засобів, що підлягають демонтажу, з зазначенням місця їх розташування і терміну проведення демонтажу оператором.
9.6. Робочий орган інформує територіальний орган у м. Львові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України про виявлені оператором факти порушення рекламорозповсюджувачем вимог чинного законодавства про рекламу.
9.7. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть передбачену законодавством відповідальність.
10. Заключні положення

10.1. Питання, що неврегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до ухвал Львівської міської ради та рішень виконавчого комітету Львівської міської ради.
10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.“.Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
В. о. начальника управління
економіки Галина ЗАЯЦЬДодаток 2
до рішення виконкому
від 28.01.2022 № 28


Додаток 5
               до Правил розміщення
               зовнішньої реклами на
               території Львівської міської
               територіальної громади


КЛАСИФІКАТОР
типових рекламних засобів, встановлення яких дозволяється
на території Львівської міської територіальної громадиз/п
Назва рекламного засобу
Дозволена зона розміщення
1.
Щитова конструкція (білборд) – наземний рекламний засіб, який має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з каркаса та інформаційного поля (полів). Окремостоячі щитові конструкції поділяються за конструктивним рішенням рекламного засобу на:
- щитові конструкції одно- або двосторонні/двоплощинні на одній опорі: “прапор“, “гусак“, “подвійний прапор“
- призматрони – конструкції зі змінним зображенням
- беклайти – рекламні конструкції з внутрішньою підсвіткою
- скрол – рекламна конструкція зі змінною системою зображень
- сіті-борд – рекламна конструкція з рекламним полем з LED-панелей
Щитова конструкція 6 м х 3 м
3-5
Щитова конструкція 4 м х 3 м
3-5
Щитова конструкція 8 м х 4 м
3-5
Щитова конструкція 2,37 м х 3,37 м
2-5
2.
Сіті-лайт – двосторонній світловий стенд з розміром однієї рекламної площини, як правило, 1,2 м х 1,8 м.
Поділяється за конструктивним рішенням рекламного засобу на:
- сіті-лайт 1,2 м х 1,8 м на високій опорі (висота від поверхні землі до низу конструкції – 2,5 м)
- сіті-лайт 1,2 м х 1,8 м на низькій опорі
1-5
3.
Трієдр – вертикальна рекламна конструкція у вигляді прямої тригранної призми, встановлена на опорі. Всі три рекламні площини однакові і мають розмір площин, як правило, 1,2 м х 1,8 м. Висота від поверхні землі до низу конструкції – 2,5 м
2-5
4.
Пілон – рекламна конструкція у вигляді плоскої стели з двома площинами розміром, як правило, 1,5 м х 3,0 м з внутрішньою підсвіткою
2-5
5.
Тумба – рекламна конструкція циліндричної форми з діаметром як правило 0,9 м і більше та висотою 1,8 м і більше з внутрішньою підсвіткою
1-5
6.
Панно (брендмауер) – рекламний засіб, закріплений на торцевій стіні будівель різних розмірів, виготовлений, як правило, з банерного полотна
1-5
7.
Проекційні установки – рекламні конструкції, призначені для відтворення зображення на землі, на площинах стін і в об’ємі. Конструкції проекційних установок складаються з пристрою, який проектує, і поверхні (екрана) або об’єму, у якому формується інформаційне зображення
1-5
8.
Елементи благоустрою: зупинкові павільйони, малі архітектурні форми, намети, парасолі, телефонні кабіни, туалети, смітники, лави, які використовуються як рекламні засоби
1-5
9.
Рекламні конструкції надувні – повітряні кулі, короби тощо
1-5
10.
Рекламний прапор – конструкція з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо), що складається з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ
1-5
11.
Реклама на тимчасових огорожах, будівельних сітках – реклама, яка розміщується на огорожах об’єктів будівництва на час дії дозволів на проведення будівельних робіт.
Ці об’єкти рекомендується брендувати будівельними сітками або банерами на вініловій основі
1-5
12.
Рекламні конструкції на фасадах
окремостоячих будівель торгових центрів
– рекламний засіб, закріплений на фасаді будівель різних розмірів, призначений для висвітлення інформації про орендарів
1-5
13.
Рекламні конструкції на фасадах окремостоячих будівель супермаркетів – рекламний засіб, закріплений на фасаді будівель різних розмірів, призначений для висвітлення інформації про акційні товари
1-5
14.
Холдери виконуються у розмірах, як правило, 0,7 м х 2 м на банерній тканині у жорсткому каркасі
1-5

Примітки:
1. Розміри рекламних засобів наведені відповідно до площ рекламних поверхонь.
2. При розробці схем комплексного розміщення рекламних засобів, виходячи з особливостей архітектурного середовища, у певних місцях, за винятком зони 1, можуть бути застосовані рекламні конструкції відмінних розмірів та форматів ніж ті, які передбачені для встановлення у відповідній до цього місця зоні, при наявності належного обгрунтування.
3. Для записів розмірів конструкцій застосовується формула Х х У, де: Х – ширина, У – висота.
4. Встановити, що з 01.01.2024 максимальний розмір щитових конструкцій в зоні 2-4 не може перевищувати 7,5 кв. м“.В. о. начальника управління
економіки Галина ЗАЯЦЬДодаток 3
до рішення виконкому
від 28.01.2022 № 28


Додаток 6
               до Правил розміщення
               зовнішньої реклами на
               території Львівської міської
               територіальної громади

РЕКЛАМНО-МІСТОБУДІВНЕ ЗОНУВАННЯ
території Львівської міської територіальної громади


Характеристика зони
Опис меж території

1. Зона 1 (Центральна)
Вул. І. Франка, вул. М. Грушевського, вул. Л. Мартовича, вул. В. Стефаника, вул. Ю. Словацького, вул. Січових Стрільців, вул. Університетська, вул. Б. Лепкого, вул. Городоцька, пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. І. Гонти, вул. М. Кривоноса, вул. В. Винниченка, пл. Соборна, вул. І. Франка.

2. Зона 2 (зона історичного ареалу (за винятком зони 1)
У зону входить територія забудови ХІІ – поч. ХХ ст. ст. У межах: вул. Промислова, вул. В. Бобинського, вул. Сміла, вул. Нафтова, вул. Дублянська, вул. Б. Хмельницького з прилеглою забудовою (будинки №№ 146, 144, 142, 140, 138, 134, 132, 130, 128, 126, 124 у межах ділянок); вул. О. Ратича з прилеглою забудовою (будинки №№ 1, 3, 5, 7 у межах ділянок); цим же напрямком до залізничної колії, вздовж залізничної колії на схід, вул. Богданівська, залізнична колія на північний захід, вул. Березова з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 1 до будинку № 53 у межах ділянок, вул. Дорога Кривчицька з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 19 до будинку № 33 у межах ділянок, залізнична колія на південь до вул. Грушевої, вул. Грушева з прилеглою забудовою (будинки №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12); вул. П. Ніщинського, вул. М. Козика, вул. Личаківська з прилеглою забудовою (будинки №№ 148, 179) у межах ділянок, вул. Пасічна з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 1 до будинку № 37 включно у межах ділянок, на південь включно з будинком № 36, північно-західна та південна межі лісопарку “Погулянка“, вул. Пасіки Галицькі, південна межа лісопарку “Погулянка“, вул. Жасминова, вул. Липова Алея, межі парку Снопківського, вул. В. Стуса до будинку № 57 включно, південна межа парку “Залізна Вода“, що фіксується вул. Тернопільською на захід, вул. Тернопільською на південь з прилеглою зі сходу забудовою (будинки №№ 15, 17, 19 у межах ділянок); вул. Панаса Мирного, вул. Енергетична з прилеглою забудовою (будинки №№ 12, 10, 8, 6, 4, 2 у межах ділянок); вул. Козельницька, вул. І. Франка, південна межа Стрийського парку, вул. Стрийська, вул. Академіка А. Сахарова, вул. Княгині Ольги, вздовж залізничної колії на захід, вул. Кульпарківська, вул. В. Антоновича, вул. М. Залізняка, вул. І. Боберського, вул. Кульпарківська, вул. Городоцька до приміського вокзалу, територія приміського та головного вокзалу, включаючи вокзальні споруди по тильній межі дебаркадера, вул. Чернівецька, включно з будинками з №№ 2, 4 та їхніми ділянками, вул. Залізнична, вул. О. Луцького, вул. Т. Шевченка, західна межа Янівського цвинтаря та її продовження до вул. Татарбунарської, південна межа парку “Кортумова гора“, залізнична колія на північний схід та на південний схід до вул. Хімічної, вул. Хімічна до просп. В. Чорновола, вул. Хімічна з прилеглою забудовою парної сторони (будинки №№ 2-20 у межах ділянок), вул. Замарстинівська з прилеглою забудовою до будинків №№ 53 і 72 включно у межах ділянок, вул. Узбецька, вул. Р. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 1-13), вул. Янки Купали, вул. Р. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 39, 41, 43 у межах ділянок), вул. Жовківська з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 43-59) і з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 18 до будинку № 30 у межах ділянок, вул. Донецька з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 1-21 у межах ділянок) до вул. Промислової.

3. Зона 3 (зона транспортних вузлів, магістралей)
Вул. Т. Шевченка (непарна сторона – від вул. Левандівської, парна сторона – від межі зони історичного ареалу), вул. Левандівська, вул. Сяйво, вул. Городоцька (непарна сторона – від вул. Кульпарківської, парна сторона – від повороту на вул. Чернівецьку), вул. Ряшівська, вул. Є. Патона, вул. І. Виговського, вул. Любінська, вул. Кульпарківська, вул. Наукова, вул. Княгині Ольги (від початку вулиці), вул. Володимира Великого, вул. Стрийська (від межі зони історичного ареалу), вул. Хуторівка, вул. Луганська, просп. Червоної Калини, вул. Сихівська, вул. Зелена (від межі зони історичного ареалу), вул. Дж. Вашингтона, вул. Пасічна (від межі зони історичного ареалу), вул. Личаківська (від межі зони історичного ареалу), вул. Б. Хмельницького (від межі зони історичного ареалу), вул. В. Липинського, просп. В. Чорновола (від межі зони історичного ареалу), вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Б. Грінченка, вул. Замарстинівська (від межі зони історичного ареалу), вул. Промислова (від межі зони історичного ареалу), вул. Широка, вул. Варшавська, вул. Тунельна, вул. Суботівська, вул. Тракт Глинянський, вул. В. Стуса (непарна сторона – від вул. Кубанської, парна сторона – від вул. Дібровної), вул. І. Миколайчука, вул. Богданівська, вул. Панаса Мирного.

4. Зона 4
Периферійна: поза межами попередніх зон до меж м. Львова, визначених ухвалою Львівської міської ради від 18.06.2009 № 2711, а саме: від залізничної колії Львівської залізниці вздовж території складів Скнилівської промзони до пересічення з вул. Городоцькою, від пересічення з вул. Городоцькою вздовж територій ТЦ Епіцентр, ТЦ Три слони“, ТЦ ТзОВ Галавтосвіт до пересічення із залізничною колією Львівської залізниці, вздовж залізничної колії Львівської залізниці в промзоні Сигнівка до вул. Стадників мікрорайону Білогорща, від вул. Стадників мікрорайону Білогорща, вздовж вул. І. Лаврівського, мікрорайон Білогорща до незагосподарованих земель торфовища Зимноводівської сільської ради; від межі з Брюховицьким лісництвом, перехрестя з дорогою Львів-Краківець, житлова забудова с. Рясне-Руська по вул. Шевченка, межа промзони Рясне-2 вздовж проїзду Центрального, огорожі території ДП Захід-Авто та ПП Брама на вул. Свободи в с. Рясне-Руське, незагосподаровані землі торфовища Зимноводівської сільської ради; вздовж межі з Брюховицьким лісництвом; вздовж межі з Брюховицьким лісництвом до межі з смт. Брюховичі по вул. Бірківській; по межі з Брюховицьким лісництвом вздовж вулиць Бірківської, Горобинної, Кліматичної до пересічення залізничної колії Львівської залізниці, на південь вздовж залізничної колії Львівської залізниці до вул. Брюховицької м. Львова, вздовж колишньої території артилерійських складів ПрикВО, по межі з Брюховицьким лісництвом в районі вулиць Смолистої та Осикової до пересічення з вул. Львівською, по межі з Брюховицьким лісництвом в районі вулиці Музейної, вздовж залізничної колії Львівської залізниці в районі вул. Під Осовою; по межі з Брюховицьким лісництвом вздовж забудованих територій с. Малі Грибовичі, території СГК РЕМА, забудованих територій с. Збиранка по межі з Голосківським цвинтарем; від межі з Голосківським цвинтарем вздовж урочища Збоїща по вул. П. Сагайдачного до перехрестя з автодорогою Львів Рава-Руська, 800 м від перехрестя з автодорогою Львів – Рава-Руська до території АЗС “WOG“, від АЗС “WOG“ вздовж транспортної розв’язки до вул. Поліської, від вул. Поліської до межі території Логістичного парку Львів на вул. Галицькій с. Малехів, від пересічення вул. Галицької с. Малехів з колією Львівської залізниці; від пересічення вул. Галицької с. Малехів з колією Львівської залізниці до меж території ТЕЦ-2 ЛМКП Львівтеплоенерго, вздовж території очисних споруд до русла р. Полтва; від русла р. Полтва до вул. Пластової, від перехрестя вулиць ПластовоїБескидської до залізничної колії Львівської залізниці у районі вул. Краснянської, від залізничної колії Львівської залізниці вздовж територій СГК до території кварталу житлової забудови на вул. Тракт Глинянський, вздовж території ПрАТ Провесінь на вул. Тракт Глинянський до вулиці Т. Шевченка с. Лисиничі, від вул. Т. Шевченка с. Лисиничі вздовж озера до вул. Незалежності, від вул. Незалежності вздовж межі Винниківського лісництва до території Львівської обласної лікарні відновного лікування в м. Винники; від території Львівської обласної лікарні відновного лікування в м. Винники вздовж межі Винниківського лісництва до вул. Галицької, від вул. Галицької вздовж вул. О. Теліги, Руської, Львівської до міського цвинтаря в м. Винники, від міського цвинтаря вздовж межі Винниківського лісництва в районі вулиць Байди Вишневецького та Хмельницького до території Академії футболу ФК Рух, вздовж межі Винниківського лісництва із забудовою м. Винники в районі вул. Забава до вул. І. Франка с. Чижки; від вул. І. Франка с. Чижки вздовж межі Винниківського лісництва в районі вулиць Озерної, Черешневої с. Бережани до урочища Вульки; у межах Винниківського лісництва від урочища Вульки до території дачних кооперативів с. Пасіки-Зубрицькі; від території дачних кооперативів с. Пасіки-Зубрицькі до під’їзної колії Сихівської промзони, від під’їзної колії Сихівської промзони до вул. Надійної, від вул. Надійної до меж території ПАТ Львівавто, від території ПАТ Львівавто до залізничного моста, від залізничного моста до межі промислових територій на вул. В. Вернадського; від промислових територій на вул. В. Вернадського вздовж вул. В. Вернадського (Проектована) по межі з житловим мікрорайоном Сихів до вул. В. Стуса с. Зубра, від вул. В. Стуса с. Зубра вздовж вул. М. Скрипника, Лісної м. Львова по межі з Парком ім. святого Папи Римського Івана-Павла ІІ до території Львівського танкоремонтного заводу, від території Львівського танкоремонтного заводу до перехрестя з вул. В. Вернадського, від перехрестя з вул. В. Вернадського вздовж вул. Лева Броварського до кільцевої об’їзної автодороги м. Львова; від М до Н – землі Солонківської сільської ради Солонківської ОТГ (вздовж кільцевої об’їзної автодороги м. Львова до транспортної розв’язки в районі вул. Стрийської); від транспортної розв’язки в районі кільцевої об’їзної автодороги вздовж вул. Стрийської до пересічення з вул. Січових Стрільців с. Сокільники, вздовж вул. Сокільницької, Героїв Майдану с. Сокільники до вул. Трускавецької м. Львів, вздовж вул. Трускавецької до вул. Кульпарківської, від вул. Кульпарківської вздовж території АГК № 12 Франківського району до меж летовища Львівського аеропорту; межа летовища Львівського аеропорту та цвинтаря с. Скнилів, межа с. Скнилів та летовища Львівського аеропорту в районі вулиць Озерної та І. Франка с. Скнилів до території СТ Гудок на вул. Авіаційній м. Львів, від вул. Авіаційній до залізничної колії Львівської залізниці, від залізничної колії Львівської залізниці вздовж території складів Скнилівської промзони до пересічення з вул. Городоцькою.

5. Зона 5
Зона новоприєднаних територій: поза межами Зони 4 до межі Львівської міської територіальної громади.
* Будівлі, споруди, зелені зони, незабудовані території, розташовані по обидва боки вулиці, яка є межею території зони 1, вважаються такими, що належать до цієї зони.“.В. о. начальника управління
економіки Галина ЗАЯЦЬ