УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення437


від 05/29/2017

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.04.2011 № 372

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 26.06.2020 № 532
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Ль■

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ“, враховуючи ухвалу міської ради від 16.02.2009 № 2334 “Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій“, виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 01.04.2011 № 372Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів“, виклавши додаток у новій редакції (додається).
2. Встановити, що для отримання бюджетних коштів у 2018 році громадська організація подає в управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики заяву зі всіма необхідними документами у термін до 20 липня 2017 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток
до рішення виконкому
від 29.05.2017 № 437


Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 01.04.2011372

ПОРЯДОК
використання коштів міського бюджету м. Львова
для надання фінансової підтримки громадським організаціям
через залучення їх до проведення щорічних заходів


1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів (надалі – порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова, для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів у сфері соціального захисту.
1.2. У порядку терміни вживаються у такому значенні:
1.2.1. Календарний план заходів – це перелік заходів, у якому вказані терміни їх проведення, назва заходів, короткий зміст, перелік основних видатків, суми бюджетних коштів, передбачені на проведення заходів, виконавці (управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, громадські організації).
1.2.2. Відбір – розгляд пропозицій про проведення заходів від громадських організацій, формування переліку заходів громадських організацій з метою включення до проекту календарного плану управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
1.2.3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в актах законодавства України.
1.3. Відповідальним виконавцем порядку та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цього порядку, є управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (надалі управління).
1.4. Одержувачами бюджетних коштів, що надаються відповідно до цього порядку, є громадські організації, у тому числі місцеві осередки, відділення тощо (надалі – громадські організації), які відповідають вимогам цього порядку.
1.5. Мета порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова, для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів.
1.6. Бюджетні кошти скеровуються на:
1.6.1. Реабілітацію та соціальний захист осіб з особливими потребами.
1.6.2. Соціальні послуги щодо подолання бідності.
1.6.3. Соціальну підтримку багатодітних родин та неповних сімей.
1.6.4. Сприяння розвитку ініціатив громадських організацій у сфері соціального захисту.
1.6.5. Реалізацію інших заходів у сфері соціального захисту за погодженням з управлінням та з дотриманням умов цього порядку.
1.7. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, непов’язаних з напрямками, зазначеними у пункті 1.6 цього порядку.
1.8. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає в управління до 1 липня року, що передує року, у якому надається фінансова підтримка, заяву про надання фінансової підтримки з зазначенням її розміру. Максимальна сума виділеної фінансової підтримки одній громадській організації на реалізацію заходу (заходів) не може перевищувати 150000 грн.
1.9. До заяви додаються:
1.9.1. Копія статуту (положення) організації, завірена у встановленому законодавством порядку печаткою заявника.
1.9.2. Копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідчена у встановленому законодавством порядку печаткою заявника.
1.9.3. Копія рішення про присвоєння громадській організації ознаки неприбутковості, засвідчена у встановленому законодавством порядку печаткою заявника.
1.9.4. Звіт про діяльність громадської організації за рік, який передує року подання заявки, підписаний керівником та засвідчений печаткою заявника (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 1 до цього порядку).
1.9.5. Розрахунок потреби у бюджетних коштах і напрямки використання бюджетних коштів, підписані керівником та засвідчені печаткою заявника.
1.9.6. Інформація про захід (ціль, мета, кількісні та якісні показники, місце проведення заходу, термін проведення тощо).
1.9.7. Інші документи, які підтверджують відповідність заявника всім критеріям визначення одержувача бюджетних коштів.
1.10. У заяві громадської організації або доданих до неї документах зазначається якомога повніша інформація про захід, який пропонує заявник.
1.11. Копії документів, які подає громадська організація, засвідчуються підписом керівника громадської організації та печаткою громадської організації.
1.12. Відповідальність за достовірність інформації, поданої заявником, несе заявник (громадська організація).
1.13. Управління має право здійснювати перевірку достовірності інформації, поданої заявником.
1.14. У разі виявлення факту подання громадською організацією недостовірної інформації така громадська організація втрачає право на отримання фінансової підтримки відповідно до цього порядку у бюджетному періоді, що настає за періодом, у якому виявлено факт подання недостовірної інформації.
1.15. Якщо факт подання заявником недостовірної інформації виявлено після перерахування на його рахунок бюджетних коштів, то заявник (громадська організація) повинен повернути зазначені бюджетні кошти.
1.16. У разі відмови від добровільного повернення коштів питання про їх повернення вирішується у судовому порядку за позовом управління.
1.17. Одержувачем бюджетних коштів не може бути громадська організація, яка визнана у встановленому порядку банкрутом, стосовно якого порушена справа про банкрутство чи яка перебуває у стадії ліквідації.
1.18. Першочергово визначається перелік заходів, які буде проводити (виконувати, здійснювати) управління.
1.19. До заходів, які проводяться управлінням, можуть залучатися громадські організації, церкви, релігійні спільноти тощо. Умовою залучення громадської організації до цих заходів є згода громадської організації (церкви, релігійної спільноти тощо), визначеної управлінням.
1.20. Спеціально утворена при управлінні комісія проводить відбір до 31 серпня року, що передує року у якому надається фінансова підтримка на реалізацію заходів.
1.21. Критеріями відбору є:
1.21.1. Ступінь соціальної складової у заході, виходячи із відповідності змісту заходу та соціальної ознаки основної цільової групи його учасників (до 22 балів).
1.21.2. Обгрунтованість витрат та очікуваного результату від проведення заходу (до 22 балів).
1.21.3. Ступінь деталізації розрахунку та обгрунтування за кожним напрямом використання бюджетних коштів на реалізацію заходу (до 20 балів).
1.21.4. Результати діяльності громадської організації у минулому році, який передує року подання заявки (до 20 балів).
1.21.5. Проведення заходу на території м. Львова (6 балів).
1.21.6. Внесок громадської організації власних або залучених ресурсів у загальному кошторисі заходу (у грошовому еквіваленті) перевищує 20% (10 балів).
1.22. Громадська організація позбавляється від 1 до 10 балів від загальної суми набраних балів згідно з пунктом 1.21 цього порядку у разі, якщо у минулому звітному році нею:
1.22.1. Не освоєно (без поважних причин) бюджетні кошти в обсязі, що перевищує 20 % отриманої суми фінансової підтримки на проведення заходу.
1.22.2. Несвоєчасно подано звітність до управління.
1.22.3. Не підтверджено належним чином власного внеску відповідно до підпункту 1.21.6 пункту 1.21 цього порядку.
1.23. Переможцем відбору є громадська організація, захід якої за результатами відбору набрав найбільшу кількість балів (максимальна кількість – 100 балів).
1.24. Про результати відбору управління повідомляє всіх учасників відбору у письмовій формі.
1.25. За результатами проведеного відбору формується проект календарного плану заходів управління з врахуванням пункту 1.18 цього порядку.
1.26. Після прийняття ухвали про міський бюджет м. Львова на відповідний рік (надалі – ухвала) управління у 45-ти денний термін формує і затверджує календарний план заходів. У разі якщо сума коштів, передбачена на проведення заходів, є меншою, ніж сума, зазначена у проекті календарного плану, управління формує календарний план на підставі додаткового рішення комісії, утвореної при управлінні, з врахуванням пункту 1.18 цього порядку.
1.27. Календарний план заходів затверджує начальник управління й погоджує постійна комісія гуманітарної політики та постійна комісія фінансів та планування бюджету.
2. Вимоги до використання бюджетних коштів

2.1. На підставі календарного плану заходів управління укладає письмовий договір з громадською організацією – виконавцем заходу.
2.2. Перед укладенням договору про реалізацію заходу громадська організація подає в управління кошторис витрат на проведення заходу та програму заходу (положення), у якому зазначає найменування заходу, коротку інформацію про виконавця, терміни і місця проведення, кількісні та якісні показники проведення заходу, статті видатків та джерела фінансування заходу.
2.3. За загальним правилом умови договору, укладеного між управлінням та громадською організацією, яка реалізовуватиме захід згідно з пунктом 1.26 цього порядку, не повинні відрізнятися від умов заходу громадської організації переможця відбору.
2.4. В окремих випадках, за наявності письмового обгрунтування, поданого громадською організацією, яка реалізовуватиме захід згідно з пунктом 1.26 цього порядку, за погодженням з управлінням, переможець відбору може змінити умови заходу, не змінюючи при цьому сутності заходу, який враховувався при затвердженні календарного плану заходів.
2.5. У разі відмови громадської організації – переможця відбору укласти (підписати) письмовий договір на проведення заходу така громадська організація втрачає право на проведення заходу.
2.6. Бюджетні кошти використовуються управлінням у межах кошторисних призначень, передбачених на відповідний бюджетний рік, відповідно до календарного плану заходів, затвердженого і погодженого відповідно до пунктів 1.26,1.27 цього Порядку.
2.7. У разі потреби управління може вносити зміни до календарного плану заходів за погодженням з постійною комісією гуманітарної політики і постійною комісією фінансів та планування бюджету.
2.8. Для проведення заходів управління, передбачених календарним планом заходів, управління видає відповідний наказ, у якому визначаються найменування заходу, його виконавець, дата та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
2.9. Розрахунки між управлінням та громадською організацією – виконавцем заходу здійснюються відповідно до укладеного між ними договору з дотриманням умов законодавства України.
2.10. Управління здійснює розрахунки з громадською організацією – виконавцем на підставі підтверджуючих документів, визначених у пунктах 3.1-3.3 цього порядку.
2.11. Фінансування заходу залежить від видатків, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний період.
2.12. У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, проведення та фінансування заходів здійснює управління, як правило, після погашення заборгованості минулих років.
3. Бухгалтерський облік та звітність про використання
бюджетних коштів, контроль за їх використанням

3.1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою України. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності громадської організації у встановленому законодавством порядку.
3.2. З метою отримання бюджетних коштів громадська організація подає до управління політики копії документів, які підтверджують взяття у встановленому порядку бюджетних та фінансових бюджетних зобов’язань (копії договорів, накладних, актів наданих послуг, рахунків) та інші документи (виходячи з сутності проведених заходів).
3.3. Громадські організації подають в управління фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки та у порядку, встановлені законодавством України.
3.4. Окрім фінансової звітності, громадські організації – виконавці заходу подають в управління:
3.4.1. Звіт про використання бюджетних коштів на проведення заходу, який подається протягом 10 днів з моменту проведення розрахунків (повних або часткових) з громадською організацією. До звіту громадська організація долучає копії документів, які підтверджують цільове використання бюджетних коштів (платіжних доручень, виписок по рахунках).
3.4.2. Творчий звіт, який подається протягом місяця з моменту завершення реалізації заходу.
3.4.3. Медіа-промоційний звіт, який подається протягом місяця з моменту завершення реалізації заходу.
3.5. Оцінювання реалізованого заходу проводиться управлінням у місячний термін з моменту отримання від громадської організації звітних документів, зазначених у пункті 3.4 цього порядку, відповідно до форми оцінювання ефективності реалізації заходу за кошти міського бюджету м. Львова (додаток 2 до цього порядку).
3.6. Контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цього порядку, здійснює управління та інші органи відповідно до законодавства України.
3.7. З метою контролю за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів управління має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
3.8. Надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний рік за КПКВКМБ 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
соціального захисту Н. ДемковичДодатки 1, 2 до Порядку.docxДодатки 1, 2 до Порядку.docx